Page images
PDF
EPUB

Til

சி

[blocks in formation]

எனவச

[ocr errors]

M.அ நான் உங்களைத் திக்கற்றவர்களாக விடுவதில்லை. • உங்களிடத்தில் வருவேன, சிலகால ததிற்கு பினபு உலகத்தார் என்னைக்காணார்கள; நீங்கள என்னைக்காணபீர் கள : நான பிழைக்கிறபடியால் நீங்களும பிழைபபீர்கள.

உய நான என பிதாவிலேயும் நீங்கள் எனனிலேயும் நான உங்களிலேயுமிருக்கிறதை அநநாளிலேயறிவீர்கள.

உக எனகற்பனைகளையடைந்து அவைகளைககைக்கொள ளுகிறவனே எனனிடத்தில் அன்பு கூருகறவன :

எனனிடத தில அனபு கூருகிறவன மேல எனபிதா அனபாயிருப்பார், நானும அவனமேல அனபாயிருந்து எனன்ை அவனுக்கு வெளிப்படுத்துவேனெனறுசொல்னபொழுது,

உ உ இஸ்காரியோத் தலலாத யூதாவெனபவன அவரை நோககி, ஆண்டவரே, நீர் உமமை உலகத்தாருக்கல்ல, எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறதற்குக் காரணமென வெ னறான.

உங அதற்கு இயேசுவானவர் சொன்னது, ஒருவன என னிடத்தில் அன்புகூர் நதால அவன எனவசனததைககைக் கொள்வான: அவனிடத்தில் என பிதா அனபாயிருப்பார், அலலாமலும் நாங்கள் அவனிடத்திலவநது அவனோடே வாசமபணணுவோம்.

எனனிடத்தில் அன்பு கூராமலிருக்கிறவன னங்களைககைக்கொள்ள மாட்டான: நீங்கள் கேட்கிறவசன ம என னுடைய தலல, என்னை அனுப்பின பிதாவி னுடைய தாகவேயிருககினறது.

உரு நான் உங்களுடனேயிருககையில இவைகளை உங களுக்கு சசொன்னேன.

உ கா பின்பு பிதாவானவர் என நாமத்தினாலே அனுப்பும் பரிசுத்த ஆவியாகியதேறறுகிறவபோசகலததையு ம உங்க ளுக உபதேசமபணணி, நான உங்களுக்குச் சொன்னயா வையும் நீங்கள் நினைக்கும்படி செய்வார். சமாதான ததை

உங்களுக்குககொடுததுப்டோகி றேன, என னுடையச மாதான ததை யே உங்களுக்குத் தரு கிறேன: உலகத்தார் கொடுக்கி துபோல க்கொடுக்கமாட்டேன் , உங்கள இருதயஙகலங்கவுமபயப் படவு வேண்டுவதில்லை.

உஅ நானபோய், பினபு உங்களிடத்திற்குத திருமபிவரு வேனென று நான உங்களுடனே சொன்னதை

கெடடீ ஙகள எனனிடத்தில் அன்பு கூர் நதீர்களானால் என லு மபிதாபெரியவராகையால நான பிதாவினிடத்திற்டோ கிறதைக்குறித்து நீங்களச நதோஷப்படுவீர்கள.

உக அது நடக்குமபொழுது நீங்கள விசுவாசிககுமபடி ககு அது நடக்கிறதறகுமுனனாகிய பொழுது அதை

10

Jal

our

1.

உஎ

[ocr errors]
[ocr errors]

நான்

உ54

சு

11

டீர்க

ளே: நீ

30 Hereafter I will not talk much with you : for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.

31 But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us

go

hence. CHAPTER XV.

1 The consolation and mutual love between Christ

and his members, under the parable of the vine. 18 A comfort in the hatred and persecution of the world. 26 The office of the Holy Ghost and of the Apostles.

I am the true vine, and my Father is the husbandman.

2 Every branch in me that beareth not fruit he taketh away: and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit.

3 Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.

4 Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine ; no more can ye, except ye abide in me.

5 I am the vine, ye are the branches : He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit : for without me ye can do n thing.

6 If a Man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered ; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned.

7 If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.

8 Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.

9 As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.

நய இனி நான மிகவும் உங்களுட னேபேசுவதில்லை: உல கத்தினபிரபுவருகறானே; அவனுக்கு எனனிடத்தில் ஒன்று மிலலை.

நான பிதாவினிடத்தில அனபுகூர்ந்து அவர் எனக குக்கட்டளையிட்டபடியே செய்கிறதை உலக ததார் அறியு மபடிக்கு (அப்படி நடக்கும) எழுந்திருங்கள்: இவவிடம விட்டுப்போகக்கடவோம.

மரு. அதிகாரம.

[(க) அவர் திராட்சச்செடியெனறுஞ சீஷர்கள கொடிகளெ னறுங்காட்டி, (யஉ) அனபைக் குறித்தும், (யஅ ) உல கததின பகையைக் கு றீதது மபுத்திசொனனது.)

நான மெயயான திராட்சச்செடி, என பிதா திராட்சத தோட்டக்காரன.

உ எனனிற்கனிகொடாதிருக்கிறகொடியெதுவோ அதை அவர்யெடுததுப்போடுகிறார்: கனிகொடுக்க றகொடி அதிகம் கனிகளைக் கொடுக்குமபடிக அதைசசுததமபணணுகிறார்

ங நான உங்களுக்குசசொனன தே தினாலே நீங கள இப்பொழுது சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள.

எனனில் நிலைத்திருங்கள் , நான உங்களில் நிலைத் திருப் பேன. கொடியானது திராட்சச்செடியிலே நிலைத்திராவிட டால், அது தனனாலே கனிகொடுக்கமாட்டாதது போல, நீங்களும எனனில் நிலைத்திராவிட்டாற்கனிகொடுக்க மாட

டீாகள.

யன

பபான.

ரு தானே திராட்சச்செடி, நீங்கள் கொடிகள: என்னை

றி, உங்களால ஒன றுஞசெயயக கூடாதபடிய னாலே என னிடத்தில் நிலைகொண்டும் நான நிலைகொளளட கிறவனமிகுந்தகனிகளைக் கொடு

சு ஒருவன் என னில நிலை ததிராவிடடால அவன உலர் ந துபோன கொடியைப்போல வெளியே போடப்படுவான; அப்படிப்பட்டவைகளைசசேர்த்து அககினியிலேபோட்டு சசுடெ ரிக்கிறார்கள.

எ நீங்கள எனனிலேயும் எனவசனங்கள் உங்களிலேயும் நிலை ததிருநதால, நீங்களகே. டுககொளவதெதுவோ அது

ளுக்குண்டாகும். அ ஙகள் மிகுந்தகனிகளைக் கொடுத்தது, எனக்குச்சீஷர்

'லே என பிதாபுகழப்படுவார். கூ பிதா எனனிடத்தில

அனபுகூர் நதிருககிறது போல நானும் உங்களிடத்தில அனபுகூருகிறேன, என னுடைய

உங்க

களாவ ை

10 If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.

11 These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.

12 This is my commandment, that ye love one another, as I have loved you.

13 Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.

14 Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.

15 Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends ; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you.

16 Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain : that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.

17 These things I command you, that ye love one another.

18 If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.

19 If ye were of the world, the world would love his own : but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.

20 Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you ; if they have kept my saying, they will keep your's also.

என

-ததில்

றன.

ல நான எனபிதாவினகற்பனைகளை ககைக்கொண்டு அவரு டைய அனபிலே நீலைத்திருக்கிறது போல, நீங்களும கற்பனைகளை ககைக்கொண்டிருந்தால, என னுடைய அன பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள. உங்களிட

என னுடைய ச நதோஷம நிலை ததி ருக்கும்படிக்கும், உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும படிக்கும், நான இவைகளை உங்களுக்குசசொனனேன.

யஉ நான உங்களிடத்தில் அன்புகூர் நதிருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருக்க வேண்டுமென்று கட்டளையிடுகிே

யங ஒருவன தன சிநேகிதருக்காகத் தனபிராணனைககொ டுக்கும்படியான அனபுக்கு அதிகமான அனபு ஒருவரிடத் திலுமிலலை.

லச நான உங்களுக்குக்கட்டளையிடுகிறயாவையும நீங்கள் செய்தால் , என னுடைய சிநேகிதராயிருப்பீர்கள.

யாரு ஊழியக்காரனானவன தன எசமான செய்கிறதை அறிக்

யாதிருக்கிறபடியால, இனி நான் உங்களை ஊழியக்கா ரரென றுசொல்ல மாட்டேன; நான என பிதாவினிடத்தி கேள்விப்பட்ட யாவையும் உங்களுக்கறிவித்தபடியில் நான உங்களைசசிநேகிதரென றுசொலலுகிறேன.

யாக நீங்கள் என்னைத் தெரிந்து கொள்ள வில்லை, நீங்கள என னுடைய நாமத்தினாலே பிதாவானவரிடத்திற்கேட்டுக கொளவதெதுவோ அதை அவர் உங்களுககுககொடுக்கத்தக கதாக நீங்கள் புறப் டுககனிகளைக் கொடுக்கும்படிக்கும உங்கள் கனிகள் நிலைத்திருக்குமபடிக்கும் , நானே உங்களை ததெரிந்துகொண்டு ஏற்படுத்தினேன.

எ நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்கவேண்டுமே னறே உங்களுக்குக்கட்டளையிடுகிறேன. யஅ உலகத்தார் உங்களைப் பகைக்கும் பொழுது அவர்

ககுமுனனே என்னைப்பகைத்தார்களென்று நினைக்கக்கடவீர்கள.

யக நீங்கள உலகததாராயிருநதால உலக ததார் தங்களை சசேர்ந்தவர்களாகிய (உங்களைச) சிநேகிப்பார்கள : நீங்க ள உலகத்தாராயிராமல எனனாலே உலகத்திலிருந்து தெரி ந்து கொள்ளப் பட்டவர்களாயிருக்கிறபடியில்

ல உலகத தார் உங்களைப் பகைக்கிறார்கள்.

உய ஊழியக்காரன தன எசமானுக்குமேற்பட்டவன்ல லவென்று நான உங்களுக்குசசொனனவசனததை

காளளுங்கள். அவர்கள் என்னைத் துன்பப்படுத்தினது போல உங்களையுந் துன்பப்படுத்துவார்கள்; அவர்கள வசனததைககைக கொணடதுபோல் உங்களுடையதையுங்

கள உங்க

(00)

நினைத

என

« PreviousContinue »