Page images
PDF
EPUB

IN preparing for the press this Second Edition of Demosthenis de Falsa Legatione, my aim has been not so much to introduce additional matter, as to carefully revise the former Publication. I hope that I have so far at least been successful as to leave no considerable amount of corrigenda. Some typographical errors which I have detected I set down below.

Page 9 Line ult. (col. 1.) pro póßw, lege póßw.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

22 φιο οὐ μήν...πω, lege οὐ μήν πω.

43 (col. 1.) pro τεταραγμένην, lege τεταραγμένων.

22 pro äπаντes. ED., lege äπavtes Ed.

22 pro ταῦτα προσηγγελκέναι. S., lege ταῦτα.προσηγγελκέναι 5.

[blocks in formation]

14 pro ἀλλὰ, lege ἀλλὰ.

22 pro sec margo, lege sec. margo.

19 pro 485 A., lege 485 A.)

12 pro φωνή, lege φωνή.

16 pro Symon., lege Symm.

15 pro βσαιλέως, lege βασιλέως.

21 (col. 2.) pro καθημένοι, lege καθήμενοι.
19 pro πετραγμένα, lege πεπραγμένα.

110 20 (col. 2.) pro Lycias, lege Lysias.

...

...

139 19 pro monito DIND., lege monito. DIND.
140 40 (col. 1.) pro 1009, lege 1109.

[ocr errors]

142 37 (col. 2.) pro δικάσταις, lege δικασταῖς.
24 (col. 2.) pro ἀπλοία, lege απλοίᾳ.

158

...

CAMBRIDGE,

October 21, 1853.

[blocks in formation]

ΑΙΣΧΙΝΗΣ ἦν ἀνὴρ Ἀθηναῖος, υἱὸς Ατρομήτου καὶ Γλανκοθέας, ἀμφοτέρων ἀδόξων, ὥς φησι Δημοσθένης· τὸν μὲν γὰρ γράμματα διδάσκοντα, τὴν δὲ καθαίρουσαν καὶ τελετάς τινας οὐ σπουδαίας τελοῦσάν φησι διαζῆν'. παραδέδοται δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Αἰσχίνης τραγῳδιῶν τε ὑποκριτὴς γενόμενος καὶ γραμματεὺς τῆς πόλεως, ἥτις ἦν εὐτελὴς υπηρεσία. ὕστερον μέντοι τῶν ῥητόρων εἷς ἐγένετο, καὶ περὶ τῆς εἰρήνης πρὸς Φίλιππον ἐπρέσβευσεν. πολεμοῦντες γὰρ Ἀθηναῖοι Φιλίππῳ περὶ Αμφιπόλεως καὶ πολλὰ μὲν αὐτοὶ δεινὰ πάσχοντες, δρῶντες δὲ οὐδὲν ἄξιον λόγον, ἐπείσθησαν ὑπὲρ εἰρήνης πρεσβεύσασθαι πρὸς Φίλιππον. πέμπουσι δὴ πρέσβεις δέκα τὸν ἀριθμόν, ἐν οἷς Αἰσχίνης τε καὶ Δημοσθένης ἦσαν. δεξαμένου δὲ Φιλίππου τὰς διαλύσεις, πάλιν οἱ αὐτοὶ πρεσβεύουσι δεύτερον, ὅπως οἱ περὶ τῆς εἰρήνης ὅρκοι γένοιντο. περὶ δὲ ταῦτα τὰ πράγματα κατηγορεῖ ὁ Δημοσθένης Αἰσχίνου τρία ὅτι Φιλοκράτους αἰσχρὰν καὶ ἀσύμφορον εἰρή την γράφοντος συνεῖπεν αὐτῷ· ὅτι τοὺς χρόνους κατανάλωσε, παρ ̓ ὃ συνέβη τὰ ἐν Θράκῃ διαφθαρῆναι· ὅτι ψευδῆ πρὸς Αθηναίους ἀπήγγειλε, παρ' ὃ συνέβη Φωκεῖς ἀπολέσθαι· εἶπε γάρ, φησίν, ὅτι Φωκέας οὐκ ἀναιρήσει Φίλιππος, καὶ ὑμεῖς τούτῳ πιστεύσαντες οὐκ ἐβοηθήσατε | τοῖς ἀνδράσιν. 334 φησὶ δὲ ταῦτα πάντα ἐπὶ μισθῷ καὶ δώροις τὸν Αἰσχίνην κεκακουργηκέναι. ἡ στάσις περὶ οὐσίας, καὶ στοχαστικής. ἡ δὲ κίνησις τῆς ἔχθρας λέγεται διὰ Τίμαρχον τὸν φίλον Δη

333. (1) ζῆν Cod. F. Sed illud valet "to get a living by." Soph. Philoct. 535. Arist. Avib. 1434. Plut. 906. Plat. III. de Legg. 679 Α. νομῆς γὰρ οὐκ ἦν σπάνις...ᾗ δὴ τὸ πλεῖστον διέζων

ἐν τῷ τότε χρόνῳ. Quem locum ex-
scripsi propter rariorem usum dativi,
quum ἀφ' ἧς in more usurpetur.

334. (2) “ The question (status
Quinctil. III. 6. 1.) turns on the fact

μοσθένους, ὃν ἠτίμωσεν Αἰσχίνης κατηγορήσας ὡς κακοῦ βίου, διότι πρὸς Πιττάλακον τὸν ὀρνιθίαν, φησίν, εἰσῄει εὔμορφος ὤν, ἐπὶ τῷ θεᾶσθαι τὰς μάχας τῶν ὀρνίθων, διαφθειρόμενον καὶ διαφθείροντα.

ἙΤΕΡΑ ΥΠΟΘΕΣΙΣ'.

ΠΟΛΕΜΟΣ συνειστήκει Φιλίππῳ καὶ Ἀθηναίοις μακρός, ἐξ ούπερ παραβὰς τὰς πρὸς αὐτοὺς συνθήκας ἔλαβε παρ Ολυνθίων Ἀμφίπολιν, οὖσαν κτῆμα τῆς πόλεως καὶ ἦν ὑπ ̓ Ολυνθίοις καθ ̓ ὃν καιρὸν ἀπέστησαν καὶ οἱ σύμμαχοί. συνειστήκει δὲ καὶ ἕτερος Φωκεῦσι πρὸς Θετταλοὺς καὶ Θηβαίους, τοῦτο μὲν περὶ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Πυθοῖ πρὸς Θετταλούς, τοῦτο δὲ ὑπὲρ Ορχομενοῦ καὶ Κορωνείας πρὸς τοὺς Θηβαίους· εὔδηλον γὰρ ἐκ τῆς ἱστορίας ὅτι τῶν μὲν παρείλοντο τὰς δύο πόλεις γειτνιώσας αὐτοῖς, Θετταλοὺς δὲ παρωσάμενοι τὴν Ἀμφικτυονίαν, ἅτε ἐν μέσῃ Φωκίδι τῶν ἐν Δελφοῖς ἱερῶν ἱδρυμένων. ἐπειδὴ δὲ πολὺν χρόνον ἐπολέμησαν πρὸς ἑαυτοὺς Ἀθηναῖοι καὶ Φίλιππος, τῷ χρόνῳ τὴν εἰρήνην ἑκάτεροι ποιεῖν ἐβούλοντο, ἀλλ ̓ ὁπότερος ταῦτα προβάλλοιτο, αἰσχύνην ἔχειν ἐνόμιζον. Αριστόδημος δὲ καὶ 335 Νεοπτόλεμος | ὑποκριταὶ τραγῳδίας ἐτύγχανον, οὗτοι διὰ τὴν οἰκείαν τέχνην ἄδειαν εἶχον ἀπιέναι, ὅπου ἂν βούλωνται, ἀλλὰ δὴ καὶ πρὸς πολεμίους. ἀπελθόντες οὖν οὗτοι εἰς τὴν Μακεδονίαν ἐπεδείξαντο τὴν οἰκείαν τέχνην, καὶ οὕτω φιλοφρόνως αὐτοὺς ἐδέξατο Φίλιππος, ὥστε πρὸς τοῖς ἄλλοις χρήμασι καὶ ἄλλα ἐκ τῶν οἰκείων παρεῖχεν αὐτοῖς. αἰσθόμενος δὲ μελλόντων πρεσβεύεσθαι πρὸς αὐτὸν Φωκέων καὶ Θετταλῶν καὶ Θηβαίων, ἐβουλήθη τοὺς Αθηναίους ἐξαπατῆ σαι. καὶ ταύτης τῆς προφάσεως δραξάμενος Φίλιππος, ἀπολύων Αριστόδημον καὶ Νεοπτόλεμον, ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι φίλος εἰμὶ Ἀθηναίοις. συνέβη δὲ πάλιν τι τοιοῦτον γενέσθαι.

[merged small][ocr errors][merged small]

Φρύνων τις Ἀθηναῖος ἀπιων Ολυμπίασιν ἀγωνισόμενος ἢ θεασόμενος, ἐκρατήθη ὑπό τινων στρατιωτῶν τοῦ Φιλίππου ἐν ἱερομηνίᾳ, καὶ ἀφηρέθη πάντα τὰ αὐτοῦ. καὶ ἐλθὼν εἰς ̓Αθήνας παρεκάλει τοὺς Ἀθηναίους, ἵνα χειροτονήσωσιν αὑτε ὸν πρεσβευτήν, ὅπως ἀπελθὼν πρὸς Φίλιππον λάβῃ ἅπερ ἀφηρέθη· καὶ πεισθέντες Ἀθηναῖοι ἐχειροτόνησαν αὐτὸν καὶ Κτησιφῶντα. καὶ ἐλθόντων αὐτῶν εἰς Μακεδονίαν φιλοφρόνως αὐτοὺς ἐδέξατο ὁ Φίλιππος, ὥστε καὶ τὰ ἀφαιρεθέντα ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν πάντα ἀποδοῦναι αὐτῷ καὶ ἐκ τῶν οἰκείων ἄλλα ἐπιδοῦναι, καὶ ἀπολογεῖσθαι ὅτι ἠγνόουν οἱ στρατιῶται ὅτι ἱερομηνία ἐστί. καὶ τούτοις πάλιν ὁμοίως ἔλεγεν ως φίλος εἰμὶ Ἀθηναίοις. καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν Ατα τικὴν τὰ αὐτὰ τοῖς ἄλλοις ἀπήγγειλαν. ταῦτα ἀκούσαντες Ἀθηναῖοι ἐβούλοντο μαθεῖν εἰ μετ ̓ ἀληθείας εἰρήνην ἄγειν βούλεται Φίλιππος. καὶ δὴ χειροτονοῦσι | δέκα πρέσβεις. 336 εἰσὶ δ ̓ οὗτοι Κτησιφῶν, Αριστόδημος, Ιατροκλῆς, Κίμων, Ναυσικλῆς, Δέρκυλλος", Φρύνων, Φιλοκράτης, Αἰσχίνης, Δη μοσθένης. πέμπουσι δὲ τούτους εἰς Μακεδονίαν, ἵνα μάθωσιν εἰ μετ ̓ ἀληθείας βούλεται εἰρήνην ἄγειν ὁ Φίλιππος καὶ εἰ ἀληθές ἐστιν, ἐνέγκαι παρ' αὐτοῦ πρέσβεις τοὺς ληψομένους τοὺς ὅρκους. ἀπελθόντων οὖν τῶν δέκα πρέσβεων, ὧν ἦν καὶ Δημοσθένης, ἤγαγον ἀπὸ τοῦ Φιλίππου τρεῖς πρέσε βεις, Αντίπατρον Παρμενίωνα καὶ Εὐρύλοχον, ὀφείλοντας λαβεῖν τοὺς ὅρκους. συναγομένων δὲ τῶν συμμάχων τῶν Αθηναίων ἐπὶ τῷ παρασχεῖν τοὺς ὅρκους χρόνος παρήρχετο. καὶ γινώσκων τὴν φύσιν τοῦ Φιλίππου ὁ Δημοσθένης, ὡς ἀεὶ καταστρεφομένου καὶ ἐπηρεάζοντος, λέγει τοῖς Ἀθηναίοις ταχέως δοῦναι τοὺς ὅρκους, καὶ μὴ παρόντος Κερσοβλέπτου ἔλεγε γὰρ ὅτι εἰς τὴν Θρᾴκην ἀπερχομένων ἡμῶν παρέξει τοὺς ὅρκους ὁ Κερσοβλέπτης, ἰστέον δὲ ὅτι Δημοσθένης ἀπῆλθεν ἐν τῇ δευτέρα πρεσβεία διὰ τοιαύτην πρόφασιν ἀπελθὼν γὰρ εἰς τὴν πρώτην πρεσβείαν εὗρεν ἐν Μακεδονία τινὰς τῶν Ἀθηναίων αἰχμαλώτους, καὶ ὑπέσχετο φέρειν ἐκ τῶν ἰδίων χρημάτων καὶ ῥύσασθαι αὐτούς, οὐκ ἠδύνατο δὲ τοῦτο ποιῆσαι, εἰ μὴ ἐν προσχήματι πρεσβευτοῦ. ἔλεγε δὲ τὴν πρεσβείαν ἀπελθεῖν πλῷ διὰ τὸ αὐτοὺς ταχέως ἀπελ

(6) Ολυμπιᾶσιν ΒΕΚΚ.

336. (7) “Immo Δερκύλος” ED. TURIC. Dem. 396. § 193. ubi 2 Codd. Δέρκυλλος. Vid. Aristoph. Vesp. 78.

(8) οὐκ ἀπ. constanter Codd. Probabiliter SEAGER. οὐκ ἂν ἀπ. ἐν τῇ δ. π. εἰ μὴ διὰ τ.π. (9) διὰ τὸ, “ for the sake of their...i. e. to the end that they might...”

θεῖν· καὶ ὅπου ἂν ὄντα πύθωνται Φίλιππον, δεῖ αὐτοὺς ἀπελθεῖν καὶ ἐκεῖσει τοὺς ὅρκους λαβεῖν. οἱ δὲ μὴ πεισθέντες πεζῇ ἀπῆλθον, καὶ εἰς Μακεδονίαν ἀπελθόντες ἐκάθισαν ὅλους 337 τρεῖς μῆνας, [ ἕως οὗ πολλὰ τῶν Ἀθηναίων χωρία καταστρέ

12

ψας ὑπέστρεφε Φίλιππος, ἐν οἷς καὶ Κερσοβλέπτης. καὶ ἐλθὼν οὐκ εὐθὺς παρέσχεν αὐτοῖς τοὺς ὅρκους, ἀλλ ̓ εἵλκυσεν 2 αὐτούς, ἕως ηὐτρέπισε τὴν ἐπὶ Φωκέας στρατείαν, καίτοι πρεσβευσαμένων πρὸς αὐτὸν Φωκέων περὶ διαλύσεως τοῦ που λέμου. καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς Φωκέας, ἀντὶ τοῦ παρασχεῖν ἐν ἱερῷ τοὺς ὅρκους ἐν πανδοχείῳ 13 παρέσχε λέγων οὕτω “ σπένδομαι Αθηναίοις καὶ τοῖς Ἀθηναίων συμμάχοις χωρὶς Αλέων14 καὶ Φωκέων.” ἔλεγε γὰρ ὅτι οἱ ἑλεῖς ἐχθροὶ ἦσαν τῶν φίλων μου, τῶν Φαρσαλίων· Φωκεῦσι δὲ οὐ σπέν δομαι, ἐπειδήπερ ἠσέβησαν εἰς τὸ ἱερόν. ἐλθούσης οὖν τῆς δευτέρας πρεσβείας εἰς τὴν Ἀττικὴν ὁ Δημοσθένης ἐστασί αζε, λέγων ὅτι οὐκ ἀρέσκει μοι τὰ ὑπὸ Φιλίππου δεδογμένα. ὁ δὲ Αἰσχίνης ἔλεγεν ὅτι ταῦτα εἶπε Φίλιππος ἐν τῷ φανερῷ ἐμοὶ δὲ εἶπεν εἰς τὸ οὖς ὅτι “ πλὴν Ἁλέων καὶ Φωκέων εἶπον, ἵνα μὴ μαθόντες Θηβαῖοι παραφυλάξωνται· αὐτοὺς γὰρ εἰσερχόμενος ἀπολέσω, τούτους δὲ σώσω.” οἱ δὲ Ἀθηναῖοι πεισθέντες Αἰσχίνῃ ἐχειροτόνησαν τρίτην πρεσβείαν, βουλόμενοι μαθεῖν εἰ φυλάττει Φίλιππος τὰ ὑπ ̓ Αἰσχίνον λεχθέντα. καὶ ἐξωμόσατο Δημοσθένης μήτε πρεσβεῦσαι μήτε κοινωνεῖν, εἴτε καλῶς εἴτε κακῶς πράξει ἡ πρεσβεία. καὶ τότε φοβηθεὶς ὁ Αἰσχίνης, μήποτε μένων ὁ Δημοσθένης πέμψαι πείσει τὸν δῆμον τοῖς Φωκεῦσι βοήθειαν, προσεποιήσατο, ὡς λέγει Δημοσθένης, ἀρρωστεῖν. καὶ τότε ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Εὔνομος 338 ἦλθεν ἔχων ἰατρὸν καὶ ὀμνύων ὅτι ἀρρωστεῖ | Αἰσχίνης. καὶ αὐτὸν τὸν Εὔνομον ἀντὶ τούτου ἐχειροτόνησεν ὁ δῆμος πρεσβευτήν. καὶ ἀπελθόντων τούτων τῶν πρέσβεων, ὡς κατέλαβον Εὔβοιαν, ἤκουσαν ὅτι Φωκέας κατεστρέψατο ὁ Φίλιππος, καὶ μετ ̓ αἰσχύνης ὑπέστρεψαν. ἐλθούσης δὲ τῆς τρίτης πρεσβείας εἰς τὴν Ἀττικὴν Αἰσχίνης αὐτοχειροτόνητος πρε ελέκει σβευτής ἀπῆλθε πρὸς Φίλιππον, ὡς λέγει Δημοσθένης. Ιστέον δὲ ὅτι μετὰ τὴν πρεσβείαν ἕκαστος τῶν πρεσ

[blocks in formation]

οι

337. (12) "distulit," vid. SCHÆF. (13) Attici πανδοκεῖον ut Dem. p. 396. § 175. Vid. Lob. ad Phryn. p. 307. (14) Αλέων ΒΕκκ. qui in ipsa oratione spiritum asperum servat.

« PreviousContinue »