Page images
PDF
EPUB

85

κατασχεϊν, ά τέως ουδε των άλλων λεγόντων ακούειν 84 έδόκουν, έρώ και ου σιωπήσομαι. εγώ γάρ ομομήτριον

μεν αδελφόν έμαυτού Πασικλέα νομίζω, όμοπάτριον δ' ουκ οίδα, δέδοικα μέντοι μή των Φορμίωνος αμαρ- 1127 τημάτων εις ημάς αρχη Πασικλής ή. όταν γάρ τώ δούλω συνδική τον αδελφόν ατιμών, και παραπεπτωκώς θαυμάζη τούτους υφ' ών αυτώ θαυμάζεσθαι προσήκε, τίν' έχει δικαίαν ταύθ' υποψίαν ; άνελε ούν εκ μέσου μοι Πασικλέα, και σας μεν υίος αντί δεσπότου καλείσθω, έμος δε αντίδικος (βούλεται γαρ) αντ' αδελφού.

'Εγώ δε τούτω μεν χαίρειν λέγω, ούς δ' ο πατήρ μοι παρέδωκε βοηθούς και φίλους, είς τούτους ήκω, εις υμάς, ώ άνδρες δικασταί. και δέομαι και αντιβολώ και ικετεύω, μη υπερίδητέ με και τας θυγατέρας δι' ένδειαν τους εμαυτού δούλους και τους τούτου κόλαξιν γαρ ομομήτριον. There is no Apoll., p. 90). great difficulty in the passage ; Πασικλέα.] The silence of certainly it is not made clearer Pasicles is a point brought by any proposed alteration. against Apoll. in Or. 36 § 22. He was going to say εγώ και περί The insinuation in the text Πασικλέους-ερώ, but he lost seems quite gratuitous, and its himself, as it were, in the maze indelicacy forms a singular conof the intervening clauses. P.] trast to the plaintiff's affectation

84. παραπεπτωκώς.] “Court- of reserve in referring to his ing,' 'flattering.' As this verb mother in the earlier part of the does not seem to occurelsewhere speech (§ 3 and $ 27). in this sense (which indeed is 8 85. Farewell, then, to my not noticed in Liddell & Scott) so-called brother; while I turn H. Wolf and Dobree would to my true friends, the jury, and prefer υποπεπτωκώς as in s8 63, appeal to them not to allow me 65 ; but the text is supported to be laughed to scorn by my own by the mss and by Harpocra- servants and by those who cringe tion, who says: αντί του υπο- to them, like Stephanus.My πεπτωκώς. Δημοσθένης εν τω father was a great benefactor to κατά Στεφάνου.-παραπεπτωκώς the state, and it would hardly be implies subservience of a less creditable to yourselves that his abject and cringing form than son should suffer wrong. υποπεπτωκώς, which would be 85. δέομαι... αντιβολώ... εκεtoo strong a word for this con- τεύω.] Cf. 8 1. text. υποπίπτειν est ad pedes τοις τούτου κόλαξιν] i. e. Stealicuius, παραπίπτειν αd latus phanus and his friends (not ex. alicuius succumbere' (Lortzing, cluding Pasicles).

επίχαρτον γενόμενον. ο έμός υμίν πατήρ χιλίας έδωκεν ασπίδας, και πολλά χρήσιμον αυτόν παρέσχε, και πέντε τριήρεις εθελοντής επιδους και παρ' αυτού πληρώσας έτριηράρχησε τριηραρχίας, και ταύτα, ουκ οφείλειν υμάς νομίζων χάριν ημίν, υπομιμνήσκω ημείς γάρ οφείλομεν υμίν" αλλ' ίνα μη λάθω τι παθών τού

των ανάξιον ουδέ γάρ υμίν αν γένοιτο καλόν. 86 Πολλά δ' έχων ειπείν περί ων ύβρισμαι, ουχ ικα

επίχαρτον.] Thuc. III. 67. bree. [Compare αρχήν άρξαι. 'Demosthenes non dixit.' (Lort- Here we should have expected zing, Apoll. p. 91.)

either έτριηράρχησεν αυτών, or eonidas.] The father, Pasion, ετρ. τάς τριηραρχίας.] On the had a shield manufactory, as we

trierarchal services of Apollodolearn from Or. 36 g 4.

rus, see note on Or. 36 § 41. ÈTE LOOùs.] Used of voluntary SS 86-end. Time would not free gifts for state purposes suffice to tell of all the outrages (επιδόσεις) opp. to εισφέρειν. inflicted on me; but you may See Wolf's Leptines p. 66, ed. form some notion of their enorBeatson, notes 109, 110; and mity if each one of you would Boeckh, P. E. Book iv. § 17, just think of the slave he left at notes 447–454.

home and imagine himself treated έτριηράρχησε τριηραρχίας.] At by him as I have been treated by first sight this is an exception to Phormio. Whatever satisfaction the usual idiom, whereby a cog- each of you would claim under nate accusative is not used after such circumstances, you will al. a verb except with an adjective. low me to have a right to now, But the clause πέντε τριηρείς and I therefore ask you for the εθελοντής επιδούς is virtually an sake of the laws and of your adjectival phrase descriptive of solemn oaths to establish a signal the nature of the trierarchies. precedent by the punishment of Thus, in English we do not say the man who by his false evidence • he fought a fight' by itself, but robbed me of that satisfaction. • he has fought a good fight,' Remember all that you have or, ‘he fought a fight and won heard on our side and meet my the day,' where the additional opponents' suggestions at every clause in italics is equivalent to point. If they deny that they an adj. to the cognate accusa- are responsible for all the details tive 'fight.' (See esp. Mayor's of their deposition, ask them note on dicta dicere and servi- What stands in the document?' tutem serviunt Cic. Phil. II. Why did not Stephanus erase § 42 where the absence of the the clause?' If they say that a adj. is explained by the sense will has been deposed to by a of the acc. being different from guardian, by a ward, and by that of the governing verb and one who has it in his keeping ; therefore cognate in form alone.) then ask these three witnesses Speciose Reiskius i ét pinpáp- What will ?' "what are its χησε τριηραρχίας i.e. πέντε' Do- terms ?' for not one of the three

[ocr errors]

νον αν το ύδωρ ορώ μοι. ώς oύν μάλιστ' άν άπαντας υμάς ηγούμαι γνώναι την υπερβολήν ών ήδικήμεθ' ημείς, φράσω" ει σκέψαιτο προς εαυτόν έκαστος υμών τίν' οίκοι κατέλιπεν οικέτην, είθ' υπό τούτου πεπονθόθ' εαυτόν θείη ταύθ' άπερ ημείς υπό τούτου. μη γαρ ει Σύρος ή Μάνης ή τις έκαστος εκείνων, ούτος δε Φορμίων αλλά το πράγμα το αυτό δούλοι μεν εκεί

νοι, δούλος δ' ούτος ήν, δεσπόται δ' υμείς, δεσπότης 87 δ' ήν εγώ. ήν τοίνυν υμών αν έκαστος δίκην αξιώσεις

λαβεϊν, ταύτην νομίζετε κάμοι προσήκειν νύν και τον αφηρημένον τα μαρτυρήσαι τα ψευδή και υπέρ των 1128 νόμων και υπέρ των όρκων, ούς ομωμοκότες δικάζετε, τιμωρήσασθε και παράδειγμα ποιήσατε τοις άλλοις, μνημονεύοντες πάντα όσα ακηκοάτε ημών, και φυλάττοντες, εάν παράγειν επιχειρώσιν υμάς, και προς έκαστον απαντώντες, εαν μη φώσιν άπαντα μεμαρτυρηκέναι, «τί ούν εν τω γραμματείω γέγραπται; τί ούν

b Bekker (Berlin ed.). om. Z et Bekker (st. Leipsig ed.) cum FΣΦ. has gone so far as to attest to p. 467 εξ ών γαρ έκομίζετο ή τοίς the terms of the will, which are έθνεσιν εκείνοις ομωνύμους εκάλουν deposed to by the other witnesses τους οικέτας ώς Λυδών και Σύρον, (viz. by Stephanus and his ή τοϊς επιπολάζουσιν εκεί ονόμασι friends). If they appeal to your προσηγόρευον, ως Μάνην (cf. Οr. compassion, remember that the 53 8 20) ή Μίδαν τον Φρύγα, victim of a wrong deserves more Τίβιον δε τον Παφλαγόνα (Κ. F. pity than those who are doomed Hermann, Privatalt. 13, 16). to be punished; and that if you [Ar. Pac. 1146, τόν τε Μανών ή inflict that punishment, you will Σύρα βωστρησάτω 'κ του χωρίου. grant redress to myself, you will P.] restrain my opponents from their 87. τον αφηρημένον.] Him (i. θ. abject adulation, and you will Stephanus) who by false testi. be giving a verdict which will be mony has robbed me of it (i.e. true to your solemn oath.

of my right to a verdict, το δίκην ουχ ικανόν το ύδωρ.] Cf. note λαβεϊν). on Οr. 54 S 36.

μνημονεύοντες φυλάττοντες.] μη γαρ......] so. σκέψηται, αη. Οr. 36 8 61. derstood from σκέψαιτo in the τί ούν...γέγραπται.] Cf. 8 45. previous sentence.

απηλείφου 8 44. η αντιγραφή Σύρος ή Μάνης.] Both com.

§ 46. mon slave-names. Strabo VII.

«ου τότε απηλείφου; τίς ή παρά τούς άρχουσιν αντι88 «γραφή;έαν μεμαρτυρηκέναι τον μεν επιτροπευθή

ναι κατά διαθήκας, τον δ' επιτροπεύσαι, τον δ' έχειν, ποίας; έν αίς τί γέγραπται; ταύτ' έρωτάτε & γαρ ούτοι μεμαρτυρήκασιν, ουδείς εκείνων προσμεμαρτύρηκεν. εάν δ' οδύρωνται, τον πεπονθότα ελεεινότερον των δωσόντων δίκην ηγείσθε. ταύτα γαρ αν ποιήτε, έμοί τε βοηθήσετε, και τούτους της ° άγαν κολακείας επισχήσετε, και αυτοί τα εύορκα έσεσθε εψηφισμένοι.

o Bekker. τας Ζcum FΣΦ. 88. τον μεν επιτροπευθήναι his supporters.—ékelvwv, Pasi. κ.τ.λ.] 8s 37, 38.

cles and Nicocles. τον δ' έχειν.] “Has the docu- εαν οδύρωνται.] Alluding to ment in his custody,' i.e. the the pathetic appeals of the γραμματείον inscribed διαθήκη peroration. Cf. the miserabiles Πασίωνος 8 16, ο μεν γραμματειον epilogi of Cicero and the éléov έχειν εφ' ώ γεγράφθαι διαθήκη εκβολή of the Greek Rhetoricians Πασίωνος,

(Volkmann, die Rhetorik der å yåp.] None of the witnesses Griechen und Römer $ 27). corroborate one another ; one εύορκα κ.τ.λ.] So in the group depose to one series of former speech on the other isolated facts ; another to side ; Οr. 36 8 61 αυτοι ευορκήanother.-ούτοι, Stephanus and

σετε.

XLVI.

ΚΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΙΩΝ Β.

I

[ocr errors]

ΥΠΟΘΕΣΙΣ. [Εν τούτω τώ λόγω και των φθασάντων τινά επικατασκευάζεται, και έτερα προσεισάγεται, ει και ο παράνομοι αι διαθήκαι.]

& immo ως και υel ότι και. αι Βekkerus addiditΖ. "Οτι μεν ουκ απορήσειν έμελλε Στέφανος ουτοσί και τι απολογήσεται περί της μαρτυρίας, παράγων τω λόγω, ως ου πάντα μεμαρτύρηκε τα εν τω γραμματεία γεγραμμένα, και εξαπατών υμάς, και αυτός σχεδόν τι υπενόουν, ώ άνδρες δικασταί, πανούργός τε γάρ έστι

Argument. των φθασάντων a long reply to my former τινα επικατασκευάζεται.] The speech, and, as I suspected, has speaker establishes afresh some had a good deal to say in defence of the points of his former of his evidence. A cunning rogue speech.’ φθάνειν in this sense himself, and well primed by is common in late Greek, e.g. Phormio's numerous advisers, Argument to Or. 4 (Philippic) he has attempted to mislead you τω φθάσαντι (λόγω), and Aelian into the notion that he is not Var. Ηist. Ι. 34 τα φθάσαντα, responsible for all the details of the matters before-mentioned.' his deposition. He has not επικατασκευάζειν (according to brought a single witness to prove, Sophocles' Lex. of late Greek) either (1) that he was present is found in Dio Cassius 50. 23. when my father made the alleged 3 (“to construct on') and Euse- will, or (2) that he ever saw it bius II. 557 A (" to prepare opened after my father's death; after'). It is here perhaps mid- and yet he has actually deposed dle, and not passive. προεισ- that the copy set forth in his άγω is found in Diogenes Laer- . deposition is a transcript of the tius 9. 88 (quoted by Liddell 'will." By so doing he is paland Scott, who take it as middle pably convicted of having given in the present passage). - αι false testimony. διαθήκαι. The Kerrich MS like 1. παράγων-υπενόουν.] Apol. the rest, omits the article. lodorus had already, in his

S$ 1–3. Stephanus has made former speech, thrown out his

« PreviousContinue »