Page images
PDF
EPUB

34 ότι δε ταύτ' αμφότερ', εάν λέγη, ψεύσεται και τους υφ'

εαυτου πεπραγμένοις εναντία έρεί, σκοπείτε εκ τωνδί. όταν μεν τοίνυν την διαθήκην αρνήται, εκ τίνος τρόπου πρεσβεία λαβών την συνοικίαν κατά την διαθήκης έχει, τούτ' έρωτάτ' αυτόν. ου γαρ εκείνο γ' έρεί,

ως όσα μεν πλεονεκτείν τόνδ' έγραψεν ο πατήρ, κύριά 35 έστι της διαθήκης, τα δ' άλλα άκυρα. όταν δ' υπό των

τούδε υποσχέσεων υπάγεσθαι φη, μέμνησθ' ότι μάρτυρας υμϊν παρεσχήμεθα, οι χρόνον πολύν τούδ' άπηλλαγμένου μισθωται τούτοις εγίγνοντο της τραπέζης και του ασπιδοπηγείου, καίτοι τόθ', όπηνίκα έμίσθωσεν εκείνοις, τώδ' εγκαλεϊν παραχρήμα έχρήν, είπερ αληθή ήν υπέρ ών τότ' αφεις νύν τούτω δικάζεται. ως

[merged small][ocr errors]

34. πρεσβεία.] By right of primogeniture.

την συνοικίαν.] “It should be observed that the Attic language distinguishes between dwellinghouses (οικίαι) and lodginghouses (συνοικίαι); accidentally indeed a dwelling-house might be let out for lodgings, and a lodging-house have been inhabited by the proprietor himself” (Boeckh, Publ. Econ. 1.90). Apoll. may have already had a household of his own and his father may therefore have assigned him 8 συνοικία. (Α. Schaefer Dem. U. 8. Zeit, III. 2. 133.) Cf. 8 6 επί συνοικίαις, η.

35. υποσχέσεων.] He will tell you, perhaps, that Phormio promised to pay a good rent (υπισ. χνείτο 8 33), and so for a long time he withheld further action.

χρόνον πολύν.] “For a long time' (ten years as appears by § 37), acc. of duration of time, to be taken with μισθωται εγίγ

Kennedy seems to be

mistaken in taking it with τουδ' ' απηλλαγμένου and translating 'who, long after the defendant's retirement, took a lease. On the contrary, the new lease must have been granted very shortly after the defendant's connexion with the business ended, as eighteen years elapsed from the division of the property to the date of the speech, and the first eight belong to Phormio's lease and the last ten to the later lease of Xenon, &c. (cf. $$ 37, 19, 12). The general sense is this :

We have proved that, after Phormio had given up the bank, others became and long remained lessees (813) of it. Apollodorus ought, the moment they took it, to have looked after his dues, and seen that all his money was in the business. But he made no claim at all, nay even thanked Phormio for his good services in the manage. ment.

νοντο.

τοίνυν αληθή λέγω, και πρεσβεία τε την συνοικίαν έλαβε κατά την διαθήκης και τώδε ουχ όπως εγκαλεϊν ώετο δείν, αλλ' επήνει, λαβε την μαρτυρίαν.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ. 36

"Ινα τοίνυν ειδήτε, ώ άνδρες Αθηναίοι, όσα χρήματέχων εκ των μισθώσεων και εκ των χρεών ως απορών και πάντα απολωλεκώς οδυρείται°, βραχέα ημών ακούσατε. ούτος γάρ εκ μέν των χρεών όμου τάλαντ' 956 είκοσιν εισπέπρακται εκ των γραμμάτων ων ο πατήρ

κατέλιπεν, και τούτων έχει πλέον και τα ημίση πολλών 37 γαρ τα μέρη τον αδελφόν απεστέρει86. εκ δε των μισθώ

σεων, οκτώ μεν ετών & Φορμίων είχε την τράπεζαν, όγδοήκοντα μνας του ενιαυτου εκάστου, το ήμισυ της όλης μισθώσεως και ταύτ' έστι δέκα τάλαντα και τετταράκοντα μναί δέκα δ' ετών μετά ταύτα, ών έμίσθωσαν ύστερον Ξένωνι και Ευφραία και Εύφρονι και d ταύτ' Ζ.

e Βekk. οδύρεται Ζcum FΣΦ. f Bekk. κατελείπεν Ζcum Σ. και πλέον Βekk. πλειον Ζ cum Σ. πλείω FΦ. 88 Zet Dindf. cum Σ. αποστερεί Βekk. h ταύτα Δ. SS 36—42. The plaintiff will customary manner. complain that he is utterly desti- 36. μισθώσεων.] Rents. Cf. tute and ruined. You must know 8 33 μίσθωσιν φέρειν, η. then that, from the debts due to εισπέπρακται εκ τ. γραμ.] 8 21 his father and the rents due to εκ ποίων γραμμάτων, η. himself, he has received more απεστέρει.] “Was continually than forty talents (about £9750). defrauding' his brother of his

Oh, but he has lavishly spent shares in many of the debts. his money in the public service 37. όγδοήκοντα μνάς.] Eighty on trierarchal and choragic minae is half the annual rent, charges! On the contrary, all the share of Apollodorus. In Or. that he gave on his own account 45 8 32 the whole rent is stated after the property was divided, at 2 talents and 40m (i.e. at barely amounted to twenty minae 160m) per annum. Cf. S 51 inf. (£81). Even assuming his boast- Ευφραίω.] Ιn Οr. 49 προς ed liberality to be true, that is Τιμόθεον $ 44 Phormio and Euno reason for giving the defend phraeus are mentioned by Apolant's property to the plaintif, lodorus, as having paid from and thus reducing the former to Pasion's bank certain sums of poverty, while we see the latter

money to persons named by Ti. squandering his money in his motheus. Like Phormio, Eu.

.

38 Καλλιστράτω, τάλαντον του ενιαυτου εκάστου. χωρίς

δε τούτων, ετών ίσως είκοσι της εξ αρχής νεμηθείσης ουσίας, ής αυτός επεμελείτο, τας προσόδους, πλέον ή μνας τριάκοντα, εάν δ' άπαντα συνθήτε, όσα ενείματο, όσα εισεπράξατο, όσ' είληφε μίσθωσιν, πλέον ή τετταράκοντα τάλαντα ειληφως φανήσεται, χωρίς ων ούτος εύ πεποίηκε, και των μητρώων, και ών από

της τραπέζης έχων ουκ αποδίδωσι πένθ' ημιταλάντων 39 και εξακοσίων δραχμών. αλλά νή Δία ταύθ' η πόλις

είληφε, και δεινά πέπονθας πολλά καταλελειτουργη

phraeus had risen from a subor. wv, a fourth part of his mother's dinate position, to be one of the property (5 32). Otherwise we lessees of the bank. Cf. § 14 must understand it of an occaελευθέρους αφεΐσαν, η.

sional bonus for the good-will 38. ετών ίσως είκοσι.] In of the bank: and to this επήνει 8 19 the interval is more strictly might refer in 8 35. stated at eighteen years.

πένθ' ημιταλάντων.] Two and της εξ αρχής κ.τ.λ.], Bee 11. a-half talents, not four and aApollodorus had chosen the half as Jerome Wolf and Ken. shield-manufactory; and the nedy translate it (which would rents of it, under his own ma- require πέμπτου ημιταλάντου). nagement, are now reckoned as The plaintiff's unpaid debt of part of his general income. 156m is with a bitter emphasis

εαν άπαντα συνθήτε κ.τ.λ.] mentioned last in the list of his 'If you add up all the items." resources.

39. αλλά νή Δία.] Introducενείματo more than 30 for eighteen years=

ing a supposed rejoinder on the

opposite side. 'Oh! but he will

more than 540m

say, All this wealth has been more than

received, in fact, not by him, είσεπράξατο 20 – έχει πλέον ή τα ημίση or

but by the city.' Cf. Or. 54 & more than 10*, say 11

καταλελειτουργηκώς.] You είληφε μίσθωσιν from

make out that you are cruelly Phormio 80m foreight

wronged, through your having years

=10 40

(or, after having)lavishly spent, from

(as it were) 'liturgised away,' Xenon, &c., 1 for ten

your money in the public seryears

=10

vice. For this use of kata- cf. Total more than 40+ 40m

Isaeus Or. 5 8 43 ούτε γάρ εις

την πόλιν ούτε εις τους φίλους or πλέον η τετταράκοντα ταλ.

φανερός ει δαπανηθείς ουδέν. αλλά ων ούτος ευ πεπ.] Referring μην ουδε καθιπποτρόφηκας, ου γάρ probably to Phormio's free gift πώποτε έκτήσω ίππον πλείονος of 3000 dr. (8 15).-των μητρώ- άξιον ή τριών μνών" ούτε κατεζεν

34 n.

κώς. αλλ' ά μεν εκ κοινών έλειτούργεις των χρημάτων, συ και ο αδελφός ανηλώσατε άδ' ύστερον, ουκ έστιν άξια μη ότι δυοϊν ταλάντουιν προσόδου, αλλ' ουδ' είκοσι μνών. μηδέν ούν την πόλιν αιτιώ, μηδ' & συ

των όντων αισχρώς και κακώς ανήλωκας, ως η πόλις 40 είληφε, λέγε. ίνα δ' ειδήτε, ώ άνδρες Αθηναίοι, το τε

πλήθος των χρημάτων ων ελληφε, και τας λειτουργίας ας λελειτούργηκεν, αναγνώσεται υμίν καθ' εν έκαστον. λαβέ μοι το βιβλίον τουτί και την πρόκλησιν ταυτηνί* 957 και τας μαρτυρίας ταυτασί.

ΒΙΒΛΙΟΝ. ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ. ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ. 41

Τοσαύτα μεν τοίνυν χρήματα ειληφώς και χρέα πολλών ταλάντων έχων, ών τα μεν παρ' εκόντων, τα δ' εκ των δικών εισπράττει, ά της μισθώσεως έξω της τραπέζης και της άλλης ουσίας, ήν κατέλιπε Πασίων, ωφείλετο εκείνη και νυν παρειλήφασιν ούτοι, και τοσαύτ' ανηλωκώς όσ' υμείς ηκούσατε, ουδε πολλοστόν μέρος των προσόδων, μη ότι των αρχαίων, εις τας λειi Bekk. om. Z cum Σ.

& Βekk. ταύτην Ζ cum Σr. γοτρόφηκας, επεί ουδε ζεύγος έκ- and χορηγία referred to in 8 41 τήσω ορικόν ουδεπώποτε επί του fin. σούτοις αγρούς και κτήμασιν.

μη ότι...αλλ' ουδ'.] See note [So καταχαρίζεσθαι, “ to give on Οr. 34 8 14, and cf. 27 8 7; away in presents,’ καταχρήσθαι, 43 8 9; 56 8 39. (Μadvig's καταπρoδούναι, καταδωροδοκεϊν, Gk. Syntax, $ 212, and Kühner's καταπολιτεύεσθαι, καθυποκρίνεσ- Ausf. Gram. der Griechischen θαί τινα, De Fals. Leg. 88 362, Sprache, ΙΙ. 8 525, 4.) 389. P.]

dvoîv.] i.e. more than 40 for εκ κοινών κ.τ.λ.] i.e. You can- about 20 years, § 38. not take the sole credit for the μηδέν-αιτιώ.] “Don't accuse sums spent before the property the state then,' don't be chargwas divided. Half of that ex. ing the state with being the penditure came out of your cause and object of your lavish brother's money. (8 8.)

expenditure.' έλειτούργεις.] See Dict. Αntig.; 41. α της μισθ. κ.τ.λ.] The also F. A. Wolf's preface to Dem. order is α (έξω της μισθώσεως της Leptines (Beatson's trans. p. 40 τραπέζης κ.τ.λ.) ωφείλετο τω Παsqq.) and Boeckh's Public Econ., σίωνι και α ούτοι (sc. Αpoll. and Book 4 SS 10–15. Among the Pasicles) παρειλήφασιν. λειτουργίαι were the τριηραρχία ουδε πολλοστόν, κ.τ.λ.] The

τουργίας, όμως αλαζονεύσεται και τριηραρχίας έρεί 42 και χορηγίας. εγώ δ', ως μέν ουκ αληθή ταύτ' έρεί,

επέδειξα, οίμαι μέντοι, κάν εί ταύτα πάντ' αληθή λέγοι, κάλλιον είναι και δικαιότερον τόνδε από των αυτού λειτουργείν υμίν ή τούτω δόντας τα τούτου, μικρά των πάντων αυτους μετασχόντας, τόνδε μεν εν

ταις εσχάταις ενδείαις οράν, τούτον δ' υβρίζοντα και 43 εις άπερ είωθεν αναλίσκονται αλλά μην περί γε της ευπορίας, ως εκ των του πατρός του σού κέκτηται, και

1 οίομαι Ζ (cf. 8 18).

re

smallest fraction of his income, 42. τόνδε από των αυτού.] not to say (I needn't say) of his • That he should continue to capital. This explains τοσαύτ', serve you from his own tantilla.

sources,' &c. Pointing to Phor. αλαζονεύσεται τριηραρχίας mio, who is also referred to in έρεί.] Will in bragging terms τόνδε μέν two lines further on. . talk of his trierarchal (and -τούτω δόντας τα τούτου, i.e. choragic) expenses.' Of such handing over to the plaintiff αλαζονεία there are instances (Αp.) the property of the deagain and again in Dem. and fendant (Phorm.). For a simithe other orators, e.g. Midias larly ambiguous use of demonp. 566 seqq.

In Οr. 45 8 85, strative pronouns, see above, Apollodorus appeals to his 8 12 η. father's trierarchies, and in τόνδε μέν...τούτον δ'.] Defend. § 66 taunts one of Phormio's ant and plaintiff respectively. witnesses, Stephanus, with εις άπερ είωθεν αναλ.] A having never done the smallest deliberately vague innuendo, service to the state by τριηραρχία which is partly justified by the Or χορηγία or any other λειτουρ- details of a subsequent section γία whatever, ,

(S 45). In Οr. 45 8 77, ApolThe plaintiff had really some lodorus says with some selfgood reason for being proud of complacency: το μέτριος κατά his trierarchal services. Among πάσας τας εις εμαυτόν δαπάνας the orations of Dem, a speech είναι πολύ τούτου και τοιούτων has come down to us (Or. 50, ετέρων εύτακτότερον ζών αν φαπρος Πολυκλέα) in which Apol- νείην. lodorus states that being ap- SS 43–48. As to the depointed trierarch (in B.C. 362) fendant's wealth, and his having he gave his vessel a splendid got it from your father's estate, equipment and liberal wages to you should be the last man in the crew; and for more than all the world to use such lanseventeen months traversed the guage. The defendant, like Hellespont and other waters, your

own father, made his often encountering perilous money by faithful and honest storms, in the public service. service, by personal integrity of

« PreviousContinue »