Page images
PDF
EPUB

7629 EVSEBII, POLYCHRONII, PSELLI, in Canticum Canticorum Expofitiones, graece. Joan. Meurfius primus nunc e tenebris eruit, & publicauit, Lugd. Bat. ex Officina Elzeuiriana, 1617. P.B.

30 GREGORII Nazianzeni in Julianum Inuectiuae duae. Cum Scholiis graecis nunc primum editis, & eiusd. Autoris nonnullis aliis, graece. Edidit R. Montagu; Etonae, excud. Jo. Norton, 1610. Fr. B.

31 GENNADII Homiliae de Sacramento Euchariftiae; MELETI Alexandrini, NECTARII Hierofolym., MELETI Syriaci & aliorum Opufcula, gr. & lat. per Eufeb, Renaudotium, Paris, 1709. ag.

32 THEODORI Rhaetenfis Libellus adu. Haerefes, latine factus a Theodor. Beza, Geneuae, 1576. ag.

PATRES LATINI.

7633 SIXTI II. Enchiridion, iuxta Codicem Beati Rhenani edit, obferuationibus illuftrat, aduerfus S. Hieronymi, Gelafii &c. cenfuras vindicat, Concilioque Romano, fub aufpiciis Benedicti XIII. A. 1725. conuocato, ad reftituendam Libri famam offert Vrbanus Godofr. Siberus, Lipf. 1725. ag. 34 ARNOBII Afri aduerfus Gentes Libri VII. cum integris omnium Commentariis, Editio nouiff, Lugd. Batauor. 1651. M.B.

[ocr errors]

35.36 Lucii Caecilii Firmiani LACTANTII Opera omnia: Editio nouiff. quae omnium inftar effe poteft, ad LXXX. & amplius MSS. Codd. editosque XL. collata & emendata, arque notis illuftrata; per Nicolaum LENGLET DV FRESNOY, T. I. II. Lutet. Parif. 1748. Voll. II. geh.

37 COMMODIANI Inftru&tiones aduerfus gentium Deos pro chriftiana difciplina, c. Praefatione Henr. Leonardi Schurzflei Schii, Witembergae, 1705. Papp. B.

38 Henrici Leonardi Schurzfleifchii, ORIENTII Commonitorium fidelium, Libellus, denuo collatis duobus MSS. Codd. Aquicinatino & Turonenfi, ex lectione Martini Delrii & Ed mundi Martene editus, eiusque & variorum notis illuftratus, Vitembergae, 1706. P.B.

[ocr errors]

IN OCTAVO & DVODECIMO.

PATRES GRAECI.

7639 Supplementum Patrum; comple&titur multa SS. Patrum, Conciliorum, Scriptorumque Ecclefiafticorum Opera, quae primum e MSS. Codd. eruit, Notis & Differtationibus illuftrauit Jac. Hommey, Parifiis, 1686. ag.

40 Catena Graecorum Patrum in Prouerbia Salomonis, Inter-
prete Theodoro Peltano. In Ecclefiaften B. GREGORII Thau-
maturgi Metaphrafis graeco-latina. In Canticum Cantico-
rum Paraphrafis Michaelis Pfelli, Antuerp. 1614. ag.
41 S. JUSTINI Apologia fecunda pro Chriftianis, Oratio cohor-
tatoria, Oratio ad Graecos & de Monarchia Liber; cum
latina Fo. Langii verfione, fubiunctis emendatt. & notis Ro-
berti & Henrici Stephanorum, Perionii, Jo. Ernefti Gra-
bii, annexis infuper ad calcem annotationibus Langii & Kort-
holti, edita ab H, HVTCHIN, graec. & lat. Oxoniae, e Thea-
tro Sheldoniano, 1703. L.B.

42 TATIANI Oratio ad Graecos. HERMIAE Irrifio Gentilium Philofophorum, recenfuit adnotationibusque integris Con radi Gesneri, Kortholti &c. fuas qualescunque adiecit Wilhelmus Worth, gr. & lat, Oxoniae, e Theatro Sheldoniano, 1700. P. B.

43 (Petri POSSINI) Ifidorianae Collationes, quibus S. ISIDORI Pelufiotae Epiftolae omnes hactenus editae, cum multis antiquis optimae notae Manufcriptis Codd. comparantur; & inde circiter bis mille locis fupplentur aut emendantur, Romae, 1670. P. B.

Y

44 THEODORETI, Epifcopi Cyri, Dialogi tres contra Haerefes, interprete Victorino Strigelio, graec. & latin. Lipfiae, 1568. Schw. B.

45 Eiusd. Dialogi III. latine, Interprete Victorino Strigelio, ib. eod. ausgeschn,

;

46 B. HIERONYMI Difput. ad Inftitutionem Chriftianorum, Interpr. Fed. Morello, gr. & lat. Lutet. Parif. 1598. ag.

PATRES LATINI.

7647 Scripta Sacra duum VICTORINORVM omnia & fingula, c. Notis Andr. Riuini, Gothae, 1652. ausgeschn.

[ocr errors]

7648 Differtationes Cyprianicae Henrici Dodwelli, c. Appen. dice, Oxoniae, 1684. L. B.

49 Lucii Coelii fiue Caecilii LACTANTII Firmiani Opera omnia, cum notis integris Chr. Cellarii & excerptis Erafmi, Betuleii, Thomafii, Heinfii, Graeuii & aliorum; recenfuit & notis criticis & indice inftruxit Jo. Ludolph. Bünemann, Lipf. 1739. P. B.

50 Jul. FIRMICI MATERNI de errore profanarum Religionum Liber, ex rec. Jo. a Wower, ex Bibliopolio Frobeniano, 1603. ausgeschn.

51 D. HILARII, Epifcopi Pictauienf. Genefis, c. notis Weitzii, Francof. 1625. ausgeschn.

52 PHOEBADII, Aginenfium Galli Epifcopi, contra Arianos Li ber; Cafpar. Barthius recenfuit & animaduerfionum librum adiecit, Francofurti, 1623. ausgeschn.

53 FAVSTINI, Presbyteri, Scriptoris Seculi IV. & fidei orthodoxae aduerfus Arianos vindicis acerrimi, Opera; Oxon. e Theatro Sheldoniano, 1678. P.B.

54 Des heil. Ambrosii Büchlein, von Naboth und böse Ges wohnheit und Geiß der Reichen, durch Joh. murmels lium, Franks. am Mayn, 1569. ausgeschn.

55 Diui VIGILI, Epifcopi Tridentini, Libri V. contra Euti chianam confufionem duarum naturarum, damnatam in Synodo Chalcedonenfi; in Officina Voegeliana, absque ao. ausgeschn.

56 MARII MERCATORIS Opera. Stephanus Baluzius ad fidem veterum Codicum MSS. emendauit & notis illuftrauit, Pa rifiis, 1684. M. B.

57 DRACONTI, Hifpani, Libellorum biga; & EVGENII iunioris, Epifcopi Toletani, Opufcula, c. Notis; Andr. Riuinus notis felectis nouis illuftrauit, Lipf. 1651. ag.

58 SS. Presbyterorum SALVIANI Maffilienfis & VINCENTII Liri nenfis Opera. Steph. Baluzius ad fidem veterum Codd. MSS. emendauit notisque illuftrauit, Edit. tertia, Parifiis, 1684. h. Led. B.

59 S. CAESARII, Epifcopi Arelatenfis, Homiliae XIV. Steph. Baluzius edidit, notisque illuftrauit, Parifiis, 1669. P. B. 60'S. AGOBARDI Opera. Acced, binae Epiftolae Leidradi non antea excufae, Parif, 1605. P.B.

[ocr errors]

7661 S.AGOBARDI, Archiepifcopi Lugdunenfis, Opera; item Epiftolae & Opufcula LEIDRADI & AMYLONIS, Archiepifcorum Lugdunenfiuu; Steph. Baluzius in vnum collegit, emendauit notisque illuftrauit, T. I. II. Parif. 1666. .. 62 RVPERTI de Victoria Verbi Dei Libri XIII. Norimb. 1524. ausgeschn.

#

63 JOANNIS Saresberienfis Policraticus, f. de nugis curialium, Lugd. Bat. 1639. Fr. B.

64 De Chrifto Jefu, beneficiis & laudibus eius, aliquot Chriftianae reliquiae veterum Poetarum Ecclefiafticorum: L. Coelii LACTANTII Firmiani, MEROBAVDIS, Hifp. Scholaftici, Incerti Autoris, Ruftici ELPIDII, vt huiusdem atque AMOENI Enchiridion Biblicum, notis illuftrauit & edidit Andr. Rivinus, Lipfiae, 1652. ausgeschn.

7

65 Fl. Crefconii CORIPPI de Laudibus Juftini Augufti Minoris, ab obitu Juftiniani Imp. Heroico Carmine Libri IV. Edente Andr. Riuino, Lipf. 1653. ag.

66 DREPANII Flori, Theodulphi AVRELII Pfalmi & Hymni, aliaque Carmina facra, notis & Animaduerfionibus ornata ab Andr. Riuino, Lipf. 1653. ag.

67 S. ORIENTI, Illiberitani Epifcopi, Verfus commonitorii, emendati & Scholiis paucis enarrati ab Andr. Riuino, Lipfiae, 1651. ausgeschn.

68 Benedicti PAVLLINI Petrocorii de vita B. Martini Libri VI. c. notis Francifci Jureti; acced. Cafp. Barthii ad Paullinum de vita B. Martini Animaduerfiones: accefferunt & Notae in Paullinum Petrocor. Jo. Fred. GRONOVII. Cura & ftudio Chrifliani Daumii, Lipf. 1681. Papp. B.

I

69 Coelii SEDVLI Mirabilium diuinorum Libri, Pafchale Carmen dicti, & Hymni duo. Chriftoph. Cellarius ex MSS. Codd. recenfuit & adnotationibus illuftrauit, Halae Magdeb. 1704. ausgeschn.

70 Venantii FORTVNATI Clementiani Hymnus, de refurrectione Domini, cum animaduerfionibus Augufti Buchneri, Wittenbergae, 1627. roh.

(NB, deficit Index rerum memorabilium, 4 folia.)

**

CLASSIS XLVI.

CONCILIORVM ET SYNODORVM HISTORIA ET COLLECTIONES.

IN FOLIO.

Canon

7671

anones Apoftolorum. Veterum Conciliorum Con. ftitutiones. Decreta Pontificum antiquiora. Moguntiae, 1525. pp. B.

72 (Jacobi MERLINI) Conciliorum quatuor generalium, Niceni, Conftantinopolitani, Ephefini & Calcedonenfis, & aliorum aliquot Collectio, T. I. II. Coloniae, ex Officina Petri Quentell, 1530. Led. B.

73 (ulrich Reichental) Das Concilium, so zu Constans 1413. gehalten worden, mit allen Handlungen in geist und weltlichen Sachen, mit Figuren und Gemälden gezieret, Augspurg, durch Heinrich Steyner, 1536. geh. 74--77 Hermanni von der Hardt Magnum Oecumenicum Conftantienfe Concilium de vniuerfali Ecclefiae reformatione, vnione & fide, VI. Tomis comprehenfum, c. f. Francof. & Lipf. 1700. Voll. IV. Fr. B.

78 (Orthuini GRATII) Fafciculus rerum expetendarum ac fugiendarum; in quo continetur Concilium Bafilienfe: non illud, quod vulgo circumfertur, fed quod Aeneas Syluius fideliter confcripfit. Infunt praeterea aliquot Epiftolae, Tractatus & Opufcula, Coloniae, 1535. ag.

79 Vera Historia Vnionis non verae inter Graecos & Latinos: fiue Concilii Florentini exactiffima narratio, graece fcripta per Sylueftrum SGVROPVLVM; tranftulit in fermonem lati num, notasque adiecit Robertus Creyghton, gr. & lat. Hagae Comitis, 1660. Perg. B.

« PreviousContinue »