Page images
PDF
EPUB

It is long, Atticè:

SornocL. Antig. 64. Καὶ τᾶ ἀκούειν, κἄτι των δ ́ ΑΛΓΙΌΝΑ. The quantity is doubtful in ASCH. Prom. 933. EURIP. Hipp. 490. Med. 238. which is cited in Stob. Grot. Tit. LXXIII. p. 303. and in the Prologue to Rhesus, first published by Valckenaer, Diatr. 99. Ἐμὸς γὰρ ουδὲν ἐστιν ἄλγιου βάρος

ΒΑΘΙΩΝ.

This comparative does not occur in the Attic poets. The penultimate is short in Theocritus, E. 43.

Μὴ βύθιον τήνω πυγισμαῖος ὑδὲ ταφίνης.

ΒΕΛΤΙΩΝ.

The penultimate is short in the only passage of Homer in which this comparative occurs: Od. P. 18.

Πτωχῷ βέλ]ίον ἐστι καλὰ πλύλιν, κὶ κατ' ἀγρούς.

where the true reading is Bixlepov, which is found in six verses of the Iliad, and in one of the Odyssey, and in two of the Hymn to Mercury, according to Seber's index. Eustathius, as Clarke's note well observes, gives Bixlepov in his Commentary ; which Thomas Bentley found also in several MSS. It is, therefore, surprising that Wolfius should have omitted so obvious and necessary a restoration as Bexlepov, in his recently published Odyssey.

Hesiod also uses Bexlepos instead of Beλlwv. Op. et D. 365. Οικοι Βέλερον εἶναι, ἐπεὶ Βλαβερὸν τὸ θύρηφι,

So Apollon. Rhod. I. 254. II. 338. III. 507. IV. 1255.

*

As to the Attic poets, in Eschylus Beatív never occurs. He follows Homer and Hesiod in the use of Bixlepos. Βέλτερα τῶνδε πράσσειν. Και κράτος νέμοι γυναι· Ξίν· τὸ Βέλερον κακοῦ.

S. Theb. 337.
Suppl. 1066.

He also employs Bilalos as a superlative, Eumen. 489. Suppl. 1052. in the last Chorus †, though he uses Bexlolos in a Chorus of the Agamemnon, 397

Instances of Bexliv, however, with the penultimate long, occur frequently in. the Dramatic writers after Eschylus. EURIP. Andromach. 727. Ταλλ ̓ ὄλλες ἴστε μηδενὸς ΒΕΛΤΙΟΝΕΣ, Ion. 424. Εις παιδα τὸν σὺν μεταπέσοι ΒΕΛΤΙONA... Meleag. Ix. ap. Stob. Tit. LXX. p. 70. et Clem. Alex. II.

*A passage in one of his fragments shall be examined in the course of this disquisition.

[ocr errors]

A new regulation in the Metres of this Chorus was proposed in the Monthly Review for January 1798, Article, Butler:

Gg3

p. 520.

[.

p. 62ο *· 3· ΒΕΛΤΙΟΝ ̓ ἂν τεκοιμι σώμασιν † τέκνα, and V. Σκληρος διάδας οι γόνοι ΒΕΛΤΙΟΝΕΣ.

5.

So INCERTUS apud Stob. Grot. Flor. I. p. 5. SOPHOCLES Fragm. Incert. C. ap. Brunck. apud Stob. MS. Ruhnkenii V. 5. ARISTOPHANES, Plut. 105. 558. 576. 595. Equit. 857. Pac. 448. Nub. 1050. Eccles. 214. 475. Acharn. 650. 1077. Ran. 1009. Thesm. 800. 810.

BEXiv, in passages in which the quantity cannot be determined:

EURIPID. Οrest. 1147. ̓Αλλ ̓ ἀπολιπὼν τοῦ, ἐπὶ τὸ ΒΕΛΤΙΟΝ
Téon. So Hippol. 294.-Alcest. 1179.-Iph. Aul. 1017.-
Helen. 1o57. in Troch. ΘΕΟ. Ου σε τἀμὰ χρὴ δικάζειν. ΧΟ.
"Hv γε BEXi Aéyw.-Electr. 1068.-Erecth. fragm. I. 6.

ARISTOPH. Plut. 1149. Nub. 589 594. Thesm. 774. MENANDER. Oεopops. ap. Stob. Gr. III. p. 80. Cler. INCERTUS in Grotii Excerpt. p. 949. which verse is assigned to Menander, by Morel, Sentent. Vet. Comicorum, p. 24. Σύμβουλος ουδεις ἐστι βελτίων Χρόνου,

where, however, he gives ioliv dudsis, which destroys the verse. APOLLODORUS Taiσi, ap. Stob. Grot. p. 461.

In order to render the Canon respecting the produced quantity of this comparative adjective universal, the following passages require correction. SCHYLUS apud Athen. IX. p. 375. E. Ti vae

"Οψον γένοι ̓ ἄν ἀνδρὶ τοὐδὲ ΒΕΛΤΙΟΝ.

The change into BEATEPON, after the observations which have been made, is sufficiently obvious. It is demanded, indeed, in order to render the style of the fragment Eschylean, as well as to restore the metre. Toup has quoted this passage in his Emendat. in Suid. Part. V. Vol. III. p. 75. but reads Bilov, firmly, and without apparent suspicion of an error. MENANDER, apud Stob. Grot. CXXII. p. 497.

*Αν πρῶτος ἀπέλθῃς, καλαλύσεις σὺ βέλτιομ·
Ἐφὶδι ̓ ἔχων ἀπῆλθες, ἐχθρὸς ὀυδενί.

These verses form part of a fragment, which has frequently exercised the talents of the critics; and which Heringa has properly separated from the preceding seven lines, in his Obseru. Critica, xxix. p. 255. We must confine ourselves to these two only, on the present occasion.

In the first place, Av should be 'Hv, which is 'Er av; for the Attic poets never use av for v. Next, we should prefer gwr' to gulos, in order to preserve the Iambus.—As to the short pe

* Clemens only cites the latter instances.
† Sic pro dual Musgrav.

nultimate

[ocr errors]
[ocr errors]

nultimate of Bixlov, that must be attributed to Salmasius, whose emendation Grotius inserted in his text, instead of — nalakúσes Benova: which is the lection of the six editions of Stobæus, by which his was preceded. Joannes Clericus contentedly gave what he found: not so PHILELEUTHERUS LipHe observes in his Emendationes, that the third syllable of Kalahús must be long: but he had not discovered that the second of Boy could not be short. His lambic, therefore, is not much better than that of Salmasius:

*Αν πρῶτος ἐξέλθῃς, καταλύσεις βέλτιον.

In this, it must be granted, there is only a Spondeus in sexta, though in the other that foot appears in quarta et in sexta sede., In order to obtain the true reading of the passage, we venture to propose a very slight alteration;-the change of an Icta into an Omega, that is, of xalahures, the verb, into xalanuoɛws, the substantive; which will restore sense and metre to the whole : Ἦν πρῶτ ̓ ἀπέλθης καταλύσεως, βελονα Ἐφίδι ̓ ἔχων ἀπῆλθες, εχθρὸς ουδενί.

This fragment is in a great measure borrowed from the TapeTvo of Alexis, the relation of Menander; and whose works, Mr. Cumberland with justice thinks, the younger poet must have studied as his model.

The passage is preserved by Athenæus, XI. 463. B. and we are sorry that the want of room prevents our placing the verses of the Uncle and of the Nephew in one view before the reader: who might observe, by a comparison, the prominence of that moral cast of thought, which so eminently distinguished the writings of Menander.

The metre and usage of the word xalahuris, Diversorium, are defended by Euripides, Electr. 396.

Δεξώμεθ ̓ ὅικων καταλύσεις· Χωρεῖν Χρεών.

accipiamus adium diversoria, [Musgrave] says the unknown
Orestes to Electra; and by Alexis in the beginning of a frag-
ment preserved by Athenæus, IA'. p. 105. 29. Edit. Aldi.
̓Απηνίων τῷ ξένῳ εἰς τὴν καταλυσινητίνην ἀνθων ανήρ. Casaubon in
his edition, xi. 502. F. (Animadv. p. 820.) and Grotius in
his Excerpt. p. 557. offer different conjectures. To them we
cannot now attend: the former is not right, and the latter is
unsatisfactory but about the word zalavois there seems little
reason for hesitation. Macho also uses the word in a fragment
likewise cited by Athenæus, VIII. 337-

Ελθὼν, κατάλυσιν ἐνδαμου μισθωσίμην
Δυνάμενος εὑρεῖν.

* Observer, No. 100. p. 66.
Gg 4

In

In the fifth line of this passage, instead of 'Idwv 'eiðvorla— read; Ιδών τ ̓ ἐκει θέσιτα τὸν νεωκίρον. Casaubon's έπειία θύοντα destroys the metre. The first syllable of Ola is always long, Attice. The Megarensian uses it short, according to his Dialect, in Aristophanes, Acharn. 792.

Καλλιστός ἐστι χειρος ̓Αφροδίτᾳ θύειν,

but Dicæopolis, in the next verse, Atheniensium more : 'Αλλ' οὐχὶ χοῖρος τῇ Φροδίζῃ θύεται.

In Euripides, Electr. 1148. we find,

Θέσεις γὰρ, δια χρή σε δαίμοσιν θύειν.

The Spondeus in sexto loco must be removed by a transposition:

Θύσεις γκρ, οἷα χρή σε θυέιν δαίμοσιν.

as we observed in the Review of the learned Dr. Huntingford's apology for his Monostrophics, M. R. Aug. 1785, p. 120.

Τὰς καλαύσεις ποιεῖσθαι also occurs in Diodorus Siculus, II. 113. 94. Thucydides, indeed, I. 18. p. 15. 60. applies it differently: Ty Tupavor; and again VIII. 18. p. 516. 85. KalvσIS TOU TOλémov. Euripides himself, in a fragment of his καλίλυσις πολέμου. Melanippe, IX ap. Stob. LXX. speaking against marrying rich women, adds:-ai yap diandoers où páčiai.

τῶν τυράννων;

ΒΡΑΔΙΩΝ.

This comparative, like Taxiv, has been condemned by the Grammarians, and by Lucian: Pseudolog. III.573 where Grævius's note may be consulted. The word does not occur in the Dramatic writers. The penultimate is short in Hesiod: Op. & D. 528.

Στρωφῶται, ΒΡΑΔΙΟΝ δὲ πανελλήνεσσι φαείνει.

ΓΛΥΚΙΩΝ.

The penultimate is short, Ionicè & Dorice:

Hom. II. A. 249. Τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μιλίζος ΓΛΥΚΙΩΝ ῥέεν

duck.

So Theocrit. IA'. 37. Apoll. Rh. III. 815. Moschus, B. 3. This comparative adjective is found in one passage only of the remains of the Athenian stage:

SOPHOCLEs Phil. 1461. Νῦν δ ̓, ὦ κρῖναι, ΓΛΥΚΙΟΝ τε ποιόν. in which Anapestic verse the penultimate is short, in opposition to the Canon. Tives, observes the Scholiast, read AuxOV, which stands on the margin of the Brubachian edition of 1544. Brunck is silent.-The true reading is probably, Tauxegov, as Eurip. Med. 1106. Texvwv yauxεpov Braonμα-Aristophanes uses the word, Lysistr. 971. and Thesm. [Scythice] 1192.

The

The comparative Γλυκίων, and the superlative Γλυκιστος, we are inclined to believe, were not in use among the Attic poets. TAUKUTEρos is found in the Aves of Aristophanes, V. 1342; and Tauzúralos appears, in Euripid. Or. 159. Cycl. 126, and frequently in Aristophanes, as, Ran. 311. Acharn. 475. Pax. 526. Eccl. 124. 241. 1046. &c.

ΕΧΘΙΩΝ.

No example of 'Ex in Hexameters occurs to our recollection. The penultimate is short in the tragedies.

Ascarius. Suppl. 507. 'Αλλ' και δρακόντων δυσφρόνων ΕΧΘΙΌΣΙΝ. EURIF. Troad. 1066. Τὸ μῶρον αὐτῶν, καν ἐτ ̓ ὦσ ̓ ἘΧΘΙΟΝΕΣ, SOPH. Cp. Τyr. 272. Τῷ νῦν φθερεισθαι, κάτι τῷδ ̓ ΕΧΘΙΌΝΙ.

So in Philoct. 683. in a chorus, ARISTOPHANES affords no example to defend the rule.

The quantity of the penultimate is doubtful in Eschylus, Pers. 438. Eurip. Electr 222. Sophocles, Ajax. 1954. Antigon. 36. Οι μοι· καλάνδα πολλὸν ἐχθίων ἔσει, where the Ionic Πολλὸν ought probably to be changed into μᾶλλον.* Electr. 1047. Βελῶς γάρ ἐστιν ὀυδὲν ἔχθιον κακῆς. which verse of Sophocles Musgrave has placed as the ninth uncertain fragment of Euripides. The margin of Grotius's Stobus, Tit. IV. p. 28. misled him, where the line is cited as the production of the latter poet. To these five instances, add also Soph. Electr. 1189. Aristophanes, Aves, 370.

From the supposition, however, that the Attic poets considered the penultimate of these comparatives in ION as common syllables, a slight corruption has taken place in a fragment of Epicrates, which may be readily restored.

EPICRATES, Aυσлράτw, apud Athen. VI. p. 91. 41. Edit.

Ald. Princ.

Επικράτης δ ̓ ἐν Δυσπράτῳ ἀγανακΐυνα ποτί τινὰ τῶν ὀικειῶν,

καὶ λέγοντα

Τί γὰρ ἔχθιον ἡ πᾶι, πᾶι, καλεῖσθαι παρὰ πέτον.

So the verse also appears in the second or Basil edition; and in those of Casaubon, p.262. D.-Grotius in his Excerpt. p.669. has likewise thus exhibited this portentous Iambic, with an Anapest and Cretic to form the first Dipodia. The metre is easily recovered. Read:

Ti vse
Ἔχθιον, ἢ πᾶι, πᾶι, καλεισθαι παρὰ πότον,

This correction was proposed some years ago, by one of the first scholars in this country. The writer may say-Illum absens `absentem auditq, videtque!

ΗΔΙΩΝ.

« PreviousContinue »