Page images
PDF
EPUB
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic]

STARINE

NA SVIET IZDAJE

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI
I UMJETNOSTI.

KNJIGA XIV.

U ZAGREBU 1882.

U KNJIŽARI LAVOSLAVA HARTMANA NA PRODAJU.

HARVARD COLLEGE LIBRARY

GIFT OF

ARCHIBALD CARY COOLIDGE

AUG 20 1926

Dionička tiskara u Zagrebu.

SADRZAJ.

Dva nova priloga za poviest bosanskih Patarena. Priobćio dr. Fr. Rački
Kard. J. Torquemade razprava proti bosanskim Patarenom. 1
Rukopis bosanskoga krstjanina Radosava.

1

21

Skadarski zemljišnik od god. 1416. Priobćio S. Ljubić.
Prinosi k diplomatskim odnošajem Dubrovnika s Francezkom. Priobćio
I. K. Švrljuga

30

58

Dubrovčani francezkomu kralju Ljudevitu XIV o velikom potresu god. 1667. Priobćio I. K. Švrljuga

80

83

L. Komulovića izvještaj i listovi (god. 1593—4) o poslanstvu u Tursku,
Erdelj, Moldavsku i Poljsku. Priobčili o. Pierling i dr. Fr. Rački.
Iz srbsko-slovjenskoga prievoda bizantinskoga ljetopisa J. Zonare. Pri-
obćio V. Kačanovskij .

Prilozi za geografsko-statistički opis bosanskoga pašalika. Priobćio dr.
Fr. Rački

Opis bosanskoga pašalika iz XVII vieka

125

[ocr errors]

173

175

[ocr errors]

191

Putopis Frana Butrišića i Ivana Divnića od Šibenika do Hlievna

i Skoplja god. 1574.

[merged small][ocr errors]

Jedan list V. Karadžića Stef. i devet listova Jer. Gagića pok. P. Ša-
fařiku god. 1831-4. Priobćio J. Jireček
Rimsko-slovinska služba sv. Kurilu i Metodu. Priobčio dr. I. Črnčić.

[ocr errors]

196

210

« PreviousContinue »