Page images
PDF
EPUB

11

att genom mina undersökningar lemna ett bidrag till frågans slutliga lösning.

De prof, jag haft tillfälle att undersöka, hafva till en del blifvit insamlade af mig sjelf, men för öfrigt ställda till mitt förfogande af Sveriges Geologiska Undersökning. De äro samlade dels på Seeland och Fyen, dels i trakterna omkring Kiel, Lübeck, Rostock och Bremen samt vid Berlin och Leipzig. Dessutom är jag i besitt ning af ett block från Waldenburg i Schlesien.

De undersökta profven hafva sålunda hämtats från ganska skilda delar af det ifrågavarande diluvialområdet, och det hade endast varit önskligt, att deras antal varit större. Af särskild vigt skulle det hafva varit om ett större antal block från de östligare delarne af detta område stått till mitt förfogande, liksom ock om närmare uppgifter om basaltblockens utbredning åt öster förelegat. De forskningar, jag i sistnämda afseendet anställt, samt de misslyckade försök jag gjort att från dessa trakter skaffa material, hafva emellertid öfvertygat mig, att erratiska basaltblock ej blifvit funna öster om Eberswalde, samt att de i de östliga delarne af sitt utbredningsområde äro synnerligen sparsamma och måste betraktas som ytterst sällsynta.?)

För att på förhand sammanfatta resultatet af mina mikroskopiska undersökningar vill jag redan här nämna, att samtliga de undersökta profven, med undantag af ett enda från Waldenburg, genom hela sin habitus göra intryck af att vara gamla bekanta från Skåne. De allra flesta öfverensstämma till och med så fullkomligt med skånska förekomster, att jag ur min skånska samling kan framleta preparat, från hvilka de ej kunna särskiljas. Anmärkningsvärdt är deras föga sönderdelade tillstånd, i det att i de flesta ej ens olivinen undergått några betydande förändringar. Der en omvandling verkligen egt rum bör man för öfrigt ihågkomma, att deraf beroende olikheter äro af ingen betydelse. På grund af denna stora öfverensstäm

1) REMELÉ, hvilken en lång följd af år samlat och studerat de erratiska blocken

i Mark (Brandenburg) och dervid särskildt haft sin uppmärksamhet rigtad på basalten, har ej lyckats finna mer än 3 à 4 block af denna bergart.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Köpenhamn. Glasbasalt med färglöst rent glas. En ganska bestämd skillnad gör sig gällande mellan grundmassan och mikroporfyrartade utsöndringar. Grundmassans augiter hafva mestadels en långdragen form. Blocket öfverensstämmer i alla afseenden med basalten från den strax norr om Långstorp befintliga lokalen. Jfr sid. 59.?)

Taarbäck, cirka 12 kilometer norr om Köpenhamn. Liknar fullständigt basalten från Klingstorp. Se sid. 32. Blocket är emellertid betydligt friskare och mindre omvandladt än de prof, jag besitter af den anstaende bergarten. Olivinen synes föga förändrad. Till följd af detta bergartens friskare tillstand visar sig glaset öfverallt fullkomligt isotropt, utan att förete den aggregatpolarisation, som omnämnes vid redogörelsen för Klingstorpsbasalten.

Korsör. Kan med lätthet hänföras till Allarpsberg. Sid. 44. Blocket eger ett något gröfre gry, men för öfrigt gäller om detsamma allt, hvad om Allarpsbergsbasalten blitvit anfördt. Sär

) FR. EICHSTADT: Skånes basalter ete. Sveriges geol. andersökning, Ser. C.,

Afhandlingar och uppsatser, 4:0 51. 2) Då i det följande banrisas till min afhandling om »Skånes basalter«, nämnes

för korthetens skull endast sidan.

13

skildt är detta händelsen i fråga om glasets utbildning och utseende.

Roskilde. Är en glasbasalt med rikligt mörkt glas. Bland de skånska basalterna känner jag visserligen ingen representant för denna typ, men det är derför ingalunda sagdt, att en sådan alldeles saknas. Vid redogörelsen för de med mörkt glas försedda basalterna har jag påpekat, att fältspaten understundom träder starkt tillbaka, och att man derför kan vänta, att den på sina ställen helt och hållet saknas, eburu jag för min del icke funnit något sådant prof. Närmast liknar detta block till sin allmänna habitus basalten från Lönneberg, men öfverensstämmer dock ej fullständigt med denne, äfven om man bortser från bristen på fältspat. Augiten är utbildad i temligen jemnstora, pelarformiga kristaller. Olivinen förefinnes såväl i större som mindre mikroskopiska individer. Glaset är i hög grad devitrifieradt af små globulitiska korn. Der dessa stoftliknande korn samlat sig och trädt ihop till nålar och borst, synes det i detta fall färglösa glaset skymta fram inellan de tätt insådda borsten. Oaktadt olivinen är särdeles frisk visar glaset dock på många ställen tydliga spår af omvandling, i det att man uti detsamma påträffar stora citrongula fläckar, hvilka tydligen äro f. d. glas. I de flesta fall äro dessa fläckar ännu enkeltbrytande, men vid längre fortskriden omvandling visa de äfven aggregatpolarisation.

Block från Fyen. Odense. Öfverensstämmer i alla enskildheter med basalten från Gärahus. Se sid. 25. Särskildt må anmärkas inlagringen af globulitiskt devitrifierade glasstrimmor, parallel med tvillingstreckningen i fältspaten, sådan denna blifvit omtalad vid beskrifningen af basalten från Lönneberg och Gärahus.

Svendsborg. Är en fältspatbasalt med vitrokristallinisk porfyrstruktur och färglöst glas. Kommer närmast basalten från Randsliderna, med hvilken likheten i sjelfva verket är öfverraskande. Se sid. 44. Olivinen har dock i det föreliggande profvet omvandlats på det sätt, som beskrifvits vid redogörelsen för ba

salten från Gellaberg, och som dessutom iakttagits hos basalten från den s. k. Knösen. Se sid. 48.

Block från Tyskland. Alt Heikendorf nära Kiel. Från denna lokal föreligga två block, af hvilka det ena är en glasbasalt med färglöst glas, det andra en fältspatbasalt med vitrokristallinisk porfyrstruktur och mörkt glas. Det förra öfverensstämmer fullkomligt med den söder om Anderstorp på Rönne ås vestra strand anstående basalten. Se sid. 60. Det andra deremot kommer till sin mikrostruktur och hela habitus särdeles nära basalten från Höja-Böge. Se sid. 40. Liksom i sistnämda bergart är glaset ganska sparsamt och ofta alldeles färglöst, så att det i den finkorniga grundmassan är svårt att finna. Några större öliknande glaspartier med nefelinkristaller påträffas ej, men deremot äro de ljusa, isotropa partierna, hvilkas natur ej kunnat utrönas, ganska vanliga.

Seetempel nära Travemünde. Är Pullkomligt identisk med basalten från Lönneberg. Särskildt märkes inlagringen af glasstrimmor parallelt med tvillingsstreckningen i fältspaten, som hos båda uppträder på fullkomligt liknande sätt. Se sid. 20.

Warnemünde, Rostocks hamn. Är fullkomligt identisk med de prof från Juskushall, hvilka äro försedda med färglöst glas. Se sid. 45.

Lesum nära Bremen. Från Lesum föreligga fem block. Af dessa utgöres:

N:o 1 af nefelinbasalt med ej alltför rikligt brunt glas. Bergarten kommer mycket nära nefelinbasalten från Lillö. Se sid. 51. Dock äro nefelinkristallerna i allmänhet ej fullt så väl utbildade, ej heller så likformigt inströdda som i denna bergart. Detsamma gäller i ännu högre grad om

N:o 2, i hvilket nefelinen samlat sig till gyttringar, hvilka liksom ljusa fläckar ligga inströdda i bergarten. I dessa gyttringar hafva de enskilda individerna oftast ganska otydliga kristallkonturer. Oaktadt detta block sålunda något afviker från Lillöbasalten, är dess allmänna habitus dock sådan, att intet väsent

1

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

ligt hinder synes möta för att betrakta det som en modifikation af denna. Denna bestämning synes så mycket mer berättigad, som det står mycket nära n:o 1, hvars likhet och öfverensstämmelse med basalten från Lillö är omisskännelig.

N:o 3 är en nefelinbasalt utan glas, hvilken är fullkomligt identisk med basalten från Bosjökloster.

N:o 4 och n:o 5 äro båda glasbasalter, hvilka öfverensstämma sins emellan, samt med basalten från lokalen söder om Anderstorp. Tallö sa, af. borst och trichiter bestående devitrifikationsprodukter ligga mångenstädes så tätt inströdda i den färglösa glasmassan, att de nästan helt och hållet undanskymma densamma. Liksom i nämda anstående basalt visar glaset likväl ofta något tvetydiga polarisationsfenomen.

Rüdersdorf nära Berlin. Härifrån föreligga två prof, hvilka äro öfverensstämmande med hvarandra. De äro, liksom blocket fran Taarbäck, fullkomligt identiska med basalten från Klingstorp. Se sid. 32.

Eberswalde.') Är en leucittefrit, som till sin habitus mycket nära öfverensstämmer med bergarten från Sandåkra. Likväl är leuciten mycket tydligare och bättre utbildad, än hvad som enligt mina preparat är förhållandet i basalten från sistnämnda ställe.

Leipzig. Från Leipzig föreligga två block. Af dessa är det ena en fältspat basalt med vitrokristallinisk porfyrstruktur och färglöst glas samt öfverensstämmer i alla afseenden med basalten från Anneklef, Se sid. 42.

Blocket från Waldenburg i Schlesien visar en för de svenska basaltförekomsterna fullkomligt främmande habitus, hvilket också lätt kan förklaras deraf, att det (enl. muntligt meddelande af G. DE GEER) blifvit funnet söder om anstående basaltkupper tillsainmans med granit från Strigau och andra tydligt schlesiska bergarter i s. k. blandadt diluvium.

1) Detta block har blifvit beskrifvet af Neer, se ofvan, och befinner sig i

REMELÉ’s samling. Då jag emellertid en gång haft tillfälle att se detsamma upptager jag det här.

« PreviousContinue »