Page images
PDF
EPUB

15 ίστε μάν Κλεωνύμου δόξαν παλαιάν άρμασιν

25 και ματρόθε Λαβδακίδαισιν σύννομοι πλούτου

διέστειχον τετραοριών πόνοις. αίων δε κυλινδομέναις αμέραις άλλ' άλλοτ' εξάλλαξεν. άτρωτοί γε μάν παιδες θεών.

30

*

*

Στρ. β'.

έστι μοι θεών έκατι μυρία παντα κέλευθος"

16. For the dative cf. Isth. II. 13, Pyth. VI. 17.

17. σύννομοι.] Mommsen on O1. ix. 16 points out the rarity of two consecutive syllables in different words beginning with a single o, so he reads ξύννομοι. Instances occur Pyth. Iv. 217, Nem. IX. 54, XI. 10, à corrected instance Pyth. Ι. 37.

διέστειχον.] ΜSS. διέστιχον. Hartung πλούτο διέσχον και.... Dissen and others take πλούτον with διέστειχον, comparing διά τύχης iéval, Soph. Oed. Rex, 773 and similar phrases, but L. and S. (after Thiersch and Cookesley), 8.υ. σύννομοι, rightly take the genitive with the adjective. The verb = 'they walked consistently,’ ‘held on their way,” (διέρχονται βιότου τέλος, υ. 23); cf. Nem. Ι. 65. Thus πόνοις is a dative of manner (not as Dissen, commodi, they

wealthy [enough) for,' nor as Mezger, of accompanying circumstances).

18. αιών.] “Fate. Cf. Nem. ΙΙ. 8, and perhaps Isth. VΙΙ. 14.

κυλινδ.] Locative, as days roll on.'. Cf. Isth. VΙΙ. 14, δόλιος αιών ...ελίσσων βίου πόρον, Verg. Aen. IX. 7, volvenda dies, Aen. I. 269, Philistiôn (Meineke, Com. Ed. mi. p. 1039), πάλιν γάρ όψει των κακών περιτροπήν. | αεί γάρ ώς τρόχος ο χρόνος κυλίνδεται, Ιι. ΙΙ. 295, περιτροπέων ενιαυτός.

εξάλλαξεν.] “Is wont to produce divers thorough (€5-) changes at divers times.'

άτρωτοι.] Cf. Nem. XI. 10.

γε μάν.] “Howbeit.' Time and change and fate affect the gods; but, come what may, they are unhurt.

παιδες θεών.] The Schol. rightly interprets “ the gods themselves, cf. infra υ. 54, παίδεσσιν Ελλάνων, For sentiment cf. Ρyth. X. 21, μη φθονεραϊς εκ θεών | μετατροπίαις επικύρσαιεν. θεός είη | απήμων κέαρ.

19. This verse used to begin Isth. IV., which however is mani. festly the same ode as the foregoing eighteen lines. But from the break in the continuity of thought and the similarity of the ideas of the six verses 19–24 to those immediately preceding I infer that eighteen verses are lost, and that the gap caused the divi. sion into two odes. The general sense of the lost passage may well have been, Mortal man cannot hope for the abiding welfare of gods. They are enough blest by precarious prosperity, which indeed may be made more lasting by virtues such as those of the house whose praise I have to sing'-in short, a variation on and development of the theme of vv. 3-6.

κέλευθος.] For metaphor cf. Nem. VI. 47, Isth. V. 22.

were

20 ω Μέλισσ', εύμαχανίαν γάρ έφανας Ισθμίοις υμετέρας αρετάς ύμνω διώκειν

5 αισι Κλεωνυμίδαι θάλλοντες αιει συν θεώ θνατόν διέρχονται βιότου τέλος. άλλοτε δ'

αλλoίoς ουρος πάντας ανθρώπους επαΐσσων ελαύνει.

'Αντ. β'. 25 τοι μεν ών Θήβαισι τιμάεντες αρχάθεν λέγονται

πρόξενοί τ' άμφικτιόνων κελαδεννώς τ' ορφανοι ύβριος όσσα δ' επ' ανθρώπους άηται

15 μαρτύρια φθιμένων ζωών τε φωτών

[ocr errors]

20. εύμαχανίαν.] Cf. Ρyth. IX. 92, σιγαλόν άμαχανίαν έργω φυγών. “Thou didst open up abundance of devices for pursuing in song (the theme of) the merits of thy kinsfolk and thine own.'

21. υμετέρας.] • Of you and yours.'

διώκειν.] Cf. Xenophon, Mem. ΙΙ. 1. 34, ούτω πως διώκει Πρόδικος την υπ' αρετής Ηρακλέους παίδευσιν.

22. Death alone has put a period to the prosperity of the Kleônymids.

θάλλοντες.] Note the repetition from v. 6, dei reproducing trávta χρόνον. For διέρχονται cf. υ. 17, διέστειχον. The present tense includes the present generation.

23. βιότου.] Two inferior MSs. and Ed. Rom. το βίου, good MSS. βίου. Cf. Isth. VΙΙ. 15.

τέλος.] Render, span of life given to mortals,' or less literally, span of mortal life. For διέρχ. τέλ. cf. Aesch. Ρ. V. 285, ήκω, δολιχης τέρμα κελεύθου | διαμειψάμε

άλλ. άλλ.] Cf. υ. 18, Ρyth. III. 104, Ol. VΙΙ. 95 supra, υ. 18.

24. επαΐσσων.] Not making a dash, L. and S. on έπαιξας, Ιι. ΙΙ. 146; but 'rushing, sweeping over.' For ελαύνειν of the wind cf. Εur. .

Heracl. 431, χερσόθεν πνοαίσιν ήλάθησαν εις πόντον.

25. τοι μεν ων.] These indeed.' The case of the Kleônymids is an illustration of the vicissitude which is the portion of all men. The particle ων (ούν) gives emphasis to the persons mentioned (Paley, Gr. Particles, p. 59) or to the statement, while mèv is taken up by αλλά, υ. 34, cf. OI. IX. 5, Nem. 11. 20, Isth. IV. 46, vii. 56. For this use of Mèv oŮv cf. Lysias, pro Callia, ενόμιζον μεν ούν...νύν δε, Thuk. I. 71, 85, μέχρι μέν ούν τούδε...νύν δέ.

τιμάεντες.] “As dignitaries.”
λέγονται.] Cf. Nem. ΙΙ. 18.

26. They displayed both princely and civic virtues.

κελαδ. ύβριος.] Not noisy insult, L. and S., but loud-voiced, hectoring insolence.' Dissen compares Οι. ΧΙΙΙ. 10, ύβριν θρασύμυθον, which is rather unbridled as to the matter of speech than blustering, hightoned.'

27. όσσα μαρτ. άηται.] For the metaphor cf. Isth. Ι. 64; for the witness of song cf. Ol. iv. 3; for επ' ανθρ. cf. ΟΙ. ΙΙΙ. 10.

28. τε.] Note the Greek idiom of using a copulative particle where we use a disjunctive, 'or.' Cf. Isth. V. 15.

vos.

20

απλέτoυ δόξας, επέδραυσαν κατά πάν τέλος ανορέαις

δ' εσχάταισιν 3ο οίκοθεν στάλαισιν άπτονθ' Ηρακλείαις.

Επ. β'. και μηκέτι μακροτέραν σπεύδειν αρετάν. ιπποτρόφοι τεγένοντο, χαλκέω τ' "Αρει άδον. αλλ' αμέρα γάρ εν μιά

25 35 τραχεία νιφάς πολέμοιο τεσσάρων ανδρών ερήμωσεν

μάχαιραν εστίαν νύν δ' αυ μετά χειμέριον ποικίλων μηνών ζόφον χθών ώτε φοινικέoισιν άνθησεν ρόδοις

30

29. απλέτου.] For derivation cf. Pyth. III. 106, where for Hermann's άπλετος Bergk (ed. ΙΙΙ.) reads η πολύς (quoting Solon. 8, τίκτει του κόρος ύβριν όταν πολύς όλβος έπηται,) and three instances of ή πολλά, one of ή μάλα in Pindar. .

επέψαυσαν κατά παν τέλος.] They attained with regard to every kind of perfection' (or of dignity '). An exaggeration no doubt, cf. Pyth. X. 28. For télos cf. Nem. III. 70. Dissen renders “ quoquoversum ad finem usque,' comparing “ κατά Trávta (gänzlich),” so that Mezger's “κ. π. τ.= κατά πάντα (günzlich)Dissen,” is misleading. The exaggeration is tempered by the use without a case expressed after it of επιψαύω, which Pyth. IV. 92 with a genitive means “ aspire to, seek.'

ανορέαις δ', κ.τ.λ.] Cf. ΟΙ. ΙΙΙ. 43, 44, νυν γε προς εσχατιάν θήρων άρεταΐσιν ικάνων άπτεται | οίκοθεν Ηρακλέος σταλάν. το πόρσω δ' έστι σοφοίς άβατον | κασόφους, Nem. IV. 69, Isth. II. 41. Here δ' = for, and ανορέαις is dative of manner. For the dat. στάλαισιν cf. Ρyth. IX. 120.

31. Hartung, ών μήκετι μακρότερο ην σπ. αρ. Christ (Mezger), ταν ουκ ένι μακροτέραν σπ. αρ. For the

infinitive cf. Pyth. 11. 24, Nem. IX. 6. Emendation is needless, as kai ='verily.'

μακροτέραν.] For the adjective with adverbial force cf. Ol. XIII. 17.

33. άδον.] Has the initial digamma; 'found favour with.'

34. αλλά ... γάρ.] Indicate an ellipse, ‘But they have not escaped vicissitude, for, &c.'

Probably the great day of Plataea, B.C. 479, is meant.

35. νιφας πολέμοιο.] For the kind of metaphor cf. Isth. IV. 49, 50, VΙ. 27, Nem. IX. 37, 38. Contrast Sophokles' more vague and commonplace δορός εν χειμωνι.

36. ποικίλων μηνών.] Generally taken with pódols, or, at any rate, as a genitive of time with ώτε χθών άνθησεν, an order being assumed, for which, as has been remarked, “it would be hard to find a parallel.” Now I take the words almost as they run, but now once more after (their) wintry gloom of changeful months (they blossom [αυ recalls the idea of θάλλοντες, υ. 22]), as the earth blossoms (every April) with red roses, by the counsels of the deities.' The winter of sorrow (cf. Isth. VI. 39) probably lasted

Στρ. γ'. δαιμόνων βουλαίς. ο κινητήρ δε γάς Ογχηστόν οίκέων και γέφυραν ποντιάδα προ Κορίνθου τειχέων, 35

τόνδε πορων γενεά θαυμαστόν ύμνον 40 εκ λεχέων ανάγει φάμαν παλαιών

from Metageitniôn, Ol. 75. 2, to Munychiôn, Ol. 75. 3, i.e. from August to the next April. These months are decidedly more changeful than those of late spring, summer and early autumn. Chrysippos agrees with me in making ζόφον metaphorical. Schol. Χρύσιππος δέ μετ' εκείνην την ατυχίαν και τον χειμώνα ήνθησαν. Is not the phrase 'many coloured months' too artificial for Greek, at least of such an early period ? See Orelli on Auctumnus ... varius, Hor. Od. II. 5. 11. Very likely the coming φοινικέoισιν determined the choice of ποικίλων, but still there is the contrast between metaphysical changefulness and chequer and the general, comparatively lasting glow of the natural Spring. Prof. Paley thinks that by ρόδοις « the scarlet anemone is meant, which in Spring is said to fill the woods both in Asia Minor and the Peloponnesus. They are alluded to Pyth. iv. 64, in a simile not unlike that of this passage. . I may here note some other instances of deranged order, namely Oι. ΙV. 1, VΙΙΙ. 5, Ρyth. IV. 24, 106, 214. Of these, two are to be explained by my suggestion that the beginnings or ends of consecutive verses were regarded as contiguous in position, so that to the five instances I give may be added OI. IV. 1, τεαι γαρ ωραι | υπό ποικιλοφόρμιγγος αοιδάς ελισ. σόμεναι –μ' έπεμψαν, Ρyth. IV. 24, άγκυραν ποτί-χαλκόγενυν | ναt κρημνάντων, as well as Nem. ΙΙΙ. 68, IV. 1, Isth. III. 70, ΙV. 19, 43, v. 39, VΙ. 46, VΙΙ. 28. In Pyth. IV. 214 the last word Ούλυμπόθεν goes

with the end of the next line but one, the intervening line being short and with all its words in close connection, έν άλύτω ζεύξαισα KÚKRW, so that the order falls in with the general principle of my suggestion. As to Ol. VΙΙΙ. ό, μαιομένων μεγάλων αρεταν θυμώ λαβείν, I demur to the rendering “—the desire to achieve great glory,” and propose 'yearning in heart after great prowess to achieve it.' There remains Pyth. IV. 106, ápχαίαν κομίζων...τιμάν. In this pas. sage τιμάν is separated by three lines from αρχαίαν. But βασιλευομέναν...ταν keep up the connection. I ought to have recorded Chaeris' reading, given in the Schol., αρχαν αγκομίζων. Otherwise the Schol. makes ápxalav a noun, comparing Od. ΧΙΧ. 73, αναγκαίη γαρ επείγει. See Eustath. 475. 1, on II. IV. 297 f., ώσπερ η σελήνη σεληναίη λέγεται κατά παραγωγήν... και η αρχή αρχαίη, ούτω και η ανάγκη αναγκαίη εν τω όφρα και ουκ εθέλων τις αναγκαίη πολεμίζη.

37. δαιμόνων βουλαίς.] Mezger Compares θεών έκατι in the same place in the preceding strophe and συν θεώ (υ. 23) similarly placed to εκ σέθεν (υ. 5).

ο κινητήρ γάς.] A paraphrase of 'Ενoσίχθων, Έννοσίγαιος, Έλελίχθων.

'Ογκηστον οικέων.] Cf. Isth. Ι. 33. For oikéwv cf. Nem. VII. 65, but here the god's neighbourhood to Thebes and patronage of the Isthmos may give the cause of the Theban's Isthmian victory.

38. γέφυραν.] Cf. Nem. VI. 40, πόντου τε γέφυρακάμαντος.

]

ευκλέων έργων εν ύπνω γαρ πέσεν αλλ' ανεγειρομένα χρώτα λάμπει,

40 'Aωσφόρος θαητός ως άστροις έν άλλοις

'Αντ. γ. ά τε κήν γουνοϊς 'Αθανών άρμα καρύξαισα νικάν

έν τ' 'Αδραστείοις αέθλoις Σικυώνος ώπασεν 45 45 τοιάδε των τότ' εόντων φύλλ' αοιδών.

ουδέ παναγυρίων ξυνάν απείχον καμπύλον δίφρον, Πανελλάνεσσι δ' έριζόμενοι δαπάνα χαίρον ίππων,

50 των άπειράτων γαρ άγνωτοι σιωπαί.

Επ. γ.

έστιν δ' αφάνεια τύχας και μαρναμένων,

VI. 86.

46.

41. εν ύπνο.] Compare the Bibli- των τότ' εόντων.] From the bards cal “ fell on sleep. For the meta- of those days.' phor cf. Isth. VI. 16, αλλά παλαιά φύλλ'.] Metaphor from the φυλγαρ-εύδει χάρις, and for εν cf. Ρyth. λοβολία, cf. Ρyth. IX. 124, Pyth. Ι. 74, ός σφιν εν πόντω βάλεθ' άλι- VIII. 57, Nem. iv. 17. For the idea κίαν.

of weaving crowns of song cf. Ol. πέσεν.] “Had fallen.” ανεγειρομένα.] “Now in her a

παναγ. ξυν.] The four Great wakening her form shows fair and Games. bright.' Cf. Isaiah lx. 3, "the 47. Πανελλάνεσσι.] Cf. Isth. II. brightness of thy rising.'

38. 42. Cookesley compares Milton, 48. The silence of oblivion is Lycidas, v. 168. 'Awo- is one syl- (the portion) of those who make no lable.

essay. Cf. Isth. VΙΙ. 70. 43. ά τε και.] “She (Fame) who άγνωτοι.] So Mommsen, for once indeed.' For κήν (Bergk after omitting to notice the υ... άγνωστοι Medicean MSs.) Mommsen, after (Bergk). Two good mss. give M.'s Vatican B, κείν, Böckh κάν.

reading άγνωτον, Ο1. VΙ. 67. Ae'Αθαναν.] ΜSS. Wrongly 'Αθηνών. cording to Cobet, Novae Lectiones, Mommsen reads 'A0av- except in p. 191 (ed. Leyden, 1858), «"Αthe epic form of the goddess' name γνωστος bene Graece significat eum 'Αθηναία, Ο1. VΙΙ. 36, Nem. Χ. 84. qui intelligi non potest.For sen

vekâv.] For present cf. on Nem. timent cf. Isth. VΙΙ. 70. v. 5. The subject is apua.

49. But there is uncertainty 44. Cf. Nem. IX. The subject about fortune even when men are of ώπασεν and of πέσεν above is contending.' One cannot say that φάμα. The family fame is first Hermann's “ eorum qui certant" is personified in a highly realistic

wrong, for an ancient Greek would manner and then confused with

grasp the sense without feeling any Fame in the abstract.

ambiguity in the grammar, but as we 45. τοιάδε.] Refers to τόνδε υ. 39. have to analyse, it is perhaps best

« PreviousContinue »