Page images
PDF
EPUB

.

யக அவனசொன் இயேசு என பவர்சேறுணடாககி (அசை) என கணகளினமேலேபூசி, நீ சீலோவாக்குளத்தில் குப்போ பாய்ச்கழுவு என்றார்: அந்தப்படி நான போயக்கழு வினபொழுது பார்வை அடை நதேனென்றான.

யஉ அவர்கள சொனனது, அந்த மனிதனெங்கே யென்றா ர்கள : அவன எனக்கு தெரியாதெனறான.

யக ! அ பொழுது முனனே குருடனாபிரு நதவனைபடரி சேயரிடத்திற்தக்கொண்டுபோனார்கள.

ய ச இயேசுவானவர் சேறுணடாககி அவனுடைய கண் களைத் திறந்த நாள ஓய்வு நாளாயிருந்தது.

பரு ஆதலாற் ரிசேயரும அவனை நோக்கி, நீ எப்படிப் பார்வை அடைந்தாயென று கேட்டார்கள:

அதற்கவன அவர் சேறறையெனகணகளின் மேலவைத்தா ர், பினபு நான கழுவினேன, இப்பொழுது காணக்றே

சொன்னது னென்றான.

யசு அப்பொழுது பரிசேயரில் சிலர் சொன்னது, அம் மனிதன ஓய்வு நாளை கசைச்கொளளாதிருக்கிறபடியினாலே அவன பராபரனால வந்தவன்ல்ல வென்றார்கள். வேறு சிலர் சொன்னது, பாவியா பிருககிற ஒருவன இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களைச் செயல் செபட்டியொன்றார்கள்:

ஆகையால அவர்களுக்குளளே பிரிவினையுணடாயிற்று.

யஎ மறுபடியும் அவர்கள் குருடனாயிருந்தவனை நோக்கி, உனகண்களைத் திறந்த அவனைக் குறித்து

நீ யென்ன சொல லுகிறாயெனறார்கள, அவனசொனனது, அவர் தீர்க்கதரி சியாயிருக்கிறாரென்றான.

யஅ அப்பொழுது அவன குருடனாயிருந்து பின்பு பார் வை அடைந்தானென்கிறதை யூதர்கள நம்பாமற் பார்வை அடைந்தவனுடைய தாயதகபபன மாரை அழைப்பிதது,

• அவர்களைநோககி , உங்கள குமாரன குரு பிறந்தானென் றுங்களசொல்லுகிறீர்களே. அவன இவனா இப்பொழுது இவ

எப்படிபடார்ன வையுணடாயிறறெ ன்றுகேட்டார்கள. உய அதற்கு

அவ

டைய தாய் தகப்பன மார்சொனன து, இவன

னென

டனாயப்பிறந்தா னென்றும் அறிந்திருக்கிறோம் :

உக இப்பொழுது இவனபார்வை அடைந்தவகை எது களுக்கு தெரியாது; அவனுடைய கண்களைத் திறந்தவ யும் அறிய மாட்டோம்; இவன பெரியவனாயிருக்கருனே; இவனிடத்திலேகேளுங்கள்: தனனை ககுறிதது. இவனே பேசு

எங்களகுமா

னை

22 These words spake his parents, because they feared the Jews: for the Jews had agreed already, that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue,

23 Therefore said his parents, He is of age ; ask him.

24 Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise : we know that this man is a sinner.

25 He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know, that, whereas I was blind, now I see.

26 Then said they to him again, What did he to thee? how opened he thine eyes ?

27 He answered them, I have told you already, and ye did not hear: wherefore would ye hear it again ? will ye also be his disciples ?

28 Then they reviled him, and said, Thou art his disciple; but we are Moses' disciples.

29 We know that God spake unto Moses : as for this fellow, we know not from whence he is.

30 The man answered and said unto them, Why herein is a marvellous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened

mine eyes.

31 Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth.

32 Since the world began was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind.

33 If this man were not of God, he could do Dothing

[ocr errors]

உ.உ அககாலததிற்தமுனனே இயேசுவைக்கிறிஸ்தென றுசொல்பவனெவா

னவனோ அவனைச்செப ஆலயத்திற்குப்புறம பாக்கவேண்டுமெனறு யூதர்கள தீர்மானமபணணியிருநத படியாற் , குருடனாயிரு நதவனுடைய தாய தகப்பனமார் அவர்களுக்குப்பயநது

உக இவனபெரியவனாயிருக்கிறானே; இவனிடத்திற்கேளு ங்களென்று சொன்னார்கள்.

உச ஆதலால அவர்கள குருடனாயிரு ந தவனை இரணடா நதரம அழைத்து நீபராபரனைக்கனஞ் செய்வாயாக; அம் மனிதனபாவியாயிருக்கிறானென று நாங்கள் அறிந்திருக்கி றோமேயென்றார்கள. உரு அதறகவனசொனனது, அவர்பாவியோ அல்லவோ அது எனக்கு ததெரியாது: நான குருடனாயிரு நதேன, இப பொழுதுகாண்கிறேன, இதொனறையே அறிநதிருககிறே

[merged small][ocr errors][ocr errors]

னென்றான.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

உசா அப்பொழுது அவர்கள மறுபடியும் அவனை நோக கி, உனககெனன செய்தான? உன் கண்களை எபபடித்திறத தானெனறார்கள.

உஎ அவன சொனனது, முனனே அதை உங்களுக்குச் சொனனேன, நீ

ங்கள் செவிகொடுக்கவில்லை: அதை மறுபடி யுங் கேட்க எனனததினாலே விரும்புகிறீர்கள்? நீங்களும் அவருககுசசீஷராக மனதுள்ளவர்களாயிருக்கிறீர்களாவெ னறான்.

உஅ அப்பொழுது அவர்கள் அவனைவைது, நீயே அவ னுடைய சீஷன ; நாங்கள் மோசேயினுடைய சீஷர். உ க மோசேயானவருடனே பராபரன பேசினதை அறி நதிருக்கிறோம் : அவன வநத இடததை அறிய மாட்டோ மென்றார்கள.

ஙப அதற்கு அந்த மனிதனசொனனது, அவர் எனகண் களை ததிற நதிருநதும அவர் வநத இடததை நீங்கள அறி யாமலிருக்கிறது ஆசசரியமான காரியம. ஙக அல்லாமலும் பாவிகளுக்குப்பராபரன

செவிகொ கேகிறதில்லையென்றும் அவர் மேற்பத்தியாயிருந்து அவரு டைய சித்தத்தினபடிசெயகிறவனெவனோ அவனுக்குசசெ விகொடுக்கிறாரெனறும அறிநதிருக்கிறோம்.

நஉ குருடனாயப் பிறந்தவனுடைய கண்களை ஒருவன திற நதானென்று உலகமுண்டானது முதற்கொண்டு கேள்விப் படவில்லையே.

ஙக அவர் பராபரனாலவாராதவ ராயிருந்தால் இப்படிப் பட்டவைகளில் ஒன்றையாகிலுஞ் செய்யத் திராணியிருக்க

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

34 They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us ? And they cast him out.

35 Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God ?

36 He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him?

37 And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee.

38 And he said, Lord, I believe. And he worshipped him.

39 q And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see ; and they which see might be made blind.

40 And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also ?

41 Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin : but now ye say, We see; therefore your sin remaineth.

CHAPTER X. 1 Christ is the door, an' the good shepherd. 19

Divers opinions of him. 24 He proveth by his works that he is Christ the Son of God: 39 esca peth the Jews, 40 and went again beyond Jordun, where irany believed on him. Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.

2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.

3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.

[ocr errors]
[ocr errors]

கச அபபொழுது அவர்கள அவனை ேநாககி, முழுவதும் பாவங்களிலே பிறந்த நீயா எங்களுக்கு உப

உபதேசமபணணு கிறவன என றுசொல்லி அவனைப் புறம்பேதளளினார்கள்.

நரு அவனை அவர்கள் புறமபேதளளினதை இயேசுவா னவர் கேள்விப்பட்டுப் பின்பு அவனைகசண்டு நீ பராபரனு டையகுமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறாயாவெனறார்.

நசு அதற்கவன ஆணடவரே, நான் அவர்மேல விசுவா சமாயிருக்கு

மபடிக்கு அவர் ன்னாரெனறு (காட்டவேண டுமெனறான்.)

யேசுவானவர்சொனனது, நீ அவரைக்கண்டாய், உன னுடனே பேசுகிறவரே அவரென்றார்.

நஅ உடனே அவன ஆண்டவ ரோ , விசுவாசிக்கிறேனெ னறுசொல்லி அவரைத்தொழுதுகொண்டான.

நக பினபு இயேசுவானவர்சொனனது, காணாதவர்கள காண்கவுங் காண்கிறவர்கள குருடராகவுந்தக்கதாக, நியா யத்தீர் புககொடுப்பதற்கு தான இவவுலகததிலே வநதே னென்றார்.

சப பரிசேயரிசிலர் அவருடனே கூடவிருந்து அதைக கேட்டபொழுது அவர்கள அவரை நோக்கி, நாங்களுங் குரு டராவென்றார்கள.

சக இயேசுவானவர்சொனனது, நீங்கள குருடராயிரு நதால் உங்களுக்குப் பாவமுணடாயிருக்க மாட்டாது: நீங் கள காண்கிறோமென்று சொல்லுகிறபடியால் உங்கள் பாவ மநிற்கும்.

ய. அதிகாரம். ((க) கள்ளக்கிறிஸ்துக்களைக்குறிததும, (யக) தாம நல லமேயப்பராயிருககிறதைககுறிததுஞ் சொனனதும், (யகூ) சனங்களுக்குள்ளே அவரைக் குறித்துப்பிரிவினை யுணடானதும, (உ உ) தேவாலயத்திலே அவர் பிரசங கமபண்ணினதும்.)

மெயயாகவே நான உங்களுககுசசொலலுகிறதாவது, ஆட்டுக்கிடையினவாசல்வழியாய அதிற்பிரவேசியாமலவே றுவழியாய அதிற் பிரவேசிக்கிறவன திருடனு மாயக்கொள ளைக்காரனுமாயிருக்கிறான.

உ வாசலினவழியாயப்பிரவேசிக்கிறவனே ஆடுகளினமே ய்ப்பனாயிருக்கிறான.

ங வாசலைக்காக்கிறவன அவனுக்குத் திறக்கிறான. ஆடு ளும் அவனுடைய சத்தத்திற்குச் செவிகொடுக்கின்றான் : அவனு ந தனனுடைய ஆடுகளைப் பேர்பேராக அழைத்து

7

களு

« PreviousContinue »