Page images
PDF
EPUB

σαν"

25 εν λυγρό νείκει" μέγιστον δ' αιόλα ψεύδει γέρας αντέ

ταται. κρυφίαισι γαρ εν ψάφους Οδυσση Δαναοί θεράπευ

45 χρυσέων δ' Αίας στερηθείς όπλων φόνω πάλαισεν.

Επ. β'. η μάν ανόμοιά γε δάοισιν εν θερμώ χροΐ έλκεα ρηξαν πελεμιζόμενοι

50 30 υπ' αλεξιμβρότο λόγχα, τα μεν αμφ' 'Αχιλεί νεοκτόνω,

άλλων τε μόχθων παμφθόροισιν εν
αμέραις. έχθρα δ' άρα πάρφασις ήν και πάλαι, 55
αιμύλων μύθων ομόφοιτος, δολοφραδής, κακοποιον

όνειδος"
& το μεν λαμπρόν βιάται, τών δ' αφάντων κύδος
αντείνει σαθρόν.

Στρ. γ'. 35 είη μη ποτέ μοι τοιούτον ήθος, Ζεύ πάτερ, αλλά κελεύθοις

60

25. αντέταται.] The greatest prize has been held out to, con. ferred upon, not held up,' 'proposed.' For perfect cf. Ol. I. 53, Nem. ΙΙΙ. 84.

27. φόνω.] “Invited the grip of violent death. Cf. Hes. W. and D., 413, άτησι παλαίει.

28. η μάν.] Yet verily.'

ανόμοιά γε.] Though Odysseus was perhaps equal to Aias, or almost equal, according to the terms of the contest for the arms, in battle at least they made far different wounds gape (or gush [with blood]') on the warm flesh of foemen (dat. incommodi) when hard pressed, &c.' That is to say in battle Aias was very superior to Odysseus.

29. πελεμιζόμενοι.] So Schol. Vet. MSS. πολεμιξ.

30. μεν-τε.] Cf. Ο1. ΙV. 15. The poet refers to exploits not related

in our Iliad, but probably from the ballads which formed the Aethiopis of Arktinos. From the frequent mention of Memnôn this group of legends seems to have been a favourite either with Pindar or with the Aeginêtans. Of course the fight with Hektôr, Il. xiv. 402, may have been in the poet's mind among the άλλων μόχθων.

32. έχθρά, κ.τ.λ.] “Fell detraction then (as may be inferred from the above-mentioned instance) existed even of old.'

33. δολοφραδής, κ.τ.λ.] “Deviser of guile, mischief-making calumny.'

34. Cf. Apollod. (Brunck, Gnom.) ΙV. 12, προς γάρ το λαμπρόν ο φθόνος βιάζεται | σφάλλει τ' εκείνους ους αν υψώση τύχη; and for βιάται, Od. ΧΙ. 503, οι κείνον βιόωνται εέργουσιν Τ' από τιμής (Dissen). For αφάντων cf. Pyth. 1. 84, XI. 30. Render

απλόαις ζωάς εφαπτοίμαν, θανών ως παισι κλέος μη το δύσφημον προσάψω. χρυσόν εύχονται, πεδίον

δ' έτεροι

απέραντον εγώ δ' αστούς έδων και χθονι γυΐα καλύψαιμό,

65 αινέων αινητά, μομφάν δ' επισπείρων αλιτρούς.

'Αντ. γ. 40 αύξεται δ' αρετά, χλωραϊς εέρσαις ως ότε δένδρεον

άσσει, έν σοφούς ανδρών αερθείσ' έν δικαίοις τε προς υγρόν 70 αιθέρα. χρείαι δε παντοίαι φίλων ανδρών τα μεν

• which doth violence to the illus. trious, but sets up a rotten notoriety of the obscure. Lit. άντείνει σαθρόν =rears on a rotten foundation.

36. εφαπτοίμαν.] For the dat. of something realised cf. Ρyth. VΙΙΙ. 60, μαντευμάτων εφάψατο συγγόνοισι τέχναις, OΙ. Ι. 86, εφάψατο έπεσι; for the genitive of something not actually realised cf. Nem. ix. 47, ΟΙ. ΙΧ. 12, ούτοι χαμαιπετέων λόγων εφάψεαι, where the meaning is the same in other respects as in Ol. 1. 86, L. and S. notwithstanding, while in Pyth. VΙΙΙ. 60 the verb means precisely the same as Ol. 1. 86, i.e. make use of.' In Nem. ix. 47 the meaning is attain,' here it is keep to. Cf. έσχον, “I got, έχω, I keep. The word illustrates the relation of χράομαι, use, to the « of χείρ and χράω, χραύω, χραίνω, graze. For metaphor cf. 01. 1. 115, Nem. 1. 25, ΙΧ. 47.

κλέος | μη το δύσφαμον.] “Α reputation—not that disgraceful one.' The Tò refers back to TV αφάντων σαθρόν κύδος.

37. εύχονται.] For suppression of οι μεν cf. II. XXII. 157, τη ρα παραδραμέτην, φεύγων ο δ' όπισθε διώκων, Εur. Ιph. Ταur. 1350, κοντ. οις δε πρώραν είχον οι δ' επωτίδων άγχυραν εξανέπτον. For sentiment cf. Frag. [206] 242.

38. εγώ, κ.τ.λ.] But for me, may I even till death prove a favourite with my fellow-citizens for praising the praiseworthy and scattering censure on wrongdoers.' The aorist participle ådwv ='as an established favourite'; or is it the participle of the gnômic aorist ? cf. Nem. 1. 62, VII. 3. With many misgivings I have not adopted Shilleto's explanation given on Thuk. I. 90 8 3, δράσαντές τι και κινδυνεύσαι, « do something if they must risk their lives '-in effect, 'may I please ..., if I die for it.' He compares Aesch. Choëph. 438, έπειτ' εγώ νοσφίσας όλοίμαν, Soph. El. 1079. Here, however, the idea of death is not involved in that of pleasing, 40. χλωραΐs.] Cf. Ο. and P. p.

Frag. 99 [87], note. άσσει.] ΜSS. άίσσει | σοφούς. The text is Böckh's.

41. When exalted to the elastic air of heaven among men who love song and justice. Many are the uses of friends. Most important is 'help in regard to toilsome achievements. While the delight (of success and rest) seeks to get evidence set before men's eyes.' I.e. in the first flush of triumph men long for perpetual commemoration of their exploits. Though substantial help is most important

XXXV,

αμφί πόνοις υπερώτατα' μαστεύει δε και τέρψις έν όμμασι θέσθαι πίστιν. ω Μέγα, το δ' αύτις τεάν ψυχαν κομίξαι 75

Επ. γ. 45 ού μοι δυνατόν κενεάν δ' ελπίδων χαύνον τέλος

σευ δε πάτρα Χαριάδαις τε λάβρον
υπερείσαι λίθον Μοισαίον έκατι ποδών ευωνύμων 80
δις δη δυοϊν. χαίρω δε πρόσφορον

εν μέν έργω κόμπον είς, επαοιδαϊς δ' ανήρ 50 νώδυνον και τις κάματον θήκεν" ήν γε μαν επικώμιος ύμνος

85 δη πάλαι και πριν γενέσθαι τάν 'Αδράστου τάν τε

Καδμείων έριν.

as leading to success, yet success cannot be enjoyed unless one gets lasting credit for merit by confirmation or proof of song. Dissen cites ΟΙ. Χ. 5, μελιγάρυες ύμνοι | υστέρων αρχαι λόγων | τέλλεται και πιστον όρκιον μεγάλαις αρεταϊς, Ovid, E. Pont. I. 5, 32, sumque fides hujus inaxima vocis ego.

45. Cf. Ρyth. II. 61, χαύνα πραπίδι παλαιμονεί κενεά.

46. Χαριάδαις τε.] Dissen thinks that the pparpla of the Chariadae included the trárpa of Deinis ; but perhaps te is explanatory as in Aesch. Ag. 10, 210, 1503, Εum. 107.

λάβρον.] Cookesley would read τ' ελαφρoν = it is easy, comparing Nem. VII. 77. Schneider proposed λαμπρόν. I think the text should be kept. Here as elsewhere Pindar may have recorded a rare meaning akin to which is that of λόφος, neck,' being secondary. Cf. the use of θοός, Frag. 139, πίτναντες θοάν κλίμακ' ες ουρανόν αιπόν.

47. (I can) uprear a lofty stêlê of song on behalf of the twice illustrious feet of two men. Cf. Supra, υ. 16.

49. έν έργω.] “On the occasion of an exploit.

50. και τις.] For the position of τις cf. Pyth. I. 52. The poet is meant; his ode is a proper expression of triumph, while at the same time it is a spell to soothe physical pain, For sentiment cf. Nem. IV. 4.

θηκεν.] Gnomic aorist.
γε μάν.]

• Nevertheless,' i. e. this is no new thing, for though detraction existed in olden time (v. 32) there also existed the antidote of laudatory poetry even before the foundation of the Nemean games by Adrastos when his host set out against Thebes. There is a double opposition: the antiquity of his art opposed to present effort of the poet, and the beneficent art itself opposed to coëval detraction.

51. δή.] “Already’ = ήδη.

NEMEA IX.

ON THE VICTORY OF CHROMIOS OF AETNA WITH THE

FOUR-HORSE CHARIOT IN THE PYTHIA AT SIKYON.

INTRODUCTION.

For Chromios see Introduction to Nem. I. In this victory Chromios won a crown (vv. 52, 53) and silver bowls (v. 51). The ode was composed some time after the victory (v. 52) soon after the founding of Aetna, i.e. B.C. 474 or 472 (v. 2). As Pindar seems to have been present the latter date is preferable.

The rhythm is Dorian and the ode is processional, accompanied both by lyre and flute (v. 8).

[merged small][ocr errors]

1–5. Invocation to the muses to inspire the chorus to cele

brate Chromios' victory in games sacred to Lêtô and her

children. 6, 7. Let not a deed of prowess sink into oblivion. 8, 9. Strike up with lyre and flute in honour of the games

instituted by Adrastos. 9—27. Myth of the Seven against Thebes concluding with the

flight and engulfing of Amphiarâos. 28--32. Prayer that Zeus may grant lasting peace, civil order

and glory in games to the Aetnaeans.

[ocr errors]

32—34. They are fond of horses and, strange to say, are above

considerations of gain or economy in their ambition. 34–39. Chromis is a mighty warrior such as few besides. 39—43. As Hektôr by Skamandros, so Chromios by Helôros got

glory, and elsewhere too by land and sea. 44. He has earned a peaceful old age. 45-47. He has been blessed with riches and honour. 48, 49. The banquet loves peace; fresh victory is enhanced by

song, which is inspired by the bowl. 50—53. Let the prize bowls be filled with wine. 53—end. Zeus is invoked to note the excellence of the poet's min

strelsy. .

Στρ. α'. Κωμάσομεν παρ' 'Απόλλωνος Σικυώνοθε, Μοϊσαι, ταν νεοκτίσταν ές Αίτναν, ένθ' αναπεπταμέναι ξείνων νενίκανται θύραι,

5 όλβιον ες Χρομίου δωμ'. άλλ' επέων γλυκών ύμνον

πράσσεται. το κρατήσιππον γάρ ες άρμαναβαίνων ματέρι και

διδύμοις παίδεσσιν αυδάν μανύει

[ocr errors]

1. Κωμάσομεν.] For the future tense referring to the time of reci. tation cf. Pyth. IX. 39, XI. 10. Böck) and others make this and όρσομεν conjunctives, Don. on υ. 43 deliberative futures, a needless distinction.

2. αναπεπταμέναι.] “Flung back.'

ξείνων.] For the gen. cf. Soph. Αίαν, 1353, κρατείς τοι των φίλων νικώμενος, Εur. Med. 315, σιγησόμεσθα, κρεασσόνων νικώμενοι, Madν.

of this passage-ένθ' άρα πεπταμέναιν ξείνων ένεκεν ταϊν θύραιν.

3. πράσσεται.] Cf. Oι. πι. 7 for the phrase, in which the ode is regarded as a debt. The majority of mss. and editors read πράσσετε, but it is not easy to see who is meant, as the Muses do not claim songs but inspire, and so forth. For the addition of étéwv cf. infra, v. 7, and Nem. VΙΙ. 16. The αλλ' favours the reading πράσσεται. The chorus must discharge their obligation of minstrelsy before partaking of Chromios' hospitality.

4. κρατήσιππον.] "Team-vanquishing,' according to analogy probably, but cf. Ρyth. IX. 86.

ματέρι, κ.τ.λ.] In honour of

$ 64.

For the hospitality of Aetna cf. Pyth. 1. 38; of Chromios cf. Nem. 1. 19–25. The Schol. on Aristoph. Acharn. 127, τούσδε ξενίζειν ουδέποτ' ίσχει και η θύρα, has come down to us with the strange misquotation

« PreviousContinue »