Page images
PDF
EPUB

ων ερωτήσειν έφησθα, πόθεν τα όντα κέκτηται Φορμίων, μόνω των όντων ανθρώπων σοι τούτον ουκ ένεστ'm ειπείν τον λόγον. ουδέ γάρ Πασίων και σος πατήρ έκτήσαθ' εύρων ουδε του πατρός αυτό παραδόντος, αλλά παρά τους αυτού κυρίους Αντισθένει και

'Αρχεστράτω τραπεζιτεύουσι πείραν δούς ότι χρηστός 44 εστι και δίκαιος, επιστεύθη. έστι δ' εν εμπορία και η Σ. ένεστιν Ζ.

2 αυτώ Ζ. character, and by that good 43. πόθεν-κέκτηται Φ.] In Or. credit and fair fame which in 45 8 80, Αpollodorus unfairly the commercial world is the best says ofPhormio,είην δίκαιος,πένης kind of capital.

Αν ην τα του δεσπότου διοικήσας. Again, if you claim the de- ... Had I dragged you off to fendant's property on the ground prison as a thief caught in the that he was once your father's act, with your present proslavc, then Antimachus, a sur- perty clapped upon your back, viving son of your father's for- ... and had I, supposing you mer master, might go still fur- denied the theft, demanded the ther, and claim your own estate name of the person from whom and the defendant's too; yet, you received it, to whose name though now in a humble posi- would you have appealed ? ούτε tion far below his merits and γάρ σοι πατήρ παρέδωκεν, ούθ' his proper rank, he does not go ευρες. to law with them, because they εκτήσαθ' εύρων.] “Got it by have money to spend while he good luck'as a godsend,' a is in destitution.

windfall,’ & εύρημα or “Ερμαίον. Instead of making the most Passages like the present and of the good fortune by which the parallel from Or. 45 § 81 your father and the defendant (given above) should be quoted alike received the rights of in Liddell and Scott (s. V. freedom and citizenship, you ρίσκω, 4).

heartless enough to cast 'Αρχεστράτω.] Isocr. Trapez, contumely on yourself and your 8 43, Πασίων δέ 'Αρχέστρατόν parents, and on Athens too, for μοι από της τραπέζης επτά granting her privileges to people ταλάντων εγγυητήν παρέσχεν. like yourself, you are senseless (A. Schaefer Dem. U. s. Zeit enough to forget that, by insist- ΙΙΙ. 2. 131.). ing that the defendant's former δίκαιος.] “Honest. servitude should not be brought επιστεύθη.] Won his master's up against him, we are really confidence,' was trusted. So speaking on your side and de- in Or. 50 $ 56, Apollodorus fending your own position. The describes the wide extent of his rule, that you lay down to the father's connexion and good detriment of the defendant, can credit (επεξενώσθαι πολλούς και as easily be advanced against πιστευθήναι εν τη Ελλάδι). yourself by the house to which 44. εν εμπορία και χρήμασιν your father was once a slave.' εργαζομένοις.] Kennedy : “In P. S. D, II,

3

are

χρήμασιν εργαζομένους ανθρώποις φιλεργον δόξαι και χρηστών είναι τον αυτόν θαυμαστών ηλίκον. ούτ' ουν εκείνο τούθ' οι κύριοι παρέδωκαν, άλλ' αυτός έφυ χρηστος, ούτε τώδε ο σος πατήρ σε γάρ αν πρότερον 958 τούδε χρηστον εποίησεν, ει ήν επ' εκείνω. ει δε τούτο αγνοείς, ότι πίστις αφορμή πασών εστι μεγίστη προς χρηματισμόν, πάν αν αγνοήσειας, χωρίς δε τούτων

the commercial world and the money-market it is thought a wonderful thing, when the same person shows himself to be both honest and diligent.' The order is: θαυμαστών ηλίκον εστίν ανθρώπους εργαζομένους εν εμπορία και (εργαζομένους) χρήμασι, τον αυτόν δόξαι φιλεργών και είναι χρηστόν, i. e. a reputation for businesslike habits and a really honest character, when combined in the same person, have a striking influence in the money, market and the commercial world.

έν should be taken with εμπορία only, the construction being (as G. H. Schaefer notices) εργάζεσθαι εν εμπορία with the preposition, and éppáζεσθαι χρήμασιν without. Cf. Οr. 578 31, εν τη αγορά εργάζεσθαι with Or. 33 8 4, where της εργασίας της κατά θάλατταν is followed by τούτοις (sc. τοις χρήμασι) πειρώμαι ναυτικούς εργάζεσθαι. [έν εμπορία may also be taken by itself, .in trade it is thought a great matter,' &c. P.]

δόξαι is slightly contrasted with είναι, the outward reputation for business habits with the inward and inherent honesty (cf. έφυ χρηστος below). G. Η. Schaefer says, 'dativus regitur a verbo δόξαι. Deinde το εξής est: τον αυτόν δόξαι είναι φιλεργών και

χρηστόν:' but the position of δόξαι and είναι makes against this construction. Cf. Aesch. Theb. 592, ου γάρ δοκείν δίκαιος αλλ' είναι θέλει.

It is the combination of δόξαι φιλεργών And είναι χρηστών that is insisted on, because a forger, for instance, might have all the air of a painstaking man of business without being really Xpnotós; and vice versa, a man of unblemished morale might never get a name for financial skill, or even ordinary business-like habits.

ούτε –ούτε.] “As then his masters did not bequeath to Pasion this virtue, but his honesty was natural, so neither did Pasion bequeath it to Phormio; for he would have made you honest rather than him, had it been in his power.' The philosophic questions, el διδακτος αρετή, and το φύσει άπαν κράτιστον, are perhaps held in view, though it is seldom that Demosthenes enters on the region of philosophy. P.]

πίστις αφορμή.] “If you don't know that for money-making the best capital of all is good credit; then, what do you know?'

αφορμή.] Cf. s 12 n.

χωρίς...πατρί.] An accidental iambic line. See Isocr. Paneg. 8 170 n.-On υμετέροις, cf. 8 30 fin.

[ocr errors]

πολλά και το σώ πατρί και σοι και όλως τοις υμετέροις πράγμασι Φορμίων γέγονε χρήσιμος. άλλ', oίμαι,

της σης απληστίας και του σου τρόπου τίς αν δύναιτο 45 εφικέσθαι; και δήτα θαυμάζω πώς oύ λογίζει προς

σεαυτόν ότι έστιν 'Αρχεστράτω τω ποτέ τον σον πατέρα κτησαμένω υιός ενθάδε, 'Αντίμαχος, πράττων ου κατ' αξίαν, ος ου δικάζεται σοι ουδε δεινά φησι πάσχειν, ει συ μέν χλανίδα φορείς, και την μεν λέλυσαι, την δ' έκδέδωκας εταίραν, και ταυτα γυναίκ' έχων ποιείς, και τρεις παίδας ακολούθους περιάγεις, και ζης

λογίξη Ζ.

Ρ Βekk. εαυτόν Z cum Σ (cf. Isocr. ad Dem. 8 14 n.). όλως.] “Generally.'

marriage. Οr. 59, κατά Νεαίρας, αλλ', οίμαι...τίς αν δύναιτο;] 8 73 (ή άνθρωπος) εξεδόθη τη Questions of this kind are often Διονύσω γυνή, and Or. 27 8 69 best rendered by a negative θυγατέρας παρά σφών αυτών εκsentence. . • But no one, I feel, δόντας. can come up to your covetous- και ταυτα γυναίκ' έχων.....] ness and your general charac- • And that too, when you have ter.' Your covetousness, &c. a wife.' In his speech mpos no language, I take it, can ade- Πολυκλέα, Αpollodorus, contrary quately describe.' [For the

to what might be expected genitive see on Aesch. Cho. from the present passage, speaks 1022. P.]

in affectionate terms of his 45. χλανίδα.]“Amantle,' alight wife. Οr. 50 8 61, η γυνή ήν εγω upper garment of wool. Aeschin.

περί πλείστου ποιούμαι ασθενώς Timarch. S 131, τα κομψά ταύτα διέκειτο πολύν χρόνον. χλανίσκια......και τους μαλακούς παϊδας ακολούθους.] Οr. 21 χιτωνίσκους. Dem. Οr. 21 8 133 (Meidias) $ 158 τρείς ακολούθους (of Meidias) χλανίδας και κυμβία ή τέτταρας αυτός άγων διά της και κάδους έχων. Pollux: χλανίς αγοράς σοβεί. Χen. Mem. Ι. 7. δε ιμάτιον λεπτόν.

2, σκεύη τε καλά κέκτηνται και λέλυσαι.] · Redeemed' from ακολούθους πολλούς περιάγονται. her owner.

Herod. 11. 135 (of (Becker, Charicles 111. 21, ed. 2 Rhodopis) απικομένη κατ' έργα- =p. 362 of Eng. ed.) σίαν ελύθη χρημάτων μεγάλων περιάγεις.] Cobet, after quotυπ' ανδρος Μυτιληναίου. Αr. Vesp. ing the above passage of Xeno1353, εγώ σε .. λυσάμενος έξω phon (to alter σκεύη καλά into παλλακήν. Dem. Οr. 48 8 53 σκευήν καλήν), takes the hint εταίραν λυσάμενος ένδον έχει. [It suggested by the last word may be remarked that Demos- περιάγονται, to propose the mid. thenes is particularly fond of dle for the active in the present using perfect passives in the passage. "Reponendum est nemedial sense. P.]

cessario περιάγει. Discrimen έκδέδωκας.] Given away in inter περιέγω et περιάγομαι tam

ασελγώς ώστε και τους απαντώντας αισθάνεσθαι, 46 αυτός δ' εκείνος πολλών ενδεής έστιν, ουδε τον Φορ

μίων' εκείνος ουχ ορά. καίτοι εί κατά τούτ' οίει σοι προσήκειν των τούτου, ότι του πατρός ποτ' εγένετο του σου, εκείνη προσήκει μάλλον ή σοί· ο γαρ αυ σος πατηρ εκείνων έγένετο. ώστε και συ και ούτος εκείνου γίγνεσθε εκ τούτου του λόγου. συ δ' εις τούθ' ήκεις άγνωμοσύνης ώσθ' ά προσήκει σοι τους λέγοντας

εχθρούς νομίζειν, ταύτ' αυτός ποιείς ανάγκης είναι 47 λέγειν, και υβρίζεις μεν σαυτόν και τους γονέας τεθ

νεώντας, προπηλακίζεις δε την πόλιν, και α δια της τούτων φιλανθρωπίας απολαύσας εύρετο και σος πατήρ και μετά ταύτα Φορμίων ουτοσι, ταύτα αντί του κοσμείν και περιστέλλειν, ίνα και τους δουσιν ως εύσχη- 959 μονέστατα εφαίνετο και τους λαβούσιν υμίν, άγεις εις μέσον, δεικνύεις, ελέγχεις, μόνον ουκ ονειδίζεις οδον

4 Σ. + ούτως Ζ. αα Zet Dindf, cum Σ, διά om. Βekk. perspicuum est quam perpetu- Antimachus.

Si quem circumductamus άγνωμοσύνης.] “Heartlessness, spectaturum aliquid, automnino

of

proper feeling;' si cui damus operam ut circum- churlishness.' [The polite iens inspiciat aliquid aut Greeks had many terms of this agat, eum περιέγειν dicimur ; kind, αγροικία, σκαιότης, αμαθία, sin autem quis quaqua incedit απαιδευσία, απειρoκαλία. P.] secum trahit aliquem, cuius 47. κοσμείν και περιστέλλειν.] opera officioque utatur, eum • Adorning and cherishing' the περιάγεσθαι dicitur, ut herus right of citizenship. (A metapedissequos, aut tyrannus satel- phor from putting on and gracelites.' (Novae lectiones, p. 652.) fully adjusting clothes. Whence

46. ουδε τον Φορμίωνα.] “Nor is he adds εύσχημονέστατα. Ρ.] Phormio's position unknown ένα-εφαίνετο.] Cf. όπως λέγto him.' Kennedy. For the χθη, 8 20. Goodwin's Moods double negation, see on § 22. and Tenses, § 44. 3. Kühner, Though Phormio was once the § 553. 7. slave of one who was himself άγεις είς μέσον κ.τ.λ.]“You drag a slave of the father of Antima- it into public view, point (the chus, the latter, who is well finger of scorn) at it, criticize aware how Phormio has risen, it; and all but taunt Athens does not grudge him his suc- with naturalizing (admitting to cess and does not hold himself the freedom of the city) such a aggrieved by him.-εκείνω, to character as yourself.'

um,

want

48 όντα σε εποιήσαντο Αθηναίοι. είτ' εις τούθ' ήκεις

μανίας (τί γάρ αν άλλο τις είπoι;) ώστ' ουκ αισθάνει ότι και νυν ημείς μεν αξιoύντες, επειδήπερ απηλλάγη Φορμίων, μηδέν υπόλογον είναι εί ποτε του σου πατρός εγένετο, υπέρ σου λέγομεν, συ δε μηδέποτ' εξ ίσου σοι γενέσθαι τούτον αξιών κατά σαυτού λέγεις & γάρ αν συ δίκαια σαυτό κατά τούτου τάξης, ταυτα ταύθ' ήξει κατά σου παρά των τον σον πατέρα εξ αρχής κτησαμένων. αλλά μην ότι κακείνος ήν τινών, είτ' απηλλάγη τον αυτόν τρόπον όνπερ ούτος αφ' υμών, λαβέ μοι ταυτασι τας μαρτυρίας, ως εγένετο Πασίων Αρχεστράτου.

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ. 49 Είτα τον σώσαντα μέν εξ αρχής τα πράγματα και πολλά χρήσιμον αυτόν παρασχόντα τω πατρί τω τού* Σ. αισθάνη Ζ.

• Σ. τα αυτά Ζ. 48. είς τούθ' ήκεις μανίας.] Cf. 8 SS 49–53. The defendant's 46, είς τούθ' ήκεις αγνωμοσύνης. management of the family proMadvig Gk. Syntax, § 50 ad fin. perty was the very saving of the

μηδένυπόλογον είναι.] Lit. business, and in this and many Should not be taken into ac- other respects he has been a great count against him,' should not benefactor to the plaintiff's father detract from his credit.' A meta- and to the plaintiff himself; and phor from book-keeping, appro- yet the latter is now demanding priate in a speech on bank. a verdict, which, if granted, ing-stock.

will turn the defendant out of [Cf. ο παράλογος, ο κατάλογος, house and home, a ruined bankο μετάμελος, words formed from rupt, like those whom we remema primary use of the simple ber. The plaintif"'s father, esnoun governed by the preposi. teeming the defendant more tion. Translate: And now we, in highly than his own son, wisely requiring that, as Phormio has and prudently left him manager left Pasion's service, it should of his leases when he died, besides not be remembered against him showing his esteem for him during that he was once Pasion's pro- his lifetime. And that esteem perty, are in fact speaking in your was well deserved, for while the behalf; while you, in demand- other bankers, to whose losses ing that Phormio shall not be allusion has just been made, put on the same footing as did business on their own acyourself, are speaking against count, and therefore had to pay yourself.' P.]

norent to another, and were never

« PreviousContinue »