Page images
PDF
EPUB

I

17 épuoylúpos] a carver of Hermae. These were squared pedestals,

ending in busts of the god Hermes, the making of which was probably one of the inore mechanical departments of the sculptor's art. They were very numerous in Greek towns, being set up at the corners of streets, in temples and the doorways of houses.

See Thục VI 27: Lucian's uncle, like many other sculptors, may have devoted himself to their production. There would most likely be a steady demand for

them. See note on èproyluoikî in § 12. 13 Nuočbos] a stonemason. In fact ‘sculptor' is almost too fine a name for him.

εν τοις μάλιστα] that is ευδοκίμοις. Compare gallus 8 24 χώρας ..... εν ταίς μάλιστα θαυμάζεσθαι αξίας.

ålla TOÛTOV Gye] 'so take this lad off'. åld is often used to introduce the conclusion, after a proposition expressed or implied, the sense being 'well then'. Compare gallus § 1 årà , káKLOTE a Aertpubv, Ζευς αυτός επιτρίψειε, dear dial 2 αλλ' ει και τι ήμαρτον, ώ Ζεύ, σύγγνωθι μοι, piscator 8 23 αλλ' εγώ αυτου κατηγορήσω.

ερμoγλυφέα] another form= έρμογλύφον.

[ocr errors]

6

[ocr errors]

21

I

2

4

Page 2 éterual pero] ‘he was judging this by my playing with the wax'. Compare Soph OT 916 τα καινα τοις πάλαι τεκμαίρεται.

TOû knpoû] the article shews that the wax on his writing-tablets is meant.

αποξέων αν... ανέπλαττον] the άν goes with the verb in a frequentative sense, as often. Compare piscator 11 ÉVTUYxávwv av TLOL aunpurwy, where there is as here a participle, to which the åv is

attracted. 3

βόας] the Attic form would be βούς. Jacobitz.
elkbtws] naturally, in a lifelike manner. See piscator § 38 éolkótas.

éØ' ols] on which=for which. See on $ 7 èmì Nóyols. 5 πληγας ελάμβανον] the regular phrase in passive sense=ετυπτόμην, which is not in common use.

TÓTe] at the time of this meeting to decide upon young Lucian's career. The word does not refer back to ÓTóte. Readers of Thucydides will remember how often the word is thus employed by that author.

Ětalvos] a praise (that is, a ground for praising me) for my cleverness. 6 kal taūta] even this moulding of figures in wax, for which I had been whipped at school.

Eixov] 'they had'; that is, the people who gave the ētalvos.

åt'ékelvns etc] judging at least from that habit of moulding'. Or with Jacobitz, 'in consequence of' that habit.

6

JO

II

6

12

1

$ 3.
άμα τε ούν έδόκει......κάγώ παρεδεδομην] so soon then as a day
was thought suitable for making a beginning of work, I was at once
(pluperf) handed over to my uncle'. This parallel arrangement of the
two clauses with Te...kai (or kai simply), where we make the second
dependent, is perhaps even more common than that with Mèv ... de
noticed in § 1. For the change of tense compare 8 14 έπριε ... επεπήγει,
piscator 8 36 διελέλυτο ... κατεγελάτο.

TòP Aa] Là anticipates the coming ov.
ēxelv] 'imply', 'involve', 'bring', as often.

Accuras] simply companions', 'playfellows'. So aequales in
Latin.

é mídelgiv] opening for display.

palvolunu glúdwr] ‘should be seen to carve'. The regular meaning of φαίνομαι with a participle. Compare piscator 8 19 είπερ η γνώμη

ορθή και δικαία φαίνοιτο ουσα, and note on 8 8. 14

οίς προηρούμην] κατασκευάζειν αυτά, for those for whom I chose to make them '. He writes the imperfect indicative, not the optative, passing into direct narrative instead of making it dependent.

kai tb ye aprov etc) 'and then that first start, which is (Kal) usual with beginners, happened'. The imperfect shews that all the events of

this story happened in close connexion. 16

ka@ukéo Bai] with genitive. It means to come down upon’=strike.

πλακός] πλάξ is a flat stone, a slab. So amores 8 12 έδαφος...λίθων πλαξί λείαις έστρωμένον. 17 ÉTTELTWV etc] \and he added the words of the proverb “well begun

is half done”. Jacobitz remarks that though Lucian elsewhere (Hermotimus § 3) ascribes the authorship of the sentence to Hesiod, yet Iamblichus assigns it to Pythagoras, and Polybius to the ancients generally. Compare Horace epp I 2 40 dimidium facti qui coepit

habet. 18 κατενεγκόντος] εμού τον εγκοπέα.

katýpčato] 'initiated me' in a way not gentle nor yet encouraging. The word is specially used of beginning the sacrifices, as Dem Midias p 552 katápšaodai twv iepwv, and hence of the ceremony of initiation in the Eleusinian or other mysteries. It takes genitive of the victim, as Aristoph Aves 959 μή κατάρξη του τράγου. Here it is humorously put for made me pay my footing', to use a workmen's phrase.

[merged small][ocr errors][merged small]

21

[ocr errors]
[ocr errors]

$ 4. 23 ovvezés] the neuter used adverbially, as often. Compare åtevès in piscator SS 30, 46 and ovvexès in gallus § 9.

ávalúśwv] 'sobbing aloud': A rare word. The simple verb is better known; see Aristoph Ach 690.

24

30

[ocr errors]

διηγούμαι την σκυτάλην] that is, tell them how I was beaten with it. The Greek is short and conversational. 25 κατηγόρουν] αυτού. 26 έδρασε] the indicative shews that he is reporting his own words,

or very nearly so. μη υπερβάλωμαι is also consistent with this. 27 αγανακτησαμένης] this middle form is almost άπαξ λεγόμενον.

την σκυτάλην εννοών] I have adopted this clever conjecture of Steigerthal for την νύχθ' όλην έννοών, the common reading. εννοών absolutely used in the sense of 'reflecting', without some expressed object, is an usage for which I can find no support. Sommerbrodt also well urges that $S 14, 16 shew that Lucian laid great stress upon the σκυτάλη.

85, page 3. και πάνυ] must be taken together, the και emphasizing the πάνυ. Compare και μάλα = very much'in 8 7 and elsewhere.

καθ' "Όμηρον] in the manner of Homer'. The words are from Agamemnon's speech Iliad II 56, and are referred to in like manner

by Lucian again in gallus 8 8. 9 έναυλος] is yet ringing in my ears'. Compare Plato Menex 235 5

και μου αύτη η σεμνότης παραμένει ημέρας πλείω ή τρείς ούτως έναυλος ο λόγος τε και ο φθόγγος παρά του λέγοντος ενδύεται εις τα ώτα, ώστε μόγις τετάρτη η πέμπτη ημέρα αναμιμνήσκομαι εμαυτού και αισθάνομαι ου γης ειμι. Τhe word seems to be derived from the fute (αυλός).

2

IO

II

$ 6. ταϊν χερούν] genitive after λαβόμεναι.

μικρού] they were within a little of'. So ολίγου απέθανον in Aristoph Ach 348 etc. The full phrase is probably ολίγου or μικρού δεί used parenthetically like αμέλει, ευ ίσθι, ουκ οίδ' όπως and many others. The dei is then dropped in conversation, and finally the genitive becomes crystallized into an adverb. In § 16 below and elsewhere we find μικρού δείν, where the infinitive now parenthetic was probably at

first explanatory as in such expressions as ράστη εκμαθεϊν 82 above. 13 άρτι μέν...άρτι δε] one minute the one would be getting the mastery

......and the next I would be held by the other in turn'. Compare Nigrinus 8 4 και άρτι μεν έλυπούμην .....άρτι δε αυτά μεν έδόκει μου ταπεινά και καταγέλαστα. The άν has the same frequentative force as in 8 2 ανέπλαττον αν.

trapà ulkpòv] beside a little'='except a little'='almost'. Compare Thuc VIII 76 8 4 παρ' ελάχιστον δή ήλθε...άφελέσθαι, ΙV το6 8 3 την δε Ήιόνα παρά νύκτα εγένετο λαβείν. So often in Lucian. He has the opposite in apolog de merc cond 8 4 το δε σον ού παρά μικρών

ατοπώτερον. 14 αύθις] on the other hand, in turn'.

6

[ocr errors]

15 αυτής όντα] belonging to her). For this possessive genitive compare

Aristotle's description of a slave, δς αν άλλου ή άνθρωπος ών. 16 κεκτησθαι] to have got = to possess. 13 τύλων] from τύλοs, a callus such as fs produced on the hands of hand-workers.

διεζωσμένη] girt-up: that is, with the cloak drawn over the shoulders and wrapped round the loins so as to leave the arms free. This was the custom of all who wanted to work in earnest. Compare with Sommerbrodt de hist conscr 8 3 διαζωσάμενος το τριβώνιον σπουδή μάλα και αυτός

εκύλιε τον πίθον (said of Diogenes). 19 τιτάνου] here the dust from cutting marble or stone.

την αναβολήν] the way of wearing her cloak. Compare Timon S 54 κόσμιος το βάδισμα και σωφρονικός την αναβολήν. So αναβάλλεσθαι επιδέξια = to wear the cloak thrown over the right shoulder. αναβολή is also used for the cloak itself. See piscator SS 12, 13, 31.

τέλος] at last', a very common adverbial use.

εφιάσι] refer the decision to me. A technical expression in law, for referring a suit on appeal to another court. Compare bis accus § 12 ήν δέ τις άδικα δεδίκασθαι οίηται, εφέσιμον αγωνιείται την δίκην· η δε έφεσις επί τον Δία.

21

See $ 14.

22

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

6

25 olkela] probably in two different shades of meaning
(1) related: so in Τhuc IV 64 8 3 οικείοι = ξυγγενείς, and

3
(2) “ftting”, “suited’: compare Plato Laws 772 e δει γαρ......

έμπροσθεν του νόμου προοίμιον οικείον εκάστω προτιθέναι. Compare generally bis accus § 17 where the Academy says that Polemon was οικείον εμοί και την φύσιν όμοιον,

piscator 88 5, 20, 26, 37. συγγενής οίκοθεν] of your own kin’; literally akin to you, starting from the family'. 27 και μάλα] see on 8 5 και πάνυ. 28 λήρων και φληνάφων] stuff and nonsense'. Such expressions are

repeatedly used by Lucian to mark the contempt felt (a) by the general public, and (b) by himself, for the trifling rhetoric and empty philosophy of their own day. Compare piscator 8 25 μισείσθαι προς των πολλών ήδη πεποίηκεν αυτούς τε ημάς και σε την φιλοσοφίαν, φληνάφους και λήρους αποκαλών τα σά, vitarum auctio 8 ΙΙ ου γάρ σοι δεήσει παιδείας

και λόγων και λήρων. 29 των παρά ταύτης] such as παιδεία supplies. 31 θρέψη γεννικώς] you will grow up manly'. θρέψη the middle

future is, as often, used like a passive. For τρέφεσθαι compare Iliad I 266 κάρτιστοι δή κείνοι επιχθονίων τράφεν ανδρών. For γεννικώς Αristoph Lys το7ο χωρείν γεννικώς « to march stoutly'.

ώμους etc] with this passage compare the words of the δίκαιος λόγος in the Clouds of Aristophanes 1009—1020, where the old Athenian training is said to ensure a lad ώμους μεγάλους, γλώτταν βαιάν, while the opposite result is predicted from the modern sophistical education. Possibly Lucian may have had the passage in mind when he wrote this.

[ocr errors]

Page 4. &XXót pios] unsuited to, unconnected with. The word is just the opposite to olkelos. Here it='not exposed' to malicious envy (pbóvos).

oŬTOTE ÖTEL] as the rhetorical professors of Lucian's day were used to do in search of fame. 3

OŮDÈ ÊTrì Nóyols...etc] 'nor again will all men praise you for words'. This is added in bitter sarcasm, the suppressed antithesis being åll ÉTĚpyols, as Jacobitz remarks. Sommerbrodt compares for the expression Lexiphanes 8 22 είπερ άρ' εθέλεις ως αληθώς επαινείσθαι επί λόγοις κάν τοϊς πλήθεσιν ευδοκιμείν. For the επί see on 8 Ι.

$ 8. Toll oxhuatos Td eŮtelès] “the meanness of my figure', as a lowly handworker. Compare piscator § 31. 5 ÅTÒ TOLOÚTW opucuevos] starting from such things'. We may render it with no better start than this, that Phidias displayed ’......

eldlas] of Athens. He lived about 500—438 BC, and was the most famous of Greek sculptors. He was the friend of Perikles, and was employed by that statesman in the adornment of Athens with works of art. One of his chief works, if not his masterpiece, was the great statue of Zeus Olympius executed by him in gold and ivory for

the temple at Olympia in Elis. 6 DIOXÚkleltos] of Sikyon, a contemporary of Pheidias. The statue

of Hera at Argos was thought to be his masterpiece. His figures are said to have possessed great beauty but to have been inferior in respect

of dignity. 7 Múpwr] of Eleutherae, settled at Athens, belongs to the same

period. He worked chiefly in bronze, and his favourite subjects were athletes and brutes.

IIpačitems] of Athens, about 368—336 BC. He worked especially in marble, and was universally admired for the soft and charming grace of his figures, a quality which he carried to perfection. His decided abandonment of the stiffness of the Pheidian age and its accompanying

dignity was held however to mark a decline in the art of sculpture. 8 metà TWv Dew] 'with their gods'. That is, the gods they made.

ei yévolo... 86fels] a common form of condition in Lucian. Compare gallus 8 16 ει γάρ τι αγαθόν είη, απάγξομαι ήδη αναστάς. 9

aws oŮ] ‘how not?'='assuredly'.

« PreviousContinue »