Page images
PDF
EPUB

εγκράτεια P41
ει έλειν C 3 (special note)

3
εθελοκακείνS 18
είΡ 29, 32, 34, 37, L 24
εί γε C 5, Ρ 7, L 18
ei kai S 18
ει και τις άλλος P 17
ει λάβοι φωνήν L 13
εί ποτε και άλλοτε Ρ1
εικάζειν C 19, 22
είκότως 82
είναι περί L 16
ειρωνεία P 22
εισέρχεται C 17

είτα Ρ 14

έκ λεπτών νημάτων C 16
εκ περιουσίας P9
εκ περιωπής C2 P 15
εκ πολλού P 26
εκ τάφανούς C 15
έκατι Ρ 3
εκεί and ενθάδε Ι 14
εκκομίζειν C 17
εκλέγειν C 1I
εκρήγνυσθαι C 19
εκτόπως C II
εκτός ει μή P6, L 19
ελέγχειν P 32, 33
έλεγχος C 10, P 17
ελλείπειν P 24
εμβοάν C 20
εμπολάν C2
εμφορείσθαι Ρ 34
εν δέοντι Ρ 17
εν Διονύσου P 25
εν τοσούτω C 14, P 21
εν χρώP 46
έναυλος 9 5
ένδούναι C 3
ενέχυρον L 21
ένι = ένεστι C 5, 13
εννοείν 8 4
έντρίβεσθαι 8 Ι4
εξ αγοράς P4
εξ απαντος P41
εξ επηκόου
εξ επιπολής L 16
εξ ισοτιμίας C 18, P 34
εξανθεϊν Ρ6
έξαρνος Ρ 29

εξάρχειν L 20
εξορχείσθαι Ρ 33
έoικα c 6, 9
έoικώς P 38
επ' άλληλα C 3
έπαιάζειν Ι 20
έπαινος 8 2
έπαντλεϊν C 23
επειπείν 8 3
επήλθεν 8 17
επί with accusative C 5, P 1, 12,

15, 30, 34, 38, 48
επί with dative, 8 2, 7, 11, 13,

C 3, 7, Ρ 13, 25, 33, 34, 46,

L 13, 19, 24
επί with genitive P13, 27, 31, 34,

37, 40, L 16, 19
επί κεφαλήν P48
επί πλέον C 19
επί πόδας P 12
επί πολύ P 2, 51
επί τάδε C 5
επιβάται C3
επίδειξις 8 3
επιδημεϊν C 17
επιδικάσιμος 89
επείκεια 8 ΙΟ
επιέναι Ρ 14,

L

19
επικλασθήναι Ρ 24
επικλώθειν C 13, 16
επικροτείν C 8
επιπάττειν P 22
επισκοπείν 8 15, C5
επιστραφήναι L 20
επιτρέπειν P 33, Ι Ι, 4
επιφάνεια Ρ 51
επιχωριάζειν C1
εργάζεσθαι C 16
ερήμην (δίκην) P 32
έρια L 19
έρινύες Ι 6, 8, 19
έρμαιον 8 9,

S

C 12
ερμoγλυφευς S 2
ερμογλυφική 8 12
ερμογλύφος S 2
és å ei and åel C 1, 17, 20
ες δέον CI
ές κάλλος P 12
ες πεδίον τον ίππον P9
ές την ύστεραίαν C6

20

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

ες το ακριβέστατον P 38
ες το αφελές Ρ 12
ες τόνδε Ρ 38
ευθύναι Ρ 8
ευθύς εξ αρχής C 17
εύρεσθαι P 15
εύρυθμος 813
ευτελής 8 8, 9
ευφήμει C 12
εφαρμόζειν P 38
έφειμένον 25
εφιέναι, legal sense S6
εφιστάναι Ρ 27
εφόδια P 45
έχειν intransitive S 2, P 45
έχεσθαι 8 18
εωλος 8 17

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ζηλουν P 37
ημιούν C 2
ζητείσθαι C 23

καταιάζει

μελετώνΕ
έμησο
TADEES

μεμψίμοι,

καθίστασθαι C 2, Ι 2
κάθοδος L 4
καθoράν C 16
kai emphatic S 1, 5, 7, 17, C 1, 2,

3, 7, 8, 9, P 2, 5, 7, 16, 23, 25,

27, 30, 33, 45, L 12, 14
και......δε Ρ Ι, 21, 24
και δη P 22, L 17
και μην CI, II, 17, PI, 3, 5, 20
και τι και 8 ιο
καίεσθαι Ι 8
κακούς κακώς P 44
καλλίνικος P 31
κάλλιστα C το
καλλιφωνία P 22
καλώς είχε CI
κάμνειν PI
κανών P 30
κατά with accusative 8 5, 15, C 34

24, P 3, 6, 7, 8, 12, 15, 23, 3,

40, 44, 51, L1, 21
κατά with genitive C 5, P 2, 5
κατά λόγον L8
κατά ταυτόν P 51
καταβιώναι P 29
καταθηλύνειν P 31
καταλογίζεσθαι Ρ 5
καταράττειν C 19
κατάρχεσθαι 8 3
καταφαίνεσθαι Ρ Ι2
καταχρήσθαι L 20
κάτω C 15, P 14
καύσαι L 18, 21
κείσθαι passive of τιθέναι Ρ 31
κεφάλαια Ρ 14
κέχηνα P 34
κηρός, ος 2
κηρύττεσθαι C2
κλαγγηδόν Ρ 42
κλεψύδρα Ρ Ιο
κληρονομεϊν C 16
κληρούν L 2
κλοιός P 12
κομψός P 22
κύβοι Ρ 45
Κυλλήνιε C1
κυνίσκος P 45
κύριος 8 το
κύων P 45, 48, L 4
Κωκυτός C 6, L 3

[ocr errors]

ή ημετέρα C1
☆ interrogative L 16, 19
ή τί γάρ etc C 4
η που P 45
ήδη 8 15, P 13
ήκειν C 6, 8, 24, P 16
ηλικιώται 8 3
ημίτομος P 49
ήν with optative P 33
ήν μη C το
ηρία C 22

word wit

[ocr errors]

μετριώτη

[ocr errors]

in intol

Ρ 24,
μη ούτω

θαλλός P 46
θαυμάζειν Ρ46
θέατρον Ρ 15, 36
θέλειν see εθέλειν
θέρμοι P 45
θρύπτεσθαι Ρ 31

μηδαμώς
μηχανή
HAN POKE
μοχλία
μόρον

[ocr errors]

ιδιώτης C 4 (special note), 18

4
ιδιωτικός Ρ το
να and ίν' άν P2

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

καθαγισμοί L 19
καθάπερ ει Ρ 31
κάθαρμα C το, Ρ 34
καθέζεσθαι επί P 47
καθικέσθαι 8 3

όβολος
οθόνη
dapic

κωμωδεϊν Ρ 25
κώνειον C 17

λαβέσθαι 86
λάβραξ Ρ48
λαγώ βίος 89
λακιστές P2
λαμπρός 8 I, P 34
λήθη C 21, L 5

λίαν Ρ 34

λιθοξόος S 2
λιπόνεως C1
λιχνεύειν P 48
λόγοι=systems PI5, 23
μα and νη 8 3, P 48, 51
μακαρίτης L 24
μάλιστα, εν τοις S2
μάλιστα, οπόταν C 15
μάλλον δε Ρ5 (special note)
ματαιάζειν Ι το
μελετάν P 29
μέμνησο C 7
μέμφεσθαι P 42
μεμψίμοιρος P 34

P
μεν......δε 8 Ι, 10
μετά with accusative P 14
μετά with genitive 88
μετατιθέναι ο 5
μεταξύ 8 17, 06, 17, 24, P 38

P
μετελθεϊν Ρ 2
μετριότης P 27
μή 8 15, 17, C 5
un intolerable S 1, 9, 18, C 1, 17,

Ρ 24, L 16, 19
μή ούτω μανεί ην P 37
μηδαμώς put as a surprise P4
μηχανή C5
μοι δοκώ Ρ 29, 39
μοχλία 8

13
μύρον C 22
νόμισμα Ι το
νόμον θέσθαι L 2
νόστιμος L 19
ο πολύς λεως Ρ 25
ο τυχών P 17
οβολός C II, L το
οθόνη C 3, L 19
οι άριστοι Ρ 26

οι αυτοί P9
οι του μέσου βίου L9
οια πολλά ποιείτε P9
ολοι πολλοί είσι Ρ 46, 52
οικείος 8 7, Ρ 5, 20, 26, 37
οίκοθεν 8 7
οικόσιτος SI
οίσθ' ως C6
οιχεσθαι C6, 12, 15, 17, 20, L 3, 17
'Ολύμπια νικάν C 17
ολυμπιάδες L 16
όλως 8 το, Ρ 23, L 16
ομιλείν λόγοις Ρ6
όνομα C II
όπίσω αύθις C 12
οπώρα P 36
όρα μη C 5, Ρ 5, 15, L 18
οσφράσθαι Ρ48
ότε περ C 7
ότι neuter of όστις 8 Ι, 9, C6
ότι τί C 6
oŮ, position of S1, 10, C 8, 23
ου μή Ρ Ι8
ου μην αλλά P 20
ου πάνυ C 12
ου φέρειν P 34

P
ουχ όπως C 8, P 31
ουδ' όλως Ρ ΙΙ
ουδέ C 17
ουδεμία μηχανή P4
ουδέπω και τήμερον P
ούτος εκείνος S II
ούτω, position of 8 ΙΙ
ούτω, sense of C 4, P5
όφλισκάνειν γέλωτα P 34

πάθη C 18, L 24
παιδεία S I, 9, P 16
παλινωδία P 35
παμμέγεθες C 20
πανούργος P9
πάντως C 19
παρά with accusative C 1, 1ο, 18,

Ρ 25, 32, Ι ΙΙ
παρά with dative C 21
παρά μικρόν 86
παρά πολύ C 20
παράγειν P 25
παραιτείσθαι L 16 (special note)
παρακρούεσθαι P9

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

παραπαίειν Ι 16

πρόσηβος 81
παρασκευή P 23

πρoσίεσθαι P8
παραστήσασθαι C9

προσκυνείν Ρ 21, 39
παρατείνειν Ι 13

προσποιείσθαι Ρ 5ο
παρρησία P 17

προστιθέναι Ρ 21, 29
Παρρησιάδης PI9

προσφύναι Ρ 51
πάσχειν P 36

προχειρίζεσθαι P 23
παχύς C8

πρυτανείον Ρ46
περαιούσθαι L 5

πτερόεντα έπη P 35
περίδειπνον L 24

πτηνόν άρμα P 20
περιελθεϊν το

πυρά C 22
περιθέσθαι P 32

πυραμίδες L 20
περίκεισθαι Ρ 33, 36

τώγων P 1I
περιττός C 21, L 22
περιχρίειν L 21

ραψωδεϊν P3
πήρα Ρ Ι, 45

ρήτωρ Ρ 25
πίπτω passive of βάλλω Ρ.

ρινός έλκεσθαι P12
πλάξ 8 3

ρυθμίζειν Ρ Ι2, 30
πλατύς P 49
πληγάς λαμβάνειν 8 2

σατράπης C 14, L 7
πλήν αλλά C II, 21, P8

σκέπεσθαι Ρ 29
πλίνθοι C II

σκιαμαχεϊν Ρ 35
ποδιαίος τόπος C 24

σκοπή C 3
πόθεν C 8

σοφιστής L 20
ποιείσθαι P9, 38, 46

σπουδή 8 12
πολιάς Ρ 21

σπουδή adverbial 8 8
πολιτεύεσθαι Ρ 8

στείλαι C 3
πολύ λέγεις P 48

στέφανοι on tombs C 22, L 19
πομπή L 12

στήλη C 22
πόρος 82

στίχοι C

4,
L

24
πους of sail C 3

στοά ποικίλη P 13
πρεσβεύειν P 23

στρεβλούσθαι L8
προ πολλού P 32

συγκωμωδεϊν Ρ 26
προαίρεσις Ρ 23

συλλέγειν L 20
προεδρία 8 ΙΙ

συλλογισμοί P 41
προηγορία P 22

συμβέβηκε C 16
προθεσμία P 52

συμπαρεϊναι 16
πρόκεισθαι L 13

συμπολιτεύεσθαι C 15
πρόναος P21

συμφορείν Ρ 22
πρόοδος 89

συναγορεύειν L 23
it pds with accusative S 16, 18, C 1, συναγωνιστής P 26, L 20

17, 18, 22, P 8, 19, 23, 24, 42, συνασπίζειν PI
L II, 19, 20

σύνδειπνος L 21
προς with genitive C I, P3 συνδιάκτορος CI
προς δυσωδίαν Ι ΙΙ

συνδιαπράττειν L 6
προς οργήν P8

συνείναι 8 12
προσαιτείν C 15, P 35

συνείρειν 8 8, P 22
προσβλέπειν C 13

συνεκδραμείν C 3
προσεταιρίζεσθαι Ρ 18

συνεπιλαβέσθαι Ρ 18
προσέχεσθαι P 48

συνεχής P 22

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

συνήγορος Ρ 15
συνήθης P 14
σύννοια Ρ 13
συνορών P 29
συνουσία L 17
συντρίβειν C 5, P 36
σχήμα =dress P 12, 13, 33, 42
σχήμα=figure 8 8, P 31

τα άλλα 8 17
τα ανθρώπινα P 36
τα άριστα 8 ΙΙ
τα ημϊν δοκούντα P 44
τα σα Ρ 25
ταινίαι Ρ 50
ταριχεύειν Ι 21
τάττεσθαι υπό P 20
τάχα που 8 17
τέθηπα P 34
τεκμαίρεσθαι 82
τέλος adverbial 86
τέχνη C 7
την ησυχίαν άγειν C 3, P 27
την πρώτην P 39
τι άλλο η P 1ο, 38
τιάρα P 35
τίθεσθαι 8 9, L2
τινές μέν......αι δε C 19
τις, use of 8 1, 15, C4, 11, 15,

το τοιούτον Ρ 27
το των Ίλιέων P 38
το υποδεέστερον C 15
τοίνυν 8 τ8, C 19
τοιούτον οίον P 20
τορύνη C 7
τοσούτου δέω Ρ 29
τότε, use of 8 2, Ο 14, Ρ το
τούτ' εκείνο P9
τούτου γε ένεκα P9
τραγωδεϊν P 38, L 15
τρέφεσθαι 87
τριακάδες L 16
τριβώνια Ρ ΙΙ
τριέσπερος 8 17
τρόπαιον C 24
τρόπος P 19
τροχός L8
τύλος 86
τύμβοι C 22
τύχη 81

[ocr errors]

τις είναι P 6

το αίσχιστον Ρ 35
το άνετον δοκούν P 12
το άτιμότατον P 15
το βέλτιον C 3
το γινόμενον
το δεινότατον Ρ 26
το εμόν Ρ 20
το επαγωγών P 22
το επί τούτω C 7
το καλώς έχον P 34
το κατ' εμε Ρ 25
το κεχαρισμένον P 22
το κοινόν Ρ 26
το κρείττον S 12
το μηδέν P 25
το όλον C 2
το παριστάμενον C 13
το πιθανόν C 5
το προ δίκης Ρ το

ύαλος L 21
üdwp in court P 10
υπάρχειν C4
υπειληφέναι L2
υπελθείν Ρ 26
υπέρ with accusative P 23
ÚTèp with genitive C 17, P45, 9
υπερήμερος P 52
υπερκύψαι L 16
υπερφέρω P9
υπέχειν P8
υπό τη αφή L9
υποδύναι Ο το, Ρ 26, 33
υπόκρισις 8 17, P 37
υποκριτής 8 17
υπόπτερος 8 15
υπόσχεσις Ρ 31
υποτίθεσθαι Ρ 7
υποφαίνεσθαι Ρ 12
υπώρεια C5
υφίεσθαι L2

φαίνομαι with participle 8 3, Ρ8,

19, L 24
φείδου μή C 5
φέρε C

4, P 4
φθάνειν P 29
φθόνος 87, 8

« PreviousContinue »