Page images
PDF
EPUB

உஅ அலலாமலும நான அவைகளுக்கு நித்திய சீவனைக கொடுக்கிறேன; அவைகள ஒருக்காலுங் கெட்டுப்போகா ஒருவனும் அவைகளையெனகையிலிருந்து பறித்துக் கொள்

ளான.

பப

பை

அவைகளை எனக்குக் கொடுத்த என பிதா எல்லாரி லு பெரிய

யவராயிருக் கிறார்; ஒருவனாகிலும் அவைகளையென பிதாவினகையிலிருந்து பறித்துக்சொளளான. நல நானுமபிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோமெனறர். நக அப்பொழுது பூதர்கள அவரைச கொலை செய்யும படிக்கு மறுபடியுங் கலலுக்களையெடுததுககொணடார்கள.

கூஉ இயேசுவானவர் அவர்களை நோக்கி, நான என பிதா வினாலே அநேக நற்கிரியைகளை உங்களுக்குக்காணபித தேன; அவைகளில் எந்தக்கரியையினிமிததம நீங்கள என மேற்கலலெறிவீர்களென்றார் .

ங ங பூதர்களசொனனது, நற்கிரியையினிமித்தமல்ல நீ மனி தனாயிருக்க, உனனை ததேவனென றுசொலலி, இவவிதமாய் த்தேவதூஷண ஞசெயகறதினிமித்தமே உனமேற்கலலெறி வோமெனறார்கள.

நச அதற்கு இயேசுவானவர் சொனனது, தேவர்களா பிருக்கிறீர்களென்று நான பொனனனெனபது உங்களவே தத்தில் எழுதியிருக்கவில்லையா?

யவசன ததைப் பெற்றுக கொணடவ ர்களை அவர் தேவாகளென றுசொலலவேதமுந்தளளப்படக் கூடாததாயிருகக,

• + பிதாவினாற்பரிசுததமாக்கப்பட்டும் உலகத்தில அனு ப்பப்பட்டுமிருக்கிற நான எனனைப்பராபரனுடைய தமார னென அசொன எதனாலே, தேவ தூஷண ஞசெயதாயென்று சொல்லலாமா?

நஎ நான என பிதாவின் கிரியைகளைச் செய்ய யயாதிருந்தால நீங்கள் என்னை விசுவாசிக்கவேண்டுவதில்லை.

ங அ (அவைகளை) நாஞசெயதிருக்கிறபடியால நீங்கள என னைவிசுவாசியாதிருந்தாலும தா எனனி லேயும நான அவ ரிலோ, மிருககிறதையறிந்து விசுவாசிததுககொளளு மபடிக கு நீங்கள் அந்தக் கரியைகளை விசுவாசிக்க வே யெனறார்.

நகூ அப்பொழுது அவர்கள் மறுபடியும் அவரைப் பிடிக் கத்தேடினார்கள். அவர் அவர்களுடையகைகளினின் வில கிப்புறப்பட்டு,

சாய யோர்தான ஆற்றின அக்கரையிலே முனனேயோவா ன ஞானஸ நானங்கொடுத்த இடத்திற்குத் தருமபிப்போய

வணடுமே

னறு

41 And many resorted unto him, and said, John did no miracle : but all things that John spake of this man were true. 42 And many believed on him there.

CHAPTER XI. ] Christ raiseth Lazarus, four days buried. 45

Many Jews believe. 47 The high priests and Pharisees gather a council against Christ. 49 Caiaphas prophesieth. 54. Jesus hid himself. 55 At the passover they enquire after him, and lay wait for him.

NOW a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.

2 (It was that Mary which annointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.)

3 Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick.

4 When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.

5 Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.

6 When he had heard therefore that he was sick, he abode two days still in the same place where he was.

7 Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judea again.

8 His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee; and goest thou thither again ?

9 Jesas answered, Are there not twelve hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world.

ܪ

சக அநேகமபேர் அவரிடத்திற்செனறு பினபுசொனன து, யோவான ஒரு அற்புதமுஞசெயயாதிருநதும இவலாக குறித துசசொனனயாவும மெயயாயிருககினறதெனறார்கள.

சஉ அவவிடத்திலே அநேகமபேர் அவர் மேலவிசுவாச முனளவர்களானார்கள. யக. அதிகாரம்.

. ((க) இறந்துபோன இலாசருவையெழுப்பினதும, (சஎ )

ஆசாரியர் முதலானவர்கள அவாைககுறித்து ஆலோசனை பணணின தும.] அனறியும மரியாளும அவளுடைய சகோதரியாகிய மார் ததாளுமிருநத பெத்தானியூரானாகிய இலாசரு எனபவன வியாதியுள்ளவனாயிருநதான.

உ அந்த மரியாள கர்த்தர்மேற்பரிமள தயில ததைபபூசித தன மயிரால அவருடைய பாதங்களை ததொடைத்தவளே. அவளுடைய சகோதரனாகிய இலாசரு வியாதிப்பட்டிருந தான.

க அபபொழுது அவனுடைய சகோதரிகள் ஆண்டவரோ, உமககு அனபாயிருக்கறவன வியாதியாயிருககிருனெனறு சொல்லி அனுபயினார்கள.

ச இயேசுவானவர் அதைககேட்டு அநதவியாதிமரணத திற்கே துவாயிராமற் பராபர னுடையகுமாரன மகிமைப் படுமபடிக்குப் பராபர னுடைய மை விளங்குதற்கே ஏதுவாயிருக்குமென்றார்.

ரு இயேசுவானவர் அந்த மார்த்தாளிடத்திலும் அவளு டைய சகோதரியினிடத்திலும் இலாசருவினிடத்திலும் அன பாயிருந்தார்.

சு அப்படியிருந்தும வனவியாதியாயிருக்கிறதை அவர் கேட்டபினபு அவர் தாம இருந்த இடத்திலே பின ணடு நாள தங்கினார்.

எ அதினபினபு அவர் (தமமுடைய) சீஷாை ேநாககி, நா ம மறுபடியும பூதேயா நாட்டிற்குப் போவோமவாருங்களெ னறார்.

அ அதற்குச் சீஷர்சொனனது, இரபீ, சில நாளுக்குமுன னே யூதர்கள உமது மேற்கலலெறிய மனதுள்ளவர்களாயிரு நதார்களே; நீர்மறுபடியும் அவவிடத்திற்குப்போகலாமா எனறார்கள .

• இயேசுவானவர்சொனனது, பக பககுபபனனிரண்டு மணிநேரமிலலையா? பகற்காலத்திலே நடக்க நவன இவவு

ம.

10 But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him.

11 These things said he and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth ; but I go, that I may awake him out of sleep.

12 Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well.

13 Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep.

14 Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead.

15 And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.

16 Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellow-disciples, Let us also go, that we may die with him.

17 Then when Jesus came, he found that he had Inin in the grave four days already.

18 Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about fifteen furlongs off : 19 And

many of the Jews came to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.

20 Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him: but Mary sat still in the house.

21 Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. 22 But I know that, even now,

whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.

23 Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again.

24 Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.

25 Jesus saith unto her, I am the resurrection and the life : he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:

ய இராத்திரிகாலத்திலே நடக்கிறவன தனக்கு ஒளியில்லா தபடியினாலே இடறுவானென றுசொலலி,

யக பினபு நமக்கு சசிநேகிதனாகிய இலாசரு திகதிரை யடைந்தான; நான அவனையெழுப்பட்போக்ரேனென்றார்.

ய உ அ-பொழுது வருபை டய சீஷர்சொனனது, ஆண்ட வரே , அவன நித்திரை அடைந்திருந்தாற்குணம் அடைவா னெனறார்கள.

யக இயேசுவானவர் அவனுடைய மரண ரதைககுறிதது அப்படி சொல்லியிருந்தார். அவர்கள் அவர் நித்திரை ணு தலைக்குறிததேபேசினாரெனறு நினைத்தார்கள.

ய ச அப்பொழுது இயேசுவானவர் அவர்களை நோக்கி, இலாசருமரித்தானெனறுதெளிவாயசசொலலி,

யரு பினபு நீஙகள விசுவாசிக்கு மடடிககு நான அங்கேயி ராததனாலே உங்கள் நிமிததஞ்ச நதோஷப்படுகிறேன; இய பொழுது அவனிடத்தற்குப்போவோம வாருங்களென்றார்.

• அப்பொழுது தீதிமு எனனப்பட்ட தோமாஸ்மற்றச சீஷரைநோக்கி, அவரோடேகூடமரிக்கு மபடிக்கு நாமும போவோம

வாம வாருங்களென றான ய எ ஆதலால் இயேசுவானவர் போன பொழுது அவன கல வறையில் வைக்கப்பட்டு நாலு நாளாயிறறெனறு அறிந்தார்.

// அ பெத்தானியூர் எரு லேம் நகரத்திற்குச் சமீபமாய ஏற்க்குறைய பத்னைந்து இஸ்தாதிவழி தூரத்திலிருந்தது :

• அனறியு யூதரில அநேகர் மார்த்தாள மரியாள என பவர்களுடைய சகோதரனை ககுறிதது அவர்களுக்கு ஆறுத லசொலலும-டிககு அவர்களிடத்திற்டோயிருநதார்கள.

உ இயேசுவானவர் வருகிறாரென று மார்த்தாள கேட்ட பொழுது அவருக்கெதிர் கொண்டுபோனாள, மரியாள் வீட்டி லே உளுககார் நதிருநதாள.

உக பின புமார் ததாள இயேசுவினிடத்திற் (சேர்ந்து) ஆண்டவரே, நீர் இங்கேயிருந் தீரானால் எனசகோதரனமரி

கக மாடடான.

உஉ இப்பொழுது நீர்பராபரனிடத்திற்கேட்டுக்கொள வதெதுவோ அதைப்பராபரன உமககுககொடுப்பாரென

றிந்திருக்கிறனென்றாள் .
உ ங அதற்கு இயேசுவானவர் , உனசகோதரன உ

ன உயிரோ டெழுந்திருபபானெனறார்.

உச மார்த்தாள சொனனது, கடைசி நாளிலே (மரித தோர்) உயிரோடெழுந்திருக்கும் பாழுது, அவனும் எழு நதிருபபானெ ல மறிந்திருக்கறேனென் றாள.

உரு அதற்கு இயேசுவானவர் சொனனது, நானே உயி ரோடெழுட புகறவனு மாயச சீகனுமாயிருக்கிறேன : என்னி

« PreviousContinue »