Page images
PDF
EPUB

Diaz. c. 25. lit. C. Cavalc. decif. 11. n. 14. & 15. p. 3. ac etiam Salzed. sup, 6. 21. lit. B.

B Quod non peccat, nec eft fufpenfus, qui quatuor minores Ordines eodem die fufcipit, imo etiam quod poteft accipere illos & fubdiaconatum, ubi eft talis confuetudo, refolvunt Guttier. Canon. lib. 1. cap. 26. n. 3. & 32. Emman. de Saa. verb. Ordo, 17. P. Soar. tom. 5. difp. 31. fe&t. 1. n. 41. Fr. Emman. d. tom. 3. qu. 23. art. 4. Thom. Valafc. tom. 1. alleg. 4. num. 2. P. Valer. Regin, in praxi fori pœnit. lib. 32. tract. 2. n. 70. vers. Ad hanc, & Menoch. de arbitr. cafu 564. n. 8. dicit, quod Concilium in præfenti ome nem fuftulit confuetudinem in contrarium,

y Nifi forte ex caufa studierum abfint.) Vide Horat. Lucium de privileg. ` fcholaft. privil. 99.

Hivero nonnifi poft annum. ) Vide Fr. Emman. in fumm. p. 1. cap. 16 a. 3. & quæft. Regul. tom. 3. q. 8. a. 6. † Navar. in Mannali c. 25. 71. Majol. de irregular. d. c. 11. Salzed. ad Bern. Diaz, in prax. can. cap. 25. lit. C.

• Sacra Cardinalium Congregatio cenfuit, in ordinatione regularium difpenfationem fuper interftitiis pertinere ad Epifcopum ordinantem, debet tamen fieri mentio in literis dimifforialibus fuorum fuperiorum petentium ab Epifcopo, ut fuper illis difpenfare dignetur, attenta necessitate, vel utilitate Ecclesia, feu Religionis, refert Profper de Auguftino in addit. ad Quarant. in fumma Bullarii verb. Ordo, prope finem, pag. 395. Aloys. Ricci. Neapol, Archiepifc. decif. 83.

Sacra Cardinalium Congregatio cenfuit eos, qui ad Subdiaconatus Ora dinem quatuor temporibus Quadragesime promoti fuerint, poffe anno fe quentijeisdem quatuor temporibus Quadragesima ad Diaconatum promoveri, licet annus naturalis integer tunc lapfus non fuerit, cum future anno Pascha feftum celerius, quam fuperiori celebretur, refert Prosper de Auguftino, ubi fupra.

"Sacra Cardinalium Congregatio fic cenfuit: Licet ex Decretis hujus Concilii poft minores Ordines exspectandus effet annus, antequam quis ad facros Ordines promoveatur : poteft tamen quis parochialem acquirere, etiamsi non habeat aliquem Ordinem facrum, & infra annum promoveri ad Sacerdotium debet, refert Gare, de benefic. p. 7. c. 4. n. 47.

An obtinentem beneficium curatum oporteat effe Diaconum, vel faltem Subdiaconum, cum intra annum debeat promoveri ad Sacerdotium? Congregatio cenfuit non oportere, prout refert Navarr. in Man. cap. 25. n. 16. P. Azor. inftit. Moral. part. 2. lib. 6. c. 5. qu. 9. ed fin.

[blocks in formation]

2. Tolet.

CAPUT XII.

Etas ordinandorum ad fubdiaconatum, diaconatum, Presbyteratum, fervanda etiam per Regulares examinandos ab Epifcopis

.

Nullus impofterum ad Subdiaconatus Ordinem ante B vigefimum fecundum, ad Diaconatus ante a Cartvigefimum tertium, ad Presbyteratus b ante vigefimum & Agath. quintum ætatis fuæ annum † promoveatur. Sciant tamen c.16. annum Epifcopi, non fingulos, in ea ætate conftitutos, debere bant. ad hos Ordines affumi, fed dignos duntaxat, & quorum Annum 30 probata vita fenectus fit. 1. Regulares quoque 2. nec in bin. dift. minori ætate, nec fine diligenti Epifcopi examine * ordi78. Si quis, nentur: privilegiis quibuscunque, quoad hoc, penitus exclufis.

25 require

requirit Fa

Concil. 4. Jolet c. 18.

7. Sept. 1594. Valentina 1. Febr.

3593.

DECLARATIONES.

1. Regulares quoque.) Juxta textom cap. Cum nullus. §. Religiofi de temp. Ordin. & ibs Gemin. n. 3. & alias Congregatin hoc cenfuit.

2. Nec in minori atate.) Circa ætatem Epifcopus non poteft difpenfare, Gloff. in Clem. Generalem, Sylveft. ver. asas. n. 2.

Congregatio Concilii cenfuit, fufficere annum 25. fuiffe cœptum, ut quis ad presbyteratus ordinem, cæteris requifitis concurrentibus, promoveri polit.

Congregatio Concilii cenfuit, eos, qui ad fubdiaconatus Ordinem quatuor temporibus quadragefimæ promoti fuerunt, poffe anno subsequenti eisdem quatuor temporibus quadragefimæ ad Diaconatum promoveri, licet annus naturalis integer tunc lapfus non tuerit, cum futuro anno Paschæ festum celerias, quam fuperiori celebretur.

S. D. N. Gregorius XIII. reformato Calendario, decem dies detraxit Omnis vero, qui promoveri voluerit ad Ordines, debet habere rationem illorum decem dierum, eosque impleviffe, antequam ordinari se curet, Ita in quadam Tournacenfi Ann. 1601.

REMISSIONE S.

* Vide Navar. in Man. c. 25. n. 60. cum feqq. & n. 103. Fr. Emm. qu. Regul. tom. 1. q. 23. art. 6, P, Henriq. in fum. lib. 10. c. 19. §. 2. Petr. Ledesm. in fom. p. 1. tract. de Sacr. Ordinis cap. 7. a princ. Guttier. Canon. lib. 1. c. 26. ang.late Garci, de Benefic. p. 7. c. 4. num. 31. cum feqq. P. Ægid. de Sac. tom. 2. difp. 20. n. 102. * Vide etiam Mandof. in regul. 24. Cancel. Bern. Diaz, in prax, can. c. 16. ubi Salzed. lit. B. Cened. in Collect. 4. ad fextum. Ricci, in fua prax. var. refolut. c. 105.

B Ante vigefimum fecundum. ) Sufficere inceptum affirmant P. Hearly d. §. 2. & lib. 13. cap. 38 §. 2. ibi ætas pro Subdiaconatu defignatur annus 22. inchoatus, pro Diaconatu 23. inceptus, fed ad

Pres

Presbyteratum fatis eft 25. incepiffe per diem. Vide etiam P. Valer. Reginald. in praxı fori Pœnit. lib. 30. Tra&. 3. num. 166.

+ Ante 25. atatis fuæ annum.) Vide lib. 27. tit. 6. part. 1. & quæ ibi notat. Greg. Lopez.

S Epifcopi examine.) Vide Bern. Diaz. in praxi can. 25. ubi Salzed. lit. A.

CAPUT XIII.

Subdiaconi ordinentur fperantes fe continere poffe, diebus feftivis, quibus miniftraverint, communionem fumant: annus fit Ecclefiafticus ante promotionem ad Diaconatum. Ordines facri duo nulli con

[ocr errors]

ferantur eodem die.

Subdiaconi, & Diaconi ordinentur, aut habentes bo- 1. Tim. num teftimonium, & in minoribus b Ordinibus jam 4. Tol, probati, ac litteris, & iis, quæ ad Ordinem exercendum c. 19. pertinent, inftructi. Qui fperent, Deo auctore, fe continere poffe, Ecclefiis, quibus adfcribentur, inferviant fciantque maxime decere, 1. fi faltem diebus Dominicis, & folemnibus, cum altari ministraverint, facram Communionem 2. perceperint. Promoti ad facrum Subdiac. Ordinem, 3. fi per annum faltem in eo non fint verfati, 4, ad altiorem gradum, nifi aliud Epifc. videatur, afcendere non permittantur. 5, Duo c facri Ordines non eodem, Hic fupra die,* etiam Regular., conferantur, Privileg. ac indultis cap. 11. quibusvis conceffis, non obftantibus quibuscunque.

DECLARATIONES.

1. Si falcem diebus Dominicis. ) Si ifti Diaconi & Subdiaconi in Miffa folemni miniftrantes effent Sacerdotes, melius eft, ut ante vel pott Miffam majorem celebrent, quam Euchariftiam folam recipiant de manu Sacerdotis, cui ipfi adminiftraverint.

2. Perceperint.) Quod fi habent præbendas hujusmodi Ordines requiren tes, etiamsi effent Sacerdotes, placuit Congregationi, ut ifti Diaconi & Subdiaconi in Miffa folemni miniftrantes effent Sacerdotes, melius effe, ut ipfi poft vel ante Miffam celebrent, quam Euchariftiam folum recipiant de manu Sacerdotis.

3. Si per annum faltem. ) Ob eminentiam doctrinæ, vel bonum teftimonium, & de confenfu Ordinarii Summus Pontifex concedit, ut quis omnes Ordines, etiam presbyteratus, breviori tempore fumere poffit, etiam extra tempora. Sic refponfum fuit Epifcopo Placentino.

An per Bullam Sixti V. contra male promotos, interstitiis fervandis, annus, qui interponi debet in promotione de uno ad alterum facrum Or

Z 5

dinem,

[ocr errors]

dinem, duodecim mensium completas effe debeat, vel fufficiat lapfa effe qua tuor interftitia, quae propter varietatem feftorum mobilium occurrunt, quousque 12. mensis compleatur? S. D. N. ex fententia Congregationis dixit, attendendum effe curfum quatuor dictorum interstitiorum, non autem tempus 12. mensium completoram. Sed quæftioni huic: An per dictam conftitutionem cenfeatur revocatum fen reftri&um arbitrium Epifcopo conceffum, ut poffit ordinare infra annum a promotione unius Ordinis facri ad alterum juxta Decretum Concilii Tridentini hoc cap.? Sanctitas fua refpondit, non effe fue mentis alterare difpofitionem fupra dicti Decreti, imo vult illud manere in fua pristina validitate & vigore absque ulla innovatione, vel substitu

tione.

4. Ad altiorem gradum.) Nifi effet provifus de Parochiali, ut fupra cap. 11. S. Nifi neceffitas.

5. Duo facri Ordines.) Qui ex confuetudine alicujus regionis quatuor minores Ordines & Subdiaconatum eodem die fufceperunt, non funt ob hoc fufpenfi.

REMISSIONE S.

[ocr errors]

Vide Petrum Ledesm. in fumma p. 1. Tra&t. de Sacram. Ordin. cap. 9.

conc. II.

* Vide etiam Salzed. ad Bern. Diaz. in praxi can. c. 21. lit, B.

† Promoti ad facrum fubdiaconatus Ordinem. ) Vide Cavalc. decif. 11. num. 14. & 15. p. 3.

B Siper annum faltem in eo non fint verfati, &c.) An, qui ordinatur non fervatis interftitiis, aliquam contrahat cenfuram, vel irregularitatem: Negant Zerol, in praxi Epifc. p. 2. verbo Ordo. §. 8. pag. 97. & part. 2. eod. verbo, . Ad quintum. Sayr. fub tit. de temp. ord. decif. 56. quem refert Aloyf. Ricci. in collect. 570. Affirmat P. Henriquez in fumma lib.6. c. 10. §. 3.

Quod promoti ad facros Ordines ante legitimam ætatem, vel extra tempora, vel fine literis dimifforiis, fint suspensi ab omni Ordinum exercitio, fublats omni facultate afcendendi ad alios Ordines fuperiores: & fi in eis fufpenfi miniftrare præfumpferint, irregulares effecti, omnibus, & quibuscunque per eos in titulum, commendam, aut aliis obtentis dignitatibus, officiis & beneficiis Ecclesiafticis, ipfo facto privantur, & privati effe deciarantur, & inhabiles, & incapaces in perpetuum ad illa, & alia fimilia bene ficia, & diffimilia in perpetuum obtinenda, tenent P. Azor. inftit. Moral. part. 2, lib. 7. c. 17. q. 18. Quaranc. in fumma Bullarii, verbo Ordo, in princ.

Duo facri Ordines non eodem die etiam Regularibus conferantur.) Vide P. Henriquez in fumma lib. 6. c. 10. §. 3. lit. Q. & lib. 13. c. 38. in fine. Fr. Emman. in explicat. Bullæ Cruciatæ fol. mihi 238. & quæft. Regul. Tom. 3. 9. 23. Art. 4. & q. 24. Art. 3! & 5. P. Valer. Reginald. in praxi fori Pœnit. lib. 30. Tract. 2. num. 189. ubi refolvit, irregularem effe eum, qui contra patriæ confuetudinem, uno, endemque die quatuor Ordines minores & Subdiaconatum, vel duos majores Ordines fufceperit furtive, id eft, infcio, feu non advertente Epifcopo. * Vide Salzed. ad Bern. Diaz. in praxi can. c. 25. lit. D.

CAPUT

CAPUT XIV.

Ordinandi Presbyteri annum egerint in exercitio diaconali, fint tales, qui noverint docere cæteros & miniftrare Sacramenta, caftis moribus bonorum operum dent exemplum & vita monita, Ordinati frequenter Miffam. celebrent. Quidam promoti per faltum difpenfabiles ab Epifcopo.

Qui pie & fideliter in minifteriis ante actis fe geffe

& ad Presbyteratus Ordinem affumuntur, bonum habeant teftimonium; & hi fint, qui non modo in Diaconatu ad minus I. annum integrum, nifi ob β Ecclefiæ utilitatem, ac neceffitatem aliud Epifcopo videretur, miniftraverint, fed etiam 2. ad populum docendum ea, quæ feire omnibus neceffarium eft ad falutem, ac miniftranda Sacramenta, diligenti examine præcedente, idonei comprobentur: atque in pietate, ac caftis moribus confpicui, ut præclarum bonorum operum exemplum & vitæ monita ab eis poffint expectari. 3. Curet Epifcopus, y ut ii faltem diebus dominicis & feftis folemnibus, fi autem curam habuerint animarum, tam frequenter, ut fuo muneri fatisfaciant, Miffas celebrent. 4. Cum promotis per faltum, fi non miniftraverint, Epifcopus ex legitima caufa poffit dispensare.

DECLARATIONE S.

1. Annum integrum.) Intellige, Ecclesiafticum. Vide c. præ. §. An per

Bullam.

2. Sed etiam ad populum docendum.) Subdiaconi & Diaconi, qui carent doctrina hic requisita in Ordine Presbyteratus, non funt ad Ordinem Presbyteratus admittendi, ubi eft defectus Sacerdotum, & ubi propter tenuitatem præbendarum nulla adeft fpes habendi literatos Sacerdotes. Congregatio quippe cenfuit, nunquam ignaros promovendos effe ad facros Ordines, fed jam promotis conferri poffe Parochiales, quando literation. res inveniri non poffent. Interim Epifcopus diligenter curare debet, ut difcant, & prout profecerint, debebit eos promovere, ac tandem ex fua confcientia & judicio rem totam conficiat, juxta illud: Tu magis (cire poses. Interea autem, fi adfit penuria Sacerdotum fæcularium, utendum eft opera Regularium.

επ

« PreviousContinue »