Page images
PDF
EPUB

MAGYAR

TÖRTÉNELMI EMLÉKEK.

KIADJA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA.

HARMADIK OSZTÁLY.

MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK.

BUDAPEST.

1890.

MAGYAR

ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK

TÖRTÉNETI BEVEZETÉSEKKEL.

A M. TUD. AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSÁGA

MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK

DR. FRAKNÓI VILMOS

A M. TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA ÉS MÁSODELNÖKE

ÉS

DR. KÁROLYI ÁRPÁD

R. TAG.

TIZEDIK KÖTET.

1602-1604.

BUDAPEST.

1890.

[blocks in formation]

Budapest, 1890. Az Athenaeum r. t. könyvnyomdája.

ELŐSZÓ A X. KÖTETHEZ.

A Magyar Országgyűlési Emlékek szerkesztői kedves kötelességet teljesítenek, midőn lovag Fiedler József udvari tanácsos úr ő méltósága, a bécsi házi, udvari- és állam-levéltár nyug. másodigazgatója irányában ezennel hálás köszönetüknek adnak kifejezést azért, hogy a Bocskay-korra vonatkozó nagy becsü másolati gyüjteményéből jelen kötet részére mindazon darabokat átengedni szives volt, a melyek az 1604-ki pozsonyi országgyűlésre vonatkoznak.

Ez iratok a jelen kötetben mint >Fiedler udvari tanácsos úr gyűjteményéből valók különösen meg vannak jelölve.

Budapest, 1889. november havában.

Fraknói Vilmos.

Károlyi Árpád.

Lap.

IV. 1602. decz. 23. Pethe Márton helytartó s a magy. taná-
csosok véleménye az országgyűlési előterjesztések tár-
gyában

V. 1602. decz. 29. A bécsi haditanács véleménye a honvé-

delmi intézkedések felől . . .

172

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »