Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

12

ζηλωτών] an object of friendly envy, ζηλος, not malicious envy, φθόνος. See on 8 7 αλλότριος.

διαπταίουσα] stuttering'. The word marks her want of rhetorical fluency, as Bapßapigovoa does that of grammatical correctness. 13 σπουδή] with great effort = “hardly'. Compare Iliad ν 893 την μεν εγώ σπουδή δάμνημεπέεσσιν.

συνείρουσα] stringing together her words, that is, speaking continuously. Demosthenes de Cor p 328 sneering at the fluency of Aeschines says λόγους συνείρει τούτους σαφώς και απνευστί. Compare Ar Eth VII 3 8 οι πρώτον μαθόντες συνείρουσι μεν τους λόγους, ίσασι δ' ούπω, For the use of the word absolutely compare Lucian Prom 8 5 ουκούν διελόμενοι την κατηγορίαν συ μεν περί της κλοπής ήδη σύνειρε. See also piscator 8 22.

8 9. 16 παιδεία] Culture”, “Liberal Education'. 17 συνήθης σοι και γνωρίαν η] your intimate acquaintance. The meaning

must be that Lucian had received the education fitted for a child, and hence knew something of elementary παιδεία. The woman παιδεία in the dream wants him to continue his acquaintance.

είς τέλος] to completion = fully'. 19 ουδέν ότι μη] in no respect not = not a whit removed from. ότι is

neuter of Őotis as Sommerbrodt remarks, comparing Ikarom § 9 ουδέν γάρ ότι με τους κωμικούς δορυφορήμασιν έoικότας αυτούς εισάγουσιν. It will be noticed that the un is, as often in Lucian, unbearable.

εν τούτω] εν τώ εργάζεσθαι.

εν τούτω......τεθειμένος] with the whole hope of your life placed in this'. Literally 'having set for yourself the whole hope of your life in this'. The student must not forget that the perfect passive is also perfect middle, remembering heroinual and a host of others. τίθεσθαι τι έν τινι = to reckon one thing as existing in, or being identical with, another thing. Compare Thuc Ι 35 8 3 εν αδικήματι θήσονται πεισθέντων υμών & δεόμεθα, Soph Phil 473 αλλ' εν παρέργα

20

θού με.

22

6

λαμβάνων] that is, as μισθός. 23 ευτελής την πρόοδον] making a mean show when you walk abroad'.

That is, unattended by friends and dependents when you appear in public. Compare Menippus 8 12 πολλοί μέν έωθεν επί των προθύρων παρειστήκεσαν την πρόοδον αυτου περιμένοντες, ωθούμενοί τε και αποκλειόμενοι πρός των οικετών.

επιδικάσιμος] sought after'. Sommerbrodt explains it likely to help a friend in such matters as a suit at law, a man whose support is

sought by his friends'. The word is very rare. 24 αυτό μόνον εργάτης] a mere workman and no more'. The insertion

of αυτό μόνον οι αυτό τούτο parenthetically in apposition to some other words (as to épyátns here) is common in Lucian. Compare Charon § 6

πόλεις και όρη αυτό μόνον ώσπερ εν γραφαΐς οράν, deor dial 4 5 3 ως αφελής

ο παις εστί και απλοικός και αυτό δη τούτο παίς έτι. 25 των εκ του πολλου δήμου εις] compare apolog de merc cond 8 15 το

εκ του πολλού δήμου. The phrase του πολλου δήμου είς (Saturn 8 2) is

different, as Sommerbrodt remarks. ο πολύς δήμος = the common herd. 27 λαγώ βίον ζων] proverbial, of a life subject to continual harassing

and pursuit. Sommerbrodt compares Dem de cor p314 λαγώ βίον έζης δεδιώς και τρέμων και αεί πληγήσεσθαι προσδοκών, where Holmes refers to Herod III 108.

έρμαιον] a gift of the god Hermes, the sender of luck. Hence a 'godsend', see Charon § 12, here almost 'tool' or 'plaything'. 23 ει γένοιο......επαινέσονται] this conditional optative followed by a

future indicative is common in Lucian. See above 8 7 ει εθέλοις θρέψη γεννικώς, bis accus 8 17 ει ακούσαιτε είσεσθε. The theory of the construction is probably this, that the future indicative is treated as = the optative with άν. So here we have εύξαιτ' άν in the following clause; and in good Attic we often find the reverse, the optative with åv being used for the future indicative. In § 10 below we find the regular ήν πείθη. επιδείξω.

πολλά θαυμαστά etc] carry out many works to wondrous perfection’; the word Oavuaotà being predicative.

ουκ έστιν όστις]= ουδείς simply.
olos åv ôs] however good a sculptor you may be.

[ocr errors]

30 31

Page 5. αποχειροβίωτος] living by the work of your hands. Compare Ηe

[ocr errors]

rodotus III 42

6

4

$ 10, 2 πρώτον μεν] seems to be answered by λήσει δε below, but the anti

thesis is weak. 3 έργα] includes both πράξεις and λόγους. Sommerbrodt.

ως είπεϊν] limits πάντων. • All or nearly all’. Compare with Jacobitz Toxaris 8 4 πάντα αιγιαλόν ως ειπείν διερευνησάμενοι.

έμπειρον] σε. 5 όπερ κυριώτατόν έστι] σου. “The part predominant in you'. So I

take it, comparing Ar Eth IX 8 8 6 και χαρίζεται εαυτού τώ κυριωτάτω. In fact that whole section well illustrates the meaning of the word. Here it is the yuxò which is the predominant part in the man, and the

character of which determines that of the whole man. 7 επιεικεία] good-nature'. The word is rightly explained by Grote to

mean the disposition to stop short of obtaining one's own [extreme]

rights'. Compare Thuc 1 76 $ 4, III 40 $ 3. 9 ως αληθώς] as of a tru '='in very truth'. Compare ως ετέρως,

ως ετητύμως, Liddell and Scott. The words emphasize ακήρατος.

[ocr errors]

και όλως] in a word', a formula used in summing up. Compare de luctu § 16. 13 διδάξομαι] the middle future is used just as the active by late writers. See de luctu § 17.

$ 11. 14 και του δείνος] - the Son of What's-his-name '. So obscure that the name slips from the memory.

αγεννούς ούτω] == ούτως αγεννούς.. βουλευσάμενος expresses the hesitation of Lucian, whether to turn stonemason or no. 16 επί] on the strength of = for'. See SS 7, 13, piscator 8 33.

τους αρίστοις] compare και το τα σεμνότατα, 8 18 τα κάλλιστα. 19 αρχής] The sophists of the imperial days were often advanced to

office. Lucian himself held a post under the government in his later years.

προεδρίας] the concession of reserved seats at the theatre and the public shows was an old Athenian custom. Compare Aristoph Eq 702 foll Παφλαγών. απολώ σε, νή την προεδρίαν την έκ Πύλου, 'Αλλαντοπώλης. ιδού προεδρίαν· οίον όψομαι σ' εγώ εκ της προεδρίας έσχατον

θεώμενον. 23 ούτος εκείνος] Sommerbrodt compares what Lucian says of He

rodotus (Herod 8 2) και εί που γε φανείη μόνον, εδείκνυτο αν τώ δακτύλω, “ ούτος εκείνος Ηρόδοτος έστιν. • There he goes, that's Herodotus'. See also Persius i 28 at pulchrum est digito monstrari et dicier hic est", where Persius seems to have lengthened the pronoun hic.

20

§ 12. 24 σπουδής άξιον] worthy of serious attention. Some danger or trouble

is meant, in which case the best advice would be sought. 28 της ευποτμίας] his good fortune in having such a son as you. 29

ως άρα] the άρα shews that Lucian does not give the statement on his own authority, or pledge himself to accept it. 31 συνών] through their reading your writings. Compare piscator S6 ομιλών.

Page 6. Δημοσθένην] 384-321 BC, the prince of Athenian orators, the unswerving enemy of Philip of Macedon. His father was a wholesale sword manufacturer. That Lucian's words exaggerate the lowliness of

his birth, appears from Dem de cor p 312. ο τίνος υιον όντα ... ηλίκον] two interrogatives in one sentence, a con

densation common in Greek, ard not rare in Latin. Compare Xen memor II 2 8 3 τίνας ούν, έφη, υπό τίνων εύροιμεν αν μείζονα ευεργετημένους ή παίδας υπό γονέων και 3 Αισχίνην] 390-314 B C, second only to Demosthenes, and mouth.

[ocr errors]
[ocr errors]

piece of the Macedonian party at Athens. His low birth and want of a good education are spitefully described by Dem de Cor pp 270, 313, 314

Σωκράτης] 469-399 BC, the founder of Greek Moral Philosophy. In his youth he had followed the trade of his father, the sculptor

Sophroniscus. 5 ερμογλυφική] here this word seems certainly to be used, as it was

often in Lucian's time, to signify the art of sculpture generally, and not only the making of stone Hermae. It is possible that the same is the sense in 88 2, 7.

επειδή.. κρείττονος] so soon as he understood the better part”. το κρείττον “ the superior' is, strictly speaking, Philosophy in the case of Socrates. But Lucian of course includes this in his wretched cant term

παιδεία. 7 ως εμέ] into my camp”, “to join me'.

άδεται] is sung, that is, celebrated. So αοίδιμος is used in bis accus 8 27 κλεινόν αυτόν και αοίδιμον εποίουν, and vit auct 8 22 ο αοίδιμος συλ. λογισμός.

§ 13. 13 αναλήψη] here simply = assume, put on”. So in Nigrinus § 1 Ηρακλέους αυτού πρόσωπον ανειληφότες.

μοχλία] diminutive form. μοχλούς would be the common word. I

suppose bars for moving blocks of stone are meant. 14 γλυφεία] “ carvers', derived from γλύφω. 15 κάτω etc] with head bowed down to your work, prostrate and

grovelling and every way lowly, never lifting your head, with never a

thought savouring of manliness or freedom'. 18

εύρυθμα] in due proportion or symmetry (ρυθμός). Used below of a person, it means 'well-ordered' in life.

ατιμότερον] ποιείν άτιμον or άτιμούν was a judicial term at Athens = to punish with ατιμία, degradation or loss of citizen-privileges. Here we should render 'making yourself lower than the stones'. For the sense of the whole passage Jacobitz compares what Diogenes Laertius li 8 33 says of Socrates, έλεγε τε θαυμάζειν των τάς λιθίνους εικόνας κατασκευαζομένων, του μεν λίθου προνοείν, ώς ομοιότατος έσται' αυτών δ' αμελείν, ώς μη ομοίους το λίθω φαίνεσθαι.

6

20

22

$ 14. απεφηνάμην] used with or without γνώμην. “I gave my decision'. Compare vit auct 8 27 επεχε περί τούτου. μα Δί' άλλ' ήδη γε απε

φηνάμην. 26

ενετρίψατο] caused to be inficted'. Compare dear dial 20 8 2 μηδε κακόν έντρίψησθε τη νεανίσκω.I make the nominative to be η άμορφος εκείνη και εργατική supplied from above : so does Jacobitz. The middle voice (èvetpi yato) is hardly suitable to a nominative

η σκυτάλη. 28

ouvém ple] was sawing or 'gnashing' her teeth. 29 την Νιόβην] πεπηγέναι. She proudly set her own children above

those of Leto (Apollo and Artemis), who accordingly destroyed them all with arrows on mount Sipylus. Niobe mourning them was turned into a moist weeping crag on the hill top. See Ovid met VI 146—312, Propert 11 20 7, 8 nec tantum Niobe bis sex ad busta superba sollicito lacrimas depluit e Sipylo, Soph Ant 823—833, Elect 150—2.

2

§ 15, page 7. kal ÉN 17Sn] 'come then at once'. 3 TL Öxnua] 'a sort of car'. Compare bis accus § 1 where apetnív twa=virtue of a sort, 'what they are pleased to call virtue '.

Úróntepov in twv] 'winged with horses' like Pegasus (the winged horse of the Muses). For the construction compare Soph El 232

ανάριθμος ώδε θρήνων. 5 μη ακολουθήσας έμοι] here μη is properly used to denote the hypo

thesis. ‘Had you not followed me'. 7 ÉTTEO KOT Ovv] was overlooking. Such is generally the force of the word, like épopô, émoyis etc.

á xpi a po's] 'as far as to’ the West. So Méxpl apos, which is too common in Lucian to need illustration. 8

Tódelsčovn-onuous] cities—tribes-hamlets. 9 Toittblemos) for his journey through the air, sowing corn as he went,

and thus introducing agriculture among the nations, see Ovid fasti iv 507–576.

Met' evonulas] with fair words, that is praise. Here Lucian alludes to the reputation that he gathered in his wanderings.

kao oưs] ‘over against whom'. Compare Herod 1 76 IItepin) κατα Σινώπην πόλιν την εν Ευξείνο πόντο μάλιστα κη κειμένη.

II

I 2

$ 16.

17

15 axxèuol édbkovv ......] the construction is changed to the direct,

instead of continuing the dependent allá Moc dokoûvta ...). “Instead of this, I felt like one come back to his home in fine raiment'.

περιμένοντα] με, my return. 18 kal tl kal] ‘and to some extent also'. Compare Thuc IV 5 § 1 kal τι και αυτούς ο στρατός έτι εν ταις 'Αθήναις ών έπεσχε, Ι 107 8 8 και τι και

ůtoylą, and often.

και τι και υπέμνησεν] and gave him also a gentle reminder of what a decision he all but came to concerning me'. Jacobitz compares conviv 8 20 και τι και γελοίον διηγήσατο,

I

[ocr errors]
« PreviousContinue »