Page images
PDF
EPUB

home factus eft. Crucifixus etiam pro nobis fub Pontio Pilato, paffus & fepultus eft; & refurrexit tertia die, fecundum Scripturas: & afcendit in cœlum, fedet ad dexteram Patris, & iterum venturus eft cum gloria judicare vivos & mortuos, cujus regni non erit finis. Et in Spiritum fanctum Dominum, & vivificantem; qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre & Filio fimul adoratur & conglorificatur; qui locutus eft per Prophetas. Et unam fanctam Catholicam & Apoftolicam Ecclefiam. Confiteor unum baptisma in remiffionem peccatorum: & exfpecto refurrectionem mortuorum, & vitam venturi feculi, Amen.

Indictio futura Seffionis.

Eadem facrofan&ta cecumenica, & generalis Tridentina Synodus, in fpiritu fancto legitime congregata, in ea præfidentibus eisdem tribus Apoftolicæ Sedis Legatis, intelligens multos Prælatos ex diverfis partibus accinctos effe itineri, nonnullos etiam in via effe, quo huc veni→ ant; cogitansque omnia ab ipfa facra Synodo decernenda, co majoris apud omnes exiftimationis & honoris videri poffe, quo majori fuerint, & pleniori Patrum confilio, & præfentia fancita, & corroborata; ftatuit & decrevit, futuram Seffionem poft præfentem celebrandam effe die Jovis, quæ fubfequitur Dominicam Lætare, proxime futuram: interim tamen non differri difcuffionem, & examinationem eorum, quæ ipfi Synodo difcutienda, & examinanda videbuntur.

REMISSIONE S.

a In nomine fanda & individuæ Trinitatis.) Concord. Apoftolus ad Coloff. illi, Quadcunque facitis in verbo & opere, in nomine Domini JEfu Chrifti facile. Vide Lufitanum Joan. Vallenf. Peixotium in addit. ad reper. Sigaarol. de Homeda, ad Rub. Cod. Qui admitti num. 1. cum feqq. Mozzi de contract tit. quomodo contractus deficiat, an. 27. novillime Fr. Paulin. Berti Lucenf. in praxi crim. Regul. tit. 4. in princ. n. 6. Cald. Pereira de empt. c. 1.n. 1. & 14. latè Steph. Grar. decif. 1. per totam. B. Non effe fibi colluclationem.) Concordat Apoft. ad Ephef. c. 6. &c. qui refiftit. 11. q. I.

[ocr errors]

y Patrum exempla - r.) Concordant Conc. Nican. Gone. Rom. fub Julio 1. Conc. Conftant. 6. act. 17. c 1. 19. dift. c. baptizandos, de confecr. dift. 4. c. 1. d. fum. Trin.

¿Quare fymbolum fidei. ) Symbolum dicitur à fyn, quod eft fimul, & bolus, quod eft morfellus, quia anusquisque Apoßolorum fuam morsellam,

id eft, partem fuam appofuit, gl. in Rub, de fumma, Trin. Vel dicitur fecundum Dionyfium à fyn, quod eft con, & bolyn, quod eft fententia, vel convenientia, quia de omnium Apoftolorum convenientia ftabilitura fuit, Greg. Lopez. 1. 1. verbo bocados, tit. 3. p. 1.

De fidei fymbolo vide D. Auguft. ferm. 115. & 119. D. Ambr. ferm. 38 de Jejun. Quadrag. D. Hieron. epift. 51. ad Pammachium. Turrecr. 1. 1. fuæ fum. c. 19. Bannez in 2. 2. D. Thom. q. 1. art. 9. Repert. Inquif. verbo Ecclesia, Ruffin. de symbolo fidei. P. Azor. inftitat, moral. p. i. l. 8. c. 5. P. Ledesma in fum. p. 1. tract. de doâr. Christiana in princ.

SESSIO IV.

Celebrata die 8. menfis Aprilis 1546.
Decretum de Canonicis Scripturis.

Sacrofancta Oecumenica, & generalis Tridentina Synodus, in Spiritu fanéto legitime congregata, præfi dentibus in ea eisdem tribus Apoftolicæ Sedis Legatis, hoc fibi perpetuo ante oculos proponens, ut fublatis erroribus, puritas ipfa Evangelii in Ecclefia confervetur : quod promiffum ante per Prophetas in Scripturis fanctis, Dominus nofter JEfus Chriftus, Dei Filius, proprie ore primum promulgavit; deinde per fuos Apoftolos, tanquam fontem omnis, & falutaris veritatis, & morum Marc. alt. difciplinæ, a a omni creaturæ prædicari juffit: perfpi

Inno. I.

[ocr errors]

ciensque hanc veritatem, & difciplinam contineri in libris fcriptis, & fine fcripto traditionibus, quæ ipfius Chrifti ore ab Apoftolis acceptæ aut ab ipfis Apoftolis, Spiritu fanéto dictante, quafi per manus traditæ, ad nos usque pervenerunt, orthodoxorum Patrum exempla fecuta omnes libros tam veteris, quàm novi teftamenti, cum utriusque unus Deus fit auctor, nec non traditiones ipfas, tum ad fidem, tum ad mores pertinentes, tanquam vel oretenus a Chrifto, vel a Spiritu fancto dictatas, & continua fucceffione in Ecclefia Catholica confervatas

pari pictatis affectu, ac reverentia fufcipit, & veneratur. In Can. A Sacrorum vero librorum b indicem huic decreto adferipoft. c. 84. bendum cenfuit; ne cui dubitatio fuboriri poffit, quinam epit 5. c.7. fint, qui ab ipfa Synodo fufcipiuntur. Sunt vero infra fcripti, Teftamenti veteris, quinque Moyfis, id eft, Epifc. Con- Genefis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium :

Gelaf. in

Conc. 70.

[ocr errors]

Jofue,

[ocr errors]

Conc.

fancta Ro

mana dift.

Jofue, Judicum, Ruth, quatuor Regum, duo Parali- cil. Tandic
pomenon, Esdræ primus & fecundus, qui dicitur Ne-Carthag. 3.
hemias, Tobias, Judith, Hefter, Job, Pfalterium c. 47. c,
Davidicum centum quinquaginta Pfalmorum, Parabolæ,
Ecclefiaftes, Canticum Canticorum, Sapientia, Eccle- 15. & in
fiafticus, Ifaias, Hieremias cum Baruch, Ezechiel, fine Epift.
Eugen. in
Daniel, duodecim Prophetæ minores, id eft, Ofeas, Concil.
Joël, Amos, Abdias, Jonas, Micheas, Nahum, Abacuc, Flor. ad Are
Sophonias, Aggæus, Zacharias, Malachias, duo Macha-menos.
bæorum, primus & fecundus. Teftamenti novi, quatuor
Evangelia fecundum Matthæum, Marcum, Lucam, &
Joannem: Actus Apoftolorum a Luca Evangelifta con-
fcripti: quatuordecim Epiftola Pauli Apoftoli:ad Roma-
nos; duæ ad Corinthios, ad Galatas, ad Ephefios, ad Phi-
lippenfes, ad Coloffenfes, duæ ad Theffalonicenfes, due
ad Thimotheum, ad Titum, ad Philemonem, ad He-
bræos: Petri Apoftoli duæ, Joannis Apoftoli tres, Ja-
cobi Apoftoli una, Judæ Apoftoli una, & Apocalypfis
Joannis Apoftoli. Si quis autem libros ipfos integros,
1. cum omnibus fuis partibus, prout in Ecclefia Catho-
lica legi confueverunt, & in veteri vulgata Latina editio-
ne habentur, pro facris, & canonicis non fufceperit; &
traditiones prædictas fciens & prudens contempferit; ana-
thema fit. Omnes itaque intelligant, quo ordine, &
via ipfa Synodus, poft jactum fidei confeflionis funda-
mendum, fit progreffura, & quibus potiffimum tefti-
moniis ac præfidiis in confirmandis dogmatibus, & in-
ftaurandis in Ecclefia moribus, fit ufura.

[ocr errors]

Decretum de editione & afu facrorum

Librorum.

Nfuper eadem facrofanéta Synodus confiderans non parum utilitatis accedere poffe Ecclefie Dei, g fi ex omnibus Latinis editionibus, quæ circumferuntur, facrorum librorum, quænam pro authentica habenda fit, innotefcat; ftatuit, & declarat, ut hæc ipfa vetus, & vulgata editio, quæ longo tot fæculorum ufu in ipfa Ecclefia probata eft, in publicis lectionibus, difputationibus, prædi

A 5

cationi

[ocr errors]

a Cap. hæ

Adam. in

c. 19. quam

exiit circa

lib. 5.

cationibus, & expofitionibus pro authentica habeatur; & ut nemo illam rejicere quovis prætextu audeat, vel præfumat.

[ocr errors]

x

Præterea ad a coërcenda petulantia ingenia decernit, refis, &c. ut nemo fuæ prudentiæ innixus, in rebus fidei, & morum ad fin. 24. q. 3. ædificationem doctrinæ Chriftianæ pertinentium, facram & infraSeff. Scripturam ad fuos fenfus contorquens, contra eum fen13. C. I. fum, quem tenuit, & tenet fan&ta mater Ecclefia, cujus eft judicare, de vero fenfu & interpretatione Scripturarum Sic Syno- fanctarum, aut etiam b contra unanimem confenfum Padus in Trul. trum, ipfam Scripturam facram interpretari audeat ; etiamputant Con- fi hujusmodi interpretationes nullo unquam tempore in Aant. 6. c. lucem edendæ forent. Qui contravenerint, per Ordinarios fin. de verb. declarentur, & pœnis a jure ftatutis, puniantur. • Sed & fign. in 6. imprefforibus modum in hac parte, ut par eft, imponere volens, qui jam fine modo, hoc eft, putantes fibi licere quidquid libet, fine licentia Superiorum Ecclefiafticorum, ipfos facræ Scripturæ libros, & fuper illis annotationes, & expofitiones, quorumlibet indifferenter, fæpe tacito, fæpe etiam ementito prælo, & quod gravius eft, fine nomine auctoris imprimunt, alibi etiam impreffos libros hujusmodi temere venales habent; decernit, & ftatuit, ut pofthac S. Scriptura, potiffimum vero hæc ipfa vetus & vulgata editio, quam emendatiffime imprimatur: nullique liceat imprimere, vel imprimi facere quosvis libros de rebus facris fine nomine auctoris, neque illos in futurum vendere, aut etiam apud fe retinere, nifi primum examinati probatique fuerint ab OrSemo 10. dinario, fub pœna anathematis & pecuniæ, c in canone de impref Concilii noviffimi Lateranenfis appofita a 2. Et fi regulares fuerint, ultra examinationem & probationem hujusmodi licentiam quoque a fuis Superioribus impetrare teneantur, recognitis per eos libris, juxta formam fuárum ordinationum. Qui autem fcripto eos communicant, 3. vel evulgent, nifi ante examinati probatique fuerint, eisdem pœnis fubjaceant, quibus Impreffores. Et qui eos habuerint, vel legerint, nifi prodiderint auctores, pro auctoribus habeantur. Ipfa vero hujusmodi librorum probatio in fcriptis detur, atque ideo in fronte libri, vel fcripti, vel impreffi authentice

fione libro

rúm fub

Leone X. vide infrà.

authentice appareat: idque totum, hoc eft, & probatio & examen gratis fiat: ut probanda probentur, & reprobentur improbanda. Poft hæc temeritatem † illam reprimere volens, qua ad profana quæque convertuntur, & torquentur verba & fententiæ S. Scripturæ, ad fcurrilia fcilicet, fabulofa, vana, adulationes, detractiones, divinationes, impias & diabolicas incantationes, divinationes, fortes, libellos etiam famofos, mandat & præcipit, ad tollendam hujusmodi irreverentiam & contemptum, ne de cætero quisquam quomodolibet verba Scripturæ facræ ad hæc & fimilia audeat ufurpare, ut omnes hujus generis homines temeratores & violatores verbi Dei, juris & arbitrii pœnis per Epifcopos coerceantur.

Indictio futura Seffionis.

Item hæc facrofanéta Synodus ftatuit, & decernit, proximam futuram Seffionem tenendam, & celebrandam effe Feria Quinta, poft facratiffimum feftum proximum Pentecoftes.

Leonis X. in Concilio Lateranenfi.

SESSIO X.

NOs, neid, quod ad Dei gloriam, & fidei augmentum, ac bonarum artium propagationem, falubriter eft inventum, in contrarium convertatur, ac Chrifti fidelium faluti detrimentum pariat, fuper librorum impreffione curam noftram habendam fore duximus, ne de cætera cum bonis feminibus fpinæ coalefcant, vel medicinis venena intermifceantur. Volentes igitur de opportuno fuper his remedio providere, hoc facro approbante Concifio; ut negotium impreffionis librorum hujusmodi eo profperetur facilius, quo deinceps indago folertior diligentius & cautius adhibeatur: ftatuimus & ordinamus, quod de cetero perpetuis futuris temporibus, nullus librum aliquem, feu aliam quamcunque Scripturam, tam in Urbe noftra, quam aliis quibusvis civitatibus & diœcefibus imprimere, feu imprimi facere præfumat, nifi prius in Urbe per

Vicarium

« PreviousContinue »