Page images
PDF
EPUB

ftiano, quæ pari ratione oriri poffunt, & ut accepit, in aliquibus regionibus jam orta funt ex fermonibus privatis occafione affertionis affirmativæ, extendit, & ampliavit etiam ad privata colloquia, & fcripta, mandans, & præcipiens omnibus, & fingulis fupradictis, ne de cætero, donec articulus hujusmodi a Sede Apoftolica diffinitus, vel per Sanctitatem fuam, & Sedem Apoftolicam fuerit aliter ordinatum, neque etiam in fermonibus, & fcriptis privatis audeant afferere, quod eadem Beatiffima Virgo fuerit concepta cum peccato originali, nec de hac opinione affirmativa aliquo modo agere, feu tractare, exceptis tamen, quibus a S. Sede Apoftolica fuerit fuper hoc fpecialiter indultum. Per hoc tamen Sanctitas fua non intendit reprobare hanc opinionem, nec ei ullum prorfus præjudicium inferre, eam relinquens in eisdem ftatu & terminis, in quibus reperitur, præterquam quoad in fupradicto fel. recordationis Pauli V. & hoc fuo Decreto difpofita. Eademque Sanctitas fua voluit, & expreffe mandavit, ut in reliquis omnibus, ubi hujusmodi Decretis non adverfantur Conftitutiones Sixti IV. Alexandri VI. & Pii V. ac Pauli V. ejus prædecefforum fuper Conceptione Beatiffimæ Virginis firmæ & illibatæ remaneant, ac exacte obferventur, perinde ac fi hujusmodi Decretum non emanaffet. Et infuper eadem Sanctitas fua, cum fancta Romana Ecclefia de Beatiffimæ Virginis Conceptione Feftum folemniter, & Officium celebret, omnibus & fingulis perfonis Ecclefiafticis, tam fæcularibus, quam cujusvis Ordinis, & inftituti Regularibus mandat, ac præcipit ut in Sacrofanéto Miffe Sacrificio, ac divino officio celebrandis; tam publice quam privatim, non alio, quam Conceptionis nomine uti debeant. Contravenientes autem Sanctitas fua voluit, & declaravit, fubjacere debere & fubjecit cenfuris, & pœnis contentis in fupradictis conftitutionibus, ac præfato Decreto fuorum Prædecefforum ipfo facto incurrendis, & ita decrevit, & mandavit ubique inviolabiliter obfervari, non obftantibus in hac parte Conftitutionibus fupra fcriptis, Decreto præfato

Pauli Quinti, confuetudinibus etiam immemorabilibus ; necnon omnibus, & fingulis, quæ Prædeceffores prædicti voluerunt non obftare, ac aliis quibuscunque in contrarium facientibus. Volens & decernens pro obfervatione; & executione præfentis Decreti, & omnium in eo contentorum, quod contra hujusmodi transgreffores, etiam Regulares cujusvis Ordinis, & inftituti; etiam quomodolibet exemptos, & alias quascunque Ecclefiafticas, & Sæculares perfonas cujuscunque ftatus, conditionis, gradus, ordinis, aut dignitatis, tam Ecclefiafticæ, quam Sæcularis, tam Epifcopi & Prælati Superiores, aliique Ordinarii locorum, quam hæreticæ pravitatis, ubique locorum deputati Inquifitores procedant, & in eos fevere animadvertant, tribuens eis; & eorum cuilibet liberam facultatem, & auctoritatem contra eosdem transgreffores procedendi, ac pœnis coërcendi, & puniendi. Voluit demum, ne præmifforum ignorantia a quodam prætendi poffit, quod præfens Decretum feu illius exemplar ad valvas Bafilicæ Principis Apoftolorum de Urbe, & in acie Campi Flore affixa omnes ita arctent, & afficiant, perinde, ac fi unicuique perfonaliter intimata fuiffent; quodque præfentium tranfumptis etiam impreffis manu Notarii publici fubfcriptis, & figillo alicujus perfonæ in dignitate Ecclefiaftica conftitutæ munitis; eadem prorfus fides adhibeatur, quæ præfentibus adhiberetur, fi forent exhibitæ vel oftenfæ.

Andreas de Pittinis Santa Romanæ, & uni

verfalis Inquifitionis Notarius.

Anno a Nativitate Domini noftri JEfu Chrifti, millefimo fexcentefimo vigefimo fecundo. Indict. V. Die vero fecunda menfis Junii, Pontificatus Sanctiff. in Chrifto Patris, & D. N. Ď. Gregorii, divina providentia Papa XV. Anno ejus fecundo fupradictum Decretum fixum, & publicatum fuit ad valvas Bafilicæ Principis Apoftolorum de Urbe, & in acie Campi Cloræ, ut moris eft, per me Brantimartem Latinum S. D. N. Papæ Curf.

Octavius Spada Mag. Curf
Decretum

Vide Con

cap. 12.

Decretum de at Reformatione.

CAPUT I

Habentes flipendium pro lectione facræ Scriptura, debent cogi per Ordinarios ad munus exequendum per fe, vel per alios, & qua via procurandum ftipendium fi hucusque non fuerit conflitutum.

EA

Adem facrofan&ta Synodus, piis fummorum Pontificum & probatorum a Conciliorum Conftitutionibus fl. Later. inhærens, easque amplectens, & illis adjiciens; ne cœfub Innoc.3. leftis ille facrorum librorum thefaurus, quem Spiritus Cap. quia & fanctus fumma liberalitate hominibus tradidit, neglectus mag.& infra jaceat, ftatuit, & decrevit, quod 1. & in illis Ecclefiis, Self. 23. de quibus præbendæ, aut præftimonium feu aliud quovis Infra Seff. nomine nuncupatum ftipendium pro lectoribus facræ 24. c. 15. de Theologiæ deputatum reperitur, Epifcopi, Archiepi

cap. fin. de

refor. c. 18.

reform.

fcopi, Primates, & alii locorum Ordinarii, eos qui præbendam, aut præftimonium, feu ftipendium hujusmodi obtinent, ad ipfius facræ Scripturæ expofitionem & interpretationem 2. per fe ipfos, fi idonei fuerint, alioquin per idoneum fubftitutum ab ipfis Epifcopis, Archiepifcopis, Primatibus, 3. & aliis locorum Ordinariis, 4. ♪ eligendum, etiam per fubtractionem, 5. cogant, & compellant. 6. De cætero vero præbenda, præftimonium, aut ftipendium hujusmodi non nifi perfonis idoneis, & que per feipfos id munus explere poffint, 7. conferantur: 8. & aliter facta provifio nulla fit, & invalida. 9. In Ecclefiis autem Metropolitanis, vel Cathedralibus fi civitas infignis, vel populofa, ac etiam in Collegiatis exiftentibus in aliquo infigni oppido, etiam nullius diœcefis, fi ibi Clerus numerofus fuerit, 10. ubi nulla præbenda, aut præftimonium, feu ftipendium, hujusmodi deputatum reperitur, II. præbenda quomodocunque, præterquam ex caufa refignationis, 12. primo vacatura, cui aliud onus incompatibile injunctum non fit, ad eum ufum ipfo facio perpetuo 13. conftituta & deputata intelligatur. Et quatenus in ipfis Ecclefiis nulla, vel non fufficiens pre

benda

4

nop. 6. c. 5.

de privil.

benda foret. Metropolitanus, vel Epifcopus ipfe per affignationem fructuum 14. alicujus fimplicis beneficii, ejusdem tamen debitis fupportatis oneribus, vel per contributionem beneficiatorum fuæ civitatis, & diœcefis vel alias, prout commodius fieri poterit, 15 de capituli confilio ita provideat, ut ipfa 16. facræ Scripturæ lectio habeatur: ita tamen, ut quæcunque aliæ lectiones, vel confuetudine, vel quavis alia ratione inftitutæ, propter id minime prætermittantur. Ecclefiæ vero, quarum annui proventus tenues fuerint & ubi tam exigua eft Cleri & populi multitudo, ut Theologiæ lectio in eis commode haberi non poffit, 17. faltem a magiftrum habeant, Concil. & ab Epifcopo cum confilio Capituli eligendum, qui Cle-Canti ricos, aliosque fcholares pauperes, 18. Grammaticam cum alleg. a gratis doceat, ut deinceps ad ipfa facræ Scripturæ ftu- me in track, dia, annuente Deo, tranfire poffint, 19. ideoque illis.hol. priv. magiftro Grammatices, vel alicujus fimplicis beneficii 88 c. 1 &c. fructus, quos tamdiu percipiat, quamdiu in docendo quia de mag.Concil, perftiterit, affignentur, dum tamen beneficium ipfum Later. fub fuo debito non fraudetur obfequio; vel ex Capitulari, Alex. 3. c. vel Epifcopali menfa condigna aliqua merces perfolvatur: vel alias Epifcopus ipfe aliquam rationem incat fuæ Ecclefiæ, & dicecefi accommodam, ne pia hæe, utilis atque fructuofa provifio quovis quæfito colore negligatur, reform. In monafteriis quoque monachorum, ubi commode fieri Clem. ne in agro,de itat, queat, etiam lectio facræ Scripturæ habeatur, qua in re mon. c. 2. fi Abbates negligentes fuerint, Epifcopi locorum, in de mag hoc ut fedis Apoftolicæ delegati, eos ad id opportunis remediis 20. compellant. In conventibus vero aliorumn Regularium, in quibus ftudia commode vigere poffunt, facræ Scripturæ lectio fimiliter habeatur: quæ lectio a Capitulis generalibus, vel provincialibus affignetur 21. dignioribus magiftris. In gymnafiis etiam publicis, ubi tam honorifica, & cæterorum omnium maxime neceffaria lectio hactenus inftituta non fuerit, religiofiffimorum Principum, ac Rerumpublicarum pietate & charitate ad Catholicæ fidei defenfionem; & incrementum, fanæque doctrine confervationem, & propagationem inftituatur:

18. & fub

Innoc. 3.

11. &

infr. Seff.

13. c. 18. de

[ocr errors]

& ubi inftituta foret, & negligeretur, reftituatur. Et 22. ne fub fpecie pietatis impietas difleminetur: ftatuit eadem fancta Synodus, neminem ad hujusmodi lectionis officium tam publice, quam privatim admittendum effe, qui prius ab Epifcopo loci de vita, moribus & fcientia 23. examinatus, & approbatus non fuerit: quod tamen de lectoribus in clauftris monachorum non intelligatur, 24. 25. docentes vero ipfam facram Scripturam, 26. e. fin. de dum publice in fcholis docuerint, & 27. fcholares, †a qui mag. alleg. in ipfis fcholis ftudent, 28. u privilegiis omnibus de perceptione fructuum, præbendarum,, & beneficiorum priv. fch. fuorum, in abfentia a jure communi conceffis gaudeant, & 29. fruantur.

iu meo

traЯ. de

priv. 98.

14. Martii 1558.

Rhemensis 24. Maji 1591,

*

REMISSIONE S.

, plene

1. In illis Ecclefiis, &c.) Ubi non eft conftituta præbenda Theologalis, & viget confuetudo, quod detur a Capitulo ftipendium perpetuum Theologo, qui docendi ibi officio fangatur, ea fervanda est: quod fi illud etíam poterit Theologum reddere diligentiorem in fui muneris tunctione, trien. nium ejus conductioni Ordinarius una cum Capitulo præfinire debet.

Congregatio Concilii cenfuit, fi ftipendium pro lectore, facræ Theolo giæ jam ante Concilium fuit, ut proponitur in Cathedrali, deputatum, non effe neceffe ex Decr. Concil. erigere præbendam Theologalem.

2. Per feipfos, &c.) Si Theologus hujusmodi habens præbendam legitime obtineret Parochialem, teneretur in ea refidere amiflis diftributionibus quotidianis, & aliis emolumentis, quæ tantum defervientibus dari folent : in officio autem, arbitrio Ordinarii, alium deputare debet, affignato ei competenti falario.

Congregatio Concilii cenfuit, quando clericus fæcularis idoneus pro Theologali præbenda non reperitur, collationem illius fufpendendam effe, donec inveniatur idoneus Theologus fæcularis, cui fieri poffit, &interim nullum effe deputandum cuftodem, aut curatorem fructuum ipsius Canonicatus, fed eos omnes tradendos Superiori alicujus ordinis, qui curet, ut aliquis Theologus ex fuis Regularibus publice in Cathedrali Ecclesia doceat facram Scripturam, prout mandatur Decreto Conc. cap. 1. Seff. 5, eique in primis neceffaria fubminiftret ex dictis fructibus, & quod reliquum fuerit, in ufum Monasterii convertat.

Quando Clericus fæcularis idoneus non reperitur pro dicta præbenda, Atatuerunt Pius V. & Gregorius XIII. collationem hujus Canonicatus fufpendendam effe, donec inveniatur idoneus Theologus fæcularis, fi fieri poffit : interim vero nullum effe ab Epifcopo fructuum ipsius Canonicatus cuftodem aut cutatorem deputandum; fed eos omnes Superiori alicujus Monafterii tradendos, qui curet, ut aliquis idoneus Theologus ex fuis Regula ribus publice facram Scripturam in Cathedrali doceat, prout hic mandatur,

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »