Page images
PDF
EPUB

totius veræ religionis ruina profligetur et ignorantia omnis immanitatis mater penitus exulet necessarium fore duximus academias nostras præcipuos literarum fontes primo omnium intueri ac purgare ut inde quasi per purissimos rivulos universæ regni partes sinceram pietatem et morum integritatem haurire possint. Ea de causa viros gravissimos et doctissimos Gulielmum Cicilium equitem auratum dilectum et fidelem nostrum consiliarium et academiæ Cantabrigiensis summum cancellarium ANTHONIUM Cocum equitem auratum MatthÆUM PARKERUM sacræ theologiæ doctorem Gulielmum Billum sacræ theologiæ doctorem magnum nostrum eleemosynarium GUALTERUM HADDonem legum doctorem supplicumque libellorum magistrum GULIELMCM Mayum legum doctorem decanum sancti Pauli THOMAM WENDEUM medicinæ doctorem medicum nostrum ROBERTUM HORNE et Jacobum PilKINGTON sacræ theologiæ professores ad statum academiæ Cantabrigiensis intuendum misimus ut si quid absurdi in legibus statutis ritibus aut moribus vestris reperiatur id totum tollatur et abrogetur: sin quid depravati in eisdem inveniatur id non modo eorundem prudenti judicio emendetur verum etiam has leges hoc libello conscriptas utiles quidem et breves ac regia nostra authoritate sancitas vobis in vestrum commodum tradant, Quibus si ex animo ut oportet pareatis non solum a Deo Optimo Maximo sed a nobis et posteris nostris præmium reportaturi si virtutem sectantes et ingenia vestra bonis disciplinis excolentes digni hac cura nostra digni regio favore digni virtutis et literarum præmio reperiamini. Dominus Jesus et voluntatem in vobis bonas literas pietatemque discendi et facultatem easdem ad ipsius gloriam exercendi concedat.

Dat. e regia nostra Westm. vicesimo secundo Junii an regni nostri primo.

a

anno

STATUTA ACADEMIÆ CANTABRIGIENSIS A VISITA

TORIBUS ELIZABETHÆ REGINÆ AN. Imo DATA.

Deum timeto regem honorato virtutem colito disciplinis bonis operam dato. Sed qui reipublicae vult leges et instituta proponere non solum laboris verum etiam et otii debet rationem habere. Interest enim studiosorum hominum ac literatorum nonnunquam laxatos habere animos ut ad studia contentiores veneant. Et quanquam literarius labor re quidem vera sit suavissimum otium tamen et otium suum habet negotium et intermissionem præterea requirit. Itaque lectionibus et disputationibus publicis fines terminosque ponamus.

TERMINORUM ASSIGNATIO. Primus lectionum et disputationum dies erit a decimo die Octobris usque ad decimum sextum Decembris. Secundus terminus erit a tertio decimo die Januarii ad decimum ante pascha diem. Undecimo post pascha redintegrabuntur disputationes et lectiones publicæ usque ad diem veneris comitia sequentem. Terminus vacationis erit a die supradicto usque ad decimum octobris.

Solennis et annua sit professio baccalaureorum die mercurii primum dominicum quadragesimæ præcedenti et prorogetur ad diem jovis post quartam dominicam ejusdem quo tempore omnes quæstionistæ antiquum et solitum examen subibunt. Et magna comitia cooptatio et inauguratio cæterorum ordinum primo martis julii quo tempore si pestis obfuerit aut alia causa gravior fuerit quo minus solennes ritus possint peragi in primum diem martis octobris vel alium quemcunque diem differantur judicio cancellarii præscribendum.

LECTORES PUBLICI. QUI PRÆLEGERIT theologiam jus civile medicinam aut mathematicam quaternis diebus ad minimum legat nempe lunæ martis mercurii et jovis. Quod si festus dies intercurrat in alio die supplebit ut omnino quatuor dierum lectio præcise observetur. Linguarum professores philosophiæ dialecticæ et rhetorices eandem in legendo formam observabunt.

TEMPORA LECTIONUM ET LIBRI PRÆLEGENDI. TEMPORA lectionum publicarum consensu nostro referuntur ad judicium vice-cancellarii qui pro tempore fuerit et magistrorum collegiorum Theologicus prælector tantum sacras scripturas doceat ac profiteatur. Jurisconsultus pandectas codicem vel ecclesiastici regni nostri jura que nos dicturi sumus et non alia prælegat Philosophicus lector Aristotelis problemata moralia politica Plinium vel Platonem publice doceat. Medicinæ lector Hippocratem vel Galenum. Mathematicus professor si cosmographiam doceat Melam Plinium Strabonem aut Platonem enarret si arithmeticam Tunstallum aut Cardanum &c. si geometriam Euclidem si astronomiam Ptolomæum enarret. Dialectices prælector Aristotelis elenchos aut topica Ciceronis. Prælector rhetorices Quintilianum Hermogenem aut aliquem alium librum oratoriarum Ciceronis. Græcæ linguæ professor Homerum Demosthenem Isocratem Euripidem aut alium ex antiquioribus et artem una cum proprietate linguæ docebit. Lector Hebraicus non nisi ex fontibus sacræ scripturæ præleget simulque grammaticam hebraicam et linguæ proprietatem docebit.

RATIO STUDIORUM ET QUIBUS MODIS AD ALTIORES GRADUS DIGNITATIS

JUVENES PROMOVENTUR,

.

Primus Annus rhetoricam docebit secundus et tertius dialecticam. Quartus adjungat philosophiam et artium istarum domi forisque pro ratione temporis quisque sit auditor. In hoc

quadriennio bis quisque disputato in publicis scholis bisque respondeto in suo grege.

Quæ si perfecerit et post consuetum examen dignus videatur baccalaureus esto. Ita tamen quod prius respondeat quæstioni et stet in quadragesima more consueto usque ad postremum actum et super his cautionem realem exponat.

BACCALAUREI ARTIUM. HI AUDITORES assidui philosophicæ lectionis astronomiæ perspectivæ et græcæ linguæ sint idque quod inchoatum antea erat sua industria perficiant.

Intererunt cunctis magistrorum artium disputationibus aperto capite nec abibunt inde nisi a procuratoribus petita venia. Baccalaureus quisque ter respondebit magistro objicienti bis in sui gregis exercitatione respondebit declamabitque semel. In his ubi justum trium annorum spatium versatus fuerit et hæc illum perfecisse constiterit postquam solenniter productus fuerit cooptabitur in magistrorum ordinem.

MAGISTRI ARTIUM.

Magister ARTIUM sedulus erit theologiæ atque hebraicæ lectionis quotidianus auditor quibus rebus annorum quinque dabit operam quo spatio bis disputabit contra theologiæ baccalaureum semelque post tertium annum respondebit in theologia concionabitur latine semel et semel anglice in academiæ templo et semel ad crucem divi Pauli infra annum post gradum susceptum : et si hoc tempore in theologia profecerit per solennem inaugurationem baccalaureus fiat.

BACCALAUREUS THEOLOGIÆ.

Theologiæ baccalaureus theologicam lectionem audiat quotidie in quæstionibus theologicis bis opponet semel respondebit idque doctori si commode fieri poterit latine semel anglice semel concionabitur in academiæ templo et semel ad crucem divi Pauli infra annum a gradu suscepto. Quadriennium post baccalaureatum susceptum in theologia progressus poterit vocari in ordinem doctorum.

DOCTORES THEOLOGIÆ.

Post TANTUM laboris susceptum atque tot pericula atque examina nolumus plus laboris doctoribus imponere quam ipsi volunt suapte sponte suscipere nisi quod semel infra annum quæstionem ipsi sibi proponent in publicis scholis cujus ambigua et dubitationes dum in utramque partem enucleaverint definient determinabuntque.

LEGUM STUDIOSUS.

QUI A PRIMO in academiam adventu legibus operam dabit primum annum integrum institutionum lectioni domi suæ impendat: deinde quinquennium totum publice juris prælectorem audiat: respondebit publice semel professori aut alicui doctori ejusdem facultatis antequam fiat baccalaureus juris. Qui fuerit antea baccalaureus artium quatuor annorum studio poterit juris esse baccalaureus si ordine præscripto responderit.

LEGUM BACCALAUREUS. HIC Etiam regium in jure professorem audiat triennium : respondebit hoc tempore bis in suis scholis opponet semel et cooptabitur doctor. Magister artium quinquennium dans operam legibus et cæteris perfunctus quæ hic requiruntur poterit cooptari inter legum doctores.

LEGUM DOCTORES. Doctor legum mox a doctoratu dabit operam legibus Angliæ ut non sit imperitus earum legum quas habet sua patria et differentias exteri patriique juris noscat. Et in solennibus comitialibus quæstionibus unus qui id maxime certissimeque sciat facere ad finem quæstionum quid in illis jus civile quid ecclesiasticum quid regni Angliæ jus teneat definiat determinetque.

STUDIOSUS MEDICINÆ.

MEDICINÆ studiosus sex annos rem medicam discet ejus lectionis auditor assiduus anatomias duas videat bis respondeat semel opponat antequam baccalaureus fiat. Chirurgiæ studiosus duas anatomias faciat tres ad minimum curationes se fecisse probet antequam admittatur ad praxin chirurgiæ.

« PreviousContinue »