Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

IMITACIONEA,

M. CHOURIO Donibaneco Erretorac,'

Efcararat itçulia.

EMENDATUA

Meçaz eta Igandetaco Befperez.

EMENDATUA othoitz eta pratica batez Ca-

pitulu baccoincharen akhabançan, çoinac
itçuliac içatu baitire Franceffetic Efcararat
Bayonaco Dioceffaco Juan Aphez Mif-
fioner batez.

BAYONA N,
TREBOS, Liburu, Saltçaille baitan
Apoumaiouco carrican.

[ocr errors]

M. DCC. LXXXVII I.

PERMISSIONE ARE QUIN.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

MEÇA SAINDUCO OTHOITÇAC.

Meça behar beçala entçuteco Preparacionea.

Ç

URE Aldare fainduaren oiñetan ahufpez-emanic, 'adoratcen çaitut, Jainco bothere guciac ditutçuna; fermuqui finheften-dut, entçuterat nohan Meça dela, Jefu Chrifto çure Seme-Jaincoaren Gorphutz eta odolaren facrificioa; ofritceco manera halaberecoa ez-içan-arren, harc berac Calbarioco mendian guiçon gucientçat offritu-çuen facrificio hurabera. Eguidaçu gracia fartceco, ô ene Jaincoa! Apheçaren efcuz, hau çuri dignequi offritceco behar ditudan difpoficionetan. Offritcen darotçut; bat eguiten naicelaric J. Chriftoren eta haren Eliçaren intencionequiñ. 1. Çure Maieftate dibinoari, çorçaioen homaia eta ohore foberanoa errendatceco; 2. Eguiñ-darozquigutçun on eta ungui guciez efquerrac bihurtceco; 3. Munduco bekhatu gucientçat eta bereciqui eneentçat çuri fatisfaccione eguiteco; fiñean arimaco falbamenduarentçat eta gorphutceco biciarentçat behar ditudan laguntçac eta fokhorriac çure ganic ardietsteco. Çure ganic gracia hauc guciac ufteditut, J. Chrifto çure femearen merecimenduen bidez, ceiñac nahi-baitu berac içan, Sacrificio adoragarri hunen Apheça eta vicima.

Meçaren hastean, eta Confiteor erratean.

Jaincoa! behar-ez-duçun-arren ene aithorric eta confeffioric,eta ene gaichtaqueriac guciac ene bihotcean irakhurtcen-ditutçun-arren, confeffatcen-darozquitçut halere ceruaren eta lurraren aitciñean : aithorcen-dut offenfatu çaitudala gogoz, hitcez, eta obraz. Ene bekhatuac handiac-dire, baiñan çure mifericordiec neurriric ez-dute. Urrical-naquiçu, â

« PreviousContinue »