Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Pres. ind. and subj. only in Plaut. Fut. coepiam in Cato.

Imperf. subj. copěrem once in Ter. Otherwise only perfect
stem in use with present meaning as well as perfect. But
coeptus and coepturus are also used. The verb is apparently
from co-ăpio (apiscor).

Pres.
Present.

Perfect.

Supine. Infinitive. Stem, compesco. See pasco. conquinisco, stoop conquexi, old

conquiniscére cf. 88 631, down and rare

635. consilo, consult consúlúi consultum consălăre consúl. coqvo, cook

coxi

cocturn coqvěre coqvcrēdo. See do. crěpo, rattle

crēpui crèpitum crēpāre crěpcresco, grow

crēvi

crētum crescěre crēThough cresco is intransitive, it has a part. crētus, sprung from. cŭbo, lie, lie ill căbùi

cúbitum cúbāre cúb-ă cubāvi is occasionally found. cũdo, hammer cūdi

cūsum) cūděre cüd-cumbo, lie, only in compounds, as strengthened form of cúbo.

accumbo, accůbui, accůbitum, accumběre. củpio, desire

củpīvi củpītum củpěre củp-icupīret once in Lucr. curro, run cůcurri

currere currThe compounds frequently retain the reduplication, e.g. acců.

curri, dēcũcurri, excůcurri; more usually in Cicero and Livy)

drop it, e.g. accurri. dēleo. See lino. depso, knead

depsui depstum depsère depsdīco, say

dixi

dictum dicere dicdidici

discěre dicCompounds retain reduplication, e.g. ēdisco, learn by heart,

ēdidici. dispesco. See pasco. dīvido, divide divisi dīvīsum dividěre di-viddo, give (see

dătum dăre dă Ch. XXVIII.) The half-compounds circumdo, surround, pessumdo, ruin, să..

cursum

disco, learn

dědi

tisdo, satisfy, venumdo, expose to sale, follow do precisely. crēdo, entrust, believe, vendo, sell, reddo, give back, and the com

pounds with monosyllabic prepositions have consonant stems: e.g. crēdo, crēdidi, crēditum, crēděre. So also accredo, accrēdidi.

>

tain e.

The reduplication is retained in the compounds, except usually

in abscondo. For the passives of vendo, perdo (except past part. and gerundive) veneo and (usually) pereo are used.

Pres.
Present.

Perfect.

Supine. Infinitive. Stem. doceo, teach

docăi

doctum docēre doc-ědoleo, be in pain dolui (dðlítūrus) dðlēre dol-ědomo, tame

domui domitum domāre dom-ădũco, draw, lead, duxi

ductum dūcěre đúcaccount ědo, eat

ēdi

ēsum v ěděre ědSupine sometimes essum. Comědo has also (rarely) comestum. emo, buy (orig. take) ēmi emptum oměre ěmădimo, ădēmi, ademptum. So other compounds, except

(1) cóěmo (cóēmi, coemptum), perėmo, interěmo, which re(2) the earlier compounds como, dēmo, promo, sūmo, which

make compsi, comptum, &c. čo, go (see Ch. xxvIII.) ivi

itum

ire iCompounds always omit v (e.g. ădii), in ist pers. perf., and

asually in other persons of perfect and thence derived tenses. vēneo, be for sale, is a compound of eo. It has no supine. exuo, strip off exui

exūtum exuěre (clothes, &c.) făcesso, cause, make făcessivi făcessītum făcessère (facessoff

facess-1făcio, make, do feci

factum făcere făc-iFor the passive, in tenses formed from present stem, fio is used proficio, make progress, profēci, profectum, proficere. So the

other compounds with prepositions. But calefacio being only

half compound ($ 300) retains a. proficiscor, set out (on a jourrey), travel, prðfectum, proficisci. fallo, deceive, elude fefelli

falsum fallěre fallrefello, refute, refelli, refellère. farcio, stuf

farsi

fartum farcire farc-irěfercio, rěfersi, réfertum, rěfercīre. fåteor, acknowledge

fassum fătēri făt-ěconfiteor, confessum, confitēri. So profiteor. diffiteor has no

part. perf.

[ocr errors]
[ocr errors]

fatiscor (old) } gape, droop

[ocr errors]

attuli,

rēttuli,

Pres.
Present.

Perfect.

Supine. Infinitive. Stem. fătisco

(fessus adj. (fătiscere

făt-1-?

weary) fătisci dēfětiscor, defessum, defetisci. făveo, be favourable fāvi fautum făvēre făv-fendo, strike, only in compounds.

fenddefendo, ward off, guard, defendi, defensum, defendere. So also

offendo, strike against. ferio, strike (see ico)

fěrīre fěr-i-
(percussi, percussum are often used as perfect and supine.)
féro (Ch. XXVIII.), (túli) (lātum) ferre fěr-
bring
Perfect and supine are borrowed from tollo.
affero,

allātum, afferre;
aufero,
abstůli,

ablātum, auferre;
différo,
distůli,
dīlātum,

differre;
offěro, obtúli oblātum,

offerre; rěfěro,

rělātum (or ršferre;

rarely rellatum) refert, it is of importance (probably for rei fert) is used as

impersonal.
suffero, (sustinui)

sufferre.
sustůli as perf. of suffero is rare.

(fervi ferveo, boil, glow

fervēre ferv-ěferbui A consonantal stem (e. g. fervit, fervěre) frequent in præ-Aug.

and Aug. poets. fīdo, trust

fiděre fidfisus sum is used for perf., I have trusted. fīgo, fix

fixi

fixum fīgěre fīgfictus as past participle in Varro, R. R. fio, become (see Ch. XXVIII.),

fiëri 1The compound infit, he begins, only in this one form (poetical). findo, cleave

fidi

fissum finděre fidfingo, form, invent finxi

fictum fingěre figfleo, weep

filēvi
flötum

flere filē-
flexi

flexum flectère flect-fligo, strike, only in compounds.

afflīgo, strike against, knock down, afflixi, afflictum, afftīgěre.

fīsum v

flecto, bend

[ocr errors]

So the other compounds, except proflīgo, put to rout, prāflīgāvi, proflīgātum, proflīgāre.

Pres.
Present.

Perfect.

Supine. Infinitive. Stem. flïo, flow fluxi

fluěre 'flúgv(fluxus, adj. loose, fluctus, subst. a wave) fodio, dig

födi

fossum foděre fod-iInf. fodīri, effodiri are found in the older language. fātur, he speaks

fātum fāri

faThe following only found: pres. ind. fātur; fut. fābor, fabitur;

perf. fatus est; pluperf. fatus eram, erat; imper. fāre, inf. fari; part. fantem, &c. (no nominative, except in phrase

fans atque infans, Plaut.), fatus, fandus, and fatu. In compounds we have also -famur, -famini; -fābar, -fārer, &c.,

and in comp. imperat. &c., præfato, præfamino. főveo, keep warm, fõvi

fötum fðvēre fðv-ěcherish frango, break in pieces frēgi fractum frangěre frăg

Compounds as confringo, confrēgi, confractum, confringěre. frěmo, roar, rage

fremui fremitum frěměre frem

sfressum frendo, gnash (with the teeth)

frendere frendfrēsum

Sfrictum frico, rub fricăi

fricăre fric-ă

fricātum frīgeo, be cold frixi

frīgēre frīg-ěfrīgo, roast, (corn,

frictum &c.)

frīgěre frigfruor, enjoy

fructum frui frugvfruitum once (Ulpian), fut. part. frustūrus once (Cic.). An

old form fruniscor, frunitum is quoted from early writers. fúgio, flee, Aly from fūgi (fügitūrus) fügěre füg-ifulcio, prop

fulsi

fultum fulcire fulc-ifulgeo, shine fulsi

fulgēre fulg-ěA consonantal stem e.g. fulgit, fulgére is found in præ-Aug.

poets; twice in Vergil. fundo, pour, rout fūdi

füsum funděre fůd(an enemy) fungor, get quit, dis

functum fungi funge charge (an office, &c.) fuo, grow? see sum, Ch. XXVII. fūris, thou

fürěre fürOnly furis, furit, furunt, furebas, furebat, furăre, furens are

found.

Perfect.

Pres.
Present.

Supine. Infinitive. Stem. gaudeo, be glad

gāvisum gaudēre gavid-ěgavisus sum, I rejoiced gěmo, sigh, groan

gemui gěmitum gěměre gěmgěro, carry, perform gessi gestum gěrěre gěsgigno, beget, produce gěnui gěnitum gignére gěn

In old language (Lucr. Varr.), sometimes gěno is found. glisco, swell, kindle

gliscěre guglūbo, peel

gluptum glüběre glübgrădior, step

gressum grădi grăd-1Compounds, as aggrědior, attack, aggressum, aggrèdi. Inf. aggredīri, progredīri, pres. aggredīmur are found in Plaut. -gruo only in compounds.

grucongruo, agree, congrui, congruěre. So also ingruo, impend. håbeo, have

håbui

hăbitum håbēre hab-ě So the compounds dabeo, owe, debui, debitum, dēbēre; præbeo,

afford, præbui, præbitum, præbēre (in Plautus dehibeo, præ

hibeo). hæreo, stick intr. hæsi

hæsum hærēre hæs-ě

(or hær-ě?) haurio, drain, draw hausi haustum haurīre haus-1(water)

In Varr. once haurierint. Fut. part. haustürus (C. Fam. 6. 6. 9) and hausūrus, Verg. A. IV. 383; Stat. Ach. I. 667; Sil. vii. 584, XVI. II; and perhaps Sen. Ep. 51. 6, exhausurus. hişco, gape, open the mouth, to speak

hiscěre hijăcui (jăciturus) jăcēre jăc-ějăcio, cast

jēci

jactum jăcere vắc-iabicio, abjēci, abjectum, abicěre. So the other compounds (see

§ 144). porrício, offer (sacrifices), &c, porrectum, porricere (without perf.). ico (or icio?), strike ici

ictum icěre icOf the present (rare), only icit, icitur, icimur occurs: (fèrio is

generally used instead). The perfect is often in MSS. written

iecit. imbuo, steep, imbue imbui

imbūtum imbuěre imbūincesso, attack incessīvi

(incessincessère

incess-1indulgeo, yield, intr. indulsi

indulgere indulg-ě(Indult-um &c. appears not to be used before the 3rd century or

later.)

jăceo, lie

« PreviousContinue »