Page images
PDF
EPUB

αλλά αποκρίνασθαι 'Απολλοδώρω δικάζεσθαι, ει βούλοιτο, εί τι φησιν άδικείσθαι υφ' εαυτού.].

63

ép

Ε

16

ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ. 62 Τίς αν ούν υπέρ τοιαύτης αιτίας, ώ άνδρες δικα

σται, είπερ έπίστευεν αυτώ, ούκ εδέξατο την βάσανον; ουκούν τώ φεύγειν την βάσανον υφηρημένος εξελέγχεται. άρ' ούν αν υμίν αισχυνθήναι δοκεί την του τα ψευδή μαρτυρείν δόξαν και την του κλέπτης φανήναι μη φυγών; ή δεηθέντος οκνήσαι τα ψευδή μαρτυρείν, ος & μηδείς εκέλευεν εθελοντής πονηρός ήν;

Δικαίως τοίνυν, ώ άνδρες Αθηναίοι, τούτων απάντων δούς δίκην, πολύ μάλλον αν είκότως διά τάλλα κολασθείη παρ' υμίν. σκοπείτε δε, τον βίον ον βεβίωκεν εξετάζοντες" ούτος γαρ, ηνίκα μεν συνέβαινεν ευτυχεϊν 'Αριστολόχα το τραπεζίτη, ίσα βαίνων εβάδιζεν

8 Bekker. έκέλευσεν Ζ cum Σ. 62. τήν του κλέπτης φανήναι some allowance made them, for (δόξαν), • the discredit of being the exigencies of their position ; proved a thief.' (“Who did not rogues who are rich can claim no shrink from becoming a thief.' K.) excuse and therefore call for

δεηθέντος.] τινός. See punishment at your hands. Kühner Gk. Gr. $ 486 A. 2. p. 63. ηνίκα συνέβαινεν ευτυχεϊν 641 'on the gen. absol, without 'Αριστολόχω.] See Οr. 36 $ 50. any substantive like ανθρώπων, - Note συνέβαινεν followed πραγμάτων being expressed.' soon after by βαίνων.

SS 63–67. Examine the de- ίσα βαίνων εβάδιζεν υποπεπτωfendant's life and character, and κώς εκείνω.] “Walked in step you will find him cringing to with that person and cringed to and flattering the prosperous, him.' "Cringed to him, as he only to desert them when they fall walked beside him.' Harpocr. into destitution. For the present, ίσα βαίνων Πυθοκλει: Δημοσθένης he is the creature of Phormio ; εν τώ κατΑισχίνου (Fals. Leg. 8 and, to compass his own ends, 315) αντί του συνών αεί και μηδε he is willing to do wrong to his βραχύ αφιστάμενος. και εν τω own relations, regardless of the κατά Στεφάνου α' φησίν Αριστοill-repute he thus incurs. He de- λόχω το τραπεζίτη ίσα βαίνων serves to be abhorred as the com- εβάδιζε.” Μένανδρος παρ' αυτόν inon enemy of all humanity. ίσα βαίνουσ' εταίρα πολυτελής. With all his wealth, he has never ('Αριστολόχω really comes after performed a single public service. συνέβαινεν and is understood Rogues who are poor may have after Τσαβαίνων.) MrShilleto u.8.

SC.

t

υποπεπτωκώς εκείνω, και ταυτα ίσασι πολλοί των 64 ενθάδ' όντων υμών, επειδή δ' απώλετ' εκείνος και

των όντων έξέστη, ουχ ήκιστα υπό τούτου και των τοιούτων διαφορηθείς, τα μεν υιεί τώ τούτου πολλών πραγμάτων όντων ου παρέστη πώποτε ουδ' εβοήθησεν, αλλ' 'Απόληξις και Σόλων και πάντες άνθρωποι μάλλον βοηθούσι Φορμίωνα δε πάλιν εόρακε, και τούτω γέγονεν οικείος, εξ Αθηναίων απάντων τούτον εκλεξάμενος, και υπέρ τούτου πρεσβευτής μεν ώχετο 112 εις Βυζάντιον πλέων, ηνίκα εκείνοι τα πλοία τα τούτου κατέσχον, την δε δίκην έλεγε την προς Καλχηδονίους,

τα ψευδή δ' εμού φανερώς ούτω καταμεμαρτύρηκεν. 65 είθ' ός ευτυχούντων εστί κόλαξ, κάν άτυχώσι, των αυτών τούτων προδότης, και των μεν άλλων πολιτών

εώρακε Ζ. explains it here as “ trackling προς Μακάρτατον as grandfather to, and adapting his pace to his of Macartatus and there are companion's.' The phrase be- others of the same name in came common in later Greek, inscriptions. Of this Solon e. g. Alciphron Εp. ΙΙΙ. 56 έπαι- nothing is known, and 'Aπόληξις ρεις σεαυτόν, ουδέν δέον, και βαδί- cannot be identified with any ζεις ίσα δή [και τύφου πλήρης εί] of the above, τούτο δή του λόγου, Πυθοκλεί. εόρακε] respecit, has had See note on § 68.

his eye upon,' i.e. has courted. 64. των όντων έξέστη.] Οr. 36 8 A remarkable use. P.] 50 εξέστησαν απάντων των όντων. πρεσβευτής.] “Agent.' Οr. 32

διαφορηθείς.] In pass. gener- Zenoth. 811, πρεσβευτήν εκ βουλής ally of things,

here of the person, τινα λαμβάνομεν... One who plundered. [But it is an un. negotiates for another is named common word. Eur. Bacch. after a political custom ‘an am746, θάσσον δε διεφορούντο σαρκός bassador.' ενδυτά, • the cattle had their

εκείνοι] sc. οι Βυζάντιοι, imflesh (or hides, perhaps) carried plied from Βυζάντιον. See note off in different directions. Ibid. on Isocr. Paneg. 8 110: φάσκον739, άλλαι δε δαμάλας διεφόρουν τες μεν λακωνίζειν ταναντία δ' σπαράγμασιν. Ρ.]

εκείνοις επιτηδεύοντες. 'Απόληξις.] Ηarpocr. είς των Καλχηδονίους.] Phormio, it ι' συγγραφέων, δν Πλάτων κωμωδεί seems, must have been implicaέν Σοφισταίς. (For ι' the Msg ted in some mercantile sait with have v', corrected by Cobet who people at Calchedon (opposite explains it of the ten συγγραφείς Byzantium). The affair is not in Τhuc. VΙΙΙ. 67.) 'Απόληξις alluded to elsewhere. Προσπάλτιος occurs in Or. 43

πολλών και καλών κάγαθών όντων μηδενί μηδ' εξ ίσου χρήται, τοις δε τοιούτοις εθελοντής υποπίπτει, και μήτ' εί τινα των οικείων αδικήσει μήτ' ει παρά τους άλλοις φαύλην δόξαν έξει ταύτα ποιών μήτ' άλλο μηδεν σκοπεί, πλήν όπως τι πλέον έξει, τούτον ου μισείν

ως κοινόν εχθρών της φύσεως όλης της ανθρωπίνης 66 προσήκει και έγωγ' αν φαίην. ταύτα μέντοι τα τοσαύτην

έχοντα αισχύνην, ώ άνδρες Αθηναίοι, επί τω την πόλιν φεύγειν και τα όντα αποκρύπτεσθαι προήρηται πράττειν, ίν' εργασίας αφανείς διά της τραπέζης ποιήται και μήτε χορηγή μήτε τριηραρχή μήτ' άλλο μηδέν ων προσήκει ποιή. και κατείργασται τούτο. τεκμήριον δέ έχων γαρ ουσίαν τοσαύτην ώστε εκατόν μνάς έπιδούναι τη θυγατρι, ουδ' ήντινούν εώραται λειτουργίαν' υφ' υμών λειτουργών, ουδε την ελαχίστην. καίτου πόσω κάλλιον φιλοτιμούμενον εξετάζεσθαι και προθυμούμενον εις α δεί τη πόλει, ή κολακεύοντα και τα ψευδή μαρτυρούντα; αλλ' επί τω κερδαίνειν πάν

1 Bekker. χρήματα Z cum Σ. • Bekker. λειτουργίας εώραται Z cum Σ. (F', ηοη Σ.Dindf.)

65. καλών κάγαθών.] In good κατειργασται τούτο (middle) he Greek always two words (neither has accomplished this object.' καλός και αγαθός nor καλοκάγαθός) τεκμήριον δέ έχων γάρ.] Mad. though the derivative is never- vig Gk. Synt. § 196 a, and note theless καλοκάγαθία.

Cf. θεούς on Isocr. Paneg. 87. εχθρος and θεοισεχθρία. See note εξετάζεσθαι.] To be found in on Isocr. Paneg. $ 78.

the pursuit of an honourable κοινόν εχθρον της φύσεως.] 8 53 ambition for willing service to τα της φύσεως οικεία αναιρεί. the state. Or, shorter, 'to shew

66. επί τώ την πόλιν φεύγειν.] oneself a man of public spirit.' With a view to escape the Harpocr. αντί του οράσθαι, Δημοσpublic service. K. [Another θένης κατα Στεφάνου, και εν τω singular expression. Such citi. κατ' 'Ανδροτίωνος (p. 613 ad fin.) Zens were called διαδραστιπολίται, «έξητάσθης 'φησίν αντί του ώφθης, Ar. Ran, 1014.]

έωράθης.
εργασίας αφανείς.] “Sly (un. αλλ' επί τώ κ.τ.λ.)

• Un. returned) profits.' Contrast § 30 fortunately, the defendant is å απάντες έδεσαν κ.τ.λ.

person who will do anything to χορηγή...τριηραρχή.] See note get money.' K. on Οr. 36 8 39 έλειτούργεις.

67 αν ούτος ποιήσειεν. και μήν, ώ άνδρες Αθηναίοι,

μάλλον άξιον οργίλως έχειν τοις μετ' ευπορίας πονηρούς ή τους μετ' ενδείας. τοις μεν γάρ ή της ανάγκης 112: χρεία φέρει τινά συγγνώμην παρά τους ανθρωπίνως λογιζομένοις οι δ' εκ περιουσίας, ώσπερ ούτος, πονηροί ουδεμίαν πρόφασιν δικαίαν έχοιεν αν ειπείν, αλλ' αισχροκερδία" και πλεονεξία και ύβρει και το τας αυτών συστάσεις κυριωτέρας των νόμων αξιoύν είναι ταυτα φανήσονται πράττοντες. υμίν δε ουδέν τούτων συμφέρει, αλλά τον ασθενή παρά του πλουσίου δίκην, αν αδικήται, δύνασθαι λαβείν. έσται δε τούτο, εάν κολάζητε τους φανερώς ούτως εξ ευπορίας

πονηρούς. 68 Ου τοίνυν ουδ' ά πέπλασται και βαδίζει ούτος

* -εία Ζ. -ία Σ prima manu. 67. ή της ανάγκης χρεία.] “The of Stobæus. For the copyist's force of circumstances (' the pres- patchwork δ' ουν κακά πράγματα sure of their necessitous lot,' we should therefore restore dov: lit. need induced by nécessity,') λικά πράγματα from Demosleads to some allowance being tienes himself, and print the made for them in the eyes of passage as a separate extract. those who view the case with συστάσεις.] plots, conspirahuman fellow-feeling.' Stobæus cies,' parties, political interests, in quoting this passage in his studia, εταιρείαι. Οr. 37 38 39 “Elegant Extracts' has the περιστήσας τους μεθ' εαυτού, το reading adopted in the text, εργαστήριον των συνεστώτων. instead of the common reading [Εur. Andr. 1088, εις δε συστάσεις ή της χρείας ανάγκη. He also κύκλους τ’ εχώρει λαός οικήτωρ has ουδεμίαν δικαίαν πρόφασιν θεού. Τhuc. II. 21, κατά συστάέχoυσι, besides, for obvious σεις γενόμενοι. So also οι συνreasons, omitting ώσπερ ούτος. ιστάμενοι in Ar. Lysistr. 577.] (Florilegium 46. 72. p. 316.) Cf. Οr. 46 8 25. The extract proceeds with the εξ ευπορίας πονηρούς.] “made Words πολλά δ' ουν κακά πράγ- bad by their wealth.' K. is ματα τους ελευθέρους ή πενία hardly correct here in rendering βια (εται ποιείν, εφ' οίς αν ελεούντο “men who (for all their riches) δικαιότερον ή προσαπολλύοιντο, are thus flagrantly dishonest.' which do not appear in the It is not in spite of, but directly present passage. They are re- from, their large means that ally taken from Dem. Or. 57 they become bad citizens. P.] (Eubulides) $ 46, as Meineke SS 68–70. His affected airs might have noted in his edition as he sullenly slinks along the

X

ter.

[ocr errors]

σω

παρά τους τοίχους έσκυθρωπακώς, σωφροσύνης άν τις ηγήσαιτο είκότως είναι σημεία, αλλά μισανθρωπίας. εγώ γαρ, όστις αυτό μηδενός συμβεβηκότος δεινού μηδε των αναγκαίων σπανίζων εν ταύτη τη σχέσει διάγει τον βίον, τούτον ηγούμαι συνεορακέναι και λε

-εωρακέναι Ζ. sides of the streets, so far from may compare Or. 37 (Pant.) 8 52 shewing a modest reserve, really where the defendant anticipates indicate an unsociable charac- that the plaintiff will bring up

All this solemn guise is against him his fast walking purposely put on, to veil his and loud talking, and his conreal disposition, while it serves stantly carrying a stick. After to repel the approaches of his contrasting their respectivechafellow-men. He has never con- racters he adds 55) τοιούτος tributed to the needs of any one εγώ ο ταχύ βαδίζων και τοιούτος of all the citizens of Athens; συ ο άτρέμας. Again Plato Charbut as a usurer, who counts his mid. p. 159 B expressly mentions neighbours' needs his own good walking quietly in the streets' fortune, he has ejected relations as a mark of σωφροσύνη. of his from their homes, and φροσύνη το κοσμίως πάντα πράτshewn himself ruthless in the τειν και ήσυχή, έν τε ταϊς οδούς exaction of interest from his βαδίζειν και διαλέγεσθαι. Αrisdebtors.

totle ascribes κίνησις βραδεία and 68. α πέπλασται κ.τ.λ.] ex- φωνή βαρεία to his μεγαλόψυχος plained by the contrast imme- (Eth. IV. 9=3) and Theophrasdiately after, τοίς απλώς ως tus characterises the · Arrogant πεφύκασι βαδίζουσι και φαιδροΐs. man' (ο υπερήφανος) as δεινός... α πέπλασται και βαδίζει instead εν ταϊς οδούς πορευόμενος μή of ήν έχει πεπλασμένην όψιν και λαλείν τοίς εντυγχάνουσι, κάτω το σεμνόν βάδισμα, is a fresh in- κεκυφώς. Cf. Alexis ap. Αthen. stance (like ών διεφθάρκει in 8 Ι. p. 21 8 38 (referred to by 27) of the fondness of the Greeks Mr Jebb, Theophr. p. 188), for throwing into the verb what έν γάρ νομίζω τούτο των ανεin other languages would be λευθέρων ! είναι, το βαδίζειν naturally expressed by a sub- αρρύθμως εν ταις οδούς. Soph. stantive.

fragm. 234 b, ως νυν τάχος στείέσκυθρωπακώς.] Οr. 54 8 34 χωμεν ου γαρ έσθ' όπως σπουδής μεθ' ημέραν μέν έσκυθρωπάκασι δικαίας μώμος αψεται ποτε. Alciκαι λακωνίζειν φασί... For this phron 1. 34. 1, εξ ου φιλοσοφεϊν and similar words expressing επενοήσας, σεμνός τις εγένου και sullen and demure demeanour τας οφρύς υπέρ τους κροτάφους the student should read the επήρας. είτα σχήμα έχων και speech of Hercules in Eur. Alc.

βιβλίδιων μετά χείρας είς τήν 'Ακά773-802.

δημίαν σοβείς. Cf. supr. 8 63 For a similar passage, shewing ίσα βαίνων κ.τ.λ. and infr. 8 77. how keenly the demeanour of σχέσει.] cf. το σχήμα inf. 8 69. persons walking in the streets [διάγειν εν σχέσει seems unlike was criticised at Athens, we Demosthenes. The same may P. S. D. ΙΙ.

7

« PreviousContinue »