Page images
PDF
EPUB

aan die van zestig in de vier delen des werrelts gedaan heeft. enz. Uit het Fr. door J. H. Glazemaker. Met Plaaten. Ibid. 1654. 4to. e. v. c. Sandys, Voyagien, behelsende een historie van de oorsponckelycke en de tegenwoordige standt des Turcksen Ryks. enz. Alsmede van Egypten: beneffens een beschryvinge van het H. Landt. Eindelyk Italien beschreven met hare naburige Eylanden, enz. Uit het Eng. door J. G. Met Fig. Ibid. 1653.

A. van der Donck. Beschryvinge van NieuwNederland. enz. 2e druk. Ibid. 1656.

[ocr errors]

17529 G. Boucher de la Richarderie, Bibliothèque universelle des voyages; ou notice complète et

raisonnée de tous les voyages anciens et moder

nes dans les différentes parties du monde: etc. VI Tom. Paris 1808. 8vo.

17530 W. G. Browne, Nouveau voyage dans la haute et basse Egypte, la Syrie, le Dar-Four, oùaucun Européen n'avoit pénétré, fait depuis les années 1792 jusqu'en 1798. Contenant des détails curicux sur diverses contrées de l'intérieur de l'Afrique, sur la Natolie, sur Constantinople et Paswan - Oglow. Trad. de l'Angl. sur la deuxiè❤ me édition par J. Castera. II Tom. Ibid. An VIII-1800. 8vo.

17531 J. de Bucquoy, Zestienjaarige reize naa de Indiën, vol aanmerkelyke ontmoetingen enz. Twee. de vermeerderde druk. Met Plaaten. Haarl. 1757.

4to e. v. c.

Ejusdem De waterwereld beschouwd, en de byzonderheden langs de kusten aangewezen, ten

nutte der koopvaardye en zeevaart, byzonder voor de Oost- en West - Indische Handel. Beginnende met de Rhee van Texel. enz. Ibid. 1752. 17532 P. Crusius en O. Brughman, Persiaansche Reyse, uit Holsteyn, door Lyflandt, Moscoviën, Tartariën in Persiën, en van daar te Landt naar Oost-Indiën. In het Hoogduitsch beschreven door A. Olearius, en du in het Nederduytsch overgezet. Twede druk. Met, Caarten. It Deelen in een band. Amst. 1651. 4to.

17533 O. Dapper, Naukeurige beschryving der Afrikaansche gewesten van Egypten, Barbaryen, Libyen, Biledulgerid, Negroslant, Guinea, Ethiopiën, Abyssinië. Met Pl. en Kaarten. lbid. 1663. fol. 17534 Ejusdem Gedenkwaardig bedryf der Nederlandsche Oost-I. Maatschappye op de Kuste en in het Keizerrijk van Taising of Sina enz. Beneffens een beschryving van geheel Sina. Met Plaaten. Ibid. 1670. fol.

17535 Ejusdem Asia, of naukeurige beschryving vari het ryk des grooten Mogols, en een groot gedeelte van Indiën: Beneffens een volkome beschryving van Persië, Georgië, Mengrelië en andere Gebuurgewesten. Met Atbeeld. Ibid. 1772.fol. 17536 Ejusdem Naukeurige beschryving van gantsch Syrië, en Palestyn of Heilige Lant. Met Kaarten en Plaaten. Ibid. 1677. fol.

17537 Ejusdem Naukeurige beschryving van Asië: be• helzende de gewesten van Mesopotamië, Babylonië, Assyrië, Anatolië of Klein Asië. Beneffens een beschryving van gansch Gelukkig, Woest en Petreesch of Steenigh Arabië enz, Met Kaarten en Plaaten. Ibid. 1680. fol. 17538

[ocr errors]

17538 Ejusdem Naukeurige beschryving van Morea › eertyds Peloponnesus, en de eilanden gelegen onder de kusten van Morea; en binnen en buiten de Golf van Venetiën. Waar onder de voor naamste Korfu, Cefalonia, Sant Maură, Zanten en andere in grooten getale. Met Kaarten en Plaa ten. Ibid. 1688. fol.

17539 Ejusdem Naukeurige beschryving der eilanden in den Archipel der Middelandtsche Zee, en omtrent dezelve gelegen: waar onder de voornaamste Cyprus, Rhodus, Candiën, Samos, Scio, Negroponte, Lemnos, Paròs, Delos, Patmos en andere in groten getale. Met Kaarten en Plaaten. Ibid. 1688. fol.

17540 M. E. Descourtilz, Voyages d'un naturaliste et ses observations faites sur les trois regnes de la Nature, dans plusieurs ports de mer Français, en Espagne, au continent de l'Amérique Septentrionale, à Saint-Yago de Cuba, et à St Domingue. III Tom. Avec Pl. color. Paris 1809. 8vo. 17541 Description physique de la contrée de la Tauride, rélativement aux trois regnes de la Nature. Pour servir de suite à l'Histoire des découvertes faites par divers Savans voyageurs dans plusieurs contrées de la Russie et de la Perse etc. Publiée en 1779 à Berne et à la Haye. Trad. du Russe et enrichie de notes. à la Haye 1788. 8vo. 17542 J. A. van Egmond van der Nyenburg en J. Heyman, Reizen door een gedeelte van Europa, klein Asiën, verscheide Eilanden van de Archipel, Syriën, Palestina, of het H. Land, Aegypten, den berg Sinaï enz. in den beginne

[ocr errors]

dezer eeuw gedaan. Uit beider nagelatene schrif ten opgemaakt door J. W. Heyman. II Deelen. Leid. 1757-1758. 4to.

17548 Froger, Rélation d'un voyage, fait en 1695, 1696, e1 1697 aux côtes d'Afrique, Détroit de Magellan, Brésil, Cayenne et Isles Antilles, par un escadre de vaisseaux du Roi, commandé par M. de Gennes. Avec fig. Amst. 1699. 8vo. 17544 J. Haafner, Lotgevalien en vroegere zeereizen, volgens deszelfs nagelatene papieren. Uitgegeven door C. M. Haafner. Met Pl. Ibid. 1820. 8vo. 17545 J. Hanway, Reize van Londen, door Rusland, nae en in Persie, en van daar weder te rug door Rusland, Pruissen, Pomeren, Brandenburg, Saxen, Hanover, Holstein, Bremen, Westphalen en de vereenigde Nederlanden van den jaarc 1745 tot 1750 gedaan. II Deelen. Met Kaarten en Plaaten. Nieuwe Uitgave. lbid. 1758. 4to.

[ocr errors]

17546 IV. F. Hemprich und C. G. Ehrenberg, Naturgeschichtliche Reisen durch Nord-Afrika und West- Asien in den Jahren 1820 bis 1825. Herausgegeben von Ehrenberg. 1 Bnd. Berl., Posen und Bromb. 1828. 4to.

17547 Histoire universelle des découvertes, faites par divers savans voyageurs dans plusieurs contrées de la Russie et de la Perse. IV Tom. Avec figures. Berne et à la Haye 1778-1781. 8vo.

17548 P. E. Isert, Reis na Guinea en de Caribischie Eilanden in Columbiën. Uit het Hoogd. Met Pl. Dordr. 1790. 8vo.

17549 E. Ives, Reizen van Engeland naar Indië ondernomen in het jaar 1754. Nevens een historisch

yer

1

verhaal van de Krygsbedryven der Engelschen in Indië onder den vice- Admiraal Watson en de Kolonel Clive, en van Persië naar Enge⚫ land langs een ongewoonen weg. Uit het Enga Met Kaarten en Plaaten. II Deelen. Rotterd, en Utr. 1776. 4to.

17550 C. Kuffner, Artemidorus in het Romeinsche rijk. Uit het Hoogd. met aanmerk. door Steenbergen van Goor. IV Deelen. Leeuw. 18251828. 8vo.

17551 de Lesseps, Historisch dagverhaal der reize van den Heer), zedert het verlaten van de la Pérouse en zyne togtgenooten in de haven van St Pieter en Paulus op Kanischatka, tot op zyne komst in Frankryk, den 17 October 1788. Naar het Fr. II Declen. Met Plaaten en Kaarten. Utr. 17911792. 8vo.

17552 Magazin der neuesten Reisebeschreibungen in unterhaltenden Auszügen. Berl. 1808-1816. nacher unter den Titel.

Journal für die neuesten Land- und Seereisen und das Interessanteste aus der Völker- und Län derkunde zur angenehmen Unterhaltung. u. s. wẻ Mit Kupf. LXIII Bnde. Ibid. 1817-1829. 8vo.. 17553 E. Meltons, Zeldzaame en gedenkwaardige Zeeen Land-reizen door Egypte, West-Indiën, Perziën, Turkyen, Oost-Indiën en d' aangrenzende Gewesten: aangevangen in den jaare 1660 en geëindigd in den jaare 1677. Uit het Eng. Met Fig. Amst. 1702. 4to.

17554 Milbert's Reise nach Isle-de-France, dem Vorgebirge der Guten Hofnung, und der Insel

« PreviousContinue »