Page images
PDF
EPUB

MONITIUNCULA

N

De hac poftrema Editione.

[ocr errors]

on eft, quod a nobis vino vendibili hæderam apponi putes, LECTOR. Itaque breviter duntaxat moneo, Opus hoc jam ante fatis commendatum, nunc tot recens factis acceffionibus ita locupletatum fuiffe, ut fere Opus novum videri poffit. Declarationes quadraginta fupra quingentas, ac etiam paulo plures, partim de novo addidimus, partim in fua loca digeffimus: ita ut cum prius extra locum fuum vagarentur, vixque poffent Lectori ufui effe, nunc fubjectæ fint Concilii capitibus, ad quæ pertinent, fintque habituræ ufum fuum nullo lectoris labore. Plurimas Pontificum extravagantes, quarum ipfum Concilium meminit, vel quas, qui Concilium fubfecuti funt Pontifices, declarandis aut roborandis Concilii decretis edidere, fuis item locis appofuimus, ac nominatim quas nuperi Pontifices fel. record. Paulus V. & Greg. XV. de B. Virginis Conceptione, annis fuperioribus promulgarunt. Itemque quam idem Gregorius Pontifex de Regularibus confecit, addita Sacræ Rituum Congregatio nis declaratione, quæ non ita vulgata videbatur, ac ipfa conftitutio, ad quam pertinet. Denique totum Opus ferio emaculavimus, & nitidiffime cudi curavimus. Tu Le&tor labore noftro fruere, & Vale.

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

T

ridentina Civitas in finibus Venetia Provinciæ inter montes, in planitie pofita eft; muris vallata lapideis, quam ex Septentrione alluit Athefis fluvius, ambitus milliaris Itali. In ea vias latas & lapidibus ftructas, domus vero ita honorificas cernas, ut novam, non veterem Civitatem præ fe ferat. Templa fatis pulchra confpicias, fed in omnibus iis parum ftructuræ, Arcem habet confpicuam, ut domum auream dicas potius, & quam poffint & Imperatores & Reges percommode inhabitare, a Bernardo Clefio Tridentino Præfide auctam, & illuftratam non multos ante hac annos. Influit placide in urbem per muros ab Oriente aquæ rivus, fuper quo ædificia cericea, & molæ frumentariæ multæ funt, unde item plurimi rivuli deducuntur per medias vias, in ufum & publicam commoditatem. Super Athefim, ad portam, quæ dicitur S. Laurentii, pontem habet magnificum, fed ligneum: centum & quadraginta paffuum longitudinis. Montes circum fe habet nivibus continue obfitos, fcopulofos, inacceffos, præcipites, & ita

præ

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

tingere. Fauces habet duas, quarum altera vergit ad Septentrionem, altera vero ducit Veronam, planitiem admodum parvam, fed ridentem, & arboribus, & vitibus mirum in modum confitam, quam Athefis circuit, & lambit undequaque. Promifcua habitantibus lingua, fcilicet Teutonica & Itala, fed Itali omnes etiam, cum placet, Teutonice loquuntur. Tridentum Germanorum fentina, Italorum vero refugium eft, cum quid infortunii illis occurrit. Parum frumenti, fed plurimum vini perfuave habent, album & fubrubeum. Per æftatem cœlum temperatum eft; diebus autem Canicularibus Sol apprime fervens. Hyberno vero tempore propter nivium & glacierum ingentes horrores vix hujusmodi regio habitari poteft: neque fatis funt hominibus hypocaufta ad depellenda frigora, quæ eo tempore tam magna funt, ut non finant aquas defcendere in terram, fed ftatim venientes convertant in nives. Et quod datur miraculo, ut putei ipfius Civitatis per id tempus aquis omnino careant. Boves & vaccas pro mulis, afellis & equis onerariis habent, cum eorum plauftris tam ad res convehendas facilibus, ut ad montium cacumina fic properent, ac fi effent in planitie, a viarumque publicarum curatoribus ita juga aptata funt, ut usque ad culmen acceffibile quorumcunque montium ab eisdem iri poffit. Nunc demum Civitas ifta & opulenta, & clara effecta eft propter Concilium, quod in ea fuit per plurimos annos, & nunc viget maxime. Nam hic convenere quinque primum Cardinales præfidentes, & Legati Concilii pro fanétiffimo D, N. Pio IV. Pont. Opt, Max, Duo fimiliter Cardinales, Lotharingus & Madrutius; Patriar chæ tres, Archiepifcopi XXXIII. Epifcopi CCXXXV. Abbates VII. Ordinum Generales VII. cum Theologis CXLVI. & ultra fæcularibus & regularibus, Ferdinandique Cæfaris, Regis Galliæ, Hifpaniarum, Portugalliæ, Hungariæ, Bohemiæ, Poloniæ, Venetiarum, feptem Cantonum Helvetiorum, Bavariæ, Sabaudiæ, Florentiæ, & aliorum Prin cipum Ecclefiafticorum Oratores,

[ocr errors][merged small]

CENSURA

EX COMMISSIONE REGII SENATUS

F

CASTELLE.

USSU Regi Senatus, qua potui dexteritate, perlegi librum, cui titulus eft: Decifiones & declarationes Illuftriffimorum Cardinalium facri Concilii Interpretum, quæ in quarto volumine decifionum Rotæ Romanæ habentur, editum a doctiffimo Patre Magiftro, F. PETRO VINCENTIO de MARCILLA, Cafar-Auguftano, Ordinis S. Benedicti, ejusdemque Magiftro Generali, & in Alma Univerfitate Compoftellana facræ Theologia primario Præleore, ac etiam Juris Pontifici Candidato. Qui liber non tantum immunis eft a quavis erroris, feu falfitatis nota, concorsque propriis Archetypis, a quibus eft extractus: verum etiam ejus auctor ita prudenter fe gerit in omnimoda obfervantia & humili obedientia decreti Pii Papa IV. prohibentis quodvis interpretationis genus propria autoritate emittendum fuper decreta Concilii Tridentini, ut neque in jota uno ipfum in ea re defeciffe fentiam. Quo fit, ut fatis tute, ac fumma cum legentium, præfertim Juri communi incumbentium, utilitate, opus præfatum in publicum prodire, ad idque a Regio Senatu licentiam obtinere jure optimo mereatur. In Conventu noftro Victoriano, Madriti, die nono menfis Juni, Anno Domini 1609.

F. FRANCISCUS de TAMATO.

APPRO

APPROBATIO.

Decifiones iftas Sacræ Congregationis, jam antea in quarto volumine decifionum Rotæ Romanæ impreffas, & poftea R. P. M. VINCENTII de MARCILLA, Ordinis noftri Magistri generalis, & in Academia Compostellana primarii quondam in Theologiæ ftudioProfefforis ftudio,una cumConcilio Sacrofanéto editas, nunc iterata eximii D. M. N. Joannis Gallemart, Catechifte Regii, fecunda emendatione cum Concilii decretis conjunctas, cum Archetypis fuis, unde defumptæ funt, accurate convenire invenio. Et in iis edendis exacte obfervatum eft Pii IV. P. M. decretum de non edendo privata auctoritate in Sacrum Concilium quocunque interpretationis genere. Nihil enim hic præter Illuftriff. Cardinalium Declarationes fuis quasque capitulis fubjunctas, summa tamen diligentia a mendis perpurgatas, Concilii decretis additum eft. Opus absque dubio maximæ utilitatis omnibus fidelibus, quibus genuina maximi doctiffimique Concilii fententia in fumma debet effe veneratione.

Fr. Leander de S. MARTINØ Benedicinus Congregationis Hifpanica, S. Theologiae Magifter, & in Alma Academia Duacena lingua Santa Profeffor Regius.

APPROBATIO ORDINARII

COLONIENSIS.

Omnibus, quibus genuina doctiffimi fan&iffimique Concilii Tridentini do&rina & fententia in fumma debet effe veneratione, utiliffimum erit & neceffarium, fi hoc volumen, quod tot Cardinalium Declarationibus & Remiffionibus, tot Theologorum & Jurisconfultorum notis illuftratum, & nunc Additionibus noviter acceffis Reformationem concernentibus auctum, poft varias editiones majoribus nunc denuo characteribus in le

gentium

« PreviousContinue »