Page images
PDF
EPUB

και γάρ τεύκομος Νιόβη εμνήσατο σίτου και

γαστέρι δ' ούπως έστι νέκυν πενθήσαι 'Αχαιούς. οι δε άπτονται μέν, αισχυνόμενοι δε τα πρώτα και δεδιότες 5 ει φανούνται μετά την τελευτην των φιλτάτων τους άν

θρωπίνοις πάθεσιν εμμένοντες, ταύτα και πολύ τούτων γελοιότερα εύροι τις αν επιτηρών εν τοις πένθεσι γινόμενα διά το τους πολλούς το μέγιστον των κακών τον θάνατον οίεσθαι.

LIST OF READINGS IN BEKKER'S TEXT (LEIPZIG, 1853) WHICH HAVE NOT BEEN ADOPTED IN THIS BOOK.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

NUTE. I have written verbs in the third person without the v (called

νυ εφελκυστικόν) whenever the next word begins with a consonant. Bekker frequently adds it.

H. L.

5

5

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

1

2

6

4

§ 1, page 1. άρτι μεν επεπαύμην...... ο δε πατήρ εσκοπείτο] it was just after I left school when my father was considering'... The clauses are put parallel with yèv and dè, as often in Greek, where we make the second depend on the first.

apoonBos] near to manhood, almost a man. Greek lads became šønbou on attaining their 17th year. In § 16 Lucian says that he was

αντίπαις. 3 Óti kal] =quid tandem, or nearly so. The question would be what

am I to put the lad to?' This emphatic kai is especially frequent in Lucian. Compare piscator § 16 oủx ópô övriva kal Néyeus, § 45 pép' ίδω τί και έχει ; Charon 89 ό τι και λέγουσι.

maldela] this word, as will be seen later on, had in Lucian's time a cant sense, almost equal to our culture' “higher education'. The uèv following here is answered by the dè in el de..., where the construc

tion is however changed. 5 Túxys daur pâs] 'a splendid fortune', in our sense.

λαμπράς] compare piscator 8 34 των λαμπρών τούτων υπεροράν, Menippus 8 12 τα λαμπρά εκείνα πάντα, πλούτους λέγω και γένη και

δυναστείας. 6 o'nuétepa...] the cè continues the sentence in opposition to the

τύχης λαμπράς. •While our means were small and called for a speedy kind of succour'. More literally 'the help they called for was one that should be a speedy sort of one'. This use of tus with an adjective in the sense of quidam is very common in Lucian. Compare Charon SS 4, II, 15 ópw rolkiny Tlvà thu túpßny, piscator § 20 πολυμισή τινα μέτει την τέχνην. The verbs είναι, απαιτεϊν, and likewise έχειν, είναι, and ευφρανείν following, depend on the notion of thinking

[ocr errors]

6

and pointing out to be supplied from doge above. But in the case of the last three the verb supplied must be in the first person singular

(eg έδόκουν) as αυτός shews. 7 Bavaíowr) that is, some sordid mechanical handicraft, such as was

thought too ignoble for a Greek freeman, and left only to the very poor or to slaves. For the construction τέχνην των βαναυσων = βάναυσον Téxvnu compare Ikaromenippus § 3 where yuna Tūv kaptepwv is parallel to αετόν ευμεγέθη. 8

αν έχειν] the direct sentence would run ευθύς αν έχοι in the mouth of these pidol speaking to the father about his son. * I should probably have my own needs supplied from my trade'. The future evopavciv denotes what would certainly follow on the attainment of that which the

present with äv represents as possible. 9 οικόσιτος] =a burden on my parents.

unkéte) in Lucian as in Plutarch before him, we find the distinction between in and où frequently ignored. Lucian, though striving to write the purest Attic, could leave such monsters as piscator § 24 deiğw yàp αυτώ ότι μή μάτην ξυλοφορούμεν.

ouk és pakpàv]= és oùMakpáv, 'in no long time', 'soon'. Compare § 10 and Charon § 8.

ylvójevov] my earnings. Jacobitz well compares Toxaris § 18 το γινόμενον εκ τούτου αποφέρων έτρεφε τον Δεινίαν.

IO

II

[ocr errors]

13

ανδρι ελευθέρω πρέπουσα] not being strictly a βάναυσος τέχνη, but demanding some intelligence. 14

πρόχειρον έχουσα την χορηγίαν] the adjective is part of the predicate as is shewn by the article before the substantive. The construction is common, and Lucian is very fond of it. Compare for instance piscator 8 1 βάλλε βάλλε τον κατάρατον αφθόνους τους λίθοις, and χρηστάς είχαν τας ελπίδας below here.

xophylav] the equipment of a choir to sing at a public festival was one of the lectoupyíaor public services imposed by the laws of Athens on her wealthier citizens. Hence the word came to bear in Attic Greek the general sense of equipment or preparation. Lucian's parents could only afford to put him to some work which did not require a costly preparatory training.

Tópov] means, resource, and hence as here 'earnings', 'wage'. So we find Tópos xpnuátwv, ' a way of getting money'. 15

ως έκαστος γνώμης και εμπειρίας είχεν] as they were severally acquainted with or experienced in (this or that art)'. The intransitive éxw is often thus used with the relative genitive. Compare Toxaris § 44 üs τις ή γένους ή πλούτου και δυνάμεως έχει, as he is situated in respect of family, wealth, &c'. So Thuc I 22 8 3 ως εκατέρων τις ευνοίας ή μνήμης έχοι.

« PreviousContinue »