Page images
PDF
EPUB

Winkler Prins'

Geïllustreerde Encyclopaedie

DERDE, GEHEEL OM- EN BIJGEWERKTE DRUK

Winkler Prins'
Geïllustreerde
Encyclopaedie.

Derde, geheel om- en bijgewerkte druk

onder hoofdredactie van

Henri Zondervan

met medewerking van vele geleerden en specialiteiten.

Zesde Deel

David van Bourgondië-Epacrideeën

Met 9 kaarten, 9 gekleurde en 26 zwarte buitentekst-platen
en 282 afbeeldingen in den tekst.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

D.

David van Bourgondië, een onechte zoon | ke heesters, die in Nieuw Holland te huis behoovan Philips van Bourgondië, werd in het begin ren en in Mei of Juni bloeien. Daarvan noemen der 15de eeuw geboren. Op aandrang van zijn wij D. acicularis Smith met priemvormige, stijvader, graaf van Holland en Zeeland, werd hij ve, eenigszins achterwaarts gebogen bladeren en tot bisschop van Utrecht benoemd. Hij was een talrijke okselstandige, kort-gesteelde, goudgele en oorlogszuchtig en despotiek kerkvorst, die op scharlakenroode bloemen, D. glauca Lodd, met het gezag steunde van zijn vader en zijn broeder. lijn - lancetvormige, scherpgespitste, grijsachtig Zijn groote willekeur mishaagde echter zóó aan groene bladeren en goudgele, scherm vormige bloemde burgerij, dat zij Engelbert van Cleef_tot trossen, en D. genistoïdes Lodd. met lancetbisschop benoemde. Ten gevolge van de daardoor priemvormige bladeren en fraaie, goudgele, aan ontstane partijschappen moest paus Sixtus IV den voet der vlag bloedrood gevlekte bloemen. Al tusschen beide komen en het gezag van David die soorten vereischen een zandigen, met bladaarmet den ban handhaven. Wel maakte de bisschop de vermengden heidegrond en des winters een zich van Utrecht meester, maar de stad werd weer warmte van 6 tot 8° C. Des zomers kunnen zij door de tegenpartij ingenomen en hij zelf, van bij ons in de open lucht geplaatst worden, hoewel alles beroofd, gevankelijk op een mestwagen naar men ze tegen de middagzon en den regen dient te Amersfoort weggevoerd. Toen belegerde Maxi- beschermen. miliaan de stad en dwong haar tot een schikking, waarbij David het gezag weer in handen kreeg. Hoog bejaard overleed hij in 1496 op zijn slot bij Wijk-bij-Duurstede.

Davies, sir John, een Engelsch dichter, rechtsgeleerde en staatsman, werd geboren in 1569 te Chisgrove in Wiltshire, begaf zich naar de universiteit te Oxford en wijdde zich vervolgens in Middle Temple aan de rechtsgeleerdheid. Wegens zijn onvoegzaam gedrag werd echter zijn naam op de lijst der pleitbezorgers geschrapt, waarna hij zich afzonderde en het fraaie gedicht: Nosce te ipsum" (1599) schreef. Nadat hij weder tot de balie was toegelaten, zag hij zich gekozen tot lid van het Lagerhuis en benoemd tot aanzienlijke waardigheden, het laatst tot gouverneur-generaal van Ierland. Reeds was het besluit genomen, hem de betrekking van lord-opperrechter van Engeland op te dragen, toen hij den 8sten December 1626 plotseling overleed. Hij maakte de gedichten: „Hymns of Astrea" en Orchestra", en van zijn werken in proza vermelden wij „Historical treats."

Daviesia Smith is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Peuldragers (Leguminosae); het onderscheidt zich door een hoekigen, 5-tandigen, somtijds 2-lippigen kelk, door de korte kiel der bloemkroon en door een hoekige, veerkrachtig openspringende peul. Het omvat sierlij

|

Davila, Arrigo Caterino, een Italiaansch geschiedschrijver, werd geboren den 30sten October 1576 te Pieve di Sacco bij Padua, ontving zijn opvoeding bij een bloedverwant in Normandië, kwam als page aan het Fransche Hof en streed van 1594 tot 1598 roemrijk in den toenmaligen burgeroorlog. In 1599 keerde hij naar Italië terug, studeerde te Padua, vestigde zich te Parma, waar hij lid werd van de academie der Innominati, en trad daarna in Venetiaanschen dienst. De Republiek bekleedde hem met belangrijke militaire betrekkingen op Candia, in Dalmatië en Friaul en stond hem de eer toe, om in den Senaat naast den doge zitting te nemen. Den 8sten Augustus 1631 werd hij op reis te San Michele bij Verona op verraderlijke wijze doodgeschoten. Zijn: Storia delle guerre civile di Francia" (15 dln., 1630), een der beste bronnen voor de geschiedenis der jaren 1560-1597, is in onderscheiden talen overgezet. Zijn „Opera complete" verschenen in 39 deelen te Turijn van 1825-1856.

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »