Page images
PDF
EPUB

KEV.

και γάρ το πρότερον πείσας τον ανεψιόν αμφισβητεϊν μοι του χωρίου συνθήκας ου γενομένας απήνεγκε, και νύν αυτός ερήμην μου καταδεδιήτηται τοιαύτην ετέραν δίκην, Κάλλαρον επιγραψάμενος των έμων δούλων. προς γάρ τοις άλλοις κακούς και τούτο

εύρηνται σόφισμα Καλλάρω την αυτήν δίκην 32 δικάζονται. καίτοι τίς αν οικέτης το του δεσπότου

χωρίον περιοικοδομήσειε μη προστάξαντος του δεσπότου; Καλλάρω δ' έτερον εγκαλείν ουδέν έχοντες, υπέρ ών ο πατήρ πλέον η πεντεκαίδεκα έτη φράξας επεβίω δικάζονται. κάν μεν έγω των χωρίων αποστώ τούτοις αποδόμενος ή προς έτερα χωρία άλλαξάμενος, ουδέν αδικεί Κάλλαρος αν δ' εγώ μή βούλωμαι τάμαυτού 128Ι τούτοις προέσθαι, πάντα τα δεινότατα υπό Καλλάρου πάσχονσιν ούτοι, και ζητούσι και διαιτητήν όστις

αυτοίς τα χωρία προσκαταγνώσεται, και διαλύσεις 33 τοιαύτας εξ ών τα χωρία έξουσιν. ει μεν ούν, ώ

άνδρες δικασται, τους επιβουλεύοντας και συκοφαντούντας δει πλέον έχειν, ουδέν άν όφελος είη των ειρημένων ει δ' υμείς τους μεν τοιούτους μισείτε, τα δε δίκαια

συνθήκας ου γενομένας απήνεγ- 45 % 27, ών διεφθάρκει and 8 68, Ke.] 'put in (or, 'made a return & πέπλασται. of ') false documents, forged con- διαιτητήν όστις ... προσκαταtracts that had never been really γνώσεται]an arbitrator who shall made.'

This is the σκευωρία actually (go so far as to) adalluded to in $ 2.

judge their property to them; ερήμην...καταδεδιήτηται. δυο give a verdict of condemnation 8 2.

adjudging the property to them. επιγραψάμενος.] Having en- διαλύσεις.] “compromises, ,' tered on the indictment the settlements.' name of Callarus, one of my SS 33, 34. Now if conspiracy slaves; [for the same action and paltry persecution are to could not be brought twice in win the day, my words are merely the same name. P.]

wasted; but if you detest such For another use of επιγρά- conduct and intend to give a just φεσθαι cf. Οr. 54 8 31.

verdict on the ground thatneither 32. υπέρ ών κ.τ.λ.]= δικά- my father normy servant has done ζονται υπέρ τούτων α έφραξεν ο any damage or wrong to the plain. πατήρ και πλέον η πεντήκοντα έτη tiff, then I have already said étreßiw. See esp. notes on Or. enough.

ψηφίζεσθε, μήτ' απολωλεκότος Καλλικλέους μηδέν

μήτ' ήδικημένου μήθ' υπό Καλλάρου μήθ' υπό του 34 πατρός, ουκ οίδ' ό τι δεί πλείω λέγειν. ίνα δ' είδητε

ότι και πρότερον επιβουλεύων μου τους χωρίοις τον ανεψιόν κατεσκεύασε, και νυν την ετέραν αυτός κατεδιητήσατο Καλλάρου ταύτην την δίκην, επηρεάζων έμοί διότι τον άνθρωπον περί πολλού ποιούμαι, και Καλλάρω πάλιν είληχεν ετέραν, απάντων υμίν αναγνώσεται τας μαρτυρίας.

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ.

35 Μη ουν προς Διός και θεών, ώ άνδρες δικασταί,

προήσθέ με τούτοις μηδέν αδικούντα. ου γαρ της ζημίας τοσούτόν τί μοι μέλει, χαλεπόν όν πάσι τοις μικράν ουσίαν έχουσιν· αλλ' εκβάλλουσιν όλως εκ του δήμου με ελαύνοντες και συκοφαντούντες. ότι δ' ουκ αδικούμεν ουδέν, έτοιμοι μεν ημεν επιτρέπειν τοις ειδόσιν, ίσοις και κοινοίς, έτοιμοι δ' ομνύναι τον νόμιμον όρκον" ταύτα γαρ ώόμεθα ισχυρότατα παρα

$ 35. Lastly, I entreat the έλαυνόντες και συκοφαντούντες] jury not to sacrifice me to my op- by their persecution and petty ponents, when I have done them litigation. no wrong. It is not so much the έτοιμοι μεν...έτοιμοι δε.] 8 20 penalty that I care for, hard έβλαψε μέν...έβλαψε δέ. though that is for a poor man to τοίς ειδόσιν, ίσοις και κοινοίς.] pay; but they want to turn me 'impartial, fair and unbiassed out of the parish by their petty persons, acquainted with the persecution. To prove we were facts.' 8 9 τοίς ειδόσι... τοίς ίσοις. in the right, we were ready to τον νόμιμον όρκον.] The desubmit to a fair arbitration, and fendant appears to have offered to swear the customary oath; for to take an oath in the αντωμοσία we felt that that would be the at the ανάκρισις, or preliminary strongest argument with you, examination. Such an oath gentlemen, who are yourselves might be taken by either of the upon your solemn oath.

parties, with a view to decide 35. χαλεπον όν]

το the cause, or some particular δημιούσθαι. Hard though it point in dispute. But it was falls on those whose property only taken by the consent of is but small.

the adversary, upon a challenge

[ocr errors]

σχέσθαι τους αυτούς υμίν όμωμοκόσιν. και μοι λαβε τήν τε πρόκλησιν και τας υπολοίπους έτι μαρτυρίας.

ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ. ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ.

given and accepted (C. R. K. in Dict. Αntig.). Cf. Οr. 54 $ 40, ηθέλησα ομόσαι ταυτί. Aristot. Rhet. i. 15 S8 27–33.

παρασχέσθαι.] Malim παρέξεσθαι. vel, quandoquidem παρασχέσθαι dat MS, possis ισχυρότατ'

αν παρασχέσθαι. Dobree.

τοίς αυτοίς υμίν όμωμοκόσι.] to you who are yourselves on oath' vobis iudicibus qui et ipsi iurastis.' Seager Classical Jourmal 1825, no. 61 p. 63.

[ocr errors][merged small]

N.B. The first figure refers to the number of the Speech, the
second to the Section.

Α.
αγανακτείν, C. acc. neut. pron.,

54.15
αγνωμοσύνη 36.46
αγνώμων 54. 14, 16
αγορά, anarthroug, 54.7
αγορεύω (usage of) 55. 4 n.
αγώγιμος 53.11
αικία 54. 1, 28
αιμασιά 55. 11
αιτίαν έχειν 55. 21
αιτιάσθαι 36. 40 ; 54. 15
ακοήν μαρτυρείν 46. 7
ακόλουθοι 36. 45
ακρόδρυα 53.15
“Αλαιεύς 54.31
αληθινός (αληθής) 53.7
αλίσκεσθαι, 6. gen., 45.45
αλλά 45.56; 55. 12
αλλά νή Δία 54.34; 36. 39
άλλος, c. gen., 45.13
αμαξιαίος 55.20
αμεληθέν 55.11
αμις 54.4
âv, attracted to negative, 36.

49; 45.7; 53. 12; consopitum
45. 12; separated from verb,
53.12; 54.32: see also notes

on 45. 17, 18, 35, 71; 53.17
ανάγειν 45. 81 ; -άγεσθαι 53.5
αναγκαία πρόφασις 54.17
ανάγκη, a family tie,' 36.30; cf.

45.54
ανάγκης χρεία 45. 67

αναδενδράδες 53.15
αναδέχεσθαι 46.7
αναίνεσθαι 36. 31
αναιρείσθαι διαθήκην 45.21
ανακείον 45.80
ανακεχωκότες 55.28
ανακρίνεσθαι δίκην 53.14, 17
ανάκρισις 53. 22
ανασκευάζεσθαι, become bank-

rupt,' 36.50 η.
ανατρέπειν τράπεζας 36. 58 η.
ανεκδότους ένδον γηράσκειν p. xliii
ανεπίδικος 46. 22
ανεψιαδούς 45. 54
ανήρ γεγονώς 36. 20
άνωθεν πονηρός 45.80
αοίκητος, “houseless,' 45.70
αντιγράφεσθαι 45.45
αντιμοιρεί 36. 8
ανυπόστατος 54.38
αξιοπιστία (rhet.) 54. 41 η.
απάγειν κλέπτης 45.81
απαγωγή 54.1
απαιτείν 53.10
απαλείφειν 45.44
απαλλαγή 45. 41; 36. 2
απαλλάττειν 36.25
απαναισχυντείν 54. 33
απειπείν 46.14; 54. 25
απεκεκλείμην, των σιτίων, 54.11
απεκρινάμην 53.8
απεπεμψάμεθα 54.4
απήγγειλεν 54. 38
απηγόρευσε 55.4

βάρβαρος 45.30, 81
βασανίζειν 45. 16; βάσανος, terms

of, 45. 61; evidence extort-

ed,' 53. 24
βλάβης δίκη 55. 20
βοηθείν...τα δίκαια 54.2, 42
Βραυρωνόθεν 54. 25

.

απλάς υποδέδενται 54. 34
αποβλέπειν 54.38
απογραφή 53.1; p. xlvii sq.
αποδεικνύναι, 53. 28
αποδιδόναι τα δίκαια 54. 42
αποδύρεσθαι 45. 57
αποθνήσκειν (usage of), 54.20, 22,

39
αποικοδομεϊν 55. 5
απορίαι 53. 29
απορούμενος 54.12
αποφαίνειν δίαιταν 54. 27
απόφασις 45.60
αποφράττειν 55.17
απράγμων 36. 53; 54. 24
απρόσκλητος 53.14, 15
άρα 55.15
αραι, imprecations in wills,

36.52
Αρειος Πάγος 54.25, 28
αριστήσαιεν 54.3
'Αριστοκράτης 54.39
'Αριστόλοχος 36. 49; 45. 64
'Αρχεβιάδης, Plutarch's descrip-

tion of, 54. 34
αρχειν χειρών αδίκων 54. 28 η.
'Αρχέστρατος 36. 43
αρχή, “magistrate,' 45.58;

53.24
άρχοντες, the “Eleven,' 53.24
άρχων, eponymus, 46.22
άσπιδοπηγείον 36. 11
ατίμητος δίκη 55.18, 25
αυτό τουναντίον 55.17
αυτολήκυθοι 54.14; p. 212-4
επ' αυτοφώρω 45.81
αφανείς εργασίαι 45.66
αφείς και απαλλάξας, αφήκε και
απήλλαξεν, 36. 25; αφήκατε,

αφήκαν, 36.10, 12
άφεσις 45.41
αφιέναι 36. 25, 32; 45.40, 51
αφορμή 36. 12, 11, 44: αφορμής

δίκη 36. Arg. 22 ; p. Χxiii
άχρηστος (αχρείος) 54.44

Γ.
gàp, idiomatic uses of, 45.83;

53.4; 54.17; 55.3
εν γειτόνων, εκ γειτόνων, 53.10
γελάσαντες...αφήσετε 54. 20
γενναίος 53. 15
γνώριμος 45. 73; 53.4
γνώσις, award,' 36. 16;

έγνω 36. 60
γούν, 36. 52; 54.25
τα γράμματα (τα τραπεζιτικά)

36.18, 21, 36; 45.33
γραμματείδιον 54. 37
γραφαι...δίκαι 54.2; 46.9
γράφεσθαι 53.24
γυμνός 54. 9

Δ.
δανείζειν επί γη 36. 6
δεινός 46. 17
δείται και ικετεύει 36, 5, 7; 45. 1
δεκασμός 46. 26 η.
δημοσία αποδημεϊν 45.3

βασανίζεσθαι 53. 23
το δημόσιον 53.14
διά 45.31; 53.14, 18
δια ταχέων 53.5
διά του πυρός 54. 40
δίαιτα 54. 26; 36. 16
διαλεχθείς 54.7
διαλογισμός 36. 23
διαλύειν 36. 50
διαλύσεις 55.32
διαμεμετρημένη ημέρα 53.17
διαρραγή 54.41
διασύρειν 55. Arg. 13
διαφορηθείς, of person plunder-

ed, 45.64
διεμαρτύρατο 55.4
διεφθαρμένος τους οφθαλμούς 54.
39

υπό νόσου 55.33
διήγησις απλή (rhet.) 59.4 n.
δικάζεσθαι, επιδικάζεσθαι, 45.75

Β.
βαδιείσθαι 55.16
βαδίζειν επί τινα 53. 15; p. 1i
βαδίζειν παρά τους τοίχους 45.68

ταχέως 45.77
βαλανείον 54.9

« PreviousContinue »