Page images
PDF
EPUB

gentium commodum imprimatur; utpote quod non tantum a fala
fitatis nota eft immune , verum & a mente Concilii Tridentini,
ejusque decretis in nullo receffille videatur. Quo fit, ut tute ac
fumma cum utentium utilitate præfatum opus in publicum prodire
& reimprimi mereatur. Datum Coloniæ i. Martii, 1727.

JO. GEORG. MOLITORIS. SS. Theol. Doctor.

Proton. Apoft. Perilluftris S. Gereonis Canonicus,
Sereniff. Principis Electoris Colonienfis Confilia-
rius Ecclefiafticus, ac Librorum Cenfor ordi-

narius mpp

APPROBATIO
ORDINARIATUS AUGUSTANI.
Cu
'um præsens Volumen præter facri Concilii Tridentini

decreta utiliffimas Cardinalium hujus Concilii Inter-
pretum declarationes, & doctislimorum Virorum adnota-
tiones contineat, omnino poft varias Editiones in legen-
tium utilitatem, & usum denuo imprimi meretur.
Augustæ Vindelicorum die

3.

Decembris

Anno 1780.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

unde sit.

51

IV. Descriptio justificationis impii, & modus ejus in ftatu gra-
tiæ.

ibid,
V. De neceffitate præparationis ad juftificationem in adultis, &
VI. Modus præparationis.

52
VII. Quid fit justificatio impii, & quæ ejus caufce. 53
VII. Quomodo intelligatur, impium per fidem, & gratis jufti-

ficari
.

54
IX. Contra inanem hæreticorum Fiduciam.

55
X, De acceptæ Juftificationis incremendo.

56
XI. De observatione mandatorum , deque illius necessitate & pol
fibilitate.

ibid.
XÜ, Prædestinationis temerariam præfumptionem cavendam efe.

57
XIII. De perseverantiæ munere.

58
XIV. De lapsis & eorum reparatione.

ibid.
XV. Quolibet mortali peccato amitti gratiam, sed non fidem. 59
XVI. De fru&u justificationis, hoc efl, de merito bonorum ope-
rum, deque ipfius meriti ratione.

60
Canones de Juftificatione.

61.& feqq.
Decretum de Reformatione per 5. Capita. 68. usque 93

SESSIO VII,
Decretum de Sacramentis.

93
Canones de Sacramentis.

94. 95
Canones de Baptismo.

97. & feq.
Canones de Confirmatione,

100. & 1o1
Decretum de Reformatione per 15. Capita. 11 2. usque 128
Bulla facultatis transferendi Concilii,

128
SESSIO VIII.

G .
Decretum de translatione. Concilii.

130
SESSIO IX.
Decretum prorogationis Seffionis.

is. I, ibid.
SESSIO X.

.
Decretum prorogationis Sellionis.

132
Bulla refumptionis Concilii sub Julio III.

ibid,
SESSIO XT

[ocr errors]

1

1

SESSIO XI.
Decretum de resumendo Concilio

134
SESSIO. XII.
Decretum prorogationis Seffionis.

135
SESSIO XIII.
Decretum de fanétisimo Eucharisiiæ Sacramento per 8. Capita

136. usque 144
Cap. I. De reali præfentia Domini noftri Jesu Christi in fan-
&iffimo Eucharistiæ Sacramento.

137
II. De ratione institutionis fan&tiffimi hujus Sacramenti. 138
III. De excellentia SS. Eucharistic super reliqua Sacramenta.

139
IV. De transubftantiatione.

140
V. De cultu, & veneratione huic SS. Sacramento exhibenda.

140
VI. De asservando facræ Eucharistice Sacraniento, & ad infir-
mos deferendo.

142
VII. De præparatione, quæ adhibenda eft, ut digne quis facram
Eucharistiam percipiat.

143
VIII. De usu admirabilis hujus Sacramenti.

144
Canones de sacrofan&to Eucharistia

Sacramento. 145. & feqq.
Decretum de Reformatione per 8. Capita.

149
Decretum prorogationis definitionis quatuor articulorum de Sa-
cramento Eucharistiæ , &c.

159
Salvus condu&tus datus Protefiantibus.

160
SESSIO XIV.
Dodrina de SS. Poenitentiæ , & extrema Unctionis Sacramentis
per 9. Capita.

161. usque 178.
Cap. I. De neceffitate & inßitutione Sacramenti Pænitentia.

161
II. De differentia Sacramenti Pænitentiæ & Baptismi. 163
III
. De partibus , & fru&u hujus Sacramenti.

164
IV. De Contritione.

ibid.
V. De Confeffione

166
VI. De ministro hujus Sacramenti, & Abfolutione. 170
VII. De Casuum Reservatione.

171
VIII. De Satisfa&ionis necessitate , & fruftu.

176
KX, De operibus Satisfa&tionis.

Doctric

[ocr errors]

IL

Do&rina de Sacramento extremnce Uni&tionis, per 3. Capita. ib.
Cap. I. De institutione Sacramenti extremæ Un&tionis. 179
II. De effe&u hujus Sacramenti.

180
III. De ministro hujus Sacramenti , & tempore, quo dari de-
beat.

187
Canones de sanctiffimo Pænitentiæ Sacramento. 182 & feqq.
Canones de Sacramento extrema Unctionis.

187
Decretum de Reformatione per 14. Capita. 188. usqúe 209

SESSIO XV.
Decretun Prorogationis Seffionis.

210
Salvus Conductus datus Protestantibus.

SESSIO XVI,
Decretum Suspensionis Conci!ii
.

214
Bulla celebrationis Conc. Trid. sub Pio IV. Pont. Max. 216

& feqq.
SESSIO XVII.
Decretum de celebrando Concilio.

219
SESSIO XVIII.
Decretum de Librorum deledu, & omnibus ad Concilium fide.
publica invitandis.

220
Salvus conductus concessus Germanica Nationi.

222
Extensio ad alias Nationes.

225
SESSIO XIX.
Decretum Prorogationis Seffionis.

226
SESSIO XX.
Decretum Prorogationis Seffionis.

ibid.
SESSIO XXI.
Doétrina de Communione sub utraque fpecie, & Parvulorum,

227.
Cap. I. Laicos & Clericos non conficientes , non adftringi, jure
divino ad Communionem füb utraque fpecie.

ibid.
II. Ecclefiæ poteftas circa dispensationem Sacramenti Eucharisl

.

228
mi. Totum, & integrum Chrifum, ac verum Sacramentum fub
qualibet specie fumi.

229
IV. Parvulos non obligari ed Conınıunionem Sacramientalent

.
ibid.

Cano-

« PreviousContinue »