Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

REMISSIONE S.

An Concilium generale absque auétoritate fummi Pontificis celebrari passie ? Negat Bobadil, in ufu politic. lib. 2. c. 18. n. 194. ubi etiam refolvit, quod licet principes faculares non poffint illud convocare, poffunt tamen per fuos judices ad illius agere obfervantiam.

An fummus Pontifex possis dispensare fuper Concilium? Affirmant, ♬ de faciant expreffam mentionem, & non fufficere claufulam derogatoriam generalem, Cott. in memorab. verbo claufula non obfiante, Rebuff. in Auth. habita, verbo examinatione pag. 580. cum feq. C. ne filius pro patre & in praxi benefic. tit. de difpenfat. fuper defectum natal. n. 24. Gutier. prac. 1. 3. q. 17. n. 231. Aloyf. Ricci in collect. dec. p. 4. collect. 1367. prope finem. P. Henriq. in fum. lib. 13. c. 57. §. 1. Zerol. in praxi Epifc. p. 2. verbo abfolutio, verf. dico 5. ibi, fed ad hoc refpondetur p. 5. Flores Vari l. 1. q. 10. n. 50. Steph. Gratian, discept. forens. c. 39. an. 35. Fr. Emman. qu. Regal. tom. 1. q. 8. art. 10. & tom. 3. 9.36. art. 2. & q. 39. art. 4. P. Azori, inftit. moral. p. 2. lib. 5. c. 14. col. 574. P Valeri Reginald. in praxi fori pœnit. lib. 5. n. 2. & quod conftitutio Conciliaris tacise contineat claufulam derogatoriam, & propterea ei non deragetur per claufulas generales, iefolvunt Caputaque pag. 1. decif. 288. Verald. dec. 176. Aloys. Ricci. in collect, decif. p. 4. coll. 849.

y An Epifcopus contra Concilium dispenset expresse, vel tacite ? Negant gloff. ia cap. cum dilectus, verbo in atate, de elect. Rebuff. in tract. Nominat, 4. 5. num. 30. Gutier. de Juram, confirm. p. 1. c. 51. 1. 24. & Canon. lib. 1. c. 6. n. 10. P. Henriq. d. c. 57. §.. lit. C. Steph. Gratian. d. c. 397 n. 33. P. Valer. Reginald. in praxi fori pœnit. lib. 51. c. 27. R. 202. in princ.

An poffit difpenfare ex magna causa necessitatis, vel utilitatis ? Affirmant Tiraquel. de pænis tempor. in præfat, n. 31. Lambert. de jure patronat. pag 1. 1. 2. a. 19. q. 7. princip. num. 2. Cott. in memorab. verbo Epifcopus. Rebuff in praxi tit. de difpenfat, ad plura benef. a n. 30. Spin. in fpeculo teftam. gl. 15. princ. à n 8. Humad. in l. 5. gl. 12. in fine, verf. li. mitatur. tit. 5. part. 1. P. Sanch. de matrim. lib. 2. difp. 40. à n. s. . Cened. Pract. Canon. quæft. lib. 1. q. 30. à n. 5. Mich. Graff. Tom. 1. commun. opin. 1. 1. tit. 2. n. 67. ubi refolvunt, Episcopum posse dispensare *Juper Concilium ex magna causa necessitatis, vel utilitatis, quando Concilium, vel permittit difpenfare, vel loquitur imperfonaliter, nec vesando, nec imponendo "aliquam pœnam.

• An omnia decreta Concilii contineant decretum irritans? Affirmat Gonzal. ad reg. 8. cancel. gloff. 15. a. 37.

An litera conflitutiones contra Tridens, reducendæ fint ad jus commune ? Affirmative proprio motu definivit Gregor. XIII. prout teftatur P. Henriq. p. 1. fum. lib. 6. §. 6. in gloff. lit. R.

* Concilia generalia approbata quæ fuerint, pulchre recenfet P. Lud. Torres in fuo ingulari Tract. de fide, difp. 18. dub, 5. fol. mihi 242.

[blocks in formation]

Celebrata Die 7. menfis Januarii, 1546.

Decretum de modo vivendi, & aliis in Concilio fervandis.

SAcrofan&ta Tridentina Synodus in Spiritu fancto 3 legitime congregata, in ea præfidentibus eisdem tribus Apoftolicæ Sedis Legatis, agnofcens cum B. Jacobo Apoftolo Jac. I. a quod omne datum optimum, & omne donum perfectum defurfum eft, defcendens a patre luminum, qui iis, qui poftulant à fe fapientiam, dat omnibus affluenter, & non improperat eis: & fimul fciens, quod b initium fapientiæ eft & Prov. z. timor Domini: ftatuit & decrevity omnes & fingulos pfal. 110. Chrifti fideles, in civitate Tridentina congregatos exhortandos effe prout exhortatur, ut fe a malis & peccatis ha&tenus commiffis emendare, ac de cætero c in timore Do-, Prov. 1. mini ambulare, & defideria carnis non perficere, orationi- & 9. bus inftare, fæpius confiteri, Euchariftiæ Sacramentum fumere, Ecclefias frequentare, præcepta denique Dominica, quantum quisque poterit, adimplere, nec non quotidie pro pace Principum Chriftianorum, & unitate Ecclefiæ privatim orare velint; Epifcopos vero, & quoscunque alios, in Ordine Sacerdotali conftitutos, cecumenicum Concilium in ea civitate concelebrantes, ut affidue in Dei laudibus incumbere, hoftias, laudes & preces offerre, facrificium Miffæ quolibet faltem die Dominico, in quo Deus lucem condidit, & a mortuis refurrexit, acd Spiritum fan&tum in dif- ¿ A&. 2. cipulos infudit, peragere fatagant, facientes, ficut idem Spiritus fanctus e per Apoftolum præcipit, & obfecrationes orationes, poftulationes, gratiarum actiones pro fanétiffimo Domino noftro Papa, pro Imperatore, pro Regibus, & cæteris, qui in fublimitate conftituti funt, & pro omnibus hominibus: ut quietam & tranquillam vitam agamus, pace fruamur, & fidei incrementum videamus. Præterea hortatur, ut jejunent faltem fingulis fextis Feriis in memoriam paffionis Domini, & eleëmofynas Pauperibus erogent; in Ecclefia autem Cathedrali fingulis quintis Feriis celebretur Miffa de Spiritu fancto, cum Litaniis, & aliis orationibus

d

• 1. Tim. 2.

[ocr errors]

1

leb. Miff

fin. 2. q. 7.

Concil.

in 4. decret.

reform,

c. cum. ex

ad hoc inftitutis: in aliis vero Ecclefiis cadem die dicantur Infr. in ad minus Litaniæ & orationes, a tempore autem, quo facra decreto de peraguntur, collocutiones, & confabulationes non fiant; obfervan fed ore & animo celebranti affiftatur. Et quoniam b oportet dis, in ce Epifcopos effe irreprehenfibiles, fobrios, caftos, domui fuæ 1. Tim. 3. bene præpofitos; hortatur etiam, ut ante omnia quilibet in . Tit. 2. menfa c fervet fobrietatem, moderationemque ciborum : 1.Tim. 5. c. deinde cum in eo loco fæpe otiofi fermones oriri foleant, ut cum fim d in ipforum Epifcoporum menfis divinarum ScripturaConc. Tol. rum lectio admifceatur; familiares vero fuos unusquisque 3. cap inftruat, & erudiat; ne fint rixofi, vinofi, impudici, cupidi, Rhement. elati, blasphemi, & voluptatum amatores; vitia demum 6. 17. Eufeb. fugiant, & virtutes amplectantur; & in veftitu & cultu, & & infr. Seff. omnibus actibus honeftatem præ fe ferant, ficut decet mi35. c. 1. de niftros miniftrorum Dei. Ad hæc, cum hujus facrofanéti Eufeb. 1. Concilii præcipua cura, follicitudo, & intentio fit, ut proepift. 3. pulfatis hærefum tenebris, quæ per tot annos operuerunt Joan. 1. terram, Catholicæ veritatis lux, JEfu Chrifto, e qui vera injun&to. de lux eft, annuente, candor puritasque refulgeat; & ea, quæ reformatione egent, reformentur; ipfa Synodus hortatur omnes Catholicos hic congregatos, congregandos, atque eos præfertim, qui facrarum literarum peritiam habent, ut fedula meditatione diligenter fecum ipfi cogitent, quibus potiffimum viis & modis ipfius Synodi intentio dirigi, & optatum effectum fortiri poffit: quo maturius & confultius damnari damnanda, & probanda probari queant: ut per totum orbem omnes uno ore, & eadem fidei confeffione f Concil. glorificent Deum, & Patrem Domini noftri JEfu Chrifti. Tolet. 1. c. In fententiis vero dicendis, juxta f Toletani Concilii Conftant. ftatutum, in loco benedictionis confidentibus Domini Sefl. 1. in facerdotibus, nullus debeat aut immodeftis vocibus perloco 5. 9.4. ftrepere, aut tumultibus perturbare, nullis etiam falfis Vide & 4. vanisve aut obftinatis difceptationibus contendere; fed g Idem in quidquid dicatur, fic mitiffima verborum prolatione concl. re temperetur, ut nec audientes offendantur, nec recti Epifcopis judicii acies perturbato animo inflectatur.

hæret.

J. Concil.

princ. c. in

Tolet. c. 3.

forma pras Infuper ipfa facra Synodus ftatuit, ac decrevit, quod, feripta eft 1. fi forte contigerit aliquos debito in loco non federe, * &

Aras. c. 24.

g

fententiam

[ocr errors][ocr errors]

fententiam, etiam fub verbo, Placet, proferre, Congregationibus intereffe, & alios quoscunque actus faere, Concilio durante, nulli propterea præjudicium generetur, nullique novum jus acquiratur.

Deinde indicta fuit futura Seffio ad diem Jovis, quartam menfis Februarii proxime venturi

REMISSIONE S.

a In Spiritu fanéto legitime congregata.) Qued spiritus S. Concilio generali legitimo immediate affiftat, refolvunt Jacobatius de Concil. lib. 10. a. 1. 1. 205 Arag. in 2. 2. D. Thom. q. 1. art. 10. p. 88.

B Utrum generalia Concilia legitime congregata in fidei, & in morum definitione errare poffins? Negant Campec. de Concil. cap. 35. Canus in locis Theol. lib. 5. c. 4. Concl. 9. Albertin. de agnofc. affer. q. 5. n. 7. & 21. n. 16. & q. 30. n. 24. Jacob. lib. 6. de Concil. art. 2 n. 155. & lib. 5. art. 11. n. 14. Cordub. in quæft. lib. 4. q 1. concl. 9. Caftr. adverfus hærefes lib. 1. c. 6. & de jutta hæret. punitione lib. 1. c. 5. Arag in 2. 2. D. Thom. q. 1. art. 10. pag. 82. col. 2. verf. Sed eft dubium, & verf. 2. conclufio. Veg. lib. 9. in Concil. Trident. c. 39 P. Azor. inAitat, Moral. p. 2. lib. 5. c. 4. col. 539. ubi resolvit, Papam in his, funt fidei, errare non poffe.

qua

y Omnes & fingulos Chrifti fideles in civitate Tridentina congregatos) An omnes fideles intereffe debeant Concilio generals? Vide Jacob. de Conc. lib. 1. 8. 2. Turrecrem, l. 3. fum. cap. 12. cum feq. Guerrer. in Thefauro Chriftianæ Religionis c. 52. q. 7. qui refolvunt ad vocem decisivam folùm Episcopos aliosque fuperiores Prælatos convocari, cateros tamen Ecclefiafticos, & jaculares interesse posse absque decifivo juffragio; generale enim Concilium dici Synodum Epifcoporum probat. cap. Romana Ecclefia 15. dift. c. fatis evidenter 96.

dift.

Infuper ipfa facra Synodus. &c.) Quis ordo in fedendo, & fubfcribendo, & in alus adlibus generalis Concilii fervandus fit? Vide c. fin. 17 dift. c. placuit, el. 1. dift. 18. cap. Epifcoporum 74. dift. Petr. a Monte de poteft. Pontif. tit. ordo affiftentium, in Concil. a n. 1. & in Monarch. Concil. q. 5. Jacob. de Concil. lib. 1. art. 2. pag. 20. cum feqq. Roch. de Jure patr. verbo Honorificum, q. 42. Chaffan. in Gatal. gloriæ mundi, P. 4. confid. 23. Guer. d. c. 52. q. 6.

Debito in loco non federe) Ant. Gramma decif. 1. num, 2. Joan. Aloy. fus Riccias decif. 582. num. 6.

SESSIO III.

Celebrata die 4. Menfis Februarii, 1546.

Decretum de Symbolo fidei.

IN nomine fanctæ, & individuæ Trinitatis, Patris & Filii, & Spiritus fancti. Hæc facrofancta œcume

A 3

nica,

nica, & generalis Tridentina Synodus, in Spiritu fancto legitime congregata in ea præfidentibus eisdem tribus Apoftolicæ Sedis Legatis, magnitudinem rerum tractandarum confiderans, præfertim earum, quæ duobus illis capitibus, de extirpandis hærefibus, & moribus reformandis, continentur, quorum caufa præcipue eft Ephef. 6. congregata; agnofcens autem cum a Apoftolo & non effe fibi colluctationem adverfus carnem & fanguinem, fed adverfus fpirituales nequitias in cœleftibus, cum eodem omnes, & fingulos imprimis hortatur, ut confortentur in Domino, & in potentia virtutis ejus, in omnibus fumentes &c. qui re- b fcutum fidei, in quo poffint omnia tela nequiffimi ignea fiftit, 11. 9. extinguere, atque galeam fpei falutis accipiant, cum

S.

Conc. Ro

gladio fpiritus, quod eft verbum Dei. Itaque, ut hæc

pia ejus follicitudo principium, & progreffum fuum per

DEI gratiam habeat, ante omnia ftatuit & decernit, Conc. Nic. pr.emittendam effe confeffionem fidei: c Patrum exemman fab. pla in hoc fecuta, qui facratioribus Conciliis hoc fcutum Jul. 2. contra omnes hærefes in principio fuarum actionum apConc. Hip. ponere confuevere: quo folo aliquando & infideles ad princ. Conc. fidem traxerunt, hæreticos expugnarunt & fideles conConftant. 6 firmarunt.

pon in

A&t. 19. cum fim. c.

dos cum

Quare Symbolum fidei, quo fancta Romana Ecclefia 1. dift 15. utitur, tanquam principium illud, in quo omnes, qui c. baprizan- fidem Chrifti profitentur, neceffario conveniunt, ac funfeq. de conf damentum firmum & unicum, contra quod portæ d In-dift. 4. c. 1. feri nunquam prævalebunt, totidem verbis, quibus in omnibus Ecclefiis legitur, exprimendum effe cenfuit. d Matt 16. Quod quidem ejusmodi eft.

de fumm.

Tinit.

sp. in novo

21. dift c.

9 3.

Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, FactoSalvator. 1. rem cœli & terræ, vifibilium omnium, & invifibilium. Et in unum Dominum JEfum Chriftum, Filium Dei unigenitum, & ex Patre natum ante omnia fecula: Deum de Deo, lumen de lumine: Deum verum de Deo vero genitum non factum; confubftantialem Patri, per quem omnia facta funt. Qui propter nos homines, & propter noftram falutem defcendit de cœlis, & incarnatus eft de Spiritu fanéto, natus ex Maria Virgine, &

homo

« PreviousContinue »