Page images
PDF
EPUB

INDEX TO THE GREEK TEXT.

[The letters refer to the books, the numerals to the chapters and sections.)

Α.

8 3.

αλλοίωσις Β, 5, 8 Ι.
αγαθόν δι' άλλο, δι' αυτό, ετέρου ένεκα, αλλοφρονείν Α, 2, 8 5.
καθ' αυτό A, 3, 8 7.

αμαύρωσις η εν τω γήρα Α, 4, 5 13.
αγαθών απλώς et τινί Γ, 7, 8 6.

αμβλύ-οξύ Β, 8, 9 8.
αγέννητα Γ, 12, 84-

αμιγής ο νούς Γ, 4, 8 3.
αδιαίρετα Γ, 6. αδιαίρετον δυνάμει Γ, ανάκλασις Β, 8, 8 4. Γ, 12, 89.

6, 8 3. είδει Γ, 6, 8 4. στερήσει Γ, αναθυμίασις in Heraclitus A, 2, S 16.
6, $ 5.

ανάλογον Β, 11, $ 1.
αήρ η ψυχή A, 2, 15.

ανάμνησις A, 4, 8 12.
αίγλη Α, 5, 8 6.

'Αναξαγόρας Α, 2, 85. 8 13. S 22. Γ, 4,
το αίδιον το άνω σώμα Β, 7, 8 2.
αίμα η ψυχή A, 2, 8 18.

ανίστασθαι Α, 3, 8 6.
το αισθάνεσθαι και το φρονείν ταυτόν Γ, αντικείμενα Α, 1, 87. Β, 4, 8 Ι. Β, 11,
3, 8 Ι.

8 12.
αίσθησις. αισθητική ψυχή Β, 5 ss. αντιστρέφειν B, 11, 85. αντιστρέψασιν
κοινή περί πάσης αισθήσεως Β, 5.

ειπείν Α, 3, 8 6. αντίστροφος Β, Π,
καθόλου περί πάσης αισθήσεως Β, 12. 85.
ουκ ετέρα παρά τας πέντε Γ, Ι.

αντιφράττειν Γ, 4, 8 3.
το αισθητικών ουκ άνευ του θρεπτικού Β, άναυχενες κόρσαι Γ, 6, 8 Ι.
3, $7

άνω. το άνω σώμα Β, 7, 8 2.
περί των αισθητών B, 6, 8 1 sqq. ανώνυμον Β, 7, 89.
ακάλυφες αισθητήριον Β, 9, 87.

αόρατον, ανήκουστον, άγευστον Β, το,
ακοή Β, 8.
άκουσις Γ, 2,8 4. $ 6.

απαθής ο νούς Γ, 4, 8 3. 5.
ο άκρατής Γ, 9, 8 8.

απάτη Γ, 3. S 2.
ακρίβεια A, 1,8 1.

απλά B, 1,8 9. Β, 4, 8 9. Γ, 1,8 1.
ακτίνες αί διά των θυρίδων Α, 2, 8 3. απλώς opposed to τινί Γ, 7, 8 6.
το αληθές το φαινόμενον A, 2, 85. σύν- απόδειξις Α, 1, 8 2.
θεσις νοημάτων Γ, 6, 8 ι.

απότασις Β, 8, 89.
'Αλκμαίων Α, 2, 8 17.

απόφασις Γ, 7, 8 2.

8 3.

αριθμός Γ, 1,8 5. αριθμοί (Plato's) A, 2,

87.
αρμονία Α, 4, 85.
αρτηρία Β, 8, 8 το.
αρχή A, 1, 8 Ι.
τα ασαφή μεν φανερώτερα δε Β, 2, 8 .
ασπάλαξ Γ, 1, 8 4.
ασύμμετρος η διάμετρος Γ, 6, 8 1.
αυλοί A, 3, 8 23.
αυστηρόν στρυφνόν B, 1ο, 85.
αυτό το ζωον Α, 2, 8 7.
αφαίρεσις Γ, 4, 8 8.
αφή Β, 2, 8 5. B, II. Γ, 12. sqq.
'Αφροδίτη Δαιδάλου Α, 3. S 9.
αφυείς την διάνοιαν Β, 9, 8 2.
οι εν 'Αχελώο ιχθύες φωνείν λέγονται

Β, 8, 89.

διάνοια πρακτική Γ, 1ο, 2.
διαπνείν Α, 5, 8 24.
Διάρης Β, 6, 8 3.
διαφανές Β, 7.
διερός Β, II, S 6.
Διογένης Α, 2, 8 15.
διωκτών και φευκτών Γ, 7, 8 5. Γ, 9,

87.
δοξάζειν ουκ εφ' ημίν Γ, 3, 84.
το δοξαστικόν Β, 2, S 10.
δριμύ-οξύ Β, 10, 85.
δυάς Α, 2, 87. Γ, 4, 8 8.
δύναμις Β, Ι.
δυνάμεις της ψυχής Β, 3. 8ι.
νοητά δυνάμει Γ, 4.

Β.
Βαρύ οξύ Β, 8, 8 8.
βλέφαρα ουκ έχει τα σκληρόφθαλμα Β,

9, $ 2.
βούλησις Γ, 9, 8 3.

Γ.
Γένεσις. αυτόματος Β, 4, 8 2.
γεννήσαι οίον αυτό B, 4, 8 15.
περί γεννήσεως Β, 4, 8 2.
γευσις Β, 1ο.
γιγγλυμός Γ, 1ο, 8 8.
γινώσκεται το ομοίω το όμοιον A, 2, 3 7.

S 16. $ 20. Α, 5,85. 8.

Ε.
'Εγρήγορσις εντελέχεια Β, 1.
είδος Β, 1, 8 2.
είδη Α, 2, 87. Γ, 4, S 4.
είδωλοποιείν Γ, 3, 84.
ειλικρινή και αμιγή Γ, 2, 89.
το είναι Β, 12, 8 2.
το σαρκί είναι Α, 4, 8 8. Γ, 4. 7. 8.
έκστασις εκ της ουσίας Α, 3, 8 8.
έλικες του ωτός Β, 8, 8 6.
έλυτρον τα βλέφαρα Β, 9, 87.
Εμπεδοκλής Α, 2, 8 6. ο θεός μόνος των

στοιχείων εν ου γνωριεί το νείκος Α, 5,
8 10. Β, 4, 87. Β, 7, 8 3. Γ, 3, 81.

Γ, 6, 8 Ι.
το έν κυρίως B, 1,87.
εναλλάξ Γ, 7, 84-
εναρμόζειν είς σώμα την ψυχήν Α, 1,

8 14.
ενδεχόμενον Γ, 1o, S4.
ένεκα. το ου ένεκα, το μεν ου το δε ω Β,

4, S 2. 5.
τα έντομα. διαιρούμενα η A, 5, 8 26.

Β, 2, 8 8.
ενέργεια-εντελέχεια Β, 1. πρότερον των

δυνάμεων αι ενέργειαι και αι πράξεις

Β, 4, 8 Ι.
του ποιητικού εν τω πάσχοντι Γ, 2, 85.
εντελέχεια Β, 1.

Δ.
Δημόκριτος Α, 2, 8 3. 85. 8 11. Α, 3,

89. Α, 4, 8 19. Α, 5, 8 Ι. Β, 7, 8 6.
διαίρεσις Α, 1, 8 2. Γ, 6, 8 2.
διάθεσις-έξις Β, 5, 85.
διαλεκτικός- φυσικός Α, 1, 8 ΙΙ.
διαλεκτικώς και κενώς Α, 1, S 8.
διάλεκτος Β, 8, 9 9.
διάμετρος.Γ, 6, 8 1. ασύμμετρος Γ, 6,

8 Ι.
διανοείσθαι Α, 4, 8 11.
η διανοητική ψυχή Γ, 7, 8 3.

τα ένυδρα των ζώων όσμάσθαι Β, 7, 8 9. θεωρία Β, 2, 8 9.

θεωρία Β, 2, 8 9. as εντελέχεια Β, Ι.
Β, 9, S 5.

το θρεπτικών B, 4, 8 1 sq. Γ, 9, $ 2.
ένυλοι λόγοι τα πάθη Α, 1, 8 ΙΙ.

Γ, 12, 8 Ι.
έξις-διάθεσις Β, 5, 8 5.
επίηρος Α, 5, 8 6.

Ι.
το επιθυμητικόν Γ, 9, 8 2.

ίδιον. το ίδιον τη αισθήσει περί ο μη εν-
η επιθυμητική ψυχή A, 3, 8 12.

δέχεται απατηθήναι Β, 6,8 2. Cf. Γ, 6,
επιθυμία Β, 3, S 2. Γ, το, 8 3.

8 ι. 87.
επίστασθαι Β, 2, 8 12.

"Ιππων. ψυχή εκ της γονής Α, 2, 8 18.
επιστάσει μάλλον και κινήσει έoικεν η ιστορία Α, 1, 8 Ι.
νόησις Α, 3, 8 17.

οι ιχθύες εν τω 'Αχελώω Β, 8, 89.
επιστήμη Β, 2,8 12. Γ, 5,8 2. θεωρητική
Γ, 4, 8 12. Α, 2, 8 7 (Plato's).

Κ.
τασις Β, 8, 89.

καθόλου. ουθέν έστιν ή ύστερον Α, 1,
ερμηνεία Β, 8, 8 το.

85. εν ψυχή Β, 5, 8 6.
έσχατον Γ, 7, 8 3. Γ, 10, 8 2. έσχατον

κατάφασις Γ, 6, 87. 8 2.
αισθητήριον Γ, 2, S 11.

κατηγορίαι Α, 1; 8 3. Α, 5, 87.
ετερόμηκες-ισόπλευρον B, 2, 8 ι.

η κεκλασμένη Γ, 4, 87.
το ευ Β, 8, 8 ιο. Γ, 12, 87.

το κενόν κύριον του ακούειν Β, 8, 8 5.
ευθύνας διδόναι Α, 4,8 1.

κέρας Β, 8, S 6.
ευστέρνους χοάνοισιν A, 5, 8 6.

κινείν Γ, 9, 8 το.
ευφυείς και αφυείς παρά την αφήν Β,

κινήσεις τέσσαρες A, 3, 8 3.
9, S 2.

Κλέων Γ, 6, 8 2. Κλέωνος υιός Γ, 1,
τα έφεξής Β, 3, 85.

87.

τα κοινά (αισθητά) B, 6, 8 3. Γ, 1, 85.
Ζ.

κοινός λόγος Β, 3, 8 5.
ζην Α, 2, 8 23. ζην το αναπνείν Α, 2, κόρη Γ, 7, 8 3. Γ, 1,8 3. το επί τη κόρη
8 2, πλεοναχώς λέγεται Β, 2, 3 2.

δέρμα Β, 8, 8 6.
ζην-ζωον είναι Β, 2, 84.

κόρσαι άναυχενες (Empedocles) Γ, 6,
ζην τα φυτά Α, 5, 8 13. Β, 2, 8 3.

8 Ι.
ζωή defined B, 1, 8 3.

κριτής ο κανών Α, 5, 8 16.
ζωά τινα μόνιμα κατά τόπον A, 5, 8 13. κριτήν λαμβάνειν Α, 2,8 19.

Κριτίας, ψυχήν είναι αιμα Α, 2, 8 19.

κριτικόν Γ, 9, 8 1. κριτικών το μέσον B,
Η.

11,8 11.
ήδη Γ, 10, S 6.

κύκλος Γ, 1ο, 8.
“Ηράκλειτος Α, 2, S 16.

το κύριον Β, 8, 8 3. κύρια ονόματα Β,
ηχώ Β, 8, S 4.

5, 87. κυρίως B, 1, 87. B, 6, 8 4.

Θ.

Λ.
θαλής Α, 2, 8 14. πάντα πλήρη θεών λάρυγξ Β, 8, 8 το.
είναι Α, 5, 8 17.

λογισμός και διάνοια Β, 3, 87.
ο θεωρητικός νους Β, 3, 87. Γ, 9, 87. λογιστικών Γ, 9, 8 3.
θεωρητικαι νοήσεις A, 4, 8 15.

ο λόγος είδος του πράγματος A, 1, 8 Ι.
W. AR. .

21

[ocr errors]

λόγοι ένυλοι Α, 1, 8 11.

όργανον and οργανικών B, 1, 86. τα όρ-

γανικά μέρη της πορείας Γ, 9, $ 6.
Μ.

όργανον οργάνων η χείρ Γ, 8, 8 2.
μέθοδος A, 1, 8 2.

ópyń defined A, 1, $ 11.
μέλος Β, 8, 89.

όρεξις Γ, 9, 84. B, 2, S 8. Β, 3, S 2.
μεταβάλλειν Α, 3, 5 6.

ορθογώνιον B, 2, 8 1.
τα μεταξύ (στοιχεία) Α, 3, 85.

ορισμός Β, 2, 8 ι.
μετέχειν κινήσεως Α, 3, 8 2.

όρμαθος ψαμμου Β, 8, 83-
μηνιγξ Β, 8, 8 6.

όρος Γ, 7, 84.
μνημονεύειν Γ, 5, 8 2.

τα Ορφικά έπεα καλούμενα Α, 5, $ 15.
εν τοις μνημονικούς τίθεσθαι Γ, 3, $ 4.

οσμή Β, 9.
μονάς Α, 4, 8 17 sqq. στιγμή μοναδική το ότι and διότι Α, 1, 8 2. B, 2, 81.
A, 4, 8 20.

ουσία B, 1, 82, ουσία opposed to φύσις
μόρια της ψυχής Γ, 9, 8 2.

Α, 1,8 .

ο οφθαλμός η κόρη και η όψις Β, 1, 8
N.
νηστις A, 5, 86.

όψις Β, 7. όψις και όρασις Γ, 3, 87.
νοείν Α, 4, 8 14. νοείν and φρονείν dis-

tinguished Γ, 3, 8 3. νοείν ενεργεία
Γ, 7, 87.

Π.
η νόησις τα νοήματα Α, 3, 8 13. νόησις

πάθος A, 1, 89.
πρακτική θεωρητική Α, 3, 8 Ι5. νόησις πανσπερμία of Democritus A, 2, 83-
as equal tο περιφορά Α, 3, 8 15.

παρεμφαίνεσθαι Γ, 4, 8 3.
νόησις επίστασίς τις A, 3, 8 17.

πάσχειν τα εναντία υπό των εναντίων Α,
ο νους (cf. s. ν. 'Αναξαγόρας et απαθής).

5, 8 8. Β, 4, 8 Ιο. το όμοιον υπό του
ο νους προγενέστατος πάντων A, 5, 8

ομοίου A, 5, 8 8. το πάσχειν και το
12. θεωρητικός Β, 3, 87. Τ, 10, 87.

κινείσθαι και το ενέργείν το αυτό B. 5,
8. πρακτικός Γ, 10, 8 7. 8.

ποιητι- 8 3.
κός Γ, 5, 8 2. παθητικός Γ, 5, 8 2.

πέρατα νοήσεων Α, 3 8 15.
νούς τω έφεξής έν ως ο αριθμός Α, 35 περικάρπιον B, 1, $ 6.
νούς είδος ειδών Γ, 8, 8 2.

περιφορά Α, 3, S 14. S 15.
γραμματείω compared to Γ, 4, $ 12.

πηρώματα Β, 4, 8 2. Γ, 9, S 6.
νύν δε as used by Aristotle B, 1,8 8.

Πλάτων εν τοις περί φιλοσοφίας Α, 2, 8

7. εν τω Τιμαίο Α, 2, 87. τους

αριθμούς είναι τα είδη Α, 2, 37. Γ,9,
του ξηρού η οσμή Β, 9, 8 8.

8 2.

πλωτήρ εντελέχεια πλοίου Β, 1, 8 13.
0.

πλωτήρες Α, 3,8 2.
"Ομηρος Α, 2, 85. Γ, 3, 8 Ι.

τα περί του ποιείν και πάσχειν Β, 5, 8ι.
ομωνύμως Β, 1, 8 8.

πόροι Β, 9.
το ον πολλαχώς λέγεται Α 5, 87. πραγματεύεσθαι Α, 1, 8 2.
το οξύ και το βαρύ Β, 8, 8 8. οξύ και ó πρακτικός νους Γ, 1ο, 8 7. 8.

αμβλύ B, 8, 8 8. οξύ και δριμύ Β, το πρακτον αγαθόν Γ, 10, 84. 87.
10, $ 5.

προαίρεσις Α, 3, 8 το.
όρασις Β, 1, 8 Ι. Γ, 2, S 6.

το πρώτον Β, 2, S 12. δύναμις πρώτη

8 13.

Β, 1. το πρώτον εντελεχεία Β, Ι. ή ο Τίμαιος Α, 2, 87. Α, 3, 8 Ι.
πρώτη εντελέχεια Β, 1, sq. πρώτον η τρέφεται διττόν Β, 4, 8 16.
το μήκος A, 2, 8 7. το ορών πρώτον τρίγωνον Β, 3, 8 6.
Γ, 2, 8 2. ο περί την καρδίαν πρώτος το τρίτον μέγεθος Β, 11, $ 6.
τόπος Β, 8, 8 το. πρώτος φιλόσοφος τα περί τροφής Β, 4, 8 16.

Α, 1,8 1Ι. η πρώτη ψυχή Β, 4, 8 14. τοιονδί Β, 1, 84. Β, 12, 8 Ι.
Πυθαγόρειοι ψυχήν είναι τα εν τω αέρι
ξύσματα Α, 2, $ 4. μύθοι Πυθαγορι-

Υ.
κοι την τυχούσαν ψυχήν εις το τυχόν
ενδύεσθαι σωμα Α, 3, 8 23.

ύλη Β, 1, 8 2.
υπεναντιώσεις και απορίαι Α, 5, 8 4.
ύπνος as εντελέχεια Β, I, p. 258.

υποκείμενον i. e. ύλη Β, 1, 8 2. Γ, 2,
ρίζαι ανάλογον τω στόματι B, 1,8 6. Β,
4, 87.

υπολαμβάνειν Γ, 4, 8 3.
ρυσμοί of Democritus A, 2, 8 3. υποσμος Β, 9, 85.

[ocr errors]
[ocr errors]

Φ.

Σ.
σημείον Β, 11, S 3.
σιμόν Γ, 4, 8 8.
οι σκληρόσαρκοι αφυείς Β, 9, 8 2.
τα σκληρόφθαλμα Β, 9, 8 2.
στιγμή Γ, 2, 8 15. μοναδική Α, 4,

8 20.
στοιχεία Α, 2, 87. τα περί στοιχείων

Β, 11, 8 το.
στρυφνόν αυστηρόν B, 1ο, 8 5.
συμβεβηκός Α, 1, 8 1. $ 8. Γ, 1, 85.
συμπέρασμα Β, 2, 8 Ι. Γ, 11, 8 4.
συμπλοκή νοημάτων Γ, 8, 8 3.
σύμπτωμα Γ, 12,8 3.
συναίτιον Β, 4, 8 8.
σύνθεσις εξ ύλης και είδους Β, 1, 8 3.

ψεύδος και αληθες σύνθεσις Γ, 6,

8 1.
συντήκειν B, 1ο, $ 2.
σφαίρα Β, 8, 84. Γ, 11,8 3.

φαντασία Γ, 3. αισθητική Γ, Ι, 8 .

βουλευτική Γ, 11, 8 Ι. λογιστική Γ,

Ιο, 8 9. Γ, 11, 8 .
φαντάσματα as materials of thought

Γ, 7, 8 3.
φάρυγξ Β, 8, S 10.
φάσις Γ, 6, 8 το.
Φίλιππος ο κωμωδοδιδάσκαλος Α, 3, 89.
τα περί φιλοσοφίας Α, 2, 87.
ο πρώτος φιλόσοφος Α, Ι, 8 ΙΙ.
φοράς kinds of Γ, 1ο, 8 8.
το φρονείν και το αισθάνεσθαι ταύτόν Γ,

3, 8 Ι.
φυγή, όρεξις Γ, 7, 8 2.
το φύλλον περικαρπίου σκέπασμα Β, Ι,

8 6.
φυσικός opposed to διαλεκτικός Α, 1,

8 Ι.
οι φυσιολόγοι πρότερον Γ, 2, 8 8.
φύσις opposed to oυσία Α, 1, 8 Ι.

η φύσις ουδέν μάτην ποιεί Γ, 9, 8 6.
τα φυτά Α, 1, 8 13. Α, 5, 8 26, B, 12,

8 3. Γ, 13, 8 Ι.
φωνεί ταύτα μόνα όσα δέχεται τον αέρα

B, 8, § 10. pwvý defined B, 8, $11.
το φώς Β, 7, 8 2 sqq. Γ, 5, $ 1.

Τ.

τεκμήριον B, 11, S 3.
τετραγωνισμός Β, 2, 3 Ι.
τις. τινί opposed to απλώς Γ, 7, 8 6.

το τί έστι Α, 1, $ 2. Γ, 6, 87. το τι
ήν είναι Α, Ι, 8 2. B, 1,8 8. Γ, 6, 87.

« PreviousContinue »