Page images
PDF
EPUB

I

συμβάσαν τα Καλλικλεϊf βλάβην ως μικράν και 15 ουκ άξίαν τηλικαύτης δίκης, και το όλον ηδικήσθαι

μεν ουδέν φησι τον Καλλικλέα, επιθυμεϊν δε των χωρίων των εαυτού και διά τούτο συκοφαντίας μηχανάσθαι πάσας.

Ουκ ήν άρ', ώ άνδρες Αθηναίοι, χαλεπώτερον ου- 12; δεν ή γείτονος πονηρού και πλεονέκτου τυχεϊν, όπερ έμοι νυνι συμβέβηκεν. επιθυμήσας γαρ των χωρίων μου Καλλικλής ούτω διατέθεικέ με συκοφαντών ώστε

πρώτον μεν τον ανεψιόν τον εαυτού κατεσκεύασεν 2 αμφισβητείν μοι των χωρίων, εξελεγχθείς δε φανερώς

και περιγενομένου μου της τούτων σκευωρίας πάλιν δύο δίκας ερήμους μου κατεδιητήσατο, την μεν αυτός

1 αυτώ Καλλικλής (male) Kerrich ms. of the damage done. See 88 23 Hesiod's Works and Days 345, -26. Dem. Οr. 13 8 12 διέσυρε πημα κακός γείτων. (depreciated') τα παρόντα και συκοφαντών.] by his vexaτους προγόνους επήνεσε.

tious litigation, his petty perseSS 1, 2. There is really no cution,' The word is always greater nuisance, gentlemen, difficult to render, and we have than a greedy neighbour, as I generally to be guided by the have found to my cost in the context for the exact equivalent case of the plaintiff Callicles. in English. He has set his heart upon my κατεσκεύασεν.] suborned his property, and has therefore by cousin to claim it from me.' every legal méans, direct or in- The verb, here followed by the direct, made me the victim of a infinitive, most commonly takes vexatious persecution.

an accusative, e.g. 8 34 τον Though I am no speaker my- ανεψιον κατεσκεύασε, Οr. 54 8 self, yet, if the court will give 14. me their attention, the facts 2. σκευωρίας.] intrigue, jobthemselves will prove the base- bery.’ Οr. 36 8 33 πλάσμα και lessness of the present action. σκευώρημα.

1. ουκ ήν άρ'-τυχείν.] For δίκας ερήμους--κατεδιητήσατο.] ουκ ήν άρα, there is not really got two awards (in arbitration) after all,' cf. Soph. 0. C. 1697, decided against me by default πόθος και κακών άρ' ήν τις, and for (for non-appearance). Or. 21 this use of nv, especially with (Meid.) 88 84, 85, (Στράτων και äpa, to express a fact which is διαιτητής) ώς ούτ' εγώ συνεχώρουν and always has been the same, ούθ' ούτος (Meidias) απήντα, see the examples given in Lid. της δ' ώρας εγίγνετο οψε, κατεdell and Scott, 8.ν. ειμί, F. διήτησεν. ήδη δ' εσπέρας ού. For the general sense,

cf. σης και σκότους έρχεται Μειδίας

χιλίων δραχμών, την δε τον αδελφόν τουτονι πείσας Καλλικράτης». δέομαι δή πάντων υμών ακούσαί μου και προσέχειν τον νούν, ουχ ως αυτός δυνησόμενος είπεϊν, άλλ' ίν' υμείς εξ αυτών των πραγμάτων καταμά

θητε ότι φανερώς συκοφαντούμαι. 3

“Εν μέν ούν, ώ άνδρες Αθηναίοι, προς άπαντας τους τούτων λόγους παρέχομαι δίκαιον. ρίον τούτο περιωκοδόμησεν ο πατήρ μικρού δείν πριν έμε γενέσθαι, ζώντος μέν έτι Καλλιππίδου του τούτων

a Bekker (Berlin ed.). Καλλικρατίδην Ζ et Bekker (st. Leipsig ed.). καλλικρατίτης ΣΒ et 3.FΦ.

το γαρ χω

b Bekk,

γρ.)
τούτου Ζ cum Σ.

...και καταλαμβάνει τον Στρά- ground that the building of a τωνα απιόντήδη, την έρημον wall enclosing my property has δεδωκότα. το μεν ουν πρώτον stopped a water-course, and thus οδός τ' ην πείθειν αυτόν, ήν κα- diverted the drainage of the ταδεδιηγήκει, ταύτην αποδε- surrounding hills on to the proδιατημένην αποφέρειν.

perty of the plaintiff on the op. Épnuos in Attic has usually posite side of the road). two terminations only: hence In answer to all their arguερήμους δίκας, which was per- ments, I have simply to plead haps preferred to ερήμας δίκας that my father built that wall on grounds of euphony. In ß fifteen years before his death, 6 however we find ερήμην κατε- without any objection, formal or διητήσασθε, possibly to avoid informal, on the part of the the ambiguity arising from the plaintiff's family, who are now ellipse of δίκην, and in 8 31 wo attempting to take advantage of have ερήμην μου καταδεδιητήκει my youth and inexperience. τοιαύτην ετέραν δίκην.

I also challenge them to prove την μέν χιλίων.] The same the existence of the alleged watersuit is described in g 31 (quoted course (S 6). in last note) as similar to the 3. δίκαιον.] a fair and suit in which this speech is legal plea.' Οr. 54 88 27, 29, spoken. The damages in the 42. latter are also fixed at 1000 gàp.] See note on Or. 53 § 4. drachmae, & 25.

-ο πατήρ, sc. Tisias 8 5.-μικπείσας] sc. καταδιαιτήσασθαι. ρού δείν πριν, almost before,

Καλλικράτην.] On the part (i. e. 'a very short time after') taken in these lawsuits by Cal- I was born; not within a little licrates, the brother of the before,' just before.' plaintiff Callicles, see A. Schae- Καλλιπίδου τούτούτων πατρός.] fer, Dem. und seine Zeit III. 2, The two song Καλλικλής and p. 254 note.

Καλλικράτης bear names similar SS 3–7. (My opponents bring to their father's, Καλλιπίδης, an action for damages on the all three being compounds of

πατρος και γειτνιώντος, δς ακριβέστερον ήδει δήπου

τούτων, όντος δε Καλλικλέους άνδρός ήδη και επιδη4 μούντος Αθήνησιν εν δε τούτοις τοις έτεσιν άπασιν

ούτ' εγκαλών ουδείς πώποτ' ήλθεν ούτε μεμφόμενος (καίτοι δηλον ότι και τόθ' ύδατα πολλάκις έγένετο), ούτ' έκώλυσεν εξ αρχής, είπερ ήδίκει τινά περιοικοδο- 1273 μων ο πατήρ το ημέτερον χωρίον, άλλ' ουδ' απηγόρευσεν ουδε διεμαρτύρατο, πλέον μέν ή πεντεκαίδεκ' έτη του πατρός επιβιoύντος, ουκ ελάττω δε του τούτων

Zet Βekk. (st. Leipsig ed.). εγίγνετο Βekk. (Berlin ed.). κάλλος. «Τhus we have Ναυ- tives being generally borrowed σίφιλος Ναυσινίκου, and Καλ- from ερώ, είπον, είρηκα, είρημαι, λίστρατος Καλλικράτους, So al- έρρήθην, ρηθήσομαι, with ρησις, so brothers' names sometimes ρητος, ρητέον. Τhuς αναγορεύω varied but slightly, as Diodotus (to proclaim) has for its imand Diogeiton' (Becker's Chari. perfect ávnyópevov, while the cles p. 220 Eng. ed.).

correct forms for the other ανδρος ήδη.] Having attained parts are, ανερώ, ανείρηκα, ανεϊto man's estate and being resi. πον, ανερρήθην and ανάρρησις dent at Athens, Callicles might &ο., instead of αναγορεύσω... have brought an action long ανηγγόρευσις &c. The strictrule, ago, if he felt himself aggrieved. however, as to this verb and

its compounds, has its excep4. καίτοι. ύδατα πολλάκις tions, in the case of προσαγορεύω εγένετο.] and yet of course it and partially also in απαγορεύω. often rained then, just as it Thus instead of the more usual does now,'-a touch of quiet απείπε, we here find απηγόρευσε, humour characteristic of this which also occurs in Dem, Or. speech. (ύδωρ γενέσθαι literally 40 8 44 απηγόρευσεν αυτώ μή refers to rain, though floods are dialtāv and Arist. Oecon. II. 24; implied as a necessary conse- Plat. Theaet, p. 200, απαγο. quence. Ar. Vesp. 265, δείται peúoys. In Ar. Pax 107 we have

.....ύδωρ γενέσθαι κάπιπνεύσαι καταγορεύση. (See Cobet's υαβόρειον αυτοίς.)

riae lectiones p. 35-39 and novae είπερ ήδίκει.] (As he would lectiones p. 778; also Veitch, have done) if my father was Greek Verbs p. 10, ed. 1871.) wronging any one... (But he did διεμαρτύρατο.] formally pro. not prevent him; and not nly tested. Οr. 33 8 20, διαμαρτυSo,) but &c. P.]

ραμένου του ανθρώπου εναντίον απηγόρευσε.] forbade.' In μαρτύρων. Classical Greek, αγορεύω and επιβιoύντος.] Sense and usage its compounds are seldom found alike shew that this, though at except in the present and im- first sight an ambiguous form, perfect tenses; the remaining is certainly aorist, and not pretenses and the verbal deriva. sent. Cf. 8 32, έπεβίω, which

P.]

5 πατρος Καλλιππίδου.) καίτοι, ώ Καλλίκλεις, εξήν δή

που τόθ' υμίν, ορώσιν άποικοδομουμένην την χαράδραν, ελθούσιν ευθύς αγανακτείν και λέγειν προς τον πατέρα Τισία, τί ταύτα ποιείς; άποικοδομείς την χαράδραν; είτ' εμπεσείται το ύδωρ εις το χωρίον το «ημέτερον,ίν' ει μεν έβούλετο παύσασθαι, μηδέν υμίνα ήν δυσχερές προς αλλήλους, ει δ' ολιγώρησε και συν

also occurs in Thuc. II. 65, (of Pericles) επεβίω δύο έτη και μήνας εξ και επειδή απέθανεν κ.τ.λ. So also Οr. 41 88 19 and 18, επιβιoύντος μετά ταύτα πλείον ή πένθ' ημέρας. The first person étreßlwr is naturally rare, as the aorist of this verb is mainly applicable to those who are no longer living ; but Thuc. v. 26, has, επεβίων διά παντός (του πολέμου). In Attic Greek έβίων, like βιώσομαι, βεβίωκα and βεBiwuévos is used to supplement the defects of sâu, which is itself hardly used except in the present and imperfect active. ζήσω is

very rare. (See Cobet, variae lect. p. 610).

5. εξήν.] As usual, without άν. See note on έχρήν Οr. 45 $ 17, followed, as here, by iva with the indicative.

υμίν.]. “You and yours,” i.e. your father, your brother and (when at home, and not at Athens § 3) yourself. υμείς never stands for où, and it has been shewn elsewhere that the passages quoted from Isocrates to prove the contrary will not bear examination (Isocr. ad Dem. $ 2). So also, in Eur. Bacch. 252, αναίνομαι πάτερ | το γήρας υμών εισορών νούν ουκ έχον, the plural úuwv refers to Cadmus and Teiresias, not to the former only; and in Homer, Odyss. XII. 81, we have grep av υμείς νήα παρά γλαφυρής ιθύνετε, φαίδιμΟδυσσεύ, where υμείς refers to Odysseus and his com. rades.

In Latin however the rule is

perhaps less strictly kept, and vester appears to be used for tuus in Catullus 71, 3, A emulus, iste tuus qui vestrum exercet amorem, probably the only instance of this exceptional use of plural for singular. The rule is only apparently broken in Virg. Aen. Ix. 525, Vos, o Calli. ope, precor, aspirate canenti. Here vos refers to all the Muses, though Calliope alone is men. tioned. (Cf. Aen. I. 140, vestras, Eure, domos.) So too Cicero pro Deiot. $ 29, vos vestra secunda fortuna, Castor, non potestis sine propinquorum calamitate esse contenti? (The plural vos is at once explained by felix ista domus in the previous sentence.)

την χαράδραν.] The word is not only used of the torrent itself, but also of the channel cut by the torrent’s course (der. χαράσσω). Ηesychius χαράδρα: χείμαρρος ποταμός. κατάγει δε ούτος παντοία εν τω ρεύματι και κατασύρει. χαράδραι: αι χαράξεις του εδάφους. και οι κοίλοι τόποι από των καταφερομένων ομβρίων υδάτων. The rendering water-course' will suit all the passages in which it occurs in the present speech.

τί ταύτα ποιείς;] Not why are you doing this?' but what is this that you are doing ?' Are you cutting off, stopping, the water-course?'

αποικοδομείς.] αντί του αποφράττεις απολαβών τινα (?) οικοδομήματι: Δημοσθένης εν τω προς Καλλικλέα. The above expla

έβη τι τοιούτον, μάρτυσιν είχες τους τότε παραγενομέ6 νους χρήσθαι. και νή Δίεπιδείξαι σε έδει πάσιν άν

θρώποις χαράδραν ούσαν, ίνα μη λόγω μόνον, ώσπερ νύν, άλλ' έργα τον πατέρ' αδικούντ' απέφαινες. τούτων τοίνυν ουδέν πώποτ' ουδείς ποιεϊν ήξίωσεν. ου γάρ αν ούτ' ερήμην, ώσπερ εμού νύν, κατεδιητήσασθε,

d

ημίν ην δυσχερές προς αλλήλους Βekk. (st. ed.). υμίν δυσχερές προς αλλήλους ήν Βekk. (Berlin).

[ocr errors]

nation from Harpocration, with rently in other ass, the sense is: the awkward tlvà, does not en. 'in which case you and I would tirely suit this passage, though have been having no disputes he specially refers to this speech. with one another (as we now But in Thuc. 1. 134, we read of have).' Pausanias, ένδον όντα τηρήσαντες εί...συνέβη τι τοιούτον.] i. e, ει αυτόν και απολαβόντες είσω ενέπεσεν το ύδωρ εις το χωρίον το αποκοδόμησαν, and it seems υμέτερον.-μάρτυσι, referring to likely that the lexicographer, or διεμαρτύρατο in 8 4. his transcribers, either had είχες.] without αν, being dethat passage itself in view, or pendent on lva, like the precarelessly incorporated into an ceding av. "intelligendum de explanation of Demosthenes Callicle, qui si tale quid olim the note of some previous ex- factum esset, testibus nunc uti positor of Thucydides.

posset.' G. H. Schaefer. ένα...ήν.] Goodwin's Moods 6. επιδείξαι ... χαράδραν ούand Tenses $ 44, 3, and Or. 36 σαν.] 8 12, εγώ αποδείξω χωρίον 8 47. As an exact parallel to δν τούτ' άλλ' ου χαράδραν. the whole of this sentence, we επιδείξαι σέγε, Reiskius e MSS, have Οr. 28 8 5, έχρήν (like εξήν, sed vel lege ge, vel potius dele supra)...είσκαλέσαντας μάρτυρας σε. Dobree. πολλούς παρασημήνασθαι κελεύ- ίνα- απέφαινες.] Constr. ένα σαι τάς διαθήκας, ίν', εί τι έγίγ- μή λόγω μόνον απέφαινες τον νετο αμφισβητήσιμον, ήν εις τα πατέρα αδικούντα, ώσπερ νυν γράμματα ταύτ' επανελθείν. - (αποφαίνεις), αλλ' έργω (απέυμίν, the reading of the Zurich φαινες αδικούντα). λόγω and editors, as well as Dindorf, έργα (on which see Οr. 46 8 9) refers to the defendant's father are not to be taken with dots Tisias and the family of Cal- κούντα.-In the next sentence licles the plaintiff. If (with ουδείς means ουδείς υμών. G. H. Schaefer) we accept rquiv ερήμην...κατεδιητήσασθε.] See which is found in the codex 8 2. Augustanus primus and appa

« PreviousContinue »