Page images
PDF
EPUB

τὰ ἔνυδρα τῶν ζῴων ὀσμᾶσθαι Β, 7, § 9. θεωρία Β, 2, § 9. as ἐντελέχεια Β, 1.

Β, 9, § 5.

ἔνυλοι λόγοι τὰ πάθη Α, 1, § 11.
ἕξις-διάθεσις Β, 5, § 5.
ἐπίηρος Α, 5, § 6.

τὸ ἐπιθυμητικόν Γ, 9, § 2.

ἡ ἐπιθυμητικὴ ψυχή Α, 3, § 12.
ἐπιθυμία Β, 3, § 2. Γ, 10, § 3.
ἐπίστασθαι Β, 2, § 12.

τὸ θρεπτικόν Β, 4, § 1 sq. Γ, 9, § 2.
Γ, 12, § 1.

Ι.

ἴδιον. τὸ ἴδιον τῇ αἰσθήσει περὶ ὁ μὴ ἐν-
δέχεται ἀπατηθήναι Β, 6, § 2. Cf. r, 6,
§ 1. 87.

Ιππων. ψυχή ἐκ τῆς γονῆς Α, 2, § 18.

ἐπιστάσει μᾶλλον ἢ κινήσει ἔοικεν ἡ ἱστορία Α, 1, § 1.

νόησις Α, 3, § 17.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

τὰ κοινὰ (αἰσθητὰ) Β, 6, § 3. Γ, 1, § 5.
κοινός λόγος Β, 3, § 5.

κόρη Γ, 7, § 3. Γ, 1, § 3. τὸ ἐπὶ τῇ κόρη
δέρμα Β, 8, § 6.

κόρσαι ἀναύχενες (Empedocles) Γ, 6,
§ 1.

κριτὴς ὁ κανών Α, 5, § 16.

κριτήν λαμβάνειν Α, 2, § 19.

Κριτίας, ψυχὴν εἶναι αἷμα Α, 2, § 19.
κριτικόν Γ, 9, § 1. κριτικὸν τὸ μέσον Β,
II, § II.

κύκλος Γ, 10, § 8.

τὸ κύριον Β, 8, § 3. κύρια ονόματα Β,
5, § 7. κυρίως Β, 1, § 7. Β, 6, § 4.

Θ.

Θαλής Α, 2, § 14. πάντα πλήρη θεῶν λάρυγξ Β, 8, § 10.
εἶναι Α, 5, § 17.

Λ.

λογισμὸς καὶ διάνοια Β, 3, § 7.

ὁ θεωρητικὸς νοῦς Β, 3, § 7. Γ, 9, § 7. λογιστικόν Γ, 9, § 3.

θεωρητικαὶ νοήσεις Α, 4, § 15.

W. AR.

ὁ λόγος εἶδος τοῦ πράγματος Α, 1, 5 11.

21

[blocks in formation]

νοεῖν Α, 4, § 14. νοεῖν and φρονεῖν dis-
tinguished r, 3, § 3. νοεῖν ἐνεργεία
Γ, 7, 8 7.

ἡ νόησις τὰ νοήματα Α, 3, § 13. νόησις
πρακτικὴ θεωρητική Α, 3, § 15. νόησις
as equal to περιφορά Α, 3, § 15.
νόησις ἐπίστασίς τις Α, 3, § 17.

ὁ νοῦς (cf. s. v. ̓Αναξαγόρας et ἀπαθής).
ὁ νοῦς προγενέστατος πάντων Α, 5, §
12. θεωρητικός Β, 3, § 7. Γ, 10, 7.

[blocks in formation]

ὄργανον and ὀργανικόν Β, 1, § 6. τὰ ὀρ
γανικὰ μέρη τῆς πορείας Γ, 9, § 6.
ὄργανον ὀργάνων ἡ χείρ Γ, 8, § 2.
ὀργή defined A, 1, § 1 1.

ὄρεξις Γ, 9, § 4. Β, 2, § 8. Β, 3, § 2.
ὀρθογώνιον Β, 2, § 1.

ὁρισμός Β, 2, § 1.

ὁρμαθὸς ψαμμου Β, 8, § 3.
ὄρος Γ, 7, § 4.

τὰ Ορφικὰ ἔπεα καλούμενα Α, 5, § 15.
ὀσμή Β, 9.

τὸ ὅτι and διότι Α, 1, § 2. Β, 2, § 1.
οὐσία Β, 1, § 2. οὐσία opposed to φύσις
Α, 1, § 1.

ὁ ὀφθαλμὸς ἡ κόρη καὶ ἡ ὄψις Β, 1, 5

II.

ὄψις Β. 7. ὄψις καὶ ὄρασις Γ, 3, § 7.

πάθος Α, 1, § 9.

Π.

πανσπερμία of Democritus A, 2, § 3.
παρεμφαίνεσθαι Γ, 4, § 3.
πάσχειν τὰ ἐναντία ὑπὸ τῶν ἐναντίων Α,
5, § 8. Β, 4, § 1ο. τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ
ὁμοίου Α, 5, § 8. τὸ πάσχειν καὶ τὸ
κινεῖσθαι καὶ τὸ ἐνεργεῖν τὸ αὐτό Β. 5,
$3.

πέρατα νοήσεων Α, 3, § 15.
περικάρπιον Β, 1, § 6.
περιφορά Α, 3, § 14. § 15.
πηρώματα Β, 4, § 2. Γ, 9, § 6.
Πλάτων ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας Α, 2, §
7. ἐν τῷ Τιμαίῳ Α, 2, § 7. τοὺς
ἀριθμοὺς εἶναι τὰ εἶδη Α, 2, § 7. Γ,9,
$2.

πλωτὴρ ἐντελέχεια πλοίου Β, 1, § 13.
πλωτήρες Α, 3, 8 2.

τὰ περὶ τοῦ ποιεῖν καὶ πάσχειν Β, 5, § 1.
πόροι Β, 9.

πραγματεύεσθαι Α, 1, § 2.

ὁ πρακτικὸς νοῦς Γ, 10, § 7. 8.
τὸ πρακτὸν ἀγαθόν Γ, 10, § 4. § 7.
προαίρεσις Α, 3, § 10.

τὸ πρῶτον Β, 2, § 12. δύναμις πρώτη

Β, Ι. τὸ πρῶτον ἐντελεχείᾳ Β, Ι. ἡ
πρώτη εντελέχεια Β, 1, sq. πρῶτον
τὸ μῆκος Α, 2, § 7. τὸ ὁρῶν πρῶτον
Γ, 2, § 2. ὁ περὶ τὴν καρδίαν πρώτος
τόπος Β, 8, § 10. πρῶτος φιλόσοφος
Α, 1, § 11. ἡ πρώτη ψυχή Β, 4, § 14.
Πυθαγόρειοι ψυχὴν εἶναι τὰ ἐν τῷ ἀέρι
ξύσματα Α, 2, § 4. μῦθοι Πυθαγορι
καὶ τὴν τυχοῦσαν ψυχὴν εἰς τὸ τυχὸν
ἐνδύεσθαι σῶμα Α, 3, § 23.

P.

ῥίζαι ἀνάλογον τῷ στόματι Β, 1, §6. Β,
4,87.

ῥυσμοί of Democritus A, 2, § 3.

[blocks in formation]

σημεῖον Β, 11, § 3.

σιμόν Γ, 4, § 8.

Σ.

οἱ σκληρόσαρκοι ἀφνεῖς Β, 9, § 2.
τὰ σκληρόφθαλμα Β, 9, § 2.

στιγμή Γ, 2, § 15. μοναδική Α, 4,
§ 20.

στοιχεῖα Α, 2, § 7. τὰ περὶ στοιχείων
Β, 11, § 10.

.στρυφνὸν αὐστηρόν Β, 10, § 5.
συμβεβηκός Α, 1, § 1. § 8. Γ, 1, § 5.
συμπέρασμα Β, 2, § 1. Γ, 11, § 4
συμπλοκὴ νοημάτων Γ, 8, § 3.
σύμπτωμα Γ, 12, § 3.

συναίτιον Β, 4, § 8.

σύνθεσις ἐξ ὕλης καὶ εἴδους Β, 1, § 3.
ψεῦδος καὶ ἀληθὲς σύνθεσις Γ, 6,
SI.

συντήκειν Β, 10, § 2.

σφαίρα Β, 8, § 4. Γ, 11, § 3.

Τ.

τεκμήριον Β, 11, § 3.
τετραγωνισμός Β, 2, § 1.

τὶς. τινὶ opposed to ἁπλῶς Γ, 7, § 6.
τὸ τί ἐστι Α, 1, § 2. Γ, 6, § 7. τὸ τί
ἦν εἶναι Α, 1, 8 2. Β, 1, § 8. Γ, 6, 8 7.

Φ.

φαντασία Γ, 3. αἰσθητική Γ, 11, § 1.
βουλευτική Γ, 11, § 1. λογιστική Γ,
10, § 9. Γ, 11, § 1.

φαντάσματα as materials of thought
Γ, 7, 8 3.
φάρυγξ Β, 8, § 10.
φάσις Γ, 6, § 10.

Φίλιππος ὁ κωμῳδοδιδάσκαλος Α, 3, § 9.
τὰ περὶ φιλοσοφίας Α, 2, § 7.

ὁ πρῶτος φιλόσοφος Α, 1, § 11.
φορᾶς kinds of Γ, 10, § 8.

τὸ φρονεῖν καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι ταὐτόν Γ,
3, SI.

φυγή, ὄρεξις Γ, 7, § 2.

τὸ φύλλον περικαρπίου σκέπασμα Β, 1,
$ 6.

φυσικός opposed to διαλεκτικός Α, 1,
$11.

οἱ φυσιολόγοι πρότερον Γ, 2, § 8.
φύσις opposed to οὐσία Α, 1, § 1.

ἡ φύσις οὐδὲν μάτην ποιεῖ Γ, 9, § 6.
rà þurá A, I, § 13. A, 5, § 26. B, 12,
§ 3. Γ, 13, § 1.

φωνεῖ ταῦτα μόνα ὅσα δέχεται τὸν ἀέρα

Β, 8, § 10. φωνή defined B, 8, § 11.
Tò pŵs B, 7, § 2 sqq. г, 5, § 1.

Χ.

ἡ χεὶρ ὄργανον ὀργάνων Γ, 3, § 2.
χρώμα Β, 7.

χωριστὸν λόγῳ, μεγέθει Γ, 9, § 1.

ψαθυρός Β, 8, § 5.
ψοφητικόν Β, 8, § 6.

ψόφος - ψόφησις Γ, 2, § 4. ψόφον
ἔχειν Β, 8, § 1.

ἡ ψυχὴ ἀήρ Α, 2, § 15. αἷμα Α, 2, § 19.

αἰσθητική Β, 5 sqq. ἡ ἀναθυμίασις Α,
2, § 16. ψυχὴν μὴ εἶναι ἀριθμὸν κι
νοῦνθ ̓ ἑαυτόν Α, 4, § 16. μὴ εἶναι
ἁρμονίαν Α, 4, § 1-8. ψυχὴ αἱ ἀρο
χαί Α, 2, § 6. τὸ κινοῦν Α, 2, § 2.
τὸ αὐτὸ κινοῦν Α, 2, § 4. θρεπτική Β,
4, § 1 sqq. ταὐτὸ καὶ νοῦς Α, 2, § 12.
ἡ πρώτη ψυχή Β, 4, § 14. πῦρ Α, 2,
§ 3. § 2. § 11. τόπος εἰδῶν Γ, 4, 84
ὕδωρ Α, 2, § 18. ψυχὴν ἔχειν τὸν
λίθον Α, 2, § 14. φέρεται ὑπὸ τῶν
ἀνέμων Α, 5, § 15.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »