Page images
PDF
EPUB

zich te gedragen heeft by het opkomen van on-
weder. Uit het Hoogd. Met een plaat. 's Gravenh.
1779.

1

S. J. Brugmans, Over een zwavelachtige nevel den 24 Juni 1783 in de Provintie van Stad en Lande en naburige landen waargenomen. Gron. 1785.

15051 G. Vrolik, Over de onmogelykheid cener grensscheiding tusschen dieren en planten. 8vo. e. v. c. Ejusdem Iets over de ademhaling en dierlyke

warmte.

Ejusdem De gedachten van Camper en Hunter, over het nut der holle beenen in vogels nader overwogen. Amst. 1803.

Ejusdem Redevoering over het veilige, dat in de koepokinenting, ook voor het volgend leven gelegen is, en haaren voordeeligen invloed op de sterfte. Ibid. 1807.

[ocr errors]

L. A. van Meerten, Over de ontploffing van het buskruid: in toepassing op het ongeluk te Leyden. 's Hage 1807.

A. van der Hart, Memorie nopens de werken, die met de Amsterdamsche geoctroyeerde cement zyn gemaakt. Amst. 1796.

Vier natuurkundige verhandelingen (van Priestley, Jacquet, Volta en Fontana). Leyd. 1777. W. van Barneveld, Over het regenwater, 't welk met loodstof bezwangerd is. (1803).

I

A. van Bemmelen, Onderzoek omtrent het ontvlammen van den Phosphorus in het zoogenaamd ijdel der luchtpomp. Leyd. 1803.

A. v. Linden van den Heuvel, Redevoering

[ocr errors]

bij eene prijs uitdeeling bij de wiskundige leerschool in den Haag 1808.

P. A. Driessen, Verhandeling over de zee. Iets over de betreklyke waarde de verschillende takken van menschlyke kennis en kunst.

Verslag van 's lands nieuwe Stoom-Machine te Hellevoetsluis. Met een plaat. Haarl. 1802.

J. Cuthbertson, Description of an improved air-pump. Amst. 1787.

Ejusdem en J. Champneys, Verzameling van eenige fraaie proeven voor de tafel - lugtpomp. Ibid. 1770.

15052 H. Baker, Het Microscoop gemakkelyk gemaakt,' of beschryving van de beste en nieuwste microscopen en van derzelver behandeling. Als mede een berigt van de ontdekkingen gedaan met de vergrootglazen. Met Pl. Uit het Eng. Ibid. 1744.8vo. 15053 Ejusdem Nuttig gebruik van het Mikroskoop, of handleiding tot nieuwe waarneemingen omtrent de 'configuratien en krystallen der zouten, de takschieting der Metaalen enz. enz. Hier agter is gevoegt de historie der Polypen. Uit het Eng. Met afbeeld. 2e druk. Ibid.. 1770. 8vo.

[ocr errors]

15054 W. van Barneveld, Redevoering etc. (s. 1. et a.)

8vo.

15055 J. Bernouilli Opera omnia. IV Tomi. Laus, et Gen. 1742. 4to.

15056 J. Berzelius, Jahres-Bericht über die Fortschritte der physischen Wissenschaften. Aus dem Schwed. von C. G. Gmelin. IX Jahrgänge. Tüb. 1822-1830. 8vo.

15057 R. Boyle, Exercitationes de atmosphaeris cor

po.

[ocr errors]

porum consistentium, deque mira subtilitate, determinata natura et insigni vi effluviorum. Subjunctis experimentis novis, ostendentibus, posse partes ignis et flammae reddi stabiles ponderabilesque, una cum detecta penetrabilitate vitri a ponderabilibus flammae. L. B. 1676. 8vo. 15058 de la Chapelle, Verslag van de verbaazende historien der zogenaamde buikspreekers, nu onlangs in Frankrijk voorgevallen. Amst. en Harl. 1774. 8vo.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

15059 Ejusdem De scaphander, of de konst om in de diepste wateren drijvende te gaan en allerhande werk te verrigten. Ibid. 1777. 8vo.

15060 J. E. Doornik, Wijsgeerig natuurkundige ver◄ handelingen. Arnh. 1816. 8vo.

15061 J. C. Eschenbach, Realitas monadum corporum ex natura corporis demonstrata et contra objectiones recentius formatas vindicata. Wism. 1749. 4to.

15062 L. Euler, Brieven over der voornaamste onderwerpen de Natuurkunde en Wijsbegeerte. Vol gens de laatste Hoogd. en Fransche uitgave ver taald. III Deelen. 2o druk. Leyd. 1785-1786. 8vo. 15063 C. W. Eysenhardt, De structura renum observationes microscopicae. Berol. 1818. 4to,

[ocr errors]

15064 F. Fontana, Opuscules, physiques et chymiques. Trad. de l'Italien par Gibelin. Paris 1784. 8vo. 15065 F. A. C. Gren, Journal der Physik. VIII Bnde für die Jahre 1790-1794. Mit Kupf. Halle und Leipz. Neues Journal. IV. Bnde. für die Jahre 1795-1797. Mit Kupf. Leipz. Vollstän diges Register über Gren's Neues Journal. Mit

[ocr errors]

Anmerk. von C. J. B. Karsten. Leipz. 1800.8vo. 15066 L. W. Gilbert, Annalen der Physik. Angefangen von F. A. C. Gren, forgesetzt von). LXXVI Bnde. Halle und Leipz. 1799-1824. Nader fortgesetzt von J. C. Poggendorff. XVII Bnde. Leipz. 1825-1830. Nebst Sach- en Namen-Register zu den LXXVI Bnde. der Annalen der Physik von L. W. Gelbert. Ib. 1826. 8vo. 15067 J. F. Griendelii Micrographia nova: sive nova et curiosa variorum minutorum corporum singularis cujusdam et noviter ab auctore inventi microscopii ope adauctorum et miranda magnitudine repraesentatorum descriptio.Norimb.1687.4to. 15068 J. Hall, Description d'une suite d'expériences, qui montrent, comment la compression peut modifier l'action de la chaleur. Trad. de l'Angl. par A. Pictet. Avec fig. Gen. 1807. 8vo.

15069 H. E. van Hall, W. Vrolik en G. J. Mulder, Bijdragen tot de natuurkundige wetenschappen. IV Deelen. V D. II St. Amst. 1826-1830. 8vo. 15070 F. Hawkbee, Natuurkundige en tuigwerkelyke ondervindingen over verscheiden onderwerpen. Behelzende een verhaal van verscheide verbaa zende verschynzels raakende licht en trekking voorttebrengen door de wryving der ligchaamen. Enz. Uit het Eng. door P. le Clercq. Met Pl. Amst. 1735. 8vo.

:

15071 J. W. Heyman, De verstandige natuur- onė derzoeker. Op eene aangenaame wyze verscheide natuur genees- en zedekundige stoffen onderzoekende. III Deelen. Leid. 1754. 8vo.

1

15072 C. Jacobi Praecipuorum inde a Neutono cona

tuum

[ocr errors]
[ocr errors]

tuum, compositionem virium demonstrandi, recensio. Gott. 1817. 4to.

15073 J. Ingenhousz, Verzameling van verhandelingen over verschillende natuurkundige onderwerpen.. Vertaald door J. van Breda. II Deelen. 's Gravenh. 1785. 8vo. (Vid. inter Diaeteticos. post. Sanctorium No. 13845.)

15074 Lettres, qui découvrent l'illusion des philosophes sur la Baguette, et qui detruisent leurs systêmes. Paris 1696. 8vo.

15075 Lichtenberg, Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte, herausgegeben von). XI Bnde. Gotha 1781-1796. 8vo.

15076 A. Marchand, Ueber Phlogiston, elektrische Materie, Lieht, Luft und die unmittelbare Ursache der Bewegung. Mannh. 1787. 8vo. 15077 La Physique de l'Écriture Sainte. Ou correspondance philosophique entre deux amis. Par P... L. G. D. G. Amst. 1767. 8vo.

15078 J. B. Porta, Magiae naturalis, sive de miraculis rerum naturalium libri IV. Antv. 1561. 8vo. 15079 Ejusdem Magiae naturalis libri viginti. Ab ipso auctore adaucti et emendati: nunc mendis repur gati. Rothom. 1650. 8vo.

15080 Ejusdem Magia, oft de wonderlicke wercken der naturen. Overgestelt wten Latyn. Antw. 1566. 8vo. e. v. c.

P. T. Paracelsi De lapide Philosophorum, Drey Tractat. I. Manuale de Lapide medicinali. II. De Tinctura Physicorum. III. De Tinctura Plantarum. Strassb. 1572.

« PreviousContinue »