Page images
PDF
EPUB

ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, τροφήν τε καὶ ποτὸν ἔδωκας τοῖς ἀνθρώποις εἰς ἀπόλαυσιν ἵνα σοι εὐχαριστήσωσιν, ἡμῖν δὲ ἐχαρίσω πνευματικὴν τροφὴν καὶ ποτὸν καὶ ζωὴν αἰώνιον διὰ τοῦ παιδός σου. πρὸ πάντων εὐχαρισ 5 τοῦμέν σοι ὅτι δυνατὸς εἶ σύ· σοὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. μνήσθητι, Κύριε, τῆς ἐκκλησίας σου τοῦ ῥύσασθαι αὐτὴν ἀπὸ παντὸς πονηροῦ καὶ τελειῶσαι αὐτὴν ἐν τῇ ἀγάπῃ σου, καὶ σύναξον αὐτὴν ἀπὸ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, τὴν ἁγιασθεῖσαν εἰς τὴν σὴν βασιλείαν, ἣν ἡτοίμασας το αὐτῇ· ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἐλθέτω χάρις καὶ παρελθέτω ὁ κόσμος οὗτος. ὡσαννὰ τῷ θεῷ Δαυείδ. εἴ τις ἅγιός ἐστιν, ἐρχέσθω εἴ τις οὐκ ἐστί, μετανοείτω. μαρὰν ἀθά. ἀμήν. τοῖς δὲ προφήταις ἐπιτρέπετε εὐχαριστεῖν ὅσα θέλουσιν. 15 11. Ὃς ἂν οὖν ἐλθὼν διδάξῃ ὑμᾶς ταῦτα πάντα τὰ προειρημένα, δέξασθε αὐτόν· ἐὰν δὲ αὐτὸς ὁ διδάσκων στραφεὶς διδάσκῃ ἄλλην διδαχὴν εἰς τὸ καταλῦσαι, μὴ αὐτοῦ ἀκούσητε· εἰς δὲ τὸ προσθεῖναι δικαιοσύνην καὶ γνῶσιν Κυρίου, δέξασθε αὐτὸν ὡς Κύριον. περὶ δὲ τῶν ἀπο2ο στόλων καὶ προφητῶν κατὰ τὸ δόγμα τοῦ εὐαγγελίου οὕτως ποιήσατε. πᾶς δὲ ἀπόστολος ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς δεχθήτω ὡς Κύριος οὐ μενεῖ δὲ εἰ μὴ ἡμέραν μίαν ἐὰν δὲ ᾖ χρεία, καὶ τὴν ἄλλην· τρεῖς δὲ ἐὰν μείνῃ, ψευδοπροφήτης ἐστίν· ἐξερχόμενος δὲ ὁ ἀπόστολος 25 μηδὲν λαμβανέτω εἰ μὴ ἄρτον, ἕως οὗ αὐλισθῇ· ἐὰν δὲ ἀργύριον αἰτῇ, ψευδοπροφήτης ἐστί. καὶ πάντα προφήτην λαλοῦντα ἐν πνεύματι οὐ πειράσετε οὐδὲ διακρινεῖτε· πᾶσα γὰρ ἁμαρτία ἀφεθήσεται, αὕτη δὲ ἡ ἁμαρτία οὐκ ἀφεθήσεται. οὐ πᾶς δὲ ὁ λαλῶν ἐν 30 πνεύματι προφήτης ἐστίν, ἀλλ ̓ ἐὰν ἔχῃ τοὺς τρόπους Κυρίου, ἀπὸ οὖν τῶν τρόπων γνωσθήσεται ὁ ψευδοπροφήτης καὶ ὁ προφήτης. καὶ πᾶς προφήτης ὁρίζων

give food and drink unto men for enjoyment, that they might render thanks to Thee; but didst bestow upon us spiritual food and drink and eternal life through Thy Son. Before all things we give Thee thanks that Thou art powerful; Thine is the glory for ever and ever. Re- 5 member, Lord, Thy Church to deliver it from all evil and to perfect it in Thy love; and gather it together from the four winds-even the Church which has been sanctifiedinto Thy kingdom which Thou hast prepared for it; for Thine is the power and the glory for ever and ever. May 10 grace come and may this world pass away. Hosanna to the God of David. If any man is holy, let him come; if any man is not, let him repent. Maran Atha. Amen.

But permit the prophets to offer thanksgiving as much as they desire.

15

Whosoever therefore shall come and teach you all these things that have been said before, receive him; but if the teacher himself be perverted and teach a different doctrine to the destruction thereof, hear him not; but if to the increase of righteousness and the knowledge of the Lord, 20 receive him as the Lord.

But concerning the apostles and prophets, so do ye according to the ordinance of the Gospel. Let every apostle, when he cometh to you, be received as the Lord; but he shall not abide more than a single day, or if there 25 be need, a second likewise; but if he abide three days, he is a false prophet. And when he departeth let the apostle receive nothing save bread, until he findeth shelter; but if he ask money, he is a false prophet. And any prophet speaking in the Spirit ye shall not try neither 30 discern; for every sin shall be forgiven, but this sin shall not be forgiven. Yet not every one that speaketh in the Spirit is a prophet, but only if he have the ways of the Lord. From his ways therefore the false prophet and the prophet shall be recognized. And no prophet when 35

τράπεζαν ἐν πνεύματι οὐ φάγεται ἀπ ̓ αὐτῆς· εἰ δὲ μήγε, ψευδοπροφήτης ἐστίν. πᾶς δὲ προφήτης διδάσκων τὴν ἀλήθειαν εἰ ἃ διδάσκει οὐ ποιεῖ, ψευδοπροφήτης ἐστίν. πᾶς δὲ προφήτης δεδοκιμασμένος ἀληθινὸς ποιῶν εἰς 5 μυστήριον κοσμικὸν ἐκκλησίας, μὴ διδάσκων δὲ ποιεῖν ὅσα αὐτὸς ποιεῖ, οὐ κριθήσεται ἐφ' ὑμῶν· μετὰ Θεοῦ γὰρ ἔχει τὴν κρίσιν· ὡσαύτως γὰρ ἐποίησαν καὶ οἱ ἀρχαῖοι προφῆται. ὃς δ ̓ ἂν εἴπῃ ἐν πνεύματι· Δός μοι ἀργύρια ἢ ἕτερά τινα, οὐκ ἀκούσεσθε αὐτοῦ· ἐὰν δὲ περὶ ἄλλων το ὑστερούντων εἴπῃ δοῦναι, μηδεὶς αὐτὸν κρινέτω.

12. Πᾶς δὲ ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου δεχθήτω ἔπειτα δὲ δοκιμάσαντες αὐτὸν γνώσεσθε. σύνεσιν γὰρ ἕξετε δεξιὰν καὶ ἀριστεράν. εἰ μὲν παρόδιός ἐστιν ὁ ἐρχόμενος, βοηθεῖτε αὐτῷ ὅσον δύνασθε· οὐ μενεῖ δὲ πρὸς 15 ὑμᾶς εἰ μὴ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας, ἐὰν ᾖ ἀνάγκη. εἰ δὲ θέλει πρὸς ὑμᾶς καθῆσθαι, τεχνίτης ὤν, ἐργαζέσθω καὶ φαγέτω. εἰ δὲ οὐκ ἔχει τέχνην, κατὰ τὴν σύνεσιν ὑμῶν προνοήσατε, πῶς μὴ ἀργὸς μεθ ̓ ὑμῶν ζήσεται Χριστιανός. εἰ δ ̓ οὐ θέλει οὕτω ποιεῖν, χριστέμπορος 20 ἐστιν· προσέχετε ἀπὸ τῶν τοιούτων.

13. Πᾶς δὲ προφήτης ἀληθινὸς θέλων καθῆσθαι πρὸς ὑμᾶς ἄξιός ἐστιν τῆς τροφῆς αὐτοῦ. ὡσαύτως διδάσκαλος ἀληθινός ἐστιν ἄξιος καὶ αὐτός, ὥσπερ ὁ ἐργάτης, τῆς τροφῆς αὐτοῦ. πᾶσαν οὖν ἀπαρχὴν γεννημάτων ληνοῦ 25 καὶ ἅλωνος, βοῶν τε καὶ προβάτων λαβὼν δώσεις τὴν ἀπαρχὴν τοῖς προφήταις αὐτοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἀρχιερεῖς ὑμῶν. ἐὰν δὲ μὴ ἔχητε προφήτην, δότε τοῖς πτωχοῖς. ἐὰν σιτίαν ποιῇς, τὴν ἀπαρχὴν λαβὼν δὸς κατὰ τὴν ἐντολήν. ὡσαύτως κεράμιον οἴνου ἢ ἐλαίου ἀνοίξας τὴν 30 ἀπαρχὴν λαβὼν δὸς τοῖς προφήταις· ἀργυρίου δὲ καὶ ἱματισμοῦ καὶ παντὸς κτήματος λαβὼν τὴν ἀπαρχήν, ὡς ἄν σοι δόξῃ, δὸς κατὰ τὴν ἐντολήν.

he ordereth a table in the Spirit shall eat of it; otherwise he is a false prophet. And every prophet teaching the truth, if he doeth not what he teacheth, is a false prophet. And every prophet approved and found true, if he doeth ought as an outward mystery typical of the Church, and 5 yet teacheth you not to do all that he himself doeth, shall not be judged before you; he hath his judgement in the presence of God; for in like manner also did the prophets of old time. And whosoever shall say in the Spirit, Give me silver or anything else, ye shall not listen to him; but 10 if he tell you to give on behalf of others that are in want, let no man judge him.

But let every one that cometh in the name of the Lord be received; and that when ye have tested him ye shall know him, for ye shall have understanding on the right 15 hand and on the left. If the comer is a traveller, assist him, so far as ye are able; but he shall not stay with you more than two or three days, if it be necessary. But if he wishes to settle with you, being a craftsman, let him work for and eat his bread. But if he has no craft, according 20 to your wisdom provide how he shall live as a Christian among you, but not in idleness. If he will not do this, he is trafficking upon Christ. Beware of such men.

But every true prophet desiring to settle among you is worthy of his food. In like manner a true teacher is also 25 worthy, like the workman, of his food. Every firstfruit then of the produce of the wine-vat and of the threshingfloor, of thy oxen and of thy sheep, thou shalt take and give as the firstfruit to the prophets; for they are your chief-priests. But if ye have not a prophet, give them to 30 the poor. If thou makest bread, take the firstfruit and give according to the commandment. In like manner, when thou openest a jar of wine or of oil, take the firstfruit and give to the prophets; yea and of money and raiment and every possession take the firstfruit, as shall seem 35 good to thee, and give according to the commandment.

[ocr errors]

14. Κατὰ κυριακὴν δὲ Κυρίου συναχθέντες κλάσατε ἄρτον καὶ εὐχαριστήσατε προεξομολογησάμενοι τὰ παραπτώματα ὑμῶν, ὅπως καθαρὰ ἡ θυσία ὑμῶν ᾖ. πᾶς δὲ ἔχων τὴν ἀμφιβολίαν μετὰ τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ μὴ συνελ5 θέτω ὑμῖν, ἕως οὗ διαλλαγῶσιν, ἵνα μὴ κοινωθῇ ἡ θυσία ὑμῶν. αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ῥηθεῖσα ὑπὸ Κυρίου· Εν παντὶ τόπῳ καὶ χρόνῳ προσφέρειν μοι θυσίαν καθαράν ὅτι βασιλεὺς μέγας εἰμί, λέγει Κύριος, καὶ τὸ ὄνομά μου θαυμαστὸν ἐν τοῖς ἔθνεσι.

IO 15. Χειροτονήσατε οὖν ἑαυτοῖς ἐπισκόπους καὶ διακόνους ἀξίους τοῦ Κυρίου, ἄνδρας πραεῖς καὶ ἀφιλαργύρους καὶ ἀληθεῖς καὶ δεδοκιμασμένους· ὑμῖν γὰρ λειτουργοῦσι καὶ αὐτοὶ τὴν λειτουργίαν τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων. μὴ οὖν ὑπερίδητε αὐτούς· αὐτοὶ γάρ εἰσιν οἱ τετιμημένοι 15 ὑμῶν μετὰ τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων.

Doctrina Apost. 7-15.

ΙΧ.

Plinius Traiano.

SOLLEMNE est mihi, domine, omnia de quibus dubito ad te referre. Quis enim potest melius vel cunctationem meam regere vel ignorantiam instruere? Cognitionibus de Christianis interfui numquam: ideo nescio quid et qua2o tenus aut puniri soleat aut quaeri. Nec mediocriter haesitavi, sitne aliquod discrimen aetatum, an quamlibet teneri nihil a robustioribus differant, detur paenitentiae venia, an ei qui omnino Christianus fuit desisse non prosit, nomen ipsum, si flagitiis careat, an flagitia cohaerentia 25 nomini puniantur. Interim in iis qui ad me tamquam Christiani deferebantur hunc sum secutus modum. Interrogavi ipsos an essent Christiani: confitentes iterum ac tertio interrogavi supplicium minatus: perseverantes duci iussi. Neque enim dubitabam, qualecumque esset 3o quod faterentur, pertinaciam certe et inflexibilem obstinationem debere puniri. Fuerunt alii similis amentiae, quos,

« PreviousContinue »