Page images
PDF
EPUB

ἡμᾶς ὀρθὴν δόξαν, ᾗ τῶν ἄλλων διαφέρει. καὶ οὕτως ἡ μὲν σκυτάλης ἢ ὑπέρου ἢ ὅτου δὴ λέγεται περιτροπὴ πρὸς ' ταύτην τὴν ἐπίταξιν οὐδὲν ἂν λέγοι, τυφλοῦ δὲ Ε παρακέλευσις ἂν καλοῖτο δικαιότερον· τὸ γὰρ ἃ ἔχομεν ταῦτα προσλαβεῖν κελεύειν, ἵνα μάθωμεν ἃ δοξάζομεν, πάνυ γενναίως ἔοικεν ἐσκοτωμένῳ. ΘΕΑΙ. Εἰπὲ δή, τί νῦν δὴ ὡς ἐρῶν ἐπύθου; ΣΩ. Εἰ τὸ λόγον, ὦ παῖ, προσλαβεῖν γνῶναι κελεύει, ἀλλὰ μὴ δοξάσαι τὴν διαφορότητα, ἡδὺ χρῆμ ̓ ἂν εἴη τοῦ καλλίστου τῶν περὶ ἐπιστήμης λόγου. τὸ γὰρ γνῶναι ἐπιστήμην που λαβεῖν ἐστίν. * ή γάρ; ΘΕΑΙ. Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν 210 ἐρωτηθείς, ὡς ἔοικε, τί ἐστιν ἐπιστήμη, ἀποκρινεῖται, ὅτι δόξα ὀρθὴ μετὰ ἐπιστήμης διαφορότητος. λόγου γὰρ πρόσληψις τοῦτ ̓ ἂν εἴη κατ ̓ ἐκεῖνον. ΘΕΑΙ. Ἔοικε. ΣΩ. Καὶ παντάπασί γε εὔηθες, ζητούντων ἡμῶν ἐπιστήμην, δόξαν φάναι ὀρθὴν εἶναι μετ ̓ ἐπιστήμης εἴτε διαφορότητος εἴτε ὁτουοῦν. οὔτε ἄρα αἴσθησις, ὦ Θεαίτητε, οὔτε δόξα ἀληθὴς οὔτε μετ ̓ ἀληθοῦς δόξης λόγος ' προσγιγνόμενος ἐπιστήμη ἂν εἴη. ΘΕΑΙ. Οὐκ Β ἔοικεν. ΣΩ. Η οὖν ἔτι κυοῦμέν τι καὶ ὠδίνομεν, ὦ φιλε, περὶ ἐπιστήμης, ἢ πάντα ἐκτετόκαμεν; ΘΕΑΙ. Καὶ ναὶ μὰ Δί ̓ ἔγωγε πλείω ἢ ὅσα εἶχον ἐν ἐμαυτῷ διὰ σὲ εἴρηκα. ΣΩ. Οὐκοῦν ταῦτα μὲν ἅπαντα ἡ μαιευτικὴ ἡμῖν τέχνη ἀνεμιαῖά φησι γεγενῆσθαι καὶ οὐκ ἄξια τροφῆς; ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. XLIV. ΣΩ. Ἐὰν τοίνυν ἄλλων μετὰ ταῦτα ἐγκύμων ἐπιχειρῇς γίγνεσθαι, ὦ Θεαίτητε, ἐάν τε ' γίγνῃ, βελτιόνων ἔσει α πλήρης διὰ τὴν νῦν ἐξέτασιν, ἐάν τε κενὸς ᾖς, ἧττον ἔσει βαρὺς τοῖς συνοῦσι καὶ ἡμερώτερος, σωφρόνως οὐκ οἰόμενος εἰδέναι ἃ μὴ οἶσθα. τοσοῦτον γὰρ μόνον ἡ

ἐμὴ τέχνη δύναται, πλέον δὲ οὐδέν, οὐδέ τι οἶδα ὧν οἱ ἄλλοι, ὅσοι μεγάλοι καὶ θαυμάσιοι ἄνδρες εἰσί τε καὶ γεγόνασι. τὴν δὲ μαιείαν ταύτην ἐγώ τε καὶ ἡ μήτηρ ἐκ θεοῦ ἐλάχομεν, ἡ μὲν τῶν γυναικῶν, ἐγὼ δὲ τῶν D νέων τε ' καὶ γενναίων καὶ ὅσοι καλοί. νῦν μὲν οὖν ἀπαντητέον μοι εἰς τὴν τοῦ βασιλέως στοὰν ἐπὶ τὴν Μελήτου γραφήν, ἥν με γέγραπται· ἕωθεν δέ, ὦ Θεόδωρε, δεύρο πάλιν ἀπαντῶμεν.

TRANSLATION

WITH NOTES EXPLANATORY AND ILLUSTRATIVE.

TRANSLATION.

[Euclides, founder of the Megaric School, and his friend Terpsion, both 1 of them pupils of Socrates, meet in one of the streets of Megara. The former mentions that on his way to the harbour he had met Theaetetus, wounded and dangerously sick, being carried to Athens from the Athenian camp near Corinth. A conversation ensuing on the noble character of Theaetetus, and the estimation in which he was held by Socrates, Euclides says that he has at home in manuscript a dialogue, which Theaetetus took part in with Socrates. As Terpsion expresses a wish to hear this dialogue, the friends adjourn to the house of Euclides, where a slave reads it aloud to them as they repose.]

Eu. Ha, Terpsion! long in' from the country?? Ter. A good while. And you'-I was looking for you in the Agora, and wondering that I could not find you. Eu. I was not in the city.

1

[blocks in formation]

1 "Apт........ wáλai; English idiom would say 'just in?' or 'long in?' but not both. The translation therefore omits one alternative.

2 'Eg dypoû. Terpsion has a country residence; whether a town house also, there is nothing to show.

3 Καὶ σέ γε. This emphasis implies a question as to the cause of Euclid's absence. The dyopà or market-square was a promenade, where a friend might be looked for at a certain time of day, as in the Cascine at Florence.

K. P.

7

« PreviousContinue »