Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

of quadrupeds, is at right angles with the legs, but in man alone επί μιάς ευθείας εκτέταται. Yet he rejects the commonplace (p. I82) το δ' οίεσθαι δια τούτο ορθώς εστάνει τον άνθρωπον, ίν' εις τον ουρανόν ετοίμως αναβλέπη και λέγειν έχη «ανταυγέω προς "Όλυμπον αταρβήτοισι προσώποις' ανθρώπων μέν έστιν ουχ έωρακότων ουδεπώποτε τον καλούμενον ουρανοσκόπον ιχθύν· ώς ούτός γε, κάν ει μή βούλοιτο, προς τον ουρανών αεί βλέπει, άνθρωπος δε ει μή τον τράχηλον ανακλάσειε εις τουπίσω, τον ουρανόν ουκ άν ποτε θεάσαιτο. Asses, he adds, and birds can also throw back their necks and look up to heaven.

148 149 INDULSIT COMMUNIS CONDITOR ILLIS TANTUM ANIMAS, NOBIS ANIMUM QUOQUE Non. p. 426 animus est quo sapimus, anima qua vivimus. Attius Epigonis : sapimus ani. mo, fruimur anima: sine animo anima est debilis.

150 151 for rhythm cf. XI 110 III. for the thought i 142 n. Lucr. 925-1457. Aristot. eth. N. I 5= 7 p. 1o97 b. ΙΙ φύσει πολιτικός άνθρωπος.

151 DISPERSOS TRAHERE IN POPULUM Cic. de inv. I § 2 dispersos homines in agris et in tectis silvestribus abditos ratione quadam compulit unum in locum et congregavit, cet.

152 VI 2 seq. Lucret. V 955-7.
153 Lucr. ib. ΙΙο8-9.
154 TUTOS SOMNOS Lucr. ib. 982-7.

167 DEFENDIER I 169 n. duelli. x 138 n. induperator. Pers. I 28 dicier. III 50 fallier. Sulpic. 51 defendier. 64 dignarier.

169 IAM SERPENTUM MAIOR CONCORDIA Aesch. suppl. 226 όρνιθος όρνις ουκ αν αγνεύοι φαγών. proν. in Varr. 1. 1. VΙΙ 8 31 canis caninam non est.' Hor. epod. 7 11 12 neque hic lupis mos nec fuit leonibus | numquam nisi in dispar feris. Sen. clem. I 26 8 4 illa rationis expertia et a nobis inmanitatis crimine damnata abstinent suis et tuta est etiam inter feras similitudo. Plin. VII § 5 cetera animantia in suo genere probe degunt. congregari videmus et stare contra dissimilia. leonum feritas inter se non dimicat. serpentium morsus non petit serpentes. ne maris quidem beluae ac pisces nisi in diversa genera saeviunt. at, Hercule, homini plurima ex homine sunt mala. paroem. I 428 Leutsch κύων κυνός ουχ άπτεται. Truer descriptions of 'Nature, red in tooth and claw' in Erasm. adag. “pisces magni parvulos comedunt.' 'piscium vita. Hes. op: 276-280 the son of Kronos appointed this law for men ιχθύσι μεν και θηρσι και οιωνούς πετεινοίς | έσθειν αλλήλους, επει ου δίκη εστιν εν αυτοίς, | ανθρώποισι δ' έδωκε δίκην, ή πολλών αρίστη | γίγνεται. Varro Marcopolis fr. 289 Bicheler qui pote plus urget, piscis ut saepe minutos | magnu' comest, ut aves enicat accipiter.

6

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CON

[ocr errors]
[ocr errors]

from the wether and the ox used in ploughing : according to Ari'stotle (Gell. 1. c. § 12. DL. VIII § 19. cf. ib. 33) only from certain parts of animals and some kinds of fish: according to others, from every kind of flesh DL. VIII SS 8. 13. 20. 22. Mnesimachus in DL. VIII 8 37 ως πυθαγοριστί θύομεν τω Λοξία, | εμψυχον ουδέν έσθίοντες παντελώς. Αntiphanes Korykos in Ath. 1618 πρώτον μεν ώσπερ πυθαγορίζων εσθίει | έμψυχον ουδέν, της δε πλείστης τουβολου | μάζης μελαγχρή μερίδα λαμβά

Cic. n. d. III & 88 Pythagoras would not stain altars with blood. Sen. ep. 108 § 17 non pudebit fateri, quem mihi amorem Pythagorae iniecerit Sotion. dicebat, quare ille animalibus abstinuisset, quare postea Sextius. § 19 at Pythagoras omnium inter omnia cognationem esse dicebat et animorum commercium in alias atque alias formas transeuntium .... interim sceleris hominibus ac parricidii metum fecit, cum possint in parentis animam inscii incurrere et ferro morsuve violare, si in quo cognatus aliqui spiritus hospitaretur. § 20 'Do you not believe in this transmigration ?' asked Sotion. § 21 'Great men have believed it. si vera sunt ista, abstinuisse animalibus innocentia est. si falsa, frugalitas est. quod istic credulitatis tuae damnum est ? alimenta tibi leonum et volturum eripio.' § 22 his ego instinctus abstinere animalibus coepi et anno peracto non tantum facilis erat mihi consuetudo, sed dulcis. agitatiorem mihi animum esse credebam nec tibi hodie adfirmaverim,an fuerit. Seneca was reported to have escaped poison intended for him by Nero Tac. XV 45 fin. dum persimplici victu et agrestibus pomis ac, si sitis admoneret, profluente aqua vitam tolerat.

174 VENTRI INDULSIT NON OMNE LEGUMEN III 229. Hdt. II 37. Sext. Emp. Pyrrh. III § 224 ZVLOL Òè Pârtov åv tas kepalds φαγείν φασί των πατέρων η κυάμους. (δειλοί, πάνδειλοι, κυάμων άπο χείρας έχεσθε» | Ισόν του κυάμους τε φαγείν κεφαλάς τε TOKÝW verses ascribed to Pythagoras or to Orpheus, whose school in this as in some other points agreed with the Pythagorean Didymus in geop. II 35 p. 183). This prohibition is attested by Aristot. in DL. VIII S 34 cf. 19. 33. Callim. in Gell.. IV II 8 2 και κυάμων απο χείρας έχειν, ανιόντος έδεστους, | κάγώ, Πυθαγόρας ως εκέλευε, λέγω. Hor. s. ΙΙ6 63 Pythagorae cognata faba. Aristoxenus, on the other hand, states that beans were the usual food of Pythagoras (Gell. IV 11). Paus. VIII 15 $ 4 the mystae of Demeter at Pheneae regarded the bean as un kaðapóv. Iambl. v. P. & 191 Pythagoreans chose rather to die than to march across a bean-field. § 193 when Dionysius asked the reason, Myllias replied: They chose rather to die than trample on beans, I would rather trample on beans, than divulge their reason.'

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed]

X 313

4 SIDERE VI 569–581. X 314. XIV 248 n. HORA Pers. V 48 nata fidelibus hora.

6 VENERIS COMMENDET EPISTOLA MARTI II 30 31 leges revocabat amaras | omnibus atque ipsi Veneri Martique timen. das.

On the Lucianic tone i 84 n. XIII 38–52. 6 SAMIA GENETRIX QUAE DELECTATUR HARENA VII 32 n. X 171 n. Aen. I 15 16 quam Iuno fertur terris magis omnibus unam | posthabita coluisse Samo. The Heraeon at Samos was Hdt. III 6o 8 6 μέγιστος πάντων νηών των ήμεϊς ίδμεν. It contained many pictures and statues and was plundered by Verres and by Antonius Strabo 637. Apul. m. VI 4.

GENETRIX Hera mother of Ares by Zeus Il. v 896; or without a father Ov. f. v 233—260.

HARENA Tert. pall. 1 p. 921 Oehler nulla iam Delos, hare. nae Samos, owing to the earthquake of A. D. 178. Sibyll. III 363 έσται και Σάμος άμμος.

7—34 The first privilege common to all ranks in the army alike: they hold so fast to one another, that no civilian dare accuse them or give evidence against them.

7 COMMODA Tac. ann. I 26 the mutinous soldiers A.D. 14 exclaim novum id plane, quod imperator sola militis commoda ad senatum reiciat.

COMMUNIA XIII 140 where, as here, it )( special luck.

8 NE used because Hand Tursell. IV 42 'subest notio im. pediendi vel prohibendi.'

TOGATUS VIII 240 n. x 8 n.

9 it was not uncommon for a defendant to enlist as a means of evading justice cod. XII 34 i qui litis causa militiam appetierunt.

ETSI PULSETUR, DISSIMULET dig. XLVII 10 II § 1 iniu. riarum actio ..... dissimulatione aboletur.

DISSIMULET supply ut from ne, as XIII 36. so quisque from nemo VI 17 18. Cic. Brut. § 259 sciebat understood from a following nesciebat. finn. II § 25 Madvig. Ov. m. IV 470-1 quod vellet, erat, ne regia Cadmi | staret, et in facinus traherent Athamanta sorores. Tac. h. I 84 ne centurio tribuno obsequatur, [ut] hinc confusi pedites equitesque in exitium ruamus. Munro on Lucr. II 1038. Matthiä g 634 3. Madvig lat. Gr. $ 462 b and gr. Synt. § 213. Kühner gr. Gr. 11° 1072. Sir T. Browne vulgar errors I 10 fin. p. 32 ed. 1650 'some denying his humanity, and [supply affirming] that he was one of the Angels, as Ebion.'

9 10 AUDEAT AUDEAT X 359—361 n. XIV 48 n.

10 III 300 301. Apul. m. 1x 39-42 a Macedonian gardener is riding on his ass, when quidam procerus et, ut indicabat habitus et habitudo, miles e legione factus nobis (the ass is his

« PreviousContinue »