Page images
PDF
EPUB

δοιοί γάρ τε πίθοι κατακείαται εν Διός ούδει
δώρων οία δίδωσι, κακών, έτερος δε εάων:
ώ μέν κ' άμμείξας δώη Ζευς τερπικέραυνος,
άλλοτε μεν τε κακό ό γε κύρεται, άλλοτε δ' εσθλώ
ώ δέ κε των λυγρών δώη, λωβητον έθηκε,
και ε κακή βούβρωστις επί χθόνα διαν ελαύνει,
φοιτά δ' ούτε θεοίσι τετιμένος ούτε βροτοίσιν.

Or,
(6) "Ηκω λιπών Αιγαιον αλμυρόν βάθος

πόντου Ποσειδών, ένθα Νηρήδων χοροί
κάλλιστον ίχνος εξελίσσουσιν ποδός.
εξ ου γαρ άμφι τήνδε Τρωικήν χθόνα
Φοίβος τε κάγώ λαϊνους πύργους πέριξ
ορθοίσιν έθεμεν κανόσιν, ούποτ' εκ φρενών
εύνοιαπέστη των εμών Φρυγών πόλει:
ή νύν καπνούται και προς Αργείου δορός
όλωλε πορθηθείσ' ο γάρ Παρνάσιος
Φωκεύς 'Επειός, μηχαναΐσι Παλλάδος
έγκυμον' ίππον τευχέων ξυναρμόσας,
πύργων έπεμψεν εντός ολέθριον βρέτας"
όθεν προς ανδρών υστέρων κεκλήσεται
Δούρειος Ίππος, κρυπτον άμπισχών δόρυ.
έρημα δ' άλση και θεών ανάκτορα
φόνω καταρρεί προς δε κρηπίδων βάθροις
πέπτωκε Πρίαμος Ζηνός έρκείου θανών.

Latin. Translate :

(a) Et quoniam Stoicorum est facta mentio, Q. Aelius Tubero fuit illo tempore, L. Paulli nepos, nullo in oratorum numero, sed vita severus et congruens cum ea disciplina, quam colebat; paulo etiam durior; qui quidem in tribunatu iudicaverit contra P. Africani avunculi sui testimonium vacationem augures, quo minus iudiciis operam darent, non habere; et ut vita sic oratione durus, incultus, horridus; itaque honoribus maiorum respondere non potuit. fuit autem constans civis et fortis et in primis Graccho molestus, quod indicat Gracchi in eum oratio, sicut etiam in Gracchum Tuberonis. is fuit

mediocris in dicendo, doctissimus in disputando. tum
Brutus: quam hoc idem in nostris contingere intellego
quod in Graecis, ut omnes fere Stoici prudentissimi in
disserendo sint et id arte faciant sintque architecti paene
verborum, eidem traducti a disputando ad dicendum in-
opes reperiantur: unum excipio Catonem, in quo per-
fectissimo Stoico summam eloquentiam non desiderem,
quam exiguam in Fannio, ne in Rutilio quidem magnam,
in Tuberone nullam video fuisse.'
(6) Sancte puer, curis hominum qui gaudia misces,

quaeque regis Golgos quaeque Idalium frondosum,
qualibus incensam iactastis mente puellam
fluctibus, in flavo saepe hospite suspirantem !
quantos illa tulit languenti cordi timores!
quanto saepe magis fulgore expalluit auri!
cum saevum cupiens contra contendere monstrum
aut mortem oppeteret Theseus aut praemia laudis.
nam velut in summo quatientem brachia Tauro
quercum, aut conigeram sudanti cortice pinum,
indomitus turbo contorquens flamine robur,
eruit (illa procul radicitus exturbata
prona cadit, late quaeviscumque obvia frangens),
sic domito saevum prostravit corpore Theseus
nequiquam vanis iactantem cornua ventis.
inde pedem sospes multa cum laude reflexit
errabunda regens tenui vestigia filo,
ne labyrintheis e flexibus egredientem
tecti frustraretur inobservabilis error.

IV. SEPTEMBER, 1905.

Greek.

Translate :

στράτευμα εις "Έφεσον: ασκήσαι δε αυτό βουλόμενος, αθλα προώθηκε και ταϊς ιππικαις τάξεσιν, ήτις κράτιστα ιππεύοι, και ταϊς οπλιτικαίς, ήτις άριστα σωμάτων

οίτινες κράτιστοι τα προσήκοντα έργα φαίνοιντο.

Εκ

(6)

τούτου δεν παρήν οράν τα μεν γυμνάσια μεστά των ανδρών γυμναζομένων, τον δε ιππόδρομον ιππέων ιππαζομένων, τους δε ακοντιστας και τους τοξότας επί στόχον τέντας: αξίαν δε και όλην την πόλιν, εν ή ήν, θέας εποίησεν. "Η τε γάρ αγορά μεστή ήν παντοδαπών και όπλων και ίππων ωνίων, οί τε χαλκοτύποι και οι τέκτονες και οι σιδηρείς και σκυτείς και γραφείς πάντες πολεμικά όπλα κατεσκεύαζον. "Ωστε την πόλιν όντως ηγήσω αν πολέμου εργαστήριον είναι. 'Έπερρώσθη δ' άν τις κάκείνα ιδών, 'Αγησίλαον μεν πρώτον, έπειτα δε και τους άλλους στρατιώτας εστεφανωμένους τε, όπου από των γυμνασίων ίoιεν, και ανατιθέντας τους στεφάνους τη Αρτέμιδι. "Όπου γάρ άνδρες θεούς μεν σέβοιεν, πολεμικά δε ασκούεν, πειθαρχίαν δε μελετήεν, πως ουκ εικός ενταύθα πάντα μεστά ελπίδων αγαθών είναι και

Either,
MAKARIA DEVOTES HERSELF FOR HER BROTHERS.
χαίρε, πρέσβυ, χαίρε και δίδασκέ μοι
τοιουσδε τούσδε παίδας, ές το παν σοφούς,
ώσπερ σύ, μηδέν μάλλον αρκέσουσι γάρ.
πειρώ δε σώσαι μη θανείν, πρόθυμος ών:
σοι παίδες εσμεν, σαϊν χερούν τεθράμμεθα.
οράς δε κάμε την εμήν ώραν γάμου
διδούσαν αντί τώνδε κατθανουμένην.
υμείς τ', αδελφών ή παρουσομιλία,
ευδαιμονοίτε, και γένοιθ' υμίν όσων
ημη πάροιθε καρδία σφαγήσεται.
και τον γέροντα την τ' έσω γραίαν δόμων
τιμάτε πατρός μητέρο Αλκμήνην εμού
ξένους τε τούσδε. κάν απαλλαγή πόνων
και νόστος υμίν ευρεθή ποτ' εκ θεών,
μέμνησθε την σώτειραν ως θάψαι χρεών.
κάλλιστα τοι δίκαιον: ου γάρ ένδεής
υμίν παρέστης, αλλά προύθανον γένους.

Or,
Τον παρατάς ανέγειρε Γεράνιος ιππότα Νέστωρ,
λάξ ποδι κινήσας, ώτρυνε τε νείκεσέ τ' αντην
« έγρεο, Τυδέος υιέ τί πάννυχον ύπνον άωτείς;

ουκ αΐεις ως Τρώες επί θρωσμό πεδίοιο
ήαται άγχι νεών, ολίγος δ' έτι χώρος ερύκει;

«Ως φάθ', ο δ' εξ ύπνοιο μάλα κραιπνώς ανόρoυσε,
καί μιν φωνήσας έπεα πτερόεντα προσηύδα:
“σχέτλιός εσσι, γεραιέ· συ μεν πόνου ου ποτε λήγεις.
ου νυ και άλλοι έασι νεώτεροι υίες Αχαιών,
οι κεν έπειτα έκαστον εγείρειαν βασιλήων
πάντη επoιχόμενοι και συ δ' αμήχανός εσσι, γεραιέ.

Τον δ' αύτε προσέειπε Γεράνιος ιππότα Νέστωρ ναι δη ταύτά γε πάντα, φίλος, κατά μoίραν έειπες. εισίν μέν μοι παίδες αμύμονες, εισί δε λαοί και πολέες, των κέν τις επoιχόμενος καλέσειεν· αλλά μάλα μεγάλη χρειώ βεβίηκεν Αχαιούς. νύν γαρ δή πάντεσσιν επί ξυρού ίσταται ακμής ή μάλα λυγρός όλεθρος Αχαιοίς ήε βιώναι.

Latin. Translate :

(a) Ille senatus dies, quo haec acta sunt, virtutem M. Catonis iam multis in rebus conspicuam atque praenitontem in altissimo culmine locavit. hic genitus proavo M. Catone, principe illo familiae Porciae, homo Virtuti simillimus et per omnia ingenio diis quam hominibus propior, qui numquam recte fecit, ut facere videretur, sed quia aliter facere non potuerat, cuique id solum visum est rationem habere, quod haberet iustitiam, omnibus humanis vitiis inmunis semper fortunam in sua potestate habuit. hic tribunus pl. designatus et adhuc admodum adulescens, cum alii suaderent, ut per municipia Lentulus coniuratique custodirentur, paene inter ultimos interrogatus sententiam, tanta vi animi atque ingeni invectus est in coniurationem, eo ardore oris orationem omnium lenitatem suadentium societate consili suspectam fecit, sic impendentia ex ruinis incendiisque urbis et commutatione status publici pericula exposuit, ita consulis virtutem amplificavit, ut universus senatus in eius sententiam transiret animadvertendumque in eos, quos praediximus, censeret maiorque pars ordinis eius Catonem prosequerentur domum. at Catilina non segnius

conata obiit, quam sceleris conandi consilia inierat :
quippe fortissime dimicans, quem debuerat supplicio
spiritum reddidit.
(6) Litore Threïcio classem religarat Atrides,

Dum mare pacatum, dum ventus amicior esset.
Hic subito, quantus cum viveret esse solebat,
Exit humo late rupta, similisque minanti
Temporis illius vultum referebat Achilles,
Quo ferus iniusto petiit Agamemnona ferro :
'Inmemores' que mei disceditis'inquit Achivi?
Obrutaque est mecum virtutis gratia nostrae ?
Ne facite! utque meum non sit sine honore sepul-

chrum,
Placet Achilleos mactata Polyxena manes.'
Dixit: et, inmiti sociis parentibus umbrae,
Rapta sinu matris, quam iam prope sola fovebat,
Fortis et infelix et plus quam femina virgo
Ducitur ad tumulum, diroque fit hostia busto.
Quae memor ipsa sui, postquam crudelibus aris
Admota est, sensitque sibi fera sacra parari,
Utque Neoptolemum stantem ferrumque tenentem
Inque suo vidit figentem lumina vultu,
•Utere iamdudum generoso sanguine!' dixit
* Nulla mora est. quin tu iugulo vel pectore telum
Conde meo!' iugulumque simul pectusque retexit.

V. MICHAELMAS TERM, 1905.

Greek. Translate:

(α) Το δ' εν καιρώ και τρόπο το προσήκοντι γενέσθαι τάς τιμωρίας ου βέλτιον είναι νομίζεις του ταχύ και παραχρήμα και οιόν εστι το κατά Κάλλιππον, και ξιφιδίω φίλος είναι δοκών απέκτεινε Δίωνα, τούτω πάλιν αυτόν υπό των φίλων αποθανείν. και ο μεν Αρίστων ιερον κοσμον εν να ανακείμενον καθελών έδωκε τη γυναικι δώρον ο δ' υιός αυτού προς την μητέρα διοργισθείς έκ τινος αιτίας υφήψε την οικίαν και πάντας εν ταυτώ κατέκαυσεν. ο δε Βέσσος, ως έoικεν, απεκτονώς

« PreviousContinue »