Page images
PDF
EPUB

ούπω γένυσι φαίνων τέρειναν ματέρ οινάνθας οπώραν,

ΙΟ

'Αντ. α'. εκ δε Κρόνου και Ζηνός ήρωας αιχματάς φυτευθέντας

και από χρυσεάν Νηρηίδων Αιακίδας έγέραιρεν ματρόπολίν τε, φίλαν ξένων άρουραν

15 τάν ποτ' εύανδρόν τε και ναυσικλυτάν

155 [213]; but the Aorist is also • fruit-season, tender mother of used frequently. So we often have vine-blossom.) For the metapho. νικών for νικήσας. On Thuk. V. 49, rical use of otápa, cf. Isth. 11. 5, 'Ανδρoσθένης 'Αρκάς παγκράτιον το Aesch. Suppl. 996, υμάς δ' επαινω πρωτον ενίκα, Arnold confounds μη καταισχύνειν εμέ, 1 ώραν εχούσας that Impf. with the contempora- τήνδ' επίστρεπτον βροτοίς. |τέρειν' neous' (?) Impf. ετελεύτα (θέρος, οπώρα δ' ευφύλακτος ουδαμώς, κ.τ.λ., έτος), where the action of the verb where we have perhaps a reminisis continuous, drew to a close,' cence of this passage. •'Oropa is and renders • A. was winning his strictly speaking that part of the prize.' Now in chronological re- year which falls between the rising cords the Imp. évika ‘was victor of the dog-star and the rising of (for the Olympiad, Pythiad, &c.),' Arcturus — the hottest season of is as natural as nexe was archôn.' the year, while the sun is in Leo. The use of the official tense may The ancient Greeks divided the have spread, but on the other hand year into seven seasons-έαρ, θέρος, the non-official use, as here, may οπώρα, φθινόπωρον, σπορητός, χείmean began to be victor.' For μων, φυταλία. Οπώρα Sometimes the accusative of reference oréga- means fruit:' thus Alcman calls

cf. Simonides, Frag. 147 (203), honey: κηρίνη οπώρα, “waxen fruit.' νικών τρίποδα, ιnfrα, υ. 52.

Hence, metaphorically, the most 6. γένυσι.] ΜSS. γένυς, Herm. blooming time of youth: I. 11. 5. γένοι. · Not yet displaying on See Schneider, s.v. Don. cheeks and chin down the daughter 7. The following scheme shows of (life’s) ripening time.' (Lit. the relationship: KRONOS Asôpos

GAEA

T
Cheiron
Zeus by Aegina

NEREUS
Aeakos m. Psamatheia

T

Phokos
Telamôn Peleus

Thetis
T
Aias

Achilles

vov,

Endais m.

[ocr errors]

8. φιλαν ξένων αρουραν.] Cf. Ρyth. ΙΙΙ. 5, νόον ανδρών φίλων. Here φίλ. άρ. go together to make up one

idea, · favourite-resort.'

9. Cf. ΟΙ. VI. 9, ακίνδυνοι δ' άρεται | ούτε παρ' ανδράσιν ούτ' έν

το θεσσαντο, παρ βωμόν πατέρoς Ελλανίου

στάντες, πίτναν τ' εις αιθέρα χείρας αμά 20 Ένδαΐδος αριγνώτες υιοί και βία Φώκου κρέοντος,

Έπ. α'. και τας θεού, δν Ψαμάθεια τίκτεπί ρηγμίνι πόντου.

αιδέομαι μέγα είπείν εν δίκα τε μη κεκινδυνευμένον, 25 15 πώς δη λίπον ευκλέα νάσον, και τις άνδρας αλκίμους δαίμων απΟίνώνας έλασεν. στάσομαι' ού τοι άπασα κερδίων

30 ναυσι κοίλαις τίμιαι, where as here πολύθεστε τοκεύσι), looks like a ävdpes seem to be warrior landsmen. coined correlative to απόθεστος, οι For ναυσικλυτάν cf. Nem. ΙΙΙ. 2, as if it meant multa impetrans. For πολυξέναν, VΙΙ. 83, αμέρα.

Πασιθέη, not die allbegehrte, but 10. θέσσαντο.] For construction 'ordaining (ordering) for all,' cf. cf. Ρyth. VΙΙΙ. 72, θεών όπιν άφθιτον Πασιτέλης, and for the meaning cf. αιτέω. [The Schol. here translates Θέτις.I therefore infer that the it: ηύξαντο. It bears the same V θες, fes is an extension of the W sense in Apoll. Rhod. I. 824:

dha (θε). οι δ' άρα θεσσάμενοι παίδων γένος, πάρ βωμόν.] Cf. Ρyth. IV. 74, όσον έλειπτο, where the Schol. says: (μάντευμα) πάρ μέσον ομφαλόν ευδένεξ αιτήσεως αναλαβόντες, αιτήσαντες. δροιο ρηθέν ματέρος. Cf. Madv. 8 75. θεσσασθαι γάρ το αίτησαι και εκε- L. and S. say that with such use τεύσαι. και Ησίοδος : θεσσάμενος of παρά there is always reference to γενεην Κλεοδαίου κυδαλίμοιο. past motion, which is not true of και 'Αρχίλοχος: πολλά δ' εύπλο- these two instances. It denotes κάμου πολιής άλος έν πελά- not only motion beside, but extenγεσσι θεσσάμενοι γλυκερόν sion beside (Kühner). νόστον. Don.] Curtius refers these “Ελλανίου.] There was a temple of forms to the Voes, pray,' whence Zeus Hellânios in Aegina said to he derives θεός. Cf. πολύθεστος, have been built by the Myrmidons. multi factus (?),’ Kallim., απόθεσ- 11. πίτναν.] For επίτνασαν. TOS, 'despised,''Od. xvII. 296. Lat. From πίτνημι*, an assumed byferiae, festus. This seems sound form of πετάννυμι. Ηomer has the except as to the meaning of the forms ΙΙ. πίτναντο, Οd. XI. 392, V θες. We cannot well attach πιτνας εις εμέ χείρας. the meaning 'prayer,' desire,' to 12. αριγν. υι.] Peleus and TeOdysseus' old dog. He was 'neg- lamôn, "mighty prince Phôkos,' lected,' 'rejected,' rather than ‘un- their half-brother whom they slew, prayed for,'prayed against,' un- being the of the Nêreid desirable.' Feriae again is ‘ordain. Psamatheia. Endais, Aeakos' wife, ed (appointed) day,' or rites. As was daughter of Cheirôn. For far as usage goes θεσσασθαι =im- the slaughter of Phôkos, cf. Apollopetrasse, to get ordained (appoint- dôros, III. 12. 6, Pausan. II. 29, 7. ed) for one' (Θέσσεσθαι, “ to be for 14. εν δίκα.] Cf. Ol. VΙ. 12, for getting ordained (appointed) for this adverbial phrase. one').

Kallimachos’ πολύθεστος 16. απ. Οίν.] So ΜSS.; αποινώσας, (Dem. 48, τέκνον ελίνυσον, τέκνον old editions.

son

φαίνουσα πρόσωπον αλάθειατρεκής:
και το σιγαν πολλάκις εστί σοφώτατον ανθρώπω
νοήσαι.

Στρ. β'. ει δ' όλβον ή χειρών βίαν ή σιδαρίταν έπαινήσαι πόλεμον δεδόκηται, μακρά μου

35 20 αυτόθεν άλμαθ' υποσκάπτοι τις έχω γονάτων έλα

φρόν ορμάν

στάσομαι.] Cf. ΟΙ. Ι. 52.

Flavius Philostratus speaks of the ού του, κ.τ.λ.] “Verily it is not in danger of hurting the limbs in the every case (cf. Ol. ΙΧ. 100, το δε leaping match. Whether the use φυά κράτιστον άπαν) better that of αλτηρες would make our kind of exact truth should unveil her face.' long jump dangerous is not proved; For construction, cf. Ol. ix. 103, that they could not enable a leaper άνευ δε θεού σεσιγαμένον | ου σκαιό- to reach 50 feet seems certain. The τερον χρήμ' έκαστονand my note. danger suggests a descent. I have

18. νοήσαι.] For Inf. cf. OI. VII. given a great deal of attention to 25, τούτο δ' αμάχανον ευρείν, ότι νύν modern athletics, and it seems to έν και τελευτά φέρτατον ανδρί τυχεϊν, me that we need the assumption of Nem. ΙΙΙ. 30.

a fall of 30 ft. to bring the 50 and 19. δεδόκηται.] Rare form for 55 ft. leaps within the bounds of δέδoκται. Cf. Curtius, The Greek credibility! It is obvious that the Verb (Trans.), p. 262, Herod. VΙΙ. 16. distance of the leap was measured

20. αυτόθεν.] Interpolated MSS. along a given direction; but that δ' αύτόθεν, Böckh, Bergk δη αυτόθεν.

there was

a maximum limit of *From this point,'—

–as βατήρ (αρχή length is incredible. See my note on του των πεντάθλων σκάμματος, Ηe- Pyth. 1. 44, which applies as well to sych.). From this notice and our the leap as to the discus or javelin μακρά άλματα(= σκάμματα) we may throwing. As for Hor. Od. 1. 8. 12, infer that the trench was dug along saepe disco, saepe trans finem nobilis the length of the leap for the leapers expedito, the exercises of the campus to jump into. It was said to have are referred to, not regular games; been originally fifty feet long, and again, the passing of the finis is a Phayllos of Krotôna was said to credit, not a disqualification. Phayl. have jumped nearly five feet beyond los and Chiônis are said to have it at Delphi. Eustathios cites the leaped beyond the σκάμματα (which inscription on his statue, πέντεπί Eustathius calls collectively τα πεντήκοντα πόδας πήδησε Φάϋλλος | έσκαμμένα, misunderstood by Phiδίσκευσεν δ' εκατόν πέντ' απολειπο- lipp to mean marks of the several μένων. Cf. Schol. on Lucian Ad leaps, by Dissen to mean a transSomm. 6, των προ αυτού σκαπτόντων

trench bounding the end ν' πόδας και τούτους πηδώντων και of the leaping - ground). Their υπέρ τους ν' πάνυ επήδησεν.

achievement does not appear to Whether the σκάμματα was an

have been a disadvantage. Any actual trench or only a strip of soil official mark of distance would be loosened with the spade, as in the for a warning to spectators and a English long jump, it is hard to say. guide to competitors, not a check

verse

και πέραν πόντοιο πάλλονταιετοί.

40 πρόφρων δε και κείνοις άειδ' εν Παλίω Μοισαν και κάλλιστος χορός, εν δε μέσαις φόρμιγγΑπόλλων επτάγλωσσον χρυσέω πλάκτρω διώκων

'Αντ. β'. 25 αγείτο παντοίων νόμων αι δε πρώτιστον μεν ύμνησαν Διός αρχόμεναι σεμνάν Θέτιν

45 Πηλέα θ', ώς τέ νιν άβρα Κρηθείς Ιππολύτα δόλω

πεδάσαι
ήθελε ξυνάνα Μαγνήτων σκοπών

50 πείσαισ' άκοίταν ποικίλους βουλεύμασιν,

on their performances,

or else merely the boundary of the space which under ordinary circumstances was sufficient for the particular exercise. The Schol. on this passage of Pindar says ή δε μεταφορά από των πεντάθλων εκείνων γαρ κατά τον αγώνα πηδώντων υποσκάπτεται βόθρος, εκάστου το άλμα δεικνύς. It is not correct to make a distinction between this βόθρος and σκάμμα. The Schol. seems wrong in saying δεικνύς.

ελαφρόν.] Metri causa. MSS. έλαφράν.

ορμάν.] “A spring.”

21. πάλλοντ'.] • Shoot.' The context shows that the poet is thinking of a spring. The swift straight flight of the eagle may well be described as if it were the result of one impulse, like the flight of a stone or a javelin. Note that our fly, Ger. fliegen, and our spring are expansions with g for earlier k or gh (cf. σπέρχω) of the v/sPAR, SPAL, Curtius, Grundz. No. 389.

22. δε.] Introduces the subjects just announced, beginning with όλβος.

και κείνοις.] So Böckh. MSS. κακείνοις αείδει Π., cf. OI. XI. 41, Pyth,

ΙΙΙ. 55, also τώνδ' εκείνων τε (Μss.),
ΟΙ. VI. 102. In ol. II. 99 και κείνος
ought to be read from the old mss.
The only case in Pindar where the
form ÉKELV- occurs without crasis of
kal or elision of e before it is in a
corrupt fragment, No. 114 [102],
from Clemens Alex. "To them too,
as well as to Kadmos; cf. Pyth. III.
89, 90.. Mr Sandys on Εur. Bacch.
877-881 quotes Theognis, υ. 75,
Moίσαι και Χάριτες κούραι Διός, αϊ
ποτε Κάδμου | ες γάμον ελθούσαι, κα-
λον αείσατ' έπος. | όττι καλόν φίλον
έστι, το δ' ου καλόν ου φίλον εστί, and
Plato, Lysis, p. 216 C, κινδυνεύει
κατά την παλαιάν παροιμίαν το καλόν
φίλον είναι. Τhis saying might well
be introduced into the account of
Pêleus' honourable repulse of Hip-
polytê.

24. Cf. Ρyth. Ι. 1.
25. Διός αρχ.] Cf. Nem. ΙΙ. 3.

27. ξυνανα.] For ξυνάονα; cf. Pyth. III. 48. "Having beguiled by cunningly devised tales her husband, the king of the Magnêtes, to be her accomplice,' not his friend. Cf. Aesch. Ρ. V. 559, έδνοις άγαγες Ησιόναν Ι πιθών δάμαρτα κοινόλεκτρον. For σκοπόν cf. οι. Ι. 54, VΙ. 59, Pyth. III. 27.

ψεύσταν δε ποιητών συνέπαξε λόγον, 30 ως άρα νυμφείας επείρα κείνος έν λέκτρoις 'Ακάστου 55

'Επ. β'. ευνάς το δ' εναντίον έσκεν πολλά γάρ μιν παντί

θυμώ παρφαμένα λιτάνευεν. του δ' * άρ' * οργάν κνίζον

αιπεινοί λόγοι ευθύς δ' άπανάνατο νύμφαν, ξεινίου πατρός χόλον 6ο δείσαις" ο δ' έφράσθη κατένευσέν τέ οι όρσινεφής εξ

ουρανού 35 Ζευς αθανάτων βασιλεύς, ώστ' εν τάχει ποντιαν χρυσαλακάτων τινά Νηρεΐδων πράξεις

65

Στρ. γ'. γαμβρόν Ποσειδάωνα πείσαις, δς Αιγώθεν ποτί κλειτάν

θαμά νίσεται Ισθμόν Δωρίαν ένθα μιν εύφρονες ίλαι συν καλάμοιο βοά θεών δέκονται,

70

άκοιτιν,

29. For she concocted a lying 35. ώστ'.] Cf. Thuk. VIII. 86, fiction.'

επαγγελλόμενοι ώστε βοηθείν, Madν. 30. άρα.] “Forsooth, as she said.'

8 143.

Render, to the effect 31. ευνας.] Union,' cf. OI. IX. that.' 44, Isth. VΙΙ. 30.

36. πράξειν.] That he (Peleus) 32. παρφαμένα.] Trying to be- would be requited with. Cf. Pyth. guile him. Cf. Ol. VΙΙ. 60, παρφά- ΙΙ. 40. Of course πείσαις refers back μεν όρκον, * to utter an oath guile- to Zeus. Cf. Isth. VII. 27 for the fully.'

myth.

. δ' άρ'.] Rauchenstein. MSS. δε. 37. γαμβρόν.] As husband of

αιπεινοί.] “Bold,' wanton;' ut- Amphitritê Poseidon was connected tered under influence of stupendous by marriage with the Nêreids. (αιπύς, q. υ.) passion.

Αιγαθεν.] Probably the Achaean The combination of blamewor- Aegae, cf. II. VIII. 203. thiness and loftiness occurs in 38. εύφρονες έλαι.] • Festive Aesch. Ρ. V. 18, της ορθοβούλου throngs. Cf. Nem. IV. 1. θέμιδος αιπυμητα παϊ, where the Dissen thinks Poseidon and the epithets are nearly correlatives. Isthmos are mentioned because Lat. praeceps.

Phylakidas was preparing to com33. ξειν. πατ.] Ζευς Ξένιος. pete at the Isthmian games. For

34. ορσινεφής.] Εpithet of Zeus μιν...θεον cf. Οd. VI. 48, ή μιν έγειρες the thunderer, cf. 01. iv. 1.

Ναυσικάαν εύπεπλον.

« PreviousContinue »