Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Forord.

Forhenværende Distriktslæge i Grønland C. G. F. Pfaff anvendte de sidste Aar af sit Liv til at foretage meget betydelige Samlinger til en grønlandsk Bibliografi. Desværre lykkedes det ham ikke at gjøre denne færdig, og ved hans Død erhvervedes Samlingerne af den kgl. grønlandske Handel, hvorfra de gik over til Commissionen for Ledelsen af geologiske og geografiske Undersøgelser i Grønland, der besluttede at lade dem bearbejde og udgive. I Efteraaret 1885 overdroges dette Hverv til mig, og med nogle Afbrydelser har jeg siden været optaget af dette ret omfattende Arbejde. Det foreliggende Værk er saaledes Frugten af Dr. Pfaffs og mine Bestræbelser. Overalt med Undtagelse af 1ste og delvis 8nde Afsnit, der helt og fra ny af ere udarbejdede af Udgiveren, og 13de Afsnit, der væsentlig er bygget paa Geologen K. J. V. Steenstrups fortrinlige fotografiske Samling af ældre grønlandske Kaart ere de Pfaffske Fortegnelser lagte til

Préface.

M. C. G. F. Pfaff, ancien médecin au Grønland, employa les dernières années de sa vie à rassembler un nombre considérable de notices en vue d'une bibliographie grønlandaise. Malheureusement il ne réussit pas à la terminer et, à sa mort, ses notices furent acquises par le Commerce Royal Grønlandais, d'où elles passèrent entre les mains de la commission chargée de diriger les recherches géologiques et géographiques en Grønland, qui résolut de les faire compléter et publier. Cette vaste tàche me fut confiée dans l'automne de 1885 et, sauf quelques interruptions, j'ai depuis lors consacré tout mon temps à la remplir. Le présent ouvrage est ainsi le fruit des efforts du Dr. Pfaff et des miens. A l'exception de la 1re comme aussi en partie de la 8e section, qui ont été entièrement refondues, et de la 13o, qui s'appuie principalement sur la belle collection photographique d'anciennes cartes du Grønland de M. le géologue K. J. V.

« PreviousContinue »