Page images
PDF
EPUB
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

I

en uppsats: Om basalttuffen vid Djupadal i Skåne har FR. EICHSTÄDT i marshäftet af Geologiska Föreningens förhandlingar !) redogjort för sin undersökning af den på nämda ställe förekommande bergarten. Då EICIISTÄDT härvid sürskildt uttalat sig mot den uppfattning af bergartens natur, som af mig blifvit framställd i ett redan år 1880 af S. A. TULLBERG och A. G. NATHORST offentliggjordt: »Meddelande om en vextlemningar innehållande basaltvacka vid Djupadal i Skane), 3) har jag funnit mig föranlaten att ånyo underkasta de vid Sveriges Geologiska Undersökning förvarade äldre preparaten en närmare mikroskopisk granskning, hvarjemte en del nya blifvit förfärdigade för att erhålla tillräckligt material till en fullständigare bestämning

EICISTÄDT kommer vid sin undersökning till det resultat, att bergarten är en mer eller mindre omvandlad (förändrad) tuff, hufvudsakligen bestående af större och mindre genom kalkspat och annat ljust cement sammankittade korn och splittror af sideromelan, fylld af för denna glasiga bergart kännetecknande porer. Derjemte hafva iakttagits stycken, hvilka äfven under mikroskopet visa sig täta och likartade, Dessa bildningar antagas vara hårdt sammanpackade, fina, ask bestandsdelar. Emellan dessa båda utbildningsformer inom bergarten finnas derjemte öfvergångar. De enda kristalliniska bestandsdelar, som af E. iakttagits, äro ganska sparsamma, mikroskopiskt små olivinkristaller och i samtliga de undersökta preparaten (omkring 20 till antalet) endast 3 à 4 obetyilliga augitkorn. Slutligen finnas äfven fina färglösa nålar, hvilkas karakter af fältspat eller apatit ej kunnat utrönus. På grund af denna undersökning anser sig derför E. kunna draga den slutsats, att äfven från början inga andra än de nu funna kristalliniska bestandsdelarne förekommit i berg

') Geol. För:s i Stockholm förhandl. B. VI, sid. 408, 2) Geol. För:s i Stockholm förhandl. B. V, sid. 230.

« PreviousContinue »